Access over 20 million homework & study documents

Market structure

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/31

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/31

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/31

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 31 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG (MARKET STRUCTURE) PANTOMATH RESEARCH ĐẠI CƯƠNG- OUTLINE ● Từ Chối Trách Nhiệm ● Những Nội Dung Chung sẽ Học vào Hôm Nay ● Đôi Lời về Thị Trường ● Định Nghĩa về Cấu Trúc Thị Trường ● ● ○ Định nghĩa ○ Cấu trúc thị trường và xu hướng ○ Xác định Điểm Highs/ Lows. Xác định râu nến hay thân nến ○ Đồng nhất cấu trúc thị trường theo timeframe Xác định điểm phá vỡ/ thay đổi cấu trúc thị trường ○ Định nghĩa ○ Xác định những levels quan trọng từ market structure Trading điểm phá vỡ/ thay đổi cấu trúc thị trường TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM Tất cả thông tin được đưa ra hôm nay chỉ mang tính giáo dục thuần túy, không chứa đựng những lời khuyên tài chính. NỘI DUNG CHÍNH ● Đôi lời về market ● Trình bày những thông tin về cấu trúc thị trường ● Những vấn đề về cấu trúc thị trường với cái nhìn đa chiều ○ Công cụ hữu hiệu nhằm cung cấp bối cảnh thị trường ○ Nguyên tắc chung: cấu trúc rõ ràng sẽ giúp bạn nhận định tốt hơn ● Cẩn thận khi lựa chọn và xác định cấu trúc thị trường ● Một vài ví dụ cơ bản ● Học xong rồi, làm gì tiếp? ○ Luyện tập. Luyện tập.Và….luyện tập! Đ? ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Excellent resource! Really helped me get the gist of things.

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4