Showing Page:
1/7
@ustozlar_uchun +99890 300-02-21 @rishton7
6-sinf Matematika test. I chorak.
1. Amallarni bajaring: 7758 : 18 + 720 : 8;
A) 521. B) 500 D) 511
2. Bir son ikkinchisidan 20 taga ko’p ularning yig’indisi 70 ga teng. Bu sonlarni toping?
A) 30 va 40 B) 25 va 45. D) 55 va 15
3. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 25 sm, eni esa 20 sm. Ularning perimetrini toping?
A) 85 B) 90. D) 95
4. Tenglamani yeching: x : 20 = 10
A) 2 B) 2000 D) 200.
5. Gektarlarda ifodalang: 500 000 m
2
;
A) 500 g B) 50 g D) 5000 g
6. Sonning bo’luvchilari nechta: 58;
A) 4. B) 3 D) 5
7. 1 dan 100 gacha sonlar ichida bo’linmaydigan sonlar nechta?
A) 60 B) 50 D) 70
8. Ikkinchi raqami 4 bo’lgan uch xonali son 9 ga va 2 ga bo’linadi, ammo 5 ga bo’linmaydi.
Shu sonni toping?
A) 944 B) 144 D) 243
9. Poezdda 936 yo’lovchi bor edi. Erkaklar ayollardan 7 marta, ayollar esa 5 marta ko’p.
Poezdda qancha ayol bo’lgan?
A) 360 B) 380 D) 240
10. Tub ko’paytuvchilarga ajrating.
A) 5175 = 5 * 7 * 3 B) 5175 = 5
2
* 3 * 7
2
* 23 D) 5175 = 5 * 7
2
* 3
11. Ekub (215, 435, 600) topilsin.
A) 3 B) 5 D) 2
12. Ekub (21, 84) topilsin.
A) 7 B) 3 D) 21
13. Ekuk (28, 70, 140) topilsin.
A) 70 B) 140 D) 280
14. Ekuk (106, 159, 530) topilsin.
A) 3000 B) 3180 D) 3280
15. 36 sonining natural bo’luvchilari nechta?
A) 5 B) 7 D) 8
16. Tenglamani yechimini toping:
4
3
=
7
15
+x
A) 13 B) 14 D) 15
17.
725
125
kasrni qisqartiring.
A)
5
2
B)
29
5
D)
25
1
18. Kasrni airing:
9
2
-
;
A)
135
16
B)
60
18
D)
90
8
19. Hisoblang:
20
9
- (
8
3
-
8
1
)
A)
5
1
B)
20
4
D)
40
6
20. Ayirmani toping: 30
- 10
124
12
;
A) 20
12
3
B) 20
24
3
D) 20
12
1
Showing Page:
2/7
@ustozlar_uchun +99890 300-02-21 @rishton7
21. To’g’ri to’rtburchakning yuzi 30 m
2
ga teng. Uning
6
1
yuzi nimaga teng?
22. Ifodaning qiymatini toping. 8,5 * 6,7;
23. Bo’lishni bajaring: 177,1 : 46;
24. Kasrni qisqartiring:
1005
715
25.
24
14
+
3
2
qo’shishni toping.
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J
A
B
B
D
B
B
B
A
B
A
B
D
B
B
D
A
B
D
D
D
21. 5. 22. 57,55. 23. 3,85. 24.
211
143
. 25.
21
28
.
Showing Page:
3/7
@ustozlar_uchun +99890 300-02-21 @rishton7
6-sinf Matematika test. II chorak.
1. Ko’paytmani bajaring: 1
7
2
* 1
3
1
;
A) 1
7
6
B)
7
5
1
C)
7
3
1
D)
6
1
1
2. Ifodaning qiymatini toping:
3
2
m, agar m =
2
1
2
;
A)
3
2
1
B)
C)
3
1
2
D)
3
2
2
3. To’g’ri parellelopipedning o’lchamlari
5
2
dm,
5
3
dm va
4
25
dm bo’lsa, uning hajmini toping?
A)
3
2
2
B)
3
1
2
C)
2
1
1
D)
2
3
1
4. Stakanga 160 g un sig’adi. Un bilan stakanning
5
2
qismi to’ldirildi. Stakanga qancha un
solingan?
A) 54 B) 44 C) 55 D) 64
5. Hisoblang: 189 ning
9
2
qismi.
A) 42 B) 43 C) 44 D) 45
6. Do’konga 90 tonna karam keltirildi. Agar kun davomida uning
5
4
qismi sotilgan bo’lsa,
do’konga
qancha karam qoldi?
A)142 B) 118 C) 441 D) 451
7. Ifodani soddalashtiring:
xxx
21
10
14
5
7
2
+
;
A)
41
7
B)
42
7
C)
42
6
D)
42
5
8. Hisoblang:
;89*
11
4
3189*
11
4
131
A) 8800 B) 890 C) 8900 D) 880
9. Sodda usulda hisoblang:
;
11
4
1*
3
1
18
A) 27 B) 26 C) 25 D) 28
10. Ifodaning qiymatini toping:
;21*)
21
5
7
2
( +
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14
11. Ifodani soddalashtiring:
;
9
7
9
1
3
2
xxx +
A) 1 B) 0 C) 2 D) 3
12. Tenglamani yeching:
;38*)
4
3
2
8
5
( =y
A) 6 B) 5 C) 7 D) 8
Showing Page:
4/7
@ustozlar_uchun +99890 300-02-21 @rishton7
13. Ifodaning qiymatini toping:
;7*
7
3
2
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17
14. Amallarni bajaring:
;
9
1
*
4
1
11
11
4
*
12
5
6
A)
12
1
1
B)
12
1
2
C)
12
1
3
D)
12
1
4
15. Tenglamani yeching:
;18,0 =x
A)
4
3
2
B)
4
1
1
C)
4
3
1
D)
4
1
2
16. Hisoblang:
;
40
21
*
28
15
A)
31
7
B)
C)
32
9
D)
31
7
17. Hisoblang:
;
4
1
1:
5
1
4
A)
25
9
3
B)
25
1
2
C)
25
1
1
D)
25
1
18. Amallarni bajaring:
);
4
3
6:
2
1
(*
4
3
3
A)
3
2
B)
3
1
C)
2
1
D)
3
4
19. Bo’lishni bajaring:
;
32
45
:
36
25
A)
80
11
B)
80
10
C)
80
30
D)
81
40
20. To’g’ri to’rtburchakning yuzi
.
64
115
2
m
Agar uning eni
m
8
3
bo’lsa, perimetrini toping?
A)
8
7
B)
8
5
C)
8
1
D)
8
5
21. Tenglamani yeching:
;
3
1
1
9
5
=x
22. Sonni toping: 0,45 qismi 3,6 ga teng.
23. Bo’lishni bajaring:
;
3
2
2:
3
1
8
24. Ifodaning qiymatini toping:
;
8.12
2,3
25. Ayirmani qiymatini toping:
);
11
3
7(:)
11
9
3(
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J
B
A
C
D
A
B
B
C
C
A
B
B
D
A
B
C
A
A
D
B
21.
.
12
5
22.
.
50
81
23.
8
1
3
. 24.
.
3
1
25.
.
37
12
Showing Page:
5/7
@ustozlar_uchun +99890 300-02-21 @rishton7
6-sinf Matematika test. III chorak.
1. Nisbati 5 ga teng proporsiya tuzing.
A)
15:7511:55 =
B)
9:453:15 =
C)
2:105:25 =
D)
5:657:49 =
2. Proporsiyaning noma’lum hadini toping:
;:725:18 x=
A) 16 B) 15 C) 18 D) 20
3. Tenglamani yeching:
;
20
9
4
3
=
x
A) 0,1 B) 0,3 C) 0,6 D) 0,2
4. Proporsiyaning o’rta hadlari 63 va 54 ga teng. Chetki hadlaridan biri 35ga teng.
Proporsiyaning ikkinchi chetki hadini toping.
A) 96,2 B) 97,2 C) 95,2 D) 94,2
5. Radiusi 50 mm bo’lgan aylana uzunligini toping.
A) 31,4 B) 3,14 C) 314 D) 3140
6. Diametri 4,6 dm bo’lgan doira yuzini toping.
A) 16,6106 B) 15,6 C) 18,7 D )19,66
7. Yuzi 81
dm
2
ga teng bo’lgan doira aylanasining uzunligi qancha?
A) 54,2 B )55,5 C) 56 D) 56,52
8. Tenglamani yeching:
;18121 = x
A) 9 B)18 C) 19 D) 16
9. Hisoblang: |-16| + |-14| - |-8| * |-2|;
A) 15 B) 14 C) 17 D )18
10. Ifodaning qiymatini toping. |-40,5| : 5 - |16,4| : | -4|;
A) 4 B) 8 C) 9 D) 10
11. Sonlarni qo’shing: (-71) + 9 + (-29);
A) -81 B) -91 C) 81 D) 91
12. Amallarni bajaring: -9 + (-28) + (-27);
A) -64 B) 64 C) 66 D) 63
13. Tenglamani yeching:
;4323 =x
A) 66 B) -66 C) 20 D) -20
14. Hisoblang: (-28) * (-5) 7 * 8;
A) 196 B) -196 C) -84 D) 84
15. Noma’lum son
x
ni toping.
;20242 = x
A) 2 B) -2 C) 4 D) -4
16. Hisoblang:
;14*2516*25
A) 40 B) -50 C) 50 D) -40
17. Amallarni bajaring:
;24:)96()3(:)42()17(:)85( +
A) 15 B) -15 C) 14 D) -14
18. Tenglamani yeching:
;75105 = x
A) -17 B) -13 C) 13 D) 17
19. Hisoblang:
;29)6959(
A) -39 B) -49 C) 39 D) 49
20. Amallarni bajaring:
);5(:)4469( +
Showing Page:
6/7
@ustozlar_uchun +99890 300-02-21 @rishton7
A) -5 B) 5 C) -25 D) 25
21.Ko’paytirishni bajaring:
;8*)5(*125
22. Amallarni bajaring:
);28(6*)3(5*)8( +
23. Bo’lishni bajaring:
;2:)8(:)4(:)128(
24. Hisoblang:
;)1(:)2()3(:)3(
4323
+
25. Hisoblang:
;50:)25*44)25(*54( +
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J
A
D
C
B
C
A
D
A
B
A
B
A
D
D
B
C
A
C
A
B
21. -5000. 22. -30. 23. -8. 24. -11. 25. -5.
6-sinf Matematika test. IV chorak.
1. Ifodani son qiymatini toping:
ba *
5
1
1*
8
3
+
bunda
3
1
5=a
va
;
6
1
4=b
A) -6 B) -7 C) -8 D) 7
2. Tenglamani yeching:
;6,7:7,5:4,8 =x
A) 10,1 B) 10,2 C) 11,1 D) 11,2
3. O’xshash hadlarni ixchamlang:
);2,14(34,2 yy +
A) -6y+12 B) -3y C) -3y+1 D) -6y-12
4. Ifodani soddalashtiring: -1,8*x*(-y)*(-5);
A) -9,4xy B) 9,4xy C) -9xy D) 9xy
5. Tenglamani yeching: 3x-7=2x+3;
A) 9 B) 10 C) 11 D) 8
6. Maslani yeching: Uchta sonning yig’indisi 270 ga teng. BU sonlarni nisbati 3:2:4 kabi,
har bir son nechtaga teng?
A) 70, 100, 80 B) 70, 100, 100 C) 70, 80, 120 D) 60, 90, 120
7. Tenglamani yeching: 8x-3=x+11;
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
8. Masalani yeching? To’g’ri to’rtburchakning perimetri 74 sm ga teng. Bo’yi enidan 1,4 sm
uzun. Shu to’g’ri to’rtburchakning bo’yi va enini toping.
A) 16 va 21 B) 18 va 19 C) 17 va 20 D) 17,8 va 19,2
9. Masalani yeching? Ikki sonning yig’indisi 140 ga ularning ayirmasi esa 60 ga teng.
Shu sonlarning toping.
A) 100 va 40 B) 70 va 70 C) 30 va 110 D) 90 va 50
10. Hisoblang: -(82+98)-(186-86);
A) 280 B) -180 C) 180 D) -280
11. Qulay usul bilan hisoblang: 18*52-18*37-18*13;
A) 37 B) 36 C) 38 D) 39
12. Proporsiyaning noma’lum hadini toping. 18:5=72:x;
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20
13. Tenglamani yeching:
;
20
9
4
3
=
x
A) 0,8 B) 0,3 C) 0,6 D) 0,5
14. Hisoblang: |-16| + |-14| - |-8| * |-2|;
A) 15 B) 14 C) 17 D) 18
15. Tenglamani yeching: |-2x| = 18;
A) 9 B) 11 C) 17 D) 14
16. Ifodaning qiymatini toping: |-40,5| : 5 - |16,4| : |-4|;
A) 4 B) -7 C) 5 D) -9
17. Sonlarni qo’shing: (-71) + 9 + (-29);
A) 91 B) -91 C) 78 D) 89
Showing Page:
7/7
@ustozlar_uchun +99890 300-02-21 @rishton7
18. Amallarni bajaring: (-9) + (-28) + (-27);
A) -64 B) -54 C) 58 D) 64
19. Tenglamani yeching: x 23= -43;
A) -19 B) 21 C) 20 D) -20
20. Hisoblang: (-28) * (-5) 7 * 8;
A) 196 B) -196 C) -84 D) 84
21. Noma’lum son
x
ni toping:
20242 = x
;
22. Hisoblang: 25 * 16 25 * 14;
23. Amallarni bajaring:
;24:)96()3(:)42()17(:)85( +
24. Tenglamani yeching:
;75105 = x
25. Bo’lishni bajaring: (-128) : (-4) : (-8) : 2;
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J
B
D
D
C
B
D
A
D
A
D
B
D
C
C
A
A
B
A
D
D
21. -2. 22. 50. 23. 15. 24. 13. 25. -8.

Unformatted Attachment Preview

@ustozlar_uchun 6-sinf Matematika test. +99890 300-02-21 @rishton7 I – chorak. 1. Amallarni bajaring: 7758 : 18 + 720 : 8; A) 521. B) 500 D) 511 2. Bir son ikkinchisidan 20 taga ko’p ularning yig’indisi 70 ga teng. Bu sonlarni toping? A) 30 va 40 B) 25 va 45. D) 55 va 15 3. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 25 sm, eni esa 20 sm. Ularning perimetrini toping? A) 85 B) 90. D) 95 4. Tenglamani yeching: x : 20 = 10 A) 2 B) 2000 D) 200. 5. Gektarlarda ifodalang: 500 000 m2; A) 500 g B) 50 g D) 5000 g 6. Sonning bo’luvchilari nechta: 58; A) 4. B) 3 D) 5 7. 1 dan 100 gacha sonlar ichida bo’linmaydigan sonlar nechta? A) 60 B) 50 D) 70 8. Ikkinchi raqami 4 bo’lgan uch xonali son 9 ga va 2 ga bo’linadi, ammo 5 ga bo’linmaydi. Shu sonni toping? A) 944 B) 144 D) 243 9. Poezdda 936 yo’lovchi bor edi. Erkaklar ayollardan 7 marta, ayollar esa 5 marta ko’p. Poezdda qancha ayol bo’lgan? A) 360 B) 380 D) 240 10. Tub ko’paytuvchilarga ajrating. A) 5175 = 5 * 7 * 3 B) 5175 = 52 * 3 * 72 * 23 D) 5175 = 5 * 72 * 3 11. Ekub (215, 435, 600) topilsin. A) 3 B) 5 D) 2 12. Ekub (21, 84) topilsin. A) 7 B) 3 D) 21 13. Ekuk (28, 70, 140) topilsin. A) 70 B) 140 D) 280 14. Ekuk (106, 159, 530) topilsin. A) 3000 B) 3180 D) 3280 15. 36 sonining natural bo’luvchilari nechta? A) 5 B) 7 D) 8 15 3 16. Tenglamani yechimini toping: = 4 x+7 A) 13 B) 14 D) 15 125 17. kasrni qisqartiring. 725 2 1 5 A) B) D) 29 25 5 2 2 18. Kasrni airing: ; 9 15 8 18 16 A) B) D) 135 60 90 3 1 9 19. Hisoblang: -( - ) 20 8 8 1 4 6 A) B) D) 5 20 40 7 12 20. Ayirmani toping: 30 - 10 ; 12 124 3 3 1 A) 20 B) 20 D) 20 12 24 12 @ustozlar_uchun +99890 300-02-21 21. To’g’ri to’rtburchakning yuzi 30 m2 ga teng. Uning @rishton7 1 yuzi nimaga teng? 6 22. Ifodaning qiymatini toping. 8,5 * 6,7; 23. Bo’lishni bajaring: 177,1 : 46; 715 24. Kasrni qisqartiring: 1005 14 2 25. + qo’shishni toping. 24 3 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J A B B D B B B A B A B 21. 5. 22. 57,55. 23. 3,85. 24. 143 . 211 D B B 25. 28 . 21 D A B D D D @ustozlar_uchun +99890 300-02-21 6-sinf Matematika test. @rishton7 II – chorak. 1 2 *1 ; 7 3 6 1 5 3 A) 1 B) 1 C) 1 D) 1 7 7 7 6 2 1 2. Ifodaning qiymatini toping: m, agar m = 2 ; 3 2 2 2 1 1 A) 1 B) 1 C) 2 D) 2 3 3 3 3 25 3 2 3. To’g’ri parellelopipedning o’lchamlari dm, dm va dm bo’lsa, uning hajmini toping? 5 5 4 2 1 1 3 A) 2 B) 2 C) 1 D) 1 3 3 2 2 2 4. Stakanga 160 g un sig’adi. Un bilan stakanning qismi to’ldirildi. Stakanga qancha un 5 solingan? A) 54 B) 44 C) 55 D) 64 2 5. Hisoblang: 189 ning qismi. 9 A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 4 6. Do’konga 90 tonna karam keltirildi. Agar kun davomida uning qismi sotilgan bo’lsa, 5 do’konga qancha karam qoldi? A)142 B) 118 C) 441 D) 451 2 5 10 x+ x− x; 7. Ifodani soddalashtiring: 7 14 21 7 7 6 5 A) B) C) D) 42 42 42 41 4 4 8. Hisoblang: 131 * 89 − 31 * 89; 11 11 A) 8800 B) 890 C) 8900 D) 880 1 4 9. Sodda usulda hisoblang: 18 *1 ; 3 11 A) 27 B) 26 C) 25 D) 28 2 5 ( + ) * 21; 10. Ifodaning qiymatini toping: 7 21 A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 2 1 7 x + x − x; 11. Ifodani soddalashtiring: 3 9 9 A) 1 B) 0 C) 2 D) 3 5 3 ( y − 2 ) * 8 = 3; 12. Tenglamani yeching: 8 4 A) 6 B) 5 C) 7 D) 8 1. Ko’paytmani bajaring: 1 @ustozlar_uchun +99890 300-02-21 3 2 * 7; 13. Ifodaning qiymatini toping: 7 A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 5 4 1 1 6 * − 11 * ; 14. Amallarni bajaring: 12 11 4 9 1 1 1 1 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 12 12 12 12 15. Tenglamani yeching: 1 3 A) 2 B) 1 4 4 0,8 x = 1; 3 C) 1 4 D) 2 @rishton7 1 4 15 21 * ; 28 40 7 6 7 9 A) B) C) D) 31 31 31 32 1 1 4 :1 ; 17. Hisoblang: 5 4 1 1 9 1 A) 3 B) 2 C) 1 D) 25 25 25 25 3 1 3 3 * ( : 6 ); 18. Amallarni bajaring: 4 2 4 1 1 2 4 A) B) C) D) 3 3 2 3 25 45 : ; 19. Bo’lishni bajaring: 36 32 10 11 30 40 A) B) C) D) 81 80 80 80 115 2 3 m . Agar uning eni m bo’lsa, perimetrini toping? 20. To’g’ri to’rtburchakning yuzi 8 64 1 7 5 5 A) B) C) D) 8 8 8 8 5 1 x =1 ; 21. Tenglamani yeching: 9 3 22. Sonni toping: 0,45 qismi 3,6 ga teng. 1 2 8 :2 ; 23. Bo’lishni bajaring: 3 3 3,2 ; 24. Ifodaning qiymatini toping: 12.8 9 3 (3 − ) : (7 − ); 25. Ayirmani qiymatini toping: 11 11 16. Hisoblang: S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J B A C D A B B C C A B 21. 5 . 12 22. 81 . 50 1 23. 3 . 8 24. 1 . 3 B D A B 25. 12 . 37 C A A D B @ustozlar_uchun 6-sinf Matematika test. +99890 300-02-21 III – chorak. 1. Nisbati 5 ga teng proporsiya tuzing. A) 55 :11 = 75 :15 B) 15 : 3 = 45 : 9 C) 25 : 5 = 10 : 2 D) 49 : 7 = 65 : 5 2. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 18 : 5 = 72 : x; A) 16 B) 15 C) 18 D) 20 3x 9 = ; 3. Tenglamani yeching: 4 20 A) 0,1 B) 0,3 C) 0,6 D) 0,2 4. Proporsiyaning o’rta hadlari 63 va 54 ga teng. Chetki hadlaridan biri 35ga teng. Proporsiyaning ikkinchi chetki hadini toping. A) 96,2 B) 97,2 C) 95,2 D) 94,2 5. Radiusi 50 mm bo’lgan aylana uzunligini toping. A) 31,4 B) 3,14 C) 314 D) 3140 6. Diametri 4,6 dm bo’lgan doira yuzini toping. A) 16,6106 B) 15,6 C) 18,7 D )19,66 2 7. Yuzi 81  dm ga teng bo’lgan doira aylanasining uzunligi qancha? A) 54,2 B )55,5 C) 56 D) 56,52 8. Tenglamani yeching: 1 − 2 x1 = 18; A) 9 B)18 C) 19 D) 16 9. Hisoblang: |-16| + |-14| - |-8| * |-2|; A) 15 B) 14 C) 17 D )18 10. Ifodaning qiymatini toping. |-40,5| : 5 - |16,4| : | -4|; A) 4 B) 8 C) 9 D) 10 11. Sonlarni qo’shing: (-71) + 9 + (-29); A) -81 B) -91 C) 81 D) 91 12. Amallarni bajaring: -9 + (-28) + (-27); A) -64 B) 64 C) 66 D) 63 x − 23 = −43; 13. Tenglamani yeching: A) 66 B) -66 C) 20 D) -20 14. Hisoblang: (-28) * (-5) – 7 * 8; A) 196 B) -196 C) -84 D) 84 − 2 x − 24 = −20; 15. Noma’lum son x ni toping. A) 2 B) -2 C) 4 D) -4 25 *16 − 25 *14; 16. Hisoblang: A) 40 B) -50 C) 50 D) -40 (−85) : (−17) + (−42) : (−3) − (96) : 24; 17. Amallarni bajaring: A) 15 B) -15 C) 14 D) -14 − 5 x − 10 = −75; 18. Tenglamani yeching: A) -17 B) -13 C) 13 D) 17 − (59 − 69) − 29; 19. Hisoblang: A) -39 B) -49 C) 39 D) 49 (−69 + 44) : (−5); 20. Amallarni bajaring: @rishton7 @ustozlar_uchun A) -5 B) 5 21.Ko’paytirishni bajaring: 22. Amallarni bajaring: 23. Bo’lishni bajaring: 24. Hisoblang: 25. Hisoblang: +99890 300-02-21 C) -25 125 * (−5) * 8; (−8) * 5 + (−3) * 6 − (−28); (−128) : (−4) : (−8) : 2; @rishton7 D) 25 (−3) 3 : (−3) 2 + (−2) 3 : (−1) 4 ; (54 * (−25) + 44 * 25) : 50; S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J A D C B C A D A B A B 21. -5000. 22. -30. 23. -8. 6-sinf Matematika test. A D D B 24. -11. C A C A B 25. -5. IV – chorak. 3 1 1 1 * a + 1 * b bunda a = −5 va b = −4 ; 8 5 6 3 A) -6 B) -7 C) -8 D) 7 8,4 : x = 5,7 : 7,6; 2. Tenglamani yeching: A) 10,1 B) 10,2 C) 11,1 D) 11,2 3. O’xshash hadlarni ixchamlang: − 2,4 y − 3(4 + 1,2 y ); A) -6y+12 B) -3y C) -3y+1 D) -6y-12 4. Ifodani soddalashtiring: -1,8*x*(-y)*(-5); A) -9,4xy B) 9,4xy C) -9xy D) 9xy 5. Tenglamani yeching: 3x-7=2x+3; A) 9 B) 10 C) 11 D) 8 6. Maslani yeching: Uchta sonning yig’indisi 270 ga teng. BU sonlarni nisbati 3:2:4 kabi, har bir son nechtaga teng? A) 70, 100, 80 B) 70, 100, 100 C) 70, 80, 120 D) 60, 90, 120 7. Tenglamani yeching: 8x-3=x+11; A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 8. Masalani yeching? To’g’ri to’rtburchakning perimetri 74 sm ga teng. Bo’yi enidan 1,4 sm uzun. Shu to’g’ri to’rtburchakning bo’yi va enini toping. A) 16 va 21 B) 18 va 19 C) 17 va 20 D) 17,8 va 19,2 9. Masalani yeching? Ikki sonning yig’indisi 140 ga ularning ayirmasi esa 60 ga teng. Shu sonlarning toping. A) 100 va 40 B) 70 va 70 C) 30 va 110 D) 90 va 50 10. Hisoblang: -(82+98)-(186-86); A) 280 B) -180 C) 180 D) -280 11. Qulay usul bilan hisoblang: 18*52-18*37-18*13; A) 37 B) 36 C) 38 D) 39 12. Proporsiyaning noma’lum hadini toping. 18:5=72:x; A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 3x 9 = ; 13. Tenglamani yeching: 4 20 A) 0,8 B) 0,3 C) 0,6 D) 0,5 14. Hisoblang: |-16| + |-14| - |-8| * |-2|; A) 15 B) 14 C) 17 D) 18 15. Tenglamani yeching: |-2x| = 18; A) 9 B) 11 C) 17 D) 14 16. Ifodaning qiymatini toping: |-40,5| : 5 - |16,4| : |-4|; A) 4 B) -7 C) 5 D) -9 17. Sonlarni qo’shing: (-71) + 9 + (-29); A) 91 B) -91 C) 78 D) 89 1. Ifodani son qiymatini toping: @ustozlar_uchun +99890 300-02-21 18. Amallarni bajaring: (-9) + (-28) + (-27); A) -64 B) -54 C) 58 D) 64 19. Tenglamani yeching: x – 23= -43; A) -19 B) 21 C) 20 D) -20 20. Hisoblang:(-28) * (-5) – 7 * 8; A) 196 B) -196 C) -84 D) 84 21. Noma’lum son x ni toping: − 2x − 24 = −20 ; 22. Hisoblang: 25 * 16 – 25 * 14; (−85) : (−17) + (−42) : (−3) − (96) : 24; 23. Amallarni bajaring: − 5 x − 10 = −75; 24. Tenglamani yeching: 25. Bo’lishni bajaring: (-128) : (-4) : (-8) : 2; @rishton7 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J B D D C B D A D A D B 21. -2. 22. 50. 23. 15. 24. 13. D C C A 25. -8. A B A D D Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4