Access over 20 million homework & study documents

search

math exam

Content type
User Generated
School
THPT Hu Lc 1
Rating
Showing Page:
1/6

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/6

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/6

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
4/6

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 6 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
ĐỀ ÔN THI THỬ LẦN 2 – ĐỀ 32 Câu 1. Gọi M , N là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 − 3x + 1 trên  0; 2 . Khi đó M + N bằng A. 3 . Câu 2. B. 4 . C. 6 . D. 2 . C. x = 1 . D. x = Nghiệm của phương trình log 2 ( 3x − 2 ) = 2 là A. x = 2 . 3 B. x = 2 . 4 . 3 Câu 3. Cho khối nón có chu vi đáy 8 và chiều cao h = 3 . Thể tích khối nón đã cho bằng A. 12 . B. 4 . C. 16 . D. 24 . Câu 4. Với a  0, a  1 , log a3 a bằng B. −3 . A. 3. Câu 5. Câu 6. Số phức liên hợp của 4 − 3i là A. 3 + 4i . B. −4 − 3i . x3 + x 2 + 3x + C . 3 Đồ thị hàm số y = A. 3. Câu 8. 1 D. − . 3 C. 3 − 4i . D. 4 + 3i . Họ các nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x 2 + 2 x + 3 là A. Câu 7. 1 . 3 C. C. x + x + C . B. 2 x + 2 + C . 3 2 D. x3 + 2 x 2 + 3x + C . x −3 có bao nhiêu tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? 6 − 3x B. 1. C. 2. D. 0. Cho các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn a  1, b  1 và a x−1 = b y = 3 ab . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 3x + 4 y thuộc tập hợp nào dưới đây? A. ( 7;9 . Câu 9. C. (1; 2 ) . B. (11;13) . ( D. 5;7 ) . ) Cho số phức z thỏa mãn ( 2 + i ) z − 4 z − i = −8 + 19i . Môđun của z bằng A. 5. B. 18. C. 5. D. 13 Câu 10. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho khoảng ( 2;3) t ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Super useful! Studypool never disappoints.

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4