Showing Page:
1/35
Mamazulunov Nurillo Xusanboy o’g’li
1
TASDIQLAYMAN
Maktab dirеktori: ________ ___________________
„_______„ ______________________ 2021-yil
5sinf Matematika fanidan taqvimmavzu
rejalashtirish (haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat)
Bo’lim va mavzular
Kalen-
dar
sanasi
Sinfdagi
misollar
Uyga
vazifa
Ko’rgazmali
qurol va texnik
vositalar
Ichorak (9 hafta 45 soat)
Ibob. NATURAL SONLARNI QO’SHISH VA AYIRISH (20 soat).
1
Natural sonlar va nol.
15
68
Komp, rasm
2
Masalalar yechish.
915
1619
Komp, tarq
3
Sodda geometrik shakllar.
2026
2729
Tarqatmalar
4
Masalalar yechish.
3039
4044
Komp, rasm
5
Shkalalar va sonlar nuri.
4556
5762
Tarqatmalar
6
Natural sonlarni taqqoslash.
6371
7275
Komp, tarq
7
Natural sonlarni yaxlitlash.
7679
8081
Komp, rasm
8
Natural sonlarni qo‘shish.
8286
8791
Komp, tarq
9
Misollar ishlash.
9298
99101
Kartochkalar
10
Natural sonlarni ayirish.
102107
108110
Mini test
11
Misollar ishlash.
111117
118120
Kartochkalar
12
Misollar ishlash.
121122
123-mis
Komp, rasm
13
1nazorat ishi.
Takrorlash
Kompyuter
14
Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida
ishlash.
Test
Tarqatma,
mini test
15
Sonli va harfli ifodalar.
124129
130133
Komp, tarq
16
Matematik masala va tenglamalar.
134138
139143
Mini test
17
Masalalar yechish.
144147
148152
Komp, test
18
Masalalar yechish.
153158
159160
Komp, test
19
I bobni takrorlashga doir masalalar.
161167
168170
Mini test
20
Masalalar yechish.
171176
177179
Mini test
II–bob. NATURAL SONLARNI KO’PAYTIRISH VA BO’LISH (31 soat).
21
Natural sonlarni ko‘paytirish.
180185
186189
Mini test
22
Misollar ishlash.
190195
196197
Kartochkalar
23
Masalalar yechish.
198200
201204
Mini test
24
Natural sonlarni bo‘lish.
205210
211213
Komp, tarq
25
Misollar ishlash.
214218
218a220
Mini test
26
Misollar ishlash.
221225
226228
Mini test
27
Misollar ishlash.
229233
234235
Komp, rasm
28
Qoldiqli bo‘lish.
236242
243246
Mini test
29
Misollar ishlash.
247253
254259
Mini test
30
2nazorat ishi.
Takrorlash
Kompyuter
31
Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida
ishlash.
Test
Tarqatma,
mini test
32
Qulay va tezkor hisoblash usullari.
260263
264267
Komp, rasm
33
Ifodalarni soddalashtirish.
268276
277280
Kartochkalar
34
Misollar ishlash.
281286
287292
Mini test
35
O‘tilganlarni takrorlashga doir
masalalar.
294299
300303
Kompyuter,
mini test
36
Misollar ishlash.
304309
Test
Komp, tarq
37
Murakkabroq masalalarni yechish.
310314
315317
Komp, tarq
38
Masalalar yechish.
318-masala
319320
Mini test
39
To‘rt amalga doir hisoblash
algoritmlari.
321324
325327
Rasmlar,
mini test
40
Misollar ishlash.
328330
331333
Kartochkalar
41
Misollar ishlash.
334339
340342
Tarqatmalar
42
3nazorat ishi.
Takrorlash
Kompyuter
Showing Page:
2/35
Mamazulunov Nurillo Xusanboy o’g’li
2
43
Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida
ishlash.
Test
Tarqatma,
mini test
44
Sonning kvadrati, kubi va darajasi.
343350
351354
Mini test
45
Misollar ishlash.
355364
365369
Komp, rasm
IIchorak (7 hafta 35 soat)
46
Ma’lumotlar bilan ishlash.
370376
377378
Mini test
47
Masalalar yechish.
379381
382385
Tarqatmalar
48
Masalalar yechish.
386388
389390
Mini test
49
Loyiha ishi namunasi.
391-masala
392-masala
Mini test
50
II bobni takrorlashga doir masalalar.
393397
398399
Mini test
51
Masalalar yechish.
400404
Test
Komp, rasm
IIIbob. MATNLI MASALALARNI YECHISH (15 soat).
52
Matnli masalalar.
405408
409410
Mini test
53
Masalalar yechish.
411413
414416
Komp, rasm
54
Qismlarga doir masalalar.
417422
423427
Mini test
55
Geometrik mazmundagi matnli
masalalar.
428430
431432
Kompyuter,
Tarqatmalar
56
Masalalar yechish.
433447
448450
Mini test
57
4nazorat ishi.
Takrorlash
Kompyuter
58
Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida
ishlash.
Test
Tarqatma,
mini test
59
Harakatga doir masalalar.
451457
458459
Tarqatmalar
60
Masalalar yechish.
460467
468470
Plakat, test
61
Ikki jism harakatiga doir masalalar.
471474
475476
Tarqatmalar
62
Masalalar yechish.
477484
485486
Komp, rasm
63
Iqtisodiy mazmundagi matnli
masalalar.
487491
492495
Kompyuter,
Tarqatmalar
64
Bajarilgan ishga doir masalalar.
496498
499500
Mini test
65
III bobni takrorlashga doir masalalar.
501508
509511
Komp, rasm
66
Misollar ishlash.
512518
Test
Komp, rasm
IVbob. GEOMETRIK SHAKLLAR (21 soat).
67
Burchaklar.
519528
529533
Mini test
68
Masalalar yechish.
534544
545548
Tarqatmalar
69
Masalalar yechish.
549552
553556
Kartochkalar
70
Masalalar yechish.
557565
566568
Komp, rasm
71
5nazorat ishi.
Takrorlash
Kompyuter
72
Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida
ishlash.
Test
Tarqatma,
mini test
73
Parallel va perpendikulyar to‘g‘ri
chiziqlar.
569574
575578
Mini test
74
Siniq chiziq va uning uzunligi.
579588
589592
Komp, rasm
75
Ko‘pburchak perimetri.
593603
604607
Mini test
76
Masalalar yechish.
608612
613614
Komp, rasm
77
O‘tilganlarni takrorlashga doir
masalalar.
615624
Test
Tarqatma,
mini test
78
To‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi.
625627
628629
Tarqat, test
79
Masalalar yechish.
630636
637639
Mini test
80
Murakkab shakllarning yuzi.
640645
646652
Kartochkalar
IIIchorak (10-hafta 50 soat)
81
Yuz o‘lchov birliklari.
653661
662665
Komp, pred
82
Masalalar yechish.
666671
672676
Komp, rasm
83
Yuzni chamalab taqribiy hisoblash.
677680
681-masala
Kartochkalar
84
IV bobni takrorlashga doir masalalar.
682688
689691
Komp, rasm
85
Masalalar yechish.
692697
698699
Komp, rasm
86
6nazorat ishi.
Takrorlash
Kompyuter
87
Nazorat ishi tahlili, xatolar ustida
ishlash.
Test
Tarqatma,
mini test
Vbob. ODDIY KASRLAR (25 soat).
88
Ulushlar va oddiy kasrlar.
16
79
Mini test
Showing Page:
3/35