Showing Page:
1/9
6-SINF MATEMATIKA FANIDAN TEZIS.
Sana
Mavzu
Uyga vazifa
Tezis
30.03.2020
Jadvallar.
1049
- masala
Mavzu: Jadvallar.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi.
Jadval ma'lunotlar berishning eng qulay va keng tarqalgan usuli
ekanligi aytib o'tildi. Jadvallar ko'rinishi va ularni qanday hosil qilish
haqida ma'lumot berildi.Shuningdek, darslikdagi 1046 masalani
o'qituvchi doskada yechib tushuntirib berdi. 1047 masaladagi jadval
ham tushuntirildi. O'qituvchi masala shartidagi savollarga javobni
qanday topishni o'rgatdi. Òqituvchi yana jadval asosida natijalarni
topishga oid misolni doskada yechib kòrsatib berdi.Uyga vazifa etib
yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1049- masala mustaqil bajarish
uchun berildi.
31.03.2020
Jadvallar.
1058
-1062
- masalalar
Mavzu: Jadvallar.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda diagrammalar nimaligi va u
hayotda bizga nima uchun kerak ekanligi haqida so'zlab berildi.
O'qituvchi diagrammaning tuzilishi, uning turlari haqida misollar
bilan tushuntirib berdi.Diagrammalarning turlari qatnashgan
masalalar kòsatib òtildi.Darslikning 201 betidagi 1057, 1058-
masalalar òqituvchi tomonidan batafsil tushuntirib yechib
berildi.Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1058-
1062- masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
1.04.2020
Ma'lumotlar tahlili.
1068, 1070 masalalar
Mavzu: Ma'lumotlartahlili.
O'qituvchi: SharipovaDurdonaMirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi.
O'rta arifmetik qiymat, o'zgarish kengligi, moda va mediana kabi
statistik xarakteristikalar haqida masalalar yechib tushuntirildi.
Darslikdan 1064, 1065, 1066 - masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib
yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1068, 1070 masalalar mustaqil
bajarish uchun berildi.
2.04.2020
Kombinatorika elementlari.
1072(2), 1076, 1079, 1081
-
masalalar
Mavzu: Kombinatorika elementlari.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Kombinatorika haqida va uning hayotda nima uchun kerakligi, biz
kombinatorikani qaysi sohalarda uchratishimiz mumkinligi haqida
atroflicha misollar keltirib tushuntirildi. Kombinatorikada masalalarni
yechish usullari sanab òtildi. Shu usullar bilan bir nechta masalalar
yechib kòrsatildi. Darslikdan 1072- masalaning ikki holini ko'rib
chiqildi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash
1072(2), 1076, 1079, 1081 - masalalar mustaqil bajarish uchun
berildi.
Showing Page:
2/9
3.04.2020
Sodda kombinatorika
qoidalariga oid amaliy
masalalar yechish.
1087, 1089
- masalalar
Mavzu: Sodda kombinatorika qoidalariga oid amaliy masalalar
yechish.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni boshlashdan avval o'tilgan mavzuni takrorlash qilindi.
Kombinatorika masalalarini yechish usullari takrorlandi. Masalalar
yechish yordamida eslab olindi. Bunda 3 ta masalani turli usullarda
sodda tushunarli tilda yechib kòrsatildi.Darslikdan 1088, 1090 -
masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga
o‘xshash 1087, 1089 - masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
6.04.2020
Uchburchak yuzi.
1116(2), 1118, 1119, 1121
-
masalalar
Mavzu: Uchburchak yuzi.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval 5-sinfda o'rganilgan
to'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblash formulasini esga olindi.
Uchburchakning yuzini topishni chizmalar yordamida tushuntirildi,
qoidalari aytildi. To'g'ri burchakli uchburchak va har qanday
uchburchakning yuzini topish formulalari bilan tanishtirildi.
Formulalarning isbotini ham ko'rsatib, tushuntirib berildi. Darslikdan
1116, 1117 - masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi
masalalarga o‘xshash 1116(2), 1118, 1119, 1121 - masalalar
mustaqil bajarish uchun berildi.
7.04.2020
Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblash.
darslikning 219 betidagi mavzuga oid
masalalar
Mavzu: Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblash.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu
qisqacha takrorlab olindi. Nuqtalar o'rnini to'ldirish shaklida kichik
boshqotirma yordamida uchburchakning turlari, uning perimetri
haqida mustahkamlash qilindi. Shuningdek, uchburchak yuzini
topishga oid masalalar yechildi.Shundan so'ng yangi mavzu
tushuntirildi. Shakllar yuzini topishda kataklardan samarali
foydalanish haqida gapirildi. Va Pik formulasi tushuntirildi.
Formulani yanada tushunarli bo'lishi uchun yuzalarni topishga oid
masalalarni yechishda qo'llab ko'rsatildi. Turli ko'rinishdagi shakllar
yuzalari hisoblandi. Uyga vazifa etib darslikning 219 betidagi
mavzuga oid masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
9.04.2020
Katakli qog'ozda yuzalarni
hisoblashga oid
sodda
masalalar.
1145
-1154 masalalar
Mavzu: Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblashga oid sodda masalalar.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu
qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog'ozda yuzalarni topishda
qo'llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani
qòllab masalalar yechildi. "O'zingiz toping!" shakilda o'quvchilarga
katakli qog'ozda yuzalarni topishga oid masalalar berildi. Bundan
tashqari turli ko'rinishdagi shakllar yuzalari hisoblandi. Darslikdan
1146 - masala ishlab tushuntirildi.Uyga vazifa etib darslikning shu
mavzuga oid 1145-1154 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi.
Showing Page:
3/9
10.04.2020
Uchburchak, uning perimetri va turlari.
211-bet, 1099
-1105 masalalar
Mavzu: Uchburchak, uning perimetri va turlari.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzu uchburchakning ta'rifini keltirish bilan boshlandi. Uchburchak
elementlari chizmada ko'rsatib tushuntirildi. Uchburchak tengsizligi
haqida, uchburchak tomonlari uzunliklari haqida qoida aytib berildi.
Turli uzunliklardagi kesmalardan uchburchak yasash mumkin bo'lishi
yoki bo'lmasligini topish to'g'risida masalalar ko'rildi.Shuningdek,
uchburchakning turlari uning burchagiga va tomoniga ko'ra qanday
turlarga bo'linishi haqida tushuntirildi. Mavzuni yoritish davomida
turli chizmalardan foydalanildi. Perimetrini topish ko'rsatildi.
Darslikdan 1101, 1106, 1112- masalalar yechib tushuntirildi. Uyga
vazifa etib darslikning 211 betidagi mavzuga oid 1099-1105
masalalar mustaqil bajarish uchun berildi.
13.04.2020
Uchburchak va uning
perimetriga oid masalalar
yechish.
1108
-1111 masalalar
Mavzu: Uchburchak va uning perimetriga oid masalalar yechish.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o'tilgan mavzuni takrorlash bilan boshlandi. Uchburchak va
uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi ta'riflar aytilib, yana
bir bora esga olindi. Chizmalar asosida masalalar yechildi.
Uchburchakning perimetrini topish, uchburchakning burchaklarini
topishga oid bir nechta masalalar ko'rib chiqildi. Har bir masalaning
yechish usullarini o'qituvchi batafsil tushuntirib aytib o'tdi.Darslikdan
1113-masala yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu
mavzuga oid 1108-1111 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi.
14.04.2020
Uchburchakning yuzini
topishga oid masalalar yechish.
1123
-1129 masalalar
Mavzu: Uchburchakning yuzini topishga oid masalalar yechish.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o'tilgan mavzuni takrorlash bilan boshlandi.
Uchburchakning yuzini qanday qilib topish haqida gapirildi. To'g'ri
burchakli uchburchak va har qanday uchburchakning yuzini topish
formulalari ko'rsatilib, yana bir bor esga olindi.Chizmalar asosida
to'g'ri burchakli, boshqa har qanday uchburchakning yuzini topib,
masalalar yechildi. Har bir masalaning yechish usullarini o'qituvchi
batafsil tushuntirib aytib o'tdi.Darslikdan 1125-masala yechib
tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 1123-
1129 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi
15.04.2020
Masalalar yechish.
Katakli qog'ozda 5 ta
ixtiyoriy ko'pburchak
yasash va ularning
yuzalarini Pik formulasi
yordamida topish
Mavzu: Masalalar yechish.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu
qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog'ozda yuzalarni topishda
qo'llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani
qòllab turli ko'pburchaklarning yuzini topishga doir masalalar
yechildi. Shuningdek, uchburchakning yuzini topishga doir masalalar
ham yechildi.Uyga vazifa etib katakli qog'ozda 5 ta ixtiyoriy
ko'pburchak yasash va ularning yuzalarini Pik formulasi yordamida
topish berildi.
Showing Page:
4/9
16.04.2020
Nazorat ishi.
Mavzu: Nazorat ishi.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna.
Nazorat ishini boshlashdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlandi.
Uchburchak va uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi
ta'riflar aytilib, yana bir bora esga olindi. Uchburchak tengsizligi,
uchburchak perimetri va uchburchaklarning yuzini topish qoidalari
aytib o'tildi, formulalari keltirildi. Shunga oid bir nechta masalalar
ko'rib chiqildi.
17.04.2020
Aylana uzunligi va doira
yuzi.
1157
-,1158
-masalalar
Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuzi.
O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna
Aylana uzunligi va doira yuzi mavzusi tushuntirildi. Aylana,
doira,uning radiusi va diametric haqida ma’lumot berildi.Aylana
uzunligi formulasi berildi: .Mavzu ikkita masala yechib
mustahkamlandi.Doira yuzi formulasi berildi: 
.Ikki hil
masalaishlab ko’rsatildi.Darslikdagi 1156-masala ishlab
ko’rsatildi.Mustaqil bajarish uchun 1157-,1158-masalalar uyga vazifa
qilib berildi.
20.04.2020
Aylana uzunligi va doira
yuziga doir misollar yechish
1162
-1168
masalar
Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuziga doir misollar yechish
O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna
Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga
doir savollar bilan boshladilar .Aylana uzunligi,doira yuzi
formulalarini va bu formulalalrda ishtirok etgan O’zgarmas “pi” soni
haqida ham savol javob o’tkazdilar.Dars davomida mustahkamlashga
doir bir nechta misollar ko’rildi.Mavzuga doir 1160,1161,1164-
masalalarning o’quvchilar uchun qulay tarzda
tushuntirdilar.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib 1162-1168
masalalar berildi.
21.04.2020
Masalalar yechish
225-bet 1170
-1173
masalar
Mavzu: Masalalar yechish.
O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna
Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga
doir savollar bilan boshladilar va aylana uzunligi,doira yuzi
formulalarini keltirib o’tdilar.dars davomida mustahkamlashga doir
bir nechta masalalr ko’rildi.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib
1170-1173 masalalar berildi
22.04.2020
Aylana uzunkigi va
doira yuzi
mavzulariga doir
nazorat ishi
Takrorlash
Mavzu : Aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir nazorat ishi
O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna
Nazorat ishi savollari 4 ta masala berildi.dastlab nazorat ishiga
o’xshash masalalar yechildi va aylana uzunkigi va doira yuzi
mavzulariga doir test topshiriqlari yechildi . undan so’ng nazorat ishi
uyga topshiriq etib berildi.
27.04.2020
Sonlarning bólinish
belgilari.
1174
-1178
-
masalalar
Mavzu: Sonlarning bólinish belgilari.
Óqituvchi: Durdona Sharipova
2 ga, 3 ga, 5 ga, 9 ga va 10 ga bólinish belgilari tushuntirildi, ularga
doir misollar yechildi. Orada 6 ga va 15 ga bólinish belgilari ham
aytib ótildi. Mavzu mustahkamlandi. Uyga vazifa sifatida 227-
betdagi 1174-1178-masalalar berildi.
Showing Page:
5/9
28.04.2020
Tub ko'paytuvchilarga
ajratish. EKUB va
EKUK
227-bet. 1180
-misol
Mavzu: Tub ko'paytuvchilarga ajratish. EKUB va EKUK.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Tub sonlarga ta'rif berildi, tub songa doir masala ishlandi. Murakkab
sonlarga ta'rif berildi. Natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish
tushuntirildi, misollar ishlandi. EKUB va EKUK ga ta'rif berildi,
ularga doir misollar va masalalar ishlandi.
Uyga vazifa:78 sonining bo'luvchilarini toping. Shu bo'luvchilarning
shunday juftliklarini yozingki, har bir juftlikdagi sonlar o'zaro tub
bo'lsin. 227-bet. 1180-misol
29.04.2020
Kasrning asosiy
xossasi. Kasrlarni
qisqartirish
Kasrlarni
qisqartirishga doi
r 1
ta misol va 1 ta
masala berildi
Mavzu: Kasrning asosiy xossasi. Kasrlarni qisqartirish.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
EKUB va EKUK ga doir misollar ishlandi. Sonlarni tub
ko'paytuvchilarga ajratish tushuntirildi. Berilgan sonlarning EKUB va
EKUK ini topish tushuntirildi. Kasrlarni asosiy xossalari va kasrlarni
qisqartirish yodga olindi. Kasrlarni qisqartirish doir misollar ishlandi.
Uyga vazifa: Kasrlarni qisqartirishga doir 1 ta misol va 1 ta masala
berildi
30.04.2020
Har hil mahrajli
kasrlarni qo'shish
va ayirish
227-bet. 1182
-
1186
-masalalar
Mavzu: Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Bir hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish formulalari yodga olindi
va unga doir misollar ishlandi. Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va
ayirish formulalari tushuntirildi, misollar ishlab mustahkamlandi.
Doskada mavzuga doir misollar ishlab ko'rsatildi.
Uyga vazifa: 227-bet. 1182-1186-masalalar.
1.05.2020
Har xil maxrajli kasrlarni
qo‘ shish va ayirish
227-betdagi 1182
-1186
-
misollarni yechish
Mavzu: Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Dars o‘tilgan mavzu yani bir hil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish
mavzusini takrorlanib unga doir misollar ko‘rildi. bilan boshlandi.
Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish tushuntirilib, misollar
ko‘rsatildi. Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirishni misollar
yordamida tushuntirdi. Birgalikda bajaraladigan musollar ko‘rsatildi,
umumiy maxrajni topish uchun maxrajlarni EKUKi orqali topish
tushuntirildi.
Uyga vazifa: 227-betdagi 1182-1186-misollarni yechish.
4.05.2020
Kasrlarni qo‘ shish va
ayirishga doir masalalar
yechish
Mustaqil bajarish
uchun
masala va hisoblashga
doir misollar berildi.
O‘qituvchi: Durdona Sharipova
Mavzu: Kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir masalalar yechish.
Kasrlar ustida og‘zaki hisoblash amallari bajarildi. Har xil
mahrajli kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar yechildi.
Aralash sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar tushuntirib
ishlandi.
Masalalar ishlandi. Masalalarda qiymatlar aralash sonlar bilan
ifodalangan. Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi.
Uyga vazifa: Mustaqil bajarish uchun masala va hisoblashga doir
misollar berildi.
Showing Page:
6/9
5.05.2020
Kasrlarni ko‘ paytirish
228- bet, 1187
- 1188 misollar
Durdona Sharipova
Mavzu: Kasrlarni ko‘paytirish
1.Kasrlar qanday ko‘paytiriladi?
Kasrlar qanday qoida asosida ko‘paytirilishi misollar asosida
tushuntirildi. Mustaqil hisoblashga misollar berildi. O‘quvchilarga
kim tezroq hisoblash topshirildi. Ko‘paytirish davomida
qisqartirishlarni bajarish kerakligi aytildi.
2. Aralash sonlar qanday ko‘paytiriladi?
Ushbu savolga ham yuqoridagi kabi javob berildi.
Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi.
S= v*t formuladan foydalanildi.
Aralash sonlarni ko‘paytirishga doir misollar doskada tushuntirib
ishlandi.
Uyga vazifa:
1187- 1188 misollar (228- bet )
6.05.2020
Kasrlarni bo‘ lish
228- bet, 1191
-1192
misollar
#6sinf #6may #Matematika
Mavzu: Kasrlarni bo‘lish
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Kasrlarni qanday bo‘lamiz?
Ushbu savolga qoida va misollar asosida javob berildi.
S= a* b formuladan foydalanib masala ishlandi.
Tenglama tushuntirib ishlandi. Mustaqil bajarish uchun masala
Uyga vazifa: 1191-1192 misollar (228- bet ) berildi
7.05.2020
Sonning qismini va
qismiga
ko'ra sonni topish.
228-betidagi 1189
-1190
-
masalalar.
#6sinf #7may #Matematika
Mavzu: Sonning qismini va qismiga ko'ra sonni topish.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Sonning qismini topish qoidasi aytildi. Misollar ishlash yordamida
tushuntirildi. Qismiga ko'ra sonning o'zini topish qoidasi
tushuntirildi, misollar ishlash orqali kengroq bayon qilindi. Mavzuga
doir bir nechta misol va masalalar ishlandi.
Uyga vazifa: Darslikning 228-betidagi 1189-1190-masalalar.
8.05.2020
Proporsiya va uning xossasi.
Proporsiya va uning xossasi.
#6sinf #8may #Matematika
Mavzu: Proporsiya va uning xossasi.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Ikkita nisbatning tengligi proporsiya deyiladi.
a:b=c:d
O'rta hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng
a*d=b*c
Proporsiyaga doir misollar ishlandi
Uyga vazifa: 228-bet. 1193-1186-misollar
Showing Page:
7/9
11.05.2020
To'g'ri proporsional miqdorlar.
229- betdagi 1198
-1201
-misollar
.
#6sinf #11may #Matematika
Mavzu: To'g'ri proporsional miqdorlar.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
To'g'ri proporsional miqdorlar haqida ta'rif aytib o'tildi. To'g'ri
proporsional miqdorlarni formula orqali ko'rsatib berildi. To'g'ri
proporsional miqdorlarni kasr ko'rinishi ham yozib berildi. To'g'ri
proporsional miqdorlarga doir misollar yechildi, unda to'g'ri
proporsional miqdor bo'lish yoki bo'lmasligi tekshirildi. Keyin to'g'ri
proporsiyaning no'malum hadini topishga doir misollar tushuntirib
yechib ko'rsatildi. Dars davomida to'g'ri proporsional miqdorlarga
doir bir nechta misol va masalalar ham yechib ko'rsatildi.
Uyga vazifa: 229- betdagi 1198-1201-misollar.
12.05.2020
Teskari proporsional miqdorlar
.
229-betdagi 1202
-1203
-masalalar
.
#6sinf #12may #Matematika
Mavzu: Teskari proporsional miqdorlar .
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Proporsiyalar mavzusi takrorlandi.
Ikkita nisbatning tengligi proporsiya deyiladi.
a:b=c:d
O'rta hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng
a*d=b*c
Og'zaki hisoblash mashqi bajarildi. Fizika masala jadval ko'rinishda
ishlandi. Teskari proporsiyaga ta'rif berildi.
Mavzuga doir misol va masalalar ishlandi
Uyga vazifa: 229-betdagi 1202-1203-masalalar.
13.05.2020
Masshtab
.
229-bet. 1197
-1199
-
masalalar.
#6sinf #13may #Matematika
Mavzu: Masshtab.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Masshtab haqida yana bir bor o‘quvchilarga eslatib o‘tildi.
Masshtablarga doir masalalar ishlandi. Masalalar yechish davomida
uzunlik o‘lchov birliklariga alohida to‘xtalib o‘tildi.
Masalalar geografiya, fizika fanlariga bog‘liq xolda ishlandi.
Masshtablarni kattalashtirishga doir masalalar ishlanmadi.
Uyga vazifa: 229-bet. 1197-1199-masalalar.
14.05.2020
Musbat va manfiy sonlar
.
229-betidagi 1204
-, 1206
-,
1208
-masalalar
.
#6sinf #14may #Matematika
Mavzu: Musbat va manfiy sonlar.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Musbat va manfiy sonlar temperaturaga bog'langan holda
tushuntirildi. Koordinata o'qida musbat va manfiy sonlarning
joylashishini ko'rsatib o'tildi. Qarama-qarshi sonlarga ta'rif berildi.
Sonning moduli tushuntirildi. Mavzuga doir misollar ishlandi
Uyga vazifa: Darslikning 229-betidagi 1204-, 1206-, 1208-masalalar.
Showing Page:
8/9
15.05.2020
Musbat va manfiy sonlarni
qo'shish va ayirish
.
229-betidagi 1207
-, 1209
-,
1211
-masalalar
#6sinf #15may #Matematika
Mavzu: Musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirish.
O'qituvchi: Durdona Sharipova
Musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirish tushuntirildi.
Har xil ishorali sonlarni qo'shish uchun:
- moduli kattasidan moduli kichigini ayirish;
- ayirma oldiga moduli katta qo'shiluvchi ishorasini qo'yish kerak.
Mavzuga doir misol va masalalar ishlandi
Uyga vazifa: Darslikning 229-betidagi 1207-, 1209-, 1211-masalalar.
Showing Page:
9/9

Unformatted Attachment Preview

6-SINF MATEMATIKA FANIDAN TEZIS. 1049- masala Mavzu: Jadvallar. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi. Jadval ma'lunotlar berishning eng qulay va keng tarqalgan usuli ekanligi aytib o'tildi. Jadvallar ko'rinishi va ularni qanday hosil qilish haqida ma'lumot berildi.Shuningdek, darslikdagi 1046 masalani o'qituvchi doskada yechib tushuntirib berdi. 1047 masaladagi jadval ham tushuntirildi. O'qituvchi masala shartidagi savollarga javobni qanday topishni o'rgatdi. Òqituvchi yana jadval asosida natijalarni topishga oid misolni doskada yechib kòrsatib berdi.Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1049- masala mustaqil bajarish uchun berildi. 1058-1062- masalalar Tezis Mavzu: Jadvallar. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda diagrammalar nimaligi va u hayotda bizga nima uchun kerak ekanligi haqida so'zlab berildi. O'qituvchi diagrammaning tuzilishi, uning turlari haqida misollar bilan tushuntirib berdi.Diagrammalarning turlari qatnashgan masalalar kòsatib òtildi.Darslikning 201 betidagi 1057, 1058masalalar òqituvchi tomonidan batafsil tushuntirib yechib berildi.Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 10581062- masalalar mustaqil bajarish uchun berildi. 1068, 1070 masalalar Uyga vazifa Mavzu: Ma'lumotlartahlili. O'qituvchi: SharipovaDurdonaMirazamovna. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy misollar keltirildi. O'rta arifmetik qiymat, o'zgarish kengligi, moda va mediana kabi statistik xarakteristikalar haqida masalalar yechib tushuntirildi. Darslikdan 1064, 1065, 1066 - masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1068, 1070 masalalar mustaqil bajarish uchun berildi. 1072(2), 1076, 1079, 1081 masalalar Ma'lumotlar tahlili. Jadvallar. Jadvallar. Mavzu Kombinatorika elementlari. 2.04.2020 1.04.2020 31.03.2020 30.03.2020 Sana Mavzu: Kombinatorika elementlari. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Kombinatorika haqida va uning hayotda nima uchun kerakligi, biz kombinatorikani qaysi sohalarda uchratishimiz mumkinligi haqida atroflicha misollar keltirib tushuntirildi. Kombinatorikada masalalarni yechish usullari sanab òtildi. Shu usullar bilan bir nechta masalalar yechib kòrsatildi. Darslikdan 1072- masalaning ikki holini ko'rib chiqildi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1072(2), 1076, 1079, 1081 - masalalar mustaqil bajarish uchun berildi. 1087, 1089 - masalalar 1116(2), 1118, 1119, 1121 masalalar darslikning 219 betidagi mavzuga oid masalalar Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblash. Mavzu: Uchburchak yuzi. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval 5-sinfda o'rganilgan to'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblash formulasini esga olindi. Uchburchakning yuzini topishni chizmalar yordamida tushuntirildi, qoidalari aytildi. To'g'ri burchakli uchburchak va har qanday uchburchakning yuzini topish formulalari bilan tanishtirildi. Formulalarning isbotini ham ko'rsatib, tushuntirib berildi. Darslikdan 1116, 1117 - masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1116(2), 1118, 1119, 1121 - masalalar mustaqil bajarish uchun berildi. 1145-1154 masalalar Sodda kombinatorika qoidalariga oid amaliy masalalar yechish. Uchburchak yuzi. Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblashga oid sodda masalalar. 3.04.2020 6.04.2020 7.04.2020 9.04.2020 Mavzu: Sodda kombinatorika qoidalariga oid amaliy masalalar yechish. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni boshlashdan avval o'tilgan mavzuni takrorlash qilindi. Kombinatorika masalalarini yechish usullari takrorlandi. Masalalar yechish yordamida eslab olindi. Bunda 3 ta masalani turli usullarda sodda tushunarli tilda yechib kòrsatildi.Darslikdan 1088, 1090 masalalar ishlandi. Uyga vazifa etib yuqoridagi masalalarga o‘xshash 1087, 1089 - masalalar mustaqil bajarish uchun berildi. Mavzu: Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblash. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlab olindi. Nuqtalar o'rnini to'ldirish shaklida kichik boshqotirma yordamida uchburchakning turlari, uning perimetri haqida mustahkamlash qilindi. Shuningdek, uchburchak yuzini topishga oid masalalar yechildi.Shundan so'ng yangi mavzu tushuntirildi. Shakllar yuzini topishda kataklardan samarali foydalanish haqida gapirildi. Va Pik formulasi tushuntirildi. Formulani yanada tushunarli bo'lishi uchun yuzalarni topishga oid masalalarni yechishda qo'llab ko'rsatildi. Turli ko'rinishdagi shakllar yuzalari hisoblandi. Uyga vazifa etib darslikning 219 betidagi mavzuga oid masalalar mustaqil bajarish uchun berildi. Mavzu: Katakli qog'ozda yuzalarni hisoblashga oid sodda masalalar. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog'ozda yuzalarni topishda qo'llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani qòllab masalalar yechildi. "O'zingiz toping!" shakilda o'quvchilarga katakli qog'ozda yuzalarni topishga oid masalalar berildi. Bundan tashqari turli ko'rinishdagi shakllar yuzalari hisoblandi. Darslikdan 1146 - masala ishlab tushuntirildi.Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 1145-1154 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi. 211-bet, 1099-1105 masalalar 1123-1129 masalalar Katakli qog'ozda 5 ta ixtiyoriy ko'pburchak yasash va ularning yuzalarini Pik formulasi yordamida topish 1108-1111 masalalar Uchburchakning yuzini topishga oid masalalar yechish. Masalalar yechish. Uchburchak, uning perimetri va turlari. Uchburchak va uning perimetriga oid masalalar yechish. 10.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 Mavzu: Uchburchak, uning perimetri va turlari. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzu uchburchakning ta'rifini keltirish bilan boshlandi. Uchburchak elementlari chizmada ko'rsatib tushuntirildi. Uchburchak tengsizligi haqida, uchburchak tomonlari uzunliklari haqida qoida aytib berildi. Turli uzunliklardagi kesmalardan uchburchak yasash mumkin bo'lishi yoki bo'lmasligini topish to'g'risida masalalar ko'rildi.Shuningdek, uchburchakning turlari uning burchagiga va tomoniga ko'ra qanday turlarga bo'linishi haqida tushuntirildi. Mavzuni yoritish davomida turli chizmalardan foydalanildi. Perimetrini topish ko'rsatildi. Darslikdan 1101, 1106, 1112- masalalar yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning 211 betidagi mavzuga oid 1099-1105 masalalar mustaqil bajarish uchun berildi. Mavzu: Uchburchak va uning perimetriga oid masalalar yechish. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o'tilgan mavzuni takrorlash bilan boshlandi. Uchburchak va uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi ta'riflar aytilib, yana bir bora esga olindi. Chizmalar asosida masalalar yechildi. Uchburchakning perimetrini topish, uchburchakning burchaklarini topishga oid bir nechta masalalar ko'rib chiqildi. Har bir masalaning yechish usullarini o'qituvchi batafsil tushuntirib aytib o'tdi.Darslikdan 1113-masala yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 1108-1111 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi. Mavzu: Uchburchakning yuzini topishga oid masalalar yechish. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o'tilgan mavzuni takrorlash bilan boshlandi. Uchburchakning yuzini qanday qilib topish haqida gapirildi. To'g'ri burchakli uchburchak va har qanday uchburchakning yuzini topish formulalari ko'rsatilib, yana bir bor esga olindi.Chizmalar asosida to'g'ri burchakli, boshqa har qanday uchburchakning yuzini topib, masalalar yechildi. Har bir masalaning yechish usullarini o'qituvchi batafsil tushuntirib aytib o'tdi.Darslikdan 1125-masala yechib tushuntirildi. Uyga vazifa etib darslikning shu mavzuga oid 11231129 masalalari mustaqil bajarish uchun berildi Mavzu: Masalalar yechish. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Mavzuni o‘quvchilarga tushuntirishdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlab olindi. Katakli qog'ozda yuzalarni topishda qo'llaniladigan Pik formulasi yana bir bor esga olindi. Formulani qòllab turli ko'pburchaklarning yuzini topishga doir masalalar yechildi. Shuningdek, uchburchakning yuzini topishga doir masalalar ham yechildi.Uyga vazifa etib katakli qog'ozda 5 ta ixtiyoriy ko'pburchak yasash va ularning yuzalarini Pik formulasi yordamida topish berildi. 1162-1168 masalar 225-bet 1170-1173 masalar Takrorlash Mavzu : Aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir nazorat ishi O’qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna Nazorat ishi savollari 4 ta masala berildi.dastlab nazorat ishiga o’xshash masalalar yechildi va aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir test topshiriqlari yechildi . undan so’ng nazorat ishi uyga topshiriq etib berildi. 1174-1178masalalar Masalalar yechish Sonlarning bólinish belgilari. 1157-,1158-masalalar Nazorat ishi. Aylana uzunligi va doira yuziga doir misollar yechish Aylana uzunkigi va doira yuzi mavzulariga doir nazorat ishi Aylana uzunligi va doira yuzi. 16.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 27.04.2020 Mavzu: Nazorat ishi. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna. Nazorat ishini boshlashdan avval o'tilgan mavzu qisqacha takrorlandi. Uchburchak va uning turlari, uchburchakning perimetri haqidagi ta'riflar aytilib, yana bir bora esga olindi. Uchburchak tengsizligi, uchburchak perimetri va uchburchaklarning yuzini topish qoidalari aytib o'tildi, formulalari keltirildi. Shunga oid bir nechta masalalar ko'rib chiqildi. Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuzi. O'qituvchi: Sharipova Durdona Mirazamovna Aylana uzunligi va doira yuzi mavzusi tushuntirildi. Aylana, doira,uning radiusi va diametric haqida ma’lumot berildi.Aylana uzunligi formulasi berildi:𝑆 = 2𝜋𝑟.Mavzu ikkita masala yechib mustahkamlandi.Doira yuzi formulasi berildi:𝑆 = 𝜋𝑟 2 .Ikki hil masalaishlab ko’rsatildi.Darslikdagi 1156-masala ishlab ko’rsatildi.Mustaqil bajarish uchun 1157-,1158-masalalar uyga vazifa qilib berildi. Mavzu: Aylana uzunligi va doira yuziga doir misollar yechish O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga doir savollar bilan boshladilar .Aylana uzunligi,doira yuzi formulalarini va bu formulalalrda ishtirok etgan O’zgarmas “pi” soni haqida ham savol javob o’tkazdilar.Dars davomida mustahkamlashga doir bir nechta misollar ko’rildi.Mavzuga doir 1160,1161,1164masalalarning o’quvchilar uchun qulay tarzda tushuntirdilar.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib 1162-1168 masalalar berildi. Mavzu: Masalalar yechish. O’qituvchi : Sharipova Durdona Mirazamovna Darsni boshlashda o’qituvchi o’tilgan mavzuni mustahkamlashga doir savollar bilan boshladilar va aylana uzunligi,doira yuzi formulalarini keltirib o’tdilar.dars davomida mustahkamlashga doir bir nechta masalalr ko’rildi.Mustahkamlsh uchun uyga vazifa qilib 1170-1173 masalalar berildi Mavzu: Sonlarning bólinish belgilari. Óqituvchi: Durdona Sharipova 2 ga, 3 ga, 5 ga, 9 ga va 10 ga bólinish belgilari tushuntirildi, ularga doir misollar yechildi. Orada 6 ga va 15 ga bólinish belgilari ham aytib ótildi. Mavzu mustahkamlandi. Uyga vazifa sifatida 227betdagi 1174-1178-masalalar berildi. 227-bet. 1180-misol 227-betdagi 1182-1186misollarni yechish Mustaqil bajarish uchun masala va hisoblashga doir misollar berildi. 227-bet. 11821186-masalalar Kasrlarni qisqartirishga doir 1 ta misol va 1 ta masala berildi Tub ko'paytuvchilarga ajratish. EKUB va EKUK Kasrning asosiy xossasi. Kasrlarni qisqartirish Har xil maxrajli kasrlarni qo‘ shish va ayirish Kasrlarni qo‘ shish va ayirishga doir masalalar yechish Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 1.05.2020 4.05.2020 Mavzu: Tub ko'paytuvchilarga ajratish. EKUB va EKUK. O'qituvchi: Durdona Sharipova Tub sonlarga ta'rif berildi, tub songa doir masala ishlandi. Murakkab sonlarga ta'rif berildi. Natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish tushuntirildi, misollar ishlandi. EKUB va EKUK ga ta'rif berildi, ularga doir misollar va masalalar ishlandi. Uyga vazifa:78 sonining bo'luvchilarini toping. Shu bo'luvchilarning shunday juftliklarini yozingki, har bir juftlikdagi sonlar o'zaro tub bo'lsin. 227-bet. 1180-misol Mavzu: Kasrning asosiy xossasi. Kasrlarni qisqartirish. O'qituvchi: Durdona Sharipova EKUB va EKUK ga doir misollar ishlandi. Sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish tushuntirildi. Berilgan sonlarning EKUB va EKUK ini topish tushuntirildi. Kasrlarni asosiy xossalari va kasrlarni qisqartirish yodga olindi. Kasrlarni qisqartirish doir misollar ishlandi. Uyga vazifa: Kasrlarni qisqartirishga doir 1 ta misol va 1 ta masala berildi Mavzu: Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish O'qituvchi: Durdona Sharipova Bir hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish formulalari yodga olindi va unga doir misollar ishlandi. Har hil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish formulalari tushuntirildi, misollar ishlab mustahkamlandi. Doskada mavzuga doir misollar ishlab ko'rsatildi. Uyga vazifa: 227-bet. 1182-1186-masalalar. Mavzu: Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish. O'qituvchi: Durdona Sharipova Dars o‘tilgan mavzu yani bir hil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish mavzusini takrorlanib unga doir misollar ko‘rildi. bilan boshlandi. Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish tushuntirilib, misollar ko‘rsatildi. Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirishni misollar yordamida tushuntirdi. Birgalikda bajaraladigan musollar ko‘rsatildi, umumiy maxrajni topish uchun maxrajlarni EKUKi orqali topish tushuntirildi. Uyga vazifa: 227-betdagi 1182-1186-misollarni yechish. O‘qituvchi: Durdona Sharipova Mavzu: Kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir masalalar yechish. Kasrlar ustida og‘zaki hisoblash amallari bajarildi. Har xil mahrajli kasrlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar yechildi. Aralash sonlarni qo‘shish va ayirishga doir misollar tushuntirib ishlandi. Masalalar ishlandi. Masalalarda qiymatlar aralash sonlar bilan ifodalangan. Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi. Uyga vazifa: Mustaqil bajarish uchun masala va hisoblashga doir misollar berildi. 228-betidagi 1189-1190masalalar. Proporsiya va uning xossasi. 228- bet, 1187- 1188 misollar 228- bet, 1191-1192 misollar Sonning qismini va qismiga ko'ra sonni topish. #6sinf #7may #Matematika Mavzu: Sonning qismini va qismiga ko'ra sonni topish. O'qituvchi: Durdona Sharipova Sonning qismini topish qoidasi aytildi. Misollar ishlash yordamida tushuntirildi. Qismiga ko'ra sonning o'zini topish qoidasi tushuntirildi, misollar ishlash orqali kengroq bayon qilindi. Mavzuga doir bir nechta misol va masalalar ishlandi. Uyga vazifa: Darslikning 228-betidagi 1189-1190-masalalar. Proporsiya va uning xossasi. Kasrlarni ko‘ paytirish Kasrlarni bo‘ lish 7.05.2020 5.05.2020 6.05.2020 #6sinf #6may #Matematika Mavzu: Kasrlarni bo‘lish O'qituvchi: Durdona Sharipova Kasrlarni qanday bo‘lamiz? Ushbu savolga qoida va misollar asosida javob berildi. S= a* b formuladan foydalanib masala ishlandi. Tenglama tushuntirib ishlandi. Mustaqil bajarish uchun masala Uyga vazifa: 1191-1192 misollar (228- bet ) berildi 8.05.2020 Durdona Sharipova Mavzu: Kasrlarni ko‘paytirish 1.Kasrlar qanday ko‘paytiriladi? Kasrlar qanday qoida asosida ko‘paytirilishi misollar asosida tushuntirildi. Mustaqil hisoblashga misollar berildi. O‘quvchilarga kim tezroq hisoblash topshirildi. Ko‘paytirish davomida qisqartirishlarni bajarish kerakligi aytildi. 2. Aralash sonlar qanday ko‘paytiriladi? Ushbu savolga ham yuqoridagi kabi javob berildi. Masalalar doskada ishlab ko‘rsatildi. S= v*t formuladan foydalanildi. Aralash sonlarni ko‘paytirishga doir misollar doskada tushuntirib ishlandi. Uyga vazifa: 1187- 1188 misollar (228- bet ) #6sinf #8may #Matematika Mavzu: Proporsiya va uning xossasi. O'qituvchi: Durdona Sharipova Ikkita nisbatning tengligi proporsiya deyiladi. a:b=c:d O'rta hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng a*d=b*c Proporsiyaga doir misollar ishlandi Uyga vazifa: 228-bet. 1193-1186-misollar 229- betdagi 1198-1201-misollar. 229-betdagi 1202-1203-masalalar. 13.05.2020 Masshtab. 229-bet. 1197-1199masalalar. #6sinf #13may #Matematika Mavzu: Masshtab. O'qituvchi: Durdona Sharipova Masshtab haqida yana bir bor o‘quvchilarga eslatib o‘tildi. Masshtablarga doir masalalar ishlandi. Masalalar yechish davomida uzunlik o‘lchov birliklariga alohida to‘xtalib o‘tildi. Masalalar geografiya, fizika fanlariga bog‘liq xolda ishlandi. Masshtablarni kattalashtirishga doir masalalar ishlanmadi. Uyga vazifa: 229-bet. 1197-1199-masalalar. 14.05.2020 Musbat va manfiy sonlar. 229-betidagi 1204-, 1206-, 1208-masalalar. #6sinf #14may #Matematika Mavzu: Musbat va manfiy sonlar. O'qituvchi: Durdona Sharipova Musbat va manfiy sonlar temperaturaga bog'langan holda tushuntirildi. Koordinata o'qida musbat va manfiy sonlarning joylashishini ko'rsatib o'tildi. Qarama-qarshi sonlarga ta'rif berildi. Sonning moduli tushuntirildi. Mavzuga doir misollar ishlandi Uyga vazifa: Darslikning 229-betidagi 1204-, 1206-, 1208-masalalar. Teskari proporsional miqdorlar . 12.05.2020 To'g'ri proporsional miqdorlar. #6sinf #12may #Matematika Mavzu: Teskari proporsional miqdorlar . O'qituvchi: Durdona Sharipova Proporsiyalar mavzusi takrorlandi. Ikkita nisbatning tengligi proporsiya deyiladi. a:b=c:d O'rta hadlar ko'paytmasi chetki hadlar ko'paytmasiga teng a*d=b*c Og'zaki hisoblash mashqi bajarildi. Fizika masala jadval ko'rinishda ishlandi. Teskari proporsiyaga ta'rif berildi. Mavzuga doir misol va masalalar ishlandi Uyga vazifa: 229-betdagi 1202-1203-masalalar. 11.05.2020 #6sinf #11may #Matematika Mavzu: To'g'ri proporsional miqdorlar. O'qituvchi: Durdona Sharipova To'g'ri proporsional miqdorlar haqida ta'rif aytib o'tildi. To'g'ri proporsional miqdorlarni formula orqali ko'rsatib berildi. To'g'ri proporsional miqdorlarni kasr ko'rinishi ham yozib berildi. To'g'ri proporsional miqdorlarga doir misollar yechildi, unda to'g'ri proporsional miqdor bo'lish yoki bo'lmasligi tekshirildi. Keyin to'g'ri proporsiyaning no'malum hadini topishga doir misollar tushuntirib yechib ko'rsatildi. Dars davomida to'g'ri proporsional miqdorlarga doir bir nechta misol va masalalar ham yechib ko'rsatildi. Uyga vazifa: 229- betdagi 1198-1201-misollar. 229-betidagi 1207-, 1209-, 1211-masalalar Musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirish. 15.05.2020 #6sinf #15may #Matematika Mavzu: Musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirish. O'qituvchi: Durdona Sharipova Musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirish tushuntirildi. Har xil ishorali sonlarni qo'shish uchun: - moduli kattasidan moduli kichigini ayirish; - ayirma oldiga moduli katta qo'shiluvchi ishorasini qo'yish kerak. Mavzuga doir misol va masalalar ishlandi Uyga vazifa: Darslikning 229-betidagi 1207-, 1209-, 1211-masalalar. Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4