Showing Page:
1/6
XTMFMT va TE Oltinko'l tuman bo’limiga qarashli 17-umumta'lim
maktabi 5-sinf o'quvchisi _______________________________ning
MATEMATIKA fanidan test natijalari I-variant
1. Matematikada nechta raqam bor?
A)10 ta B) 9 ta C) 11 ta.
2. Qanday sonlar natural sonlar deyiladi?
A) 0,1,2,3,......,9,10,11,... B) 0,1,2, .......,9
C)sanashda ishlatiladigan sonlar.
3. Qo’shishni bajaring:
74 708 643+5 712 399 736=
4. Ayirishni bajaring:
6 396 485 374865 564 888=
5. Bo’lishni bajaring:
4006489360:16=
6. Birinchi mashinaga ikkinchisiga qaraganda 4 tonna kam, uchinchisiga
qaraganda 5 tonna ortiq yuk ortildi. Agar uchinchi mashinaga 3 tonna
yuk ortilgan bo’lsa, uchta mashinaga qancha yuk ortilgan?
_________________________________________________________
7. Poezd 11 soatda 924 km masofani, samolyot 5 soatda esa 4200 km
masofani bosib o’tdi. Poyezd bilan samolyotning tezligini taqqoslang. (
P-poyezd, S-samolyot)
_________________________________________________________
8. a so’mdan 50 ta non, b so’mdan 100 ta patir sotib olindi. Jami xarid
uchun necha so’m sarflagan?
_________________________________________________________
9. Ko’paytirishni bajaring
837 24764 203=
10. Sonli ifoda deb nimaga aytiladi?
A) Sonlar, qavslar va harflardan tuzilgan ifoda
B) Faqat harflardan tuzilgan ifoda
C)Sonlar, arifmetik amallar, qavslar va harflardan tuzilgan ifoda.
11. Harfiy ifoda deb nimaga aytiladi?
A) Sonlardan va qavslardan tuzilgan ifoda
B) Faqat qavslardan tuzilgan ifoda
C) Sonlar, arifmetik amallar va qavslardan tuzilgan ifoda.
12.Tenglamani yeching:
Showing Page:
2/6
(x+624)276=357
_________________________________________________________
_________________________________________________________
13. Tenglamani yeching:
369:(x218)=123
_________________________________________________________
_________________________________________________________
14. 4<a<8 qo’sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi sonni toping?
_________________________________________________________
15. 13 soni 11 dan katta 15 dan kichik qo’sh tensizlik ko’rinishida
yozing.
_________________________________________________________
16. O’rin almashtirish qonunini ko’rsating?
_________________________________________________________
17. Taqsimot qonunini ko’rsating?
_________________________________________________________
18. Ko’paytirishning guruhlash qonunini toping?
_________________________________________________________
19. Kvadratning tomoni 32 sm bo’lsa uning perimetrini toping?
_______________________________________________________
20. Poyezd 70 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda 350 km masofani
qancha soatda bosib o’tadi?
______________________________________________________
21. Hisoblang:
9
3
:(4922)=____________________________________________
22. Ifodani soddalashtiring:
11a+43+76a+27=________________________________________
23. Agar Ulug’bekning yoshi 3
3
–5 ga teng. Azizning yoshi Ulug’-
bekning yoshidan 2
3
+3 yosh kichik bo’lsa, Azizning yoshinitoping.
_______________________________________________________
24. Hisoblang:
(1216+169):4 1440:12=________________________________
25. Tenglamani yeching: (3
2
+8)x+17=187
_______________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________
Qiziqish _____
Showing Page:
3/6
XTMFMT va TE Oltinko'l tuman bo’limiga qarashli 17-umumta'lim
maktabi 5-sinf o'quvchisi _______________________________ning
MATEMATIKA fanidan test natijalari II-variant
1. Amallarning bajaring: 18:2+21:3=__________________________
2. Tenglamani yeching: X+10=60
_________________________________________________________
3. yig’indini toping.750+1500=_______________________________
4. Hisoblang 750·4=________________________________________
5. Eng kichik natural son qaysi?_______________________
6. Qaysi biri naturar son emas?
A) 0 B) 1 C) 1000 D) 100 E) 2
7. Eng katta 5 honali sonni toping?
_________________________________________________________
8. 1,3,4 sonlaridan uch honali eng katta son tuzing.
_________________________________________________________
9. 20 ta non 150 so’mdan necha so’m turadi?
_________________________________________________________
10. 40·80= ?
_________________________________________________________
11. Harfiy ifoda deb nimaga aytiladi?
A) Sonlardan va qavslardan tuzilgan ifoda
B)Sonlar, arifmetik amallar va qavslardan tuzilgan ifoda
C) Faqat qavslardan tuzilgan ifoda.
12. 5004 va 604 taqqoslang
_________________________________________________________
13. 5<a<9 qo’sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural son nechta?
_________________________________________________________
14. 5<a<9 qo’sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi sonni toping ?
_________________________________________________________
15. 12 soni 11 dan katta 15 dan kichik qo’sh tensizlik ko’rinishida
yozing. ___________________________________
16. O’rin almashtirish qonunini ko’rsating?
_________________________________________________________
17. Taqsimot qonunini ko’rsating?
_________________________________________________________
18. Ko’paytirishning guruhlash qonunini toping?
Showing Page:
4/6
_________________________________________________________
19. Kvadratning tomoni 22 sm bo’lsa uning perimetrini toping?
_______________________________________________________
20. Poyezd 70 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda 420 km masofani
qancha soatda bosib o’tadi?
______________________________________________________
21. Hisoblang:
7
2
:(2922)=____________________________________________
22. Ifodani soddalashtiring:
13a+53+76a+27=________________________________________
23. Agar Ulug’bekning yoshi 4
2
+5 ga teng. Azizning yoshi Ulug’-
bekning yoshidan 2
3
+3 yosh kichik bo’lsa, Azizning yoshinitoping.
_______________________________________________________
24. Hisoblang:
(1216+169):4 1440:12=________________________________
25. Tenglamani yeching: (3
2
+8)x17=153
_______________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________
Qiziqish _____
Showing Page:
5/6
XTMFMT va TE Oltinko'l tuman bo’limiga qarashli 17-umumta'lim
maktabi 5-sinf o'quvchisi _______________________________ning
MATEMATIKA fanidan test natijalari III-variant
1. Raqam bilan yozing: Yetti million sakkiz yuz ming sakson besh.
_________________________________________________________
2. Hisoblang: 8517+1517=
3. Son nurida 3 sonidan 25 birlik uzoqlikdagi sonni toping?
A) 27 B)28 C) 22 D) 29
4. Eng kichik natural son qaysi?
A) 0 B)1 C) 1000 D) 100 E) 2
5. Tengliklardan qaysi biri to’g’ri?
A) 7km 50m=750m B) 7km 50m=705m
C)7km50m=7050m D) 7km50m=7500m
6. Yarim metrda necha detsimetr bor?
_________________________________________________________
7. Tenglamani yeching: 1521:x=9
_________________________________________________________
8. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 53 mm, eni 49 mm bo’lsa, uning
perimetrini toping?
_________________________________________________________
9. Sonli ifoda deb nimaga aytiladi?
A) Sonlar, qavslar va harflardan tuzilgan ifoda
B) Faqat harflardan tuzilgan ifoda
C)Sonlar, arifmetik amallar, qavslar va harflardan tuzilgan ifoda.
10. Harfiy ifoda deb nimaga aytiladi?
A) Sonlardan va qavslardan tuzilgan ifoda
B)Sonlar, arifmetik amallar va qavslardan tuzilgan ifoda
C) Faqat qavslardan tuzilgan ifoda.
11. 10 bilan 36 orasida nechta natural son bor?
_________________________________________________________
12. 5004 va 604 taqqoslang
_________________________________________________________
13. 5<a<9 qo’sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural son nechta?
_________________________________________________________
14. 5<a<9 qo’sh tengsizlikni qanoatlantiruvchi sonni toping ?
_________________________________________________________
Showing Page:
6/6
15. 12 soni 11 dan katta 15 dan kichik qo’sh tensizlik ko’rinishida
yozing. ________________________________
16. O’rin almashtirish qonunini ko’rsating?
_________________________________________________________
17. Taqsimot qonunini ko’rsating?
_________________________________________________________
18. Ko’paytirishning guruhlash qonunini toping?
_________________________________________________________
19. Kvadratning tomoni 22 sm bo’lsa uning perimetrini toping?
_______________________________________________________
20. Poyezd 70 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda 420 km masofani
qancha soatda bosib o’tadi?
______________________________________________________
21. Hisoblang:
7
2
:(2922)=____________________________________________
22. Ifodani soddalashtiring:
13a+53+76a+27=________________________________________
23. Agar Ulug’bekning yoshi 4
2
+5 ga teng. Azizning yoshi Ulug’-
bekning yoshidan 2
3
+3 yosh kichik bo’lsa, Azizning yoshinitoping.
_______________________________________________________
24. Hisoblang:
(1216+169):4 1440:12=________________________________
25. Tenglamani yeching: (3
2
+8)x17=153
_______________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________
Qiziqish _____

Unformatted Attachment Preview

XTMFMT va TE Oltinko'l tuman bo’limiga qarashli 17-umumta'lim maktabi 5-sinf o'quvchisi _______________________________ning MATEMATIKA fanidan test natijalari I-variant 1. Matematikada nechta raqam bor? A)10 ta B) 9 ta C) 11 ta. 2. Qanday sonlar natural sonlar deyiladi? A) 0,1,2,3,......,9,10,11,... B) 0,1,2, .......,9 C)sanashda ishlatiladigan sonlar. 3. Qo’shishni bajaring: 74 708 643+5 712 399 736= 4. Ayirishni bajaring: 6 396 485 374–865 564 888= 5. Bo’lishni bajaring: 4006489360:16= 6. Birinchi mashinaga ikkinchisiga qaraganda 4 tonna kam, uchinchisiga qaraganda 5 tonna ortiq yuk ortildi. Agar uchinchi mashinaga 3 tonna yuk ortilgan bo’lsa, uchta mashinaga qancha yuk ortilgan? _________________________________________________________ 7. Poezd 11 soatda 924 km masofani, samolyot 5 soatda esa 4200 km masofani bosib o’tdi. Poyezd bilan samolyotning tezligini taqqoslang. ( P-poyezd, S-samolyot) _________________________________________________________ 8. a so’mdan 50 ta non, b so’mdan 100 ta patir sotib olindi. Jami xarid uchun necha so’m sarflagan? _________________________________________________________ 9. Ko’paytirishni bajaring 837 247∙64 203= 10. Sonli ifoda deb nimaga aytiladi? A) Sonlar, qavslar va harflardan tuzilgan ifoda B) Faqat harflardan tuzilgan ifoda C)Sonlar, arifmetik amallar, qavslar va harflardan tuzilgan ifoda. 11. Harfiy ifoda deb nimaga aytiladi? A) Sonlardan va qavslardan tuzilgan ifoda B) Faqat qavslardan tuzilgan ifoda C) Sonlar, arifmetik amallar va qavslardan tuzilgan ifoda. 12.Tenglamani yeching: (x+624)–276=357 _________________________________________________________ _________________________________________________________ 13. Tenglamani yeching: 369:(x–218)=123 _________________________________________________________ _________________________________________________________ 14. 4
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4