Showing Page:
1/3
5-sinflar uchun matematika fanidan test savollar.
1. Qaysi qatorda raqamlar to`g`ri ko`rsatilgan?
a) 1,3,6,10,14,16,72 b) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 s) 12,2,4,8,90,11,19
2. Har bir martaba o`zidan oldingi martabadan necha marta katta?
a) 10 marta b) 20 marta s) 30 marta d) 40 marta
3. Sanashda ishlatiladigan sonlar nima deyiladi?
a) o`nli sanoq sistemasi b) toq sonlar s) natural sonlar d) sanoq sonlar
4. Juft sonlar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni ko`rsating.
a) 2,8,10,4,20 b) 1,2,3,4,5 s) 4,6,8,9,10 d) 0,2,3,4
5. Natural sonlar qatori qaysi sondan boshlanadi?
a) 2 dan b) 1dan s) 0 dan d) 10 dan
6. MCMLVII rim raqami qaysi natural sonni ifodalaydi?
a) 1827 b) 10967 s) 1967 d) 1957
7. Asilbek va Shohruh pomidor terishdi. Asilbek 12 kg 750g, Shohruh esa Asilbekning 8
kg 500g ko`proq pomidor terdi. Ular jami qancha qancha pamidor terishdi?
a) 21kg 150 g b) 20 kg 38 g s) 22 kg 50g d) 21 kg 250g
8. Yig`indini toping.
7*10000+4*1000+3*100+4*10+7*1
a) 704347 b) 74347 s) 740374 d) 740347
9. Qaysi javobda 65 dan oldin va keyin kelgan ikkitadan natural son to`g`ri ko`rsatilgan?
a) 63,64 , 66,67 b) 64,65, 66,68 s) 62,61, 67,66 d) 65,66 76,78
10. Berilgan natural sondan avvalgisini har doim ham toppish mumkinmi?
a) ha mumkin b) har doim emas s) yo`q d) bilmadim
11. Sonlardan qaysi biri katta? 5012mi yoki 5102 mi?
a) 5012<5102 b) 5012>5102 s) 5012=5102 d) 5012<>5102
12. Yozuvlardan qaysi biri o`ttiz uch ming oltmish besh sonini ifodalaydi?
a) 3398 b) 33065 s) 3365 d) 303065
13. Qaysi qatorda kesmaga to`g`ri ta`rif berilgan?
a) Tog`ri chiziqning ikkala tomoni chegaralangan
b) Tog`ri chiziqning bir tomoni chegaralangan
s) Ikki tomoni cheksiz davom etadigan chiziq
d) Ikki to`g`ri chiziqning kesishishidan hosil bo`lgan shakl
14. Sonlardan tuzilib, amal ishoralari, qavslar bilan birlashtirilgan yozuv nima deb
ataladi?
a) sonli ifoda b) harfiy ifoda s) a va b javoblar d) qavsli misol
15. Kvadrat deb inmaga aytiladi?
a) qarama- qarshi tomonlari teng bo`lgan figura
b) hamma qirralari teng bo`lgan to`g`ri burchakli parallelepipedga aytiladi
s) hamma tomonlari teng bo`lgan to`g`ri to`rtburchak
d) Tomonlarining har biri 10 sm bo`lgan to`rtburchk
16. 1 m
2
=…dm
2
?
a) 1 m
2
=10 dm
2
b) 1 m
2
=100 dm
2
s) 1 m
2
=1000dm
2
d) 1 m
2
=100000 dm
2
17. x + 36 =63 tenglamani yeching.
a) 27 b) 29 s) 30 d) 33
Showing Page:
2/3
18. To`g`ri to`rtburchak shaklidagi maktab hovlisining bo`yi 216 m, eni esa
bo`yidan 45 m qisqa. Maktab hovlisining perimetrini hisoblang.
a) 770 m b) 670 m s) 487 m d) 774 m
19. Tenglama tuzib yeching
Avtobusda 78 yo`lovchi bor edi. Avtobusdan bekatda qanchadir yo`lovchi
tushdi va natijada avtobusda 9 yo`lovchi qoldi. Avtobusdan qancha yo`lovchi
tushgan?
20. Ifodaning qiymatini toping.
(4*6
2
: 2
3
+16)*5
21. Agar a=21, b=36 bo`lsa, 55a-3b ifodaning qiymatini toping.
22. Birinchi konveyerda 1 soatda 25 ta, ikkinchi konveyerda esa 31 ta
televizor yig`iladi.iikala konveyerda 8 soat davomida qancha televizor
yig`iladi?
23. Shunday sonni topingki, uni 17 ga bo`lganda, 88 hosil bo`lib, 11 qoldiq
qolsin.
24. Tenglamani yeching. 26289 : x=127
25. Ifodani soddalashtiring.
109d+443+273d+279
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
b
a
s
a
b
D
d
b
a
a
a
b
a
a
s
b
a
d
Izoh: 1-15 gacha I-chorak
16-25 gacha II-chorak
Showing Page:
3/3

Unformatted Attachment Preview

5-sinflar uchun matematika fanidan test savollar. 1. Qaysi qatorda raqamlar to`g`ri ko`rsatilgan? a) 1,3,6,10,14,16,72 b) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 s) 12,2,4,8,90,11,19 2. Har bir martaba o`zidan oldingi martabadan necha marta katta? a) 10 marta b) 20 marta s) 30 marta d) 40 marta 3. Sanashda ishlatiladigan sonlar nima deyiladi? a) o`nli sanoq sistemasi b) toq sonlar s) natural sonlar d) sanoq sonlar 4. Juft sonlar to`g`ri ko`rsatilgan qatorni ko`rsating. a) 2,8,10,4,20 b) 1,2,3,4,5 s) 4,6,8,9,10 d) 0,2,3,4 5. Natural sonlar qatori qaysi sondan boshlanadi? a) 2 dan b) 1dan s) 0 dan d) 10 dan 6. MCMLVII rim raqami qaysi natural sonni ifodalaydi? a) 1827 b) 10967 s) 1967 d) 1957 7. Asilbek va Shohruh pomidor terishdi. Asilbek 12 kg 750g, Shohruh esa Asilbekning 8 kg 500g ko`proq pomidor terdi. Ular jami qancha qancha pamidor terishdi? a) 21kg 150 g b) 20 kg 38 g s) 22 kg 50g d) 21 kg 250g 8. Yig`indini toping. 7*10000+4*1000+3*100+4*10+7*1 a) 704347 b) 74347 s) 740374 d) 740347 9. Qaysi javobda 65 dan oldin va keyin kelgan ikkitadan natural son to`g`ri ko`rsatilgan? a) 63,64 , 66,67 b) 64,65, 66,68 s) 62,61, 67,66 d) 65,66 76,78 10. Berilgan natural sondan avvalgisini har doim ham toppish mumkinmi? a) ha mumkin b) har doim emas s) yo`q d) bilmadim 11. Sonlardan qaysi biri katta? 5012mi yoki 5102 mi? a) 5012<5102 b) 5012>5102 s) 5012=5102 d) 5012<>5102 12. Yozuvlardan qaysi biri o`ttiz uch ming oltmish besh sonini ifodalaydi? a) 3398 b) 33065 s) 3365 d) 303065 13. Qaysi qatorda kesmaga to`g`ri ta`rif berilgan? a) Tog`ri chiziqning ikkala tomoni chegaralangan b) Tog`ri chiziqning bir tomoni chegaralangan s) Ikki tomoni cheksiz davom etadigan chiziq d) Ikki to`g`ri chiziqning kesishishidan hosil bo`lgan shakl 14. Sonlardan tuzilib, amal ishoralari, qavslar bilan birlashtirilgan yozuv nima deb ataladi? a) sonli ifoda b) harfiy ifoda s) a va b javoblar d) qavsli misol 15. Kvadrat deb inmaga aytiladi? a) qarama- qarshi tomonlari teng bo`lgan figura b) hamma qirralari teng bo`lgan to`g`ri burchakli parallelepipedga aytiladi s) hamma tomonlari teng bo`lgan to`g`ri to`rtburchak d) Tomonlarining har biri 10 sm bo`lgan to`rtburchk 16. 1 m2=…dm2 ? a) 1 m2=10 dm2 b) 1 m2=100 dm2 s) 1 m2=1000dm2 d) 1 m2=100000 dm2 17. x + 36 =63 tenglamani yeching. a) 27 b) 29 s) 30 d) 33 18. To`g`ri to`rtburchak shaklidagi maktab hovlisining bo`yi 216 m, eni esa bo`yidan 45 m qisqa. Maktab hovlisining perimetrini hisoblang. a) 770 m b) 670 m s) 487 m d) 774 m 19. Tenglama tuzib yeching Avtobusda 78 yo`lovchi bor edi. Avtobusdan bekatda qanchadir yo`lovchi tushdi va natijada avtobusda 9 yo`lovchi qoldi. Avtobusdan qancha yo`lovchi tushgan? 20. Ifodaning qiymatini toping. (4*62 : 23+16)*5 21. Agar a=21, b=36 bo`lsa, 55a-3b ifodaning qiymatini toping. 22. Birinchi konveyerda 1 soatda 25 ta, ikkinchi konveyerda esa 31 ta televizor yig`iladi.iikala konveyerda 8 soat davomida qancha televizor yig`iladi? 23. Shunday sonni topingki, uni 17 ga bo`lganda, 88 hosil bo`lib, 11 qoldiq qolsin. 24. Tenglamani yeching. 26289 : x=127 25. Ifodani soddalashtiring. 109d+443+273d+279 1 b 2 a 3 s 4 a 5 b 6 D 7 d 8 b Izoh: 1-15 gacha I-chorak 16-25 gacha II-chorak 9 a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a a b a a s b a d Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4