Showing Page:
1/3
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
Matematika. 5 sinf. Test savollari. I - chorak
II variant.
1. 6 raqami ishtirok etgan nechta ikki xonali son mavjud ?
A) 8 B) 9 C) 17 D) 18
2. 23 sonining o‘ng tomoniga 0 qo‘ysak, bu son nechtaga ortadi ?
A) 207 B) 135 C) 10 D) 174
3. Javlonbek kitobning 64 betini o‘qigandan so‘ng, kitobning qolgan
qismi u o‘qiganidan 37 bet ko‘p ekani malum bo‘ldi. Kitob necha
betlik ?
A) 143 B) 190 C) 174 D) 165
4.Amallarni bajaring: (315 + 245) : 70.
A) 24 B) 16 C) 10 D) 8
5. Eng katta to‘rt xonali sondan eng kichik to‘rt xonali sonni
ayiring.
A) 1000 B) 8999
C) 9000 D) 900
6. Jami uch xonali sonlar nechta?
A) 900 B) 90 C) 899 D) 100
7. Tenglamani yeching: x + 678 = 5643.
A) 6321 B) 4965 C) 12423 D) 1137
8. Raqamlar bilan yozing: Ikki million uch yuz to‘rt ming olti.
A) 2346 B) 234006 C) 2034006 D) 2304006
9. Qo‘sh tengsizlikni nechta natural son qanoatlantiradi: 6< x < 15
A) 8 B) 9 C) 11 D) 10
10. 64375 sonini minglar xonasigacha yaxlitlang.
A) 64400 B) 60000 C) 65000 D) 64000
11. Bir nuqtadan nechta to‘g‘ri chiziq o‘tkazish mumkin ?.
A) 2 B) 4 C) 1 D) istalgancha
12.Yozuvida faqat 4,5,0 raqamlari ishtirok etgan uch xonali sonlar
nechta ?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 450
13. Yig‘indini toping: 7654982 + 35643294.
A) 43298276 B) 112193114 C) 14328716 D) 40986436
14. n + 39 <59 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlardan eng
kattasini toping?
A) 20 B) 21 C) 19 D) 18
15.Ayirishni bajaring: 56324 - 30637.
Showing Page:
2/3
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
A) 27793 B) 25687 C) 28003 D) 21785
16. Hisoblang: 20 - 18 + 16 14 + ... + 4 2 .
A) 200 B) 10 C) 20 D) 100
17. Amallarni bajaring: 279 99 + 30.
A) 210 B) 238 C) 150 D) 100
18. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi ekin maydonining bo‘yi 90 m,
eni bo‘yidan 20 m kam. Maydonning perimetrini toping.
A) 220 m B) 400 m C) 150 m D) 320 m
19. 29x 310 ifodaning x = 30 bo‘lgandagi qiymatini toping.
A) 560 B) 520 C) 358 D) 2620
20. Kamayuvchi 24 taga kamayib, ayriluvchi 14 taga kamaysa,
ayirma qanday o‘zgaradi.
A) 38 taga ortadi B) 10 taga kamayadi C) 10 taga ortadi D) 38
taga kamayadi
21.Ko‘paytmani hisoblang: 273 · 32.
A) 8736 B) 8542 C) 6596 D) 6426
22. Amallarni bajaring: 34 ∙ 57 + 57 · 66.
A) 6436 B) 5700 C) 6342 D) 6700
23. a + b = 80 bo‘lganda, 25 · a + 25 · b ni hisoblang.
A) 2000 B) 5160 C) 1200 D) 4000
24. Ko‘paytmani toping: 500 · 321 · 200.
A) 3210000 B) 35200000 C) 32100000 D) 17000000
25. Samolyot 5 soatda 5400 km masofani uchib o‘tishi uchun
qanday tezlik bilan yurishi kerak ?.
A) 900 km/soat B) 750 km/soat C) 1800 km/soat D) 1080
km/soat
Showing Page:
3/3
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
Matematika. 5 sinf. I - chorak . IIvariant test savollari
javoblari.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
d
a
d
d
b
a
b
d
a
d
d
b
a
c
b
b
a
d
a
b
a
b
a
c
d

Unformatted Attachment Preview

Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki Matematika. 5 sinf. Test savollari. I - chorak II – variant. 1. 6 raqami ishtirok etgan nechta ikki xonali son mavjud ? A) 8 B) 9 C) 17 D) 18 2. 23 sonining o‘ng tomoniga 0 qo‘ysak, bu son nechtaga ortadi ? A) 207 B) 135 C) 10 D) 174 3. Javlonbek kitobning 64 betini o‘qigandan so‘ng, kitobning qolgan qismi u o‘qiganidan 37 bet ko‘p ekani ma’lum bo‘ldi. Kitob necha betlik ? A) 143 B) 190 C) 174 D) 165 4.Amallarni bajaring: (315 + 245) : 70. A) 24 B) 16 C) 10 D) 8 5. Eng katta to‘rt xonali sondan eng kichik to‘rt xonali sonni ayiring. A) 1000 B) 8999 C) 9000 D) 900 6. Jami uch xonali sonlar nechta? A) 900 B) 90 C) 899 D) 100 7. Tenglamani yeching: x + 678 = 5643. A) 6321 B) 4965 C) 12423 D) 1137 8. Raqamlar bilan yozing: Ikki million uch yuz to‘rt ming olti. A) 2346 B) 234006 C) 2034006 D) 2304006 9. Qo‘sh tengsizlikni nechta natural son qanoatlantiradi: 6< x < 15 A) 8 B) 9 C) 11 D) 10 10. 64375 sonini minglar xonasigacha yaxlitlang. A) 64400 B) 60000 C) 65000 D) 64000 11. Bir nuqtadan nechta to‘g‘ri chiziq o‘tkazish mumkin ?. A) 2 B) 4 C) 1 D) istalgancha 12.Yozuvida faqat 4,5,0 raqamlari ishtirok etgan uch xonali sonlar nechta ? A) 3 B) 4 C) 6 D) 450 13. Yig‘indini toping: 7654982 + 35643294. A) 43298276 B) 112193114 C) 14328716 D) 40986436 14. n + 39 <59 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlardan eng kattasini toping? A) 20 B) 21 C) 19 D) 18 15.Ayirishni bajaring: 56324 - 30637. Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki A) 27793 B) 25687 C) 28003 D) 21785 16. Hisoblang: 20 - 18 + 16 – 14 + ... + 4 – 2 . A) 200 B) 10 C) 20 D) 100 17. Amallarni bajaring: 279 – 99 + 30. A) 210 B) 238 C) 150 D) 100 18. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi ekin maydonining bo‘yi 90 m, eni bo‘yidan 20 m kam. Maydonning perimetrini toping. A) 220 m B) 400 m C) 150 m D) 320 m 19. 29x – 310 ifodaning x = 30 bo‘lgandagi qiymatini toping. A) 560 B) 520 C) 358 D) 2620 20. Kamayuvchi 24 taga kamayib, ayriluvchi 14 taga kamaysa, ayirma qanday o‘zgaradi. A) 38 taga ortadi B) 10 taga kamayadi C) 10 taga ortadi D) 38 taga kamayadi 21.Ko‘paytmani hisoblang: 273 · 32. A) 8736 B) 8542 C) 6596 D) 6426 22. Amallarni bajaring: 34 ∙ 57 + 57 · 66. A) 6436 B) 5700 C) 6342 D) 6700 23. a + b = 80 bo‘lganda, 25 · a + 25 · b ni hisoblang. A) 2000 B) 5160 C) 1200 D) 4000 24. Ko‘paytmani toping: 500 · 321 · 200. A) 3210000 B) 35200000 C) 32100000 D) 17000000 25. Samolyot 5 soatda 5400 km masofani uchib o‘tishi uchun qanday tezlik bilan yurishi kerak ?. A) 900 km/soat B) 750 km/soat C) 1800 km/soat D) 1080 km/soat Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki Matematika. 5 sinf. I - chorak . II–variant test savollari javoblari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 d a d d b a b d a d 1 1 d 1 2 b 1 3 a 1 4 c 1 5 b 1 6 b 1 7 a Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 1 8 d 1 9 a 2 0 b 2 1 a 2 2 b 2 3 a 2 4 c 2 5 d Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4