Access over 20 million homework & study documents

Toán - Hóa - Sinh

Content type
User Generated
School
THPT
Rating
Showing Page:
1/37

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/37

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/37

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
4/37

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 37 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
TRƯỜNG THPT ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG II ĐỐNG ĐA ĐẠI SỐ 11 ĐÁP ÁN CHI TIẾT HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP NHỊ THỨC NEWTON PHÉP THỬ - KHÔNG GIAN MẪU XÁC SUÁT CỦA BIẾN CỐ VẤN ĐỀ 3: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP Câu 1. Một liên đoàn bóng rổ có 10 đội, mỗi đội đấu với mỗi đội khác hai lần, một lần ở sân nhà và một lần ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là: A. 45 . Câu 2. B. 90 . C. 100 . D. 180 . Một liên đoàn đá có 10 đội, mỗi đội phải đá 4 trận với mỗi đội khác, 2 trận ở sân nhà và 2 trận ở sân khách. Số trận đấu được sắp xếp là: A. 180 . Câu 3. B. 160 . C. 90 . D. 45 . Giả sử dùng 5 màu để tô cho 3 nước khác nhau trên bản đồ và không có màu nào được dùng hai lần. Số các cách để chọn những màu cần dùng là: A. Câu 4. 5! . 2! C. 5! . 3!2! D. 53 . Số tam giác xác định bỡi các đỉnh của một đa giác đều 10 cạnh là: A. 35 . Câu 5. B. 8 . B. 120 . C. 240 . D. 720 . Nếu tất cả các đường chéo cùa một đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo là: A. 121 . Gr: 2005 cùng nhau học toán 11 B. 66 . C. 132 . D. 54 . Câu 6. Nếu một đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là: A. 11 . Câu 7. B. 10 . C. 9 . D. 8 . Sa ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Just what I was looking for! Super helpful.

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4