Showing Page:
1/6
6-sinf Matematika test 1-variant
1.O’nli kasrb ko’tinishida yozing. 120:100
A)12,6 B)100 S)1,20 D)0,126
2.To’nnada ifodalang 4 t 320 kg
A)4320 kg B)4,320 t S)43,2 t D)4320 t
3.Kubning qirrasi 6 sm .Uning hajmini toping?
A)256 sm
2
B)36 sm
3
S) 216 sm
3
D) 6sm
3
4.Tenglamani yeching.15,6:x=2,6
A)2,6 B) 4 S) 5 D) 6
5.EKUB (24,90) ni toping
A) 6 B) 2 S)4 D) 3
6.Ayirmani toping:
15
8
-
3
1
A)
15
8
B)
12
7
S)
15
3
D)
18
6
7. 17 82 753 soni ushbu sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo’linadi.
A) 3 B) 10 S) 5 D) 9
8.Yig’indini toping.
25
11
+
50
13
+
A)
15
3
B)
150
133
S)
50
13
D)
150
27
9. 56 va 16 sonlarining umumiy bo’luvchilari nechta?
A) 4 B) 60 S)2 `D) 5
10. Ko’paytirishni bajaring:
20
19
19
3
3
A)19/20 B) 60/19 S) 3 D)3
19
3
11.To’g’ri burchakning bo’yi 12
5
4
dm ,eni undan 3
8
1
dm qisqa.Shu to’rtburchakning
perimetrini toping.
A) 9
40
27
B) 44
40
38
S) 21
40
59
D) 22
40
19
12.Hisoblang. 8
3
1
1
5
2
15
7
+
A) 7
15
8
B) 6
5
7
S) 8
15
6
D) 1
3
1
13. 5
25
1
ning
42
25
qismini toping?
A)10
25
42
B)
25
42
S)
10
12
D) 3
14.Ifodaning qiymatini toping. 9
( )
yx +
4
3
X=3
3
1
Y=5
13
1
A) 67 B)76 S) 82 D) 45
15.2,5+
3
1
songa teskari sonni toping.
Showing Page:
2/6
A)
6
17
B)
17
6
S)
3
1
D)
10
25
16. Bo’lishni bajaring. 10:
9
5
A)18 B) 5 S) 9 D)10
17. Tenglamani yeching.
18
5
36
25
= x
A)
36
16
B)
12
5
S)
18
5
D)
36
25
18. Yarmi 300 ga teng sonni toping?
19.Son nurida 23, 15, 17, 39 sonlardan qaysi biri eng chapda turadi?
20.Yengil mashina 1 soatda 70 km yo’l bosadi.U 1
4
3
soatda qancha km yuuradi?
21.AB kesma uzunligining
9
5
qismi 20 sm ga teng. AB kesmaning uzunligi necha
santimetr?
22.a,b,c harflar o’rniga shunday raqam yozinki, natija to’g’ri tenglik hosil bo’lsin.
23.Kasrni kasrga bo’lish uchun bo’linuvchi bo’luvchining teskarisiga….. kerak
24.Ko’paytmasi 1 ga teng bo’lgan 2 ta son …. deyiladi.
25. Hisoblang.
2,27,0:5,3
7
2
9,45,08,2
+
Showing Page:
3/6
6-sinf. Matematika Test. 2-variant
1.Ko`paytirishni bajaring: 10
12
1
3
1
1
.
A)7
3
1
B)10
36
1
S)
12
1
D)5
2. Noto`g`ri kasr ko`rinishida yozing: 2.71
A)2
10
4
B)
10
271
S)
100
271
D)
100
71
2
3.Ayirmani toping:
4
1
8
7
A)
4
6
B)
8
5
S)
12
8
D)0.8
4.
412
9 x
=
tenglikdan x ni toping.
A)3 B)9 S)2 D)4
5. EKUK(225,45,270) ni toping.
A)1350 B)2250 S)2700 D)4500
6. 36 sonining natyral bo`luvchisi nechta?
A)4 B)9 S)3 D)5
7. Kasrni to`la qisqartiring:
102718
3098
A)
9
4
B)
27
9
S)
18
3
D)
27
8
8.Yig`indini toping:
4
3
10
3
+
A)
14
6
B)
40
9
S)
20
21
D)1
20
2
9.Hisoblang: 2
8
1
1
5
4
3
8
7
++
A)
5
4
7
B)
23
12
3
S)
13
11
5
D)
21
12
6
10. Bir to`pda
8
3
40
m mato ikkinchisida esa undan 3
10
7
m kam mato bor. Ikkala
to`pda jami qancha mato bor?
A) 43
18
10
(m) B) 44
40
3
(m) S) 36
40
7
(m) D) 80
40
2
(m)
11. 100 ning
25
19
qismini toping.
A)25 B)4 S)76 D)19
12. Tenglamani yeching:
9
9
1
9
10
= xx
A)9 B)1 S)3 D)6
Showing Page:
4/6
13.Yengil mashina 1 soatda 80 km yo`l bosadi. U 1
2
1
soatda necha kilometr yuradi.
A)200(km) B)40(km) S)120(km) D)80(km)
14.Hisoblang:
7
2
3
1
:
42
5
A)
5
4
B)
5
1
S)
8
1
D)
7
2
15. Ifodani qiymatini toping:
3
1
5
1
15
3
+
A)
15
4
B)
3
1
S)
15
2
D)
15
1
16.Ifodani soddalashtiring:
aa
14
5
7
3
+
A)
a
21
8
B)
a
14
11
S)
a
14
8
D)
a
7
5
17. Amalni bajaring ((12:3
5
3
)
3
2
)
3
2
A)
3
9
B)
3
2
2
S)
3
2
D)
15
2
18.poyezd 2 soat-u 15 minutda 135 km masofani bosib o`tdi. U 1 soatda necha
kilometr yo`l bosgan?
19. Bo`lishni bajaring:
3
1
2:
9
7
20. Nimchoragi 12.5 ga teng bo`lgan sinni toping.
21. To`g`ri to`rtburchakning yuzi 32 sm
2
ga, eni esa 3
5
1
3
sm gat eng. Shu to`g`ri
to`rtburchakning bo`yini toping.
22. Ifodaning qiymatini toping:
25.21.2:4.8
5.215.0:75.0
+
23. Tenglamani yeching: x:2
8
3
3
2
=
24. Ko`paytmani 1 ga teng bo`lgan ikkita son …d-di.
25. Ko`paytirishni bajaring: 5
10
3
3
1
2
7
1
1
Showing Page:
5/6
I variant
1. S 10. S
2. B 11. B
3. S 12. S
4. D 13. D
5. A 14. S
6. S 15. B
7. A 16. A
8. B 17. S
9. A
18. 300 :
2
1
= (300 : 1) · 2 = 600 J : 600.
19. 15 soni chapdan birinchi. 20. J: 122,5 km
21. J : AB = 36 sm
22. aaaa + aaaa = baaac
a = 9
9999 + 9999 = 19998.
23. Ko’paytirish kerak.
24.
4
3
3
: 2
8
1
=
4
15
:
8
17
=
4
15
·
17
8
=
17
30
=
17
13
1
.
25.
2,27,0:5,3
7
2
9,45,08,2
+
=
2,25
7
2
10
49
4,1
+
=
8,2
4,14,1 +
=
8,2
8,2
= 1.
2-Variant
1.B 10.S
2.S 11.A
3.A 12.S
4.S 13.A
5.D 14.B
6.A 15.D
7.S 16.B
8.S 17.A
9.B
18. J: 1 soatda 60 km.
19. J:
3
1
20. 12,5:
100
10
1000
1
8
10
125
8
1
===
J: 100
21. J: 10 sm
22.
4.0
25.6
5.2
25.21.2:4.8
5.215.0:75.0
==
+
23. J: x=1
Showing Page:
6/6
24. O`zaro teskari son deyiladi.
25. 5
4
10
3
3
7
7
8
=

Unformatted Attachment Preview

6-sinf Matematika test 1-variant 1.O’nli kasrb ko’tinishida yozing. 120:100 A)12,6 B)100 S)1,20 D)0,126 2.To’nnada ifodalang 4 t 320 kg A)4320 kg B)4,320 t S)43,2 t D)4320 t 3.Kubning qirrasi 6 sm .Uning hajmini toping? A)256 sm2 B)36 sm3 S) 216 sm3 D) 6sm3 4.Tenglamani yeching.15,6:x=2,6 A)2,6 B) 4 S) 5 D) 6 5.EKUB (24,90) ni toping A) 6 B) 2 S)4 D) 3 6.Ayirmani toping: A) 8 15 B) 8 1 15 3 7 12 S) 3 15 D) 6 18 7. 17 82 753 soni ushbu sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo’linadi. A) 3 B) 10 S) 5 D) 9 8.Yig’indini toping. A) 3 15 B) 11 13 14 + + 25 50 75 133 150 S) 13 50 D) 27 150 9. 56 va 16 sonlarining umumiy bo’luvchilari nechta? A) 4 B) 60 S)2 `D) 5 10. Ko’paytirishni bajaring: A)19/20 19 3 •3 20 19 B) 60/19 11.To’g’ri burchakning bo’yi 12 S) 3 D)3 3 19 1 4 dm ,eni undan 3 dm qisqa.Shu to’rtburchakning 8 5 perimetrini toping. 59 38 S) 21 40 40 7 2 1 12.Hisoblang. 8 − + 1 15 5 3 1 7 8 6 A) 7 B) 6 S) 8 D) 1 3 15 15 5 1 25 13. 5 ning qismini toping? 25 42 12 42 42 A)10 B) S) D) 3 10 25 25 3 1 14.Ifodaning qiymatini toping. 9 • ( x + y ) X=3 4 3 A) 9 27 40 A) 67 15.2,5+ B) 44 B)76 S) 82 1 songa teskari sonni toping. 3 D) 45 D) 22 Y=5 19 40 1 13 A) 17 6 B) 6 17 S) 16. Bo’lishni bajaring. 10: A)18 B) 5 16 36 D) B) 25 10 5 9 S) 9 17. Tenglamani yeching. A) 1 3 D)10 25 5 −x= 36 18 5 12 S) 5 18 D) 25 36 18. Yarmi 300 ga teng sonni toping? 19.Son nurida 23, 15, 17, 39 sonlardan qaysi biri eng chapda turadi? 3 4 20.Yengil mashina 1 soatda 70 km yo’l bosadi.U 1 soatda qancha km yuuradi? 21.AB kesma uzunligining 5 qismi 20 sm ga teng. AB kesmaning uzunligi necha 9 santimetr? 22.a,b,c harflar o’rniga shunday raqam yozinki, natija to’g’ri tenglik hosil bo’lsin. 23.Kasrni kasrga bo’lish uchun bo’linuvchi bo’luvchining teskarisiga….. kerak 24.Ko’paytmasi 1 ga teng bo’lgan 2 ta son …. deyiladi. 2,8 • 0,5 + 4,9 • 25. Hisoblang. 3,5 : 0,7 − 2,2 2 7 6-sinf. Matematika Test. 2-variant 1.Ko`paytirishni bajaring: 10 A)7 1 3 B)10 1 36 S) 1 1 •1 . 12 3 1 12 D)5 2. Noto`g`ri kasr ko`rinishida yozing: 2.71 A)2 4 10 B) 271 10 S) 3.Ayirmani toping: 271 100 D) 2 71 100 7 1 − 8 4 6 5 8 B) S) 12 8 4 9 x = tenglikdan x ni toping. 4. 12 4 A) D)0.8 A)3 B)9 S)2 D)4 5. EKUK(225,45,270) ni toping. A)1350 B)2250 S)2700 D)4500 6. 36 sonining natyral bo`luvchisi nechta? A)4 B)9 S)3 D)5 8 • 9 • 30 18 • 27 • 10 4 3 9 8 A) B) S) D) 18 27 27 9 3 3 8.Yig`indini toping: + 10 4 6 9 21 2 A) B) S) D)1 14 40 20 20 7 4 1 9.Hisoblang: 2 + 3 + 1 8 5 8 4 11 12 12 A) 7 B) 3 S) 5 D) 6 5 13 23 21 7 3 10. Bir to`pda 40 m mato ikkinchisida esa undan 3 m kam mato bor. Ikkala 10 8 7. Kasrni to`la qisqartiring: to`pda jami qancha mato bor? 10 7 3 (m) B) 44 (m) S) 36 (m) 18 40 40 19 11. 100 ning qismini toping. 25 A) 43 A)25 B)4 S)76 12. Tenglamani yeching: A)9 B)1 S)3 D)19 10 1 x− x =9 9 9 D)6 D) 80 2 (m) 40 1 2 13.Yengil mashina 1 soatda 80 km yo`l bosadi. U 1 soatda necha kilometr yuradi. A)200(km) B)40(km) S)120(km) D)80(km) 14.Hisoblang: 1 5 1 2 5 • : 3 7 42 1 8 2 7 3 1 1 15. Ifodani qiymatini toping: + − 15 5 3 1 1 4 2 A) B) S) D) 15 15 15 3 3 5 16.Ifodani soddalashtiring: a + a 7 14 5 8 11 8 A) a B) a S) a D) a 7 21 14 14 3 2 2 17. Amalni bajaring ((12:3 ) • ) • 5 3 3 9 2 2 2 A) B) 2 S) D) 15 3 3 3 A) 4 5 B) S) D) 18.poyezd 2 soat-u 15 minutda 135 km masofani bosib o`tdi. U 1 soatda necha kilometr yo`l bosgan? 19. Bo`lishni bajaring: 7 1 :2 9 3 20. Nimchoragi 12.5 ga teng bo`lgan sinni toping. 21. To`g`ri to`rtburchakning yuzi 32 sm2 ga, eni esa 3 3 to`rtburchakning bo`yini toping. 0.75 : 0.15 − 2.5 8.4 : 2.1 + 2.25 2 3 23. Tenglamani yeching: x:2 = 3 8 22. Ifodaning qiymatini toping: 24. Ko`paytmani 1 ga teng bo`lgan ikkita son …d-di. 1 7 1 3 3 10 25. Ko`paytirishni bajaring: 5 • 1 • 2 • 1 sm gat eng. Shu to`g`ri 5 I variant 1. S 2. B 3. S 4. D 5. A 6. S 7. A 8. B 9. A 18. 300 : 1 = (300 : 1) · 2 = 600 2 19. 15 soni chapdan birinchi. 21. J : AB = 36 sm 22. aaaa + aaaa = baaac a=9 9999 + 9999 = 19998. 23. Ko’paytirish kerak. 24. 3 10. S 11. B 12. S 13. D 14. S 15. B 16. A 17. S J : 600. 20. J: 122,5 km 15 17 15 1 13 3 8 30 :2 = : = · = =1 . 8 17 4 4 4 17 8 17 49 2 2 1,4 + • 10 7 = 1,4 + 1,4 = 2,8 = 1. 7 = 3,5 : 0,7 − 2,2 5 − 2,2 2,8 2,8 2,8 • 0,5 + 4,9 • 25. 2-Variant 1.B 10.S 2.S 11.A 3.A 12.S 4.S 13.A 5.D 14.B 6.A 15.D 7.S 16.B 8.S 17.A 9.B 18. J: 1 soatda 60 km. 19. J: 1 3 1 8 20. 12,5: = 21. J: 10 sm 22. 125 8 1000 • = = 100 J: 100 10 1 10 0.75 : 0.15 − 2.5 2.5 = = 0.4 8.4 : 2.1 + 2.25 6.25 23. J: x=1 24. O`zaro teskari son deyiladi. 8 7 3 =4 7 3 10 25. 5 • • • Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4