Showing Page:
1/1
5- sinf uchun matematika fanidan test sinovi
1. Qaysi bir javob natural sonlar qatorini tashkil qiladi ?
A) 1,2,3,4,5 B) 1,4,5,6 D) 1,2,3,4, E) 2,3,4
2. 3 millon 47 ming 750 so’mni raqamlar bilan yozing ?
A) 347500 B) 3047750 D) 30047500 E) 47500
3. Son nurida 423 sonidan oldin kelgan 3 ta sonni yozing ?
A) 422, 423, 421 B) 421, 422, 423 D) 423, 424, 425 E) 420, 421, 422
4. Son nurida 79 sonidan keyin kelgan ikkita sonni yozing ?
A) 78, 79 B) 79, 80 D) 80, 81 E) 77, 78
5. Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida yozilgan sonlar ichidan 836
soniga mosini tanlang ? A) 80+30+6 B) 800+30+6 D) 8+30+6
6. 220394 sonini yozishda nechta turli raqamdan foydalanilgan ?
A) 6 ta B) 5 ta D) 4 ta E) 18 ta
7. 7 raqami ishtirok etgan barcha ikki xonali sonlar nechta ?
A) 10 ta B) 19 ta D) 9 ta E) 18 ta
8. Yozuvda faqat 8 va 9 raqamlari ishtirok etgan uch xonali sonlar nechta ?
A) 4 ta B) 5 ta D) 6 ta E) 3 ta
9. 2*8<258 tengsizlik o’rinli bo’lishi uchun yulduzcha o’rniga qanday raqam
qo’yish mumkin ? A) 1, 2, 3, 4 B) 6, 7, 8, 9 D) 0, 1, 2, 3, 4
10. 137454, 177599, 147454 va 147445 sonlaridan eng kichigi ?
A) birinchisi B) Ikkinchisi D) uchunchisi E) to’rtinchisi
11. (60137-5999)+53862 ifodaning qiymatini xisoblang ?
A) 108 000 B) 119 998 D) 122 72 E) 108 010
12. 86694-(3999+30695) ifodani qiymatini xisoblang ?
A) 49 000 B) 110 390 D) 50 000 E) 52 000
13. a+36=63 tenglamani yeching ? A) 97 B) 27 D) 39 E) 99
14. Qaysi misolda qo’shish to’g’ri bajarilgan ?
A) 334+265= 790 B) 876+385=1061 D) 217+323=540 E) 415+395=800
15. 39+n <50 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi
qaysi ? A) 1 B) 11 D) 10 E) 9
16. n+43>60 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ishidan eng kichigi
qaysi ? A) 7 B) 17 D) 16 E) 18
17. Qaysi misolda ayrilish to’g’ri bajarilgan ?
A) 634-303=271 B) 406-243=163 D) 219-189=136 E) 535-392=240
18. Kamayuvchi 36 titaga ortsa, ayirma qanday o’zgaradi ?
A) 52 taga ortadi B) 20 taga ortadi D) 20 taga kamayadi E) 52 taga kamayadi
19. Qo’shiluvchilardan biri 25 taga ortib, ikkinchisi 15 ta kamaysa yig’indi
qanday o’zgaradi?
A) 10 taga ortadi B) 40 taga ortadi D) 10 taga kamayadi E) 40 taga kamayadi
20. 99·13= necha bo’ladi ? A) 1287 B) 1286 D) 1187 E) 2287
21. Ko’paytirishning o’rin almashtirish qonuni ko’rsating ?
A) m · n B) n · m D) m · n = n · m
22. 220 : a + 49 ifodani qiymatini toping ? a=11
A) 74 B) 69 D) 96 E) 45
23. Gulnora opa ishga ikkita avtobusda boradi va shu avtobuslarda uyga
qaytadi. Avtobusning yo’l chiptasi 200 so’m. Gulnora opa 25 ish kunida qancha so’m
sarflaydi ? A) 20000 B) 10000 D) 50000 E) 6000
24. (20+2) · 45 A) 990 B) 1000 D) 2000 E) 1990
25. Samalyot 45 km masofani 750 km/soat tezlik bilan uchib o’tgan. Samalyot
necha soat uchgan. A) 6 soat B) 4 soat D) 7 soat E) 10 soat

Unformatted Attachment Preview

5- sinf uchun matematika fanidan test sinovi 1. Qaysi bir javob natural sonlar qatorini tashkil qiladi ? A) 1,2,3,4,5 B) 1,4,5,6 D) 1,2,3,4, E) 2,3,4 2. 3 millon 47 ming 750 so’mni raqamlar bilan yozing ? A) 347500 B) 3047750 D) 30047500 E) 47500 3. Son nurida 423 sonidan oldin kelgan 3 ta sonni yozing ? A) 422, 423, 421 B) 421, 422, 423 D) 423, 424, 425 E) 420, 421, 422 4. Son nurida 79 sonidan keyin kelgan ikkita sonni yozing ? A) 78, 79 B) 79, 80 D) 80, 81 E) 77, 78 5. Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida yozilgan sonlar ichidan 836 soniga mosini tanlang ? A) 80+30+6 B) 800+30+6 D) 8+30+6 6. 220394 sonini yozishda nechta turli raqamdan foydalanilgan ? A) 6 ta B) 5 ta D) 4 ta E) 18 ta 7. 7 raqami ishtirok etgan barcha ikki xonali sonlar nechta ? A) 10 ta B) 19 ta D) 9 ta E) 18 ta 8. Yozuvda faqat 8 va 9 raqamlari ishtirok etgan uch xonali sonlar nechta ? A) 4 ta B) 5 ta D) 6 ta E) 3 ta 9. 2*8<258 tengsizlik o’rinli bo’lishi uchun yulduzcha o’rniga qanday raqam qo’yish mumkin ? A) 1, 2, 3, 4 B) 6, 7, 8, 9 D) 0, 1, 2, 3, 4 10. 137454, 177599, 147454 va 147445 sonlaridan eng kichigi ? A) birinchisi B) Ikkinchisi D) uchunchisi E) to’rtinchisi 11. (60137-5999)+53862 ifodaning qiymatini xisoblang ? A) 108 000 B) 119 998 D) 122 72 E) 108 010 12. 86694-(3999+30695) ifodani qiymatini xisoblang ? A) 49 000 B) 110 390 D) 50 000 E) 52 000 13. a+36=63 tenglamani yeching ? A) 97 B) 27 D) 39 E) 99 14. Qaysi misolda qo’shish to’g’ri bajarilgan ? A) 334+265= 790 B) 876+385=1061 D) 217+323=540 E) 415+395=800 15. 39+n <50 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi ? A) 1 B) 11 D) 10 E) 9 16. n+43>60 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ishidan eng kichigi qaysi ? A) 7 B) 17 D) 16 E) 18 17. Qaysi misolda ayrilish to’g’ri bajarilgan ? A) 634-303=271 B) 406-243=163 D) 219-189=136 E) 535-392=240 18. Kamayuvchi 36 titaga ortsa, ayirma qanday o’zgaradi ? A) 52 taga ortadi B) 20 taga ortadi D) 20 taga kamayadi E) 52 taga kamayadi 19. Qo’shiluvchilardan biri 25 taga ortib, ikkinchisi 15 ta kamaysa yig’indi qanday o’zgaradi? A) 10 taga ortadi B) 40 taga ortadi D) 10 taga kamayadi E) 40 taga kamayadi 20. 99·13= necha bo’ladi ? A) 1287 B) 1286 D) 1187 E) 2287 21. Ko’paytirishning o’rin almashtirish qonuni ko’rsating ? A) m · n B) n · m D) m · n = n · m 22. 220 : a + 49 ifodani qiymatini toping ? a=11 A) 74 B) 69 D) 96 E) 45 23. Gulnora opa ishga ikkita avtobusda boradi va shu avtobuslarda uyga qaytadi. Avtobusning yo’l chiptasi 200 so’m. Gulnora opa 25 ish kunida qancha so’m sarflaydi ? A) 20000 B) 10000 D) 50000 E) 6000 24. (20+2) · 45 A) 990 B) 1000 D) 2000 E) 1990 25. Samalyot 45 km masofani 750 km/soat tezlik bilan uchib o’tgan. Samalyot necha soat uchgan. A) 6 soat B) 4 soat D) 7 soat E) 10 soat Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4