Access over 35 million academic & study documents

Bai giang tam ly hoc nhan cach

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/59

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/59

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/59

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 59 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
TÂM LÝ HỌC NHÂN CÁCH Ths. Phạm thị Xuân Cúc MỤC TIÊU: 1. Nêu khái niệm về nhân cách, các khái niệm có liên quan & các đặc điểm của nhân cách 2. Trình bày sự hình thành & phát triển nhân cách, các yếu tố ảnh hưởng 3. Trình bày các thuộc tính của nhân cách 4. Ứng dụng vào thực tế LS I. KHÁI NIỆM CHUNG 1. CON NGƯỜI:  Bao gồm ytố SVật & cả ytố XH  Chỉ mọi cá thể: từ trẻ sơ sinh  người trưởng thành từ người chậm phát triển về trí tuệ  bậc tài ba lỗi lạc 2. CÁ NHÂN: Chỉ con người riêng lẻ, cụ thể; gồm 2 mặt: sinh học & XH tâm lý.  Mặt sinh học: ytố BS-DT  Mặt XH: h.th quan hệ XH  Mặt tâm lý: là những nét h.th tlý ổn định như: năng lực, nhu cầu, tính cách… 3. CÁ TÍNH:  Những đđ thể trạng & tlý độc đáo, ko lập lại ở người khác  Hình thành dựa trên cs tố chất DT, dưới ảnh hưởng của GD, hoàn cảnh sống & HĐ cá nhân 4. NHÂN CÁCH: Khi xem xét 1 con người với tư cách là thành viên của 1 XH nhất định, là chủ thể các mối q.hệ XH, giao tiếp & HĐ có ý thức ⇒ nhân cách của người đó 1số khái niệm về nhân cách:  NC là tư cách & phẩm chất của con người, là toàn bộ những phẩm chất về ĐĐ & tlý của cá nhân được hình thành & p ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Just the thing I needed, saved me a lot of time.

Studypool
4.7
Indeed
4.5
Sitejabber
4.4