Access over 20 million homework & study documents

Cong nghe han ngo le thong chuong 2 han khi 1

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/11

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/11

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/11

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
4/11

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 11 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
4 Ch-¬ng 2 : hµn khÝ I/Kh¸i niÖm hµn khÝ 1. Hµn khÝ lµ g×? Hµn khÝ hay cßn gäi lµ hµn Oxy-axetylen ta cã ngän löa nhê ®èt mét chÊt khÝ nhiªn liÖu: AXETYLEN víi mét khÝ g©y ch¸y lµ: OXY §Çu tiªn t¹o ngän löa nhê sù ch¸y Axetylen vµ ¤xy vµ sinh ra mét nhiÖt l-¬ng lín lµm nãng ch¶y que hµn vµ vËt hµn, ®iÓm nãng ch¶y trªn vËt hµn gäi lµ vòng hµn.Di chuyÓn tõ tõ ngän löa tíi vÞ trÝ kh¸c cña vËt hµn ®Ó hµn. Vòng hµn ®«ng ®Æc l¹i t¹o thµnh ®-êng hµn. Cßn cã nh÷ng chÊt khÝ nhiªn liÖu kh¸c nh-: pr«pan, butan, khÝ tù nhiªn. H×nh 1 : S¬ ®å hµn h¬i ( KhÝ ) 2. C¸c lÜnh vùc øng dông cña hµn khÝ - Hµn vá « t« - Hµn ®-êng èng lµm l¹nh - Hµn c¸c chi tiÕt Gang, thÐp máng, phi kim lo¹i - Hµn c¸c chi tiÕt máng s < 3mm - Söa ch÷a c¸c chi tiÕt m¸y - Ngoµi ra hµn khÝ cßn dïng h¬ nãng khö gØ s¾t 3.C¸c ChÊt khÝ ¤-xy : Thu ®-îc b»ng ho¸ láng kh«ng khÝ trong c¸c b×nh 10m3 d-íi ¸p suÊt 200 bars, ®Çu b×nh s¬n tr¾ng chó ý : Kh«ng bao giê b«i mì lªn chi tiÕt tiÕp xóc víi «-xy v× cã nguy c¬ b¾t löa A-xª-ty-len: §-îc n¹p trong c¸c b×nh 6 m3 ¸p suÊt 15 bars Ngoµi ra cßn mét sè chÊt khÝ kh¸c: CH4; C3H8 … Chó ý : Kh«ng bao giê ®Ó c¸c b×nh ë chç nãng Kh«ng bao giê ®Ó chóng n»m. Kh«ng v-ît l-u l-îng 1000lÝt/giê cho mçi b×nh 4. C«ng nghÖ hµn khÝ , vËt liÖu hµn : 4.1 C¸ ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Just what I needed. Studypool is a lifesaver!

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4

Similar Documents