Showing Page:
1/1
5- sinf matematika fanidan 2 variant
1. Qoldiqli bo`lishni bajaring 200:30. a) 6 (20) b) 7 (30) c) 8 (25) d) 7 (10)
2. Sonning darajasi deb nimaga aytiladi?
a) shu sonning darajasi kubi deyiladi b) shu sonning darajasi kvadrati deyiladi
c) shu sonning darajasi ham kubi ham kvadrati darajasi deyiladi. d) asosni darajasi.
3. Daraja ko`rinishida yozing 2222. a) 2
3
b) 2
2
c) 2
4
d) 4
2
4. To`g`ri to`rtburchak deb nimaga aytiladi?
a) qarama-qarshi tomonlari o`zaro teng b) hamma tomonlari teng c) to`g`.jav. yo`q.
5. To`g`ri to`rtburchak va kvadratning perimetrini topish formulasi qaysi?
a) P=2(a+b), P=2a b) P=2(a-b), P=4a
2
c) P=2(a+b), P=4a d) P=2(a+b), p=2a+4a
6. 1 ar necha sotix va necha metr kvadratga teng?
a) 1ar=1 sotix=100 m
2
b) 1 ar= 100 sotix= 1m
2
c) 1 ar= 100 sotix= 100 m
2
d) 1 ar=10 sotix=1000m
2
7. To`g`ri to`rtburchak va kvadratning yuzasini topish formulasi qaysi?
a) S=ah, S=a
2
b) S=ab, S=4a c) S=2(a+b), S=a
2
d) S=2(a+c), S=a
3
8. Tenglama deb............... aytiladi.
a) noma`lum son qatnashgan tenglikka b) noma`lumning berilgan to`g`ri tenglikka
c) ikkita ifoda birlashtirilgan to`g`ri tenglikka d) namo’lum son qatnashgan
9. Amalni bajaring 49033-20 a) 16151 b) 16150 c) 16148 d) 16149
10. Tengsizlik o`rinli bo`ladigan sonni qo`ying? 10<x<18 a) 12 b) 10 c) 84 d) 96
11. Tub son deb .................. aytiladi.
a) har bir sonning bir va o`zidan boshqa bo`linuvchilari bor songa
b) bo`linuvchilari faqat ikkita, 1 va o`zidan iborat bo`lgan sonlar
c) bo`linuvchilari 1 dan katta bo`lgan sonlar.
d) bo`linuvchilari 2 dan katta bo`lgan sonlar.
12. 1 soni tub son hisoblanadimi? a) ha b) yo`q c) murakkab son d) mukammal son
13. Murakkab son nechadan katta bo`lishi kerak?
a) 2dan b) 3dan c) 1 dan d) 4 dan
14. Qaysi natural son tub ham emas murakkab ham emas? a) 0 b) 2 c) 1 d) 4
15. Tenglamani yeching 6x=36 a) 6 b)7 c) 8 d) 9
16. 3,2,5,8 soni raqamlarining yig`ndisi 9 ga bo`linadimi? a) 3 b) 2 c) 0 d) 4
17. Hisoblang 3020+3510 a) 650 b) 600 c) 400 d) 500
18. 2
4
darajasini toping? a) 12 b) 16 c) 20 D) 22
19. Ko`paytmani toping 32191+9179
20. Amallarni bajaring 3928+3510-2536
21 2
6
darajasini toping?
22. 23564 Hisoblang?
23.Hisoblang. 203+326-283
24. Daraja ko’rinishda yozing. 333333
25. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi sonlarni yozing 10<x<13

Unformatted Attachment Preview

5- sinf matematika fanidan 2 variant 1. Qoldiqli bo`lishni bajaring 200:30. a) 6 (20) b) 7 (30) c) 8 (25) d) 7 (10) 2. Sonning darajasi deb nimaga aytiladi? a) shu sonning darajasi kubi deyiladi b) shu sonning darajasi kvadrati deyiladi c) shu sonning darajasi ham kubi ham kvadrati darajasi deyiladi. d) asosni darajasi. 3 2 4 3. Daraja ko`rinishida yozing 2∙2∙2∙2. a) 2 b) 2 c) 2 d) 42 4. To`g`ri to`rtburchak deb nimaga aytiladi? a) qarama-qarshi tomonlari o`zaro teng b) hamma tomonlari teng c) to`g`.jav. yo`q. 5. To`g`ri to`rtburchak va kvadratning perimetrini topish formulasi qaysi? a) P=2(a+b), P=2a b) P=2(a-b), P=4a2 c) P=2(a+b), P=4a d) P=2(a+b), p=2a+4a 6. 1 ar necha sotix va necha metr kvadratga teng? a) 1ar=1 sotix=100 m2 b) 1 ar= 100 sotix= 1m2 c) 1 ar= 100 sotix= 100 m2 d) 1 ar=10 sotix=1000m2 7. To`g`ri to`rtburchak va kvadratning yuzasini topish formulasi qaysi? a) S=ah, S=a2 b) S=ab, S=4a c) S=2(a+b), S=a2 d) S=2(a+c), S=a3 8. Tenglama deb............... aytiladi. a) noma`lum son qatnashgan tenglikka b) noma`lumning berilgan to`g`ri tenglikka c) ikkita ifoda birlashtirilgan to`g`ri tenglikka d) namo’lum son qatnashgan 9. Amalni bajaring 490∙33-20 a) 16151 b) 16150 c) 16148 d) 16149 10. Tengsizlik o`rinli bo`ladigan sonni qo`ying? 10
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4