Showing Page:
1/5
MATEMATIKA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat )
VI SINF
Darslar
tartibi
Mavzu nomi
Soat
Taqvimiy
muddat
ICHORAK
1-dars
5-sinfda o‘tilganlarni takrorlash
1
2-dars
Masalalar yechish
1
3-dars
Masalalar yechish
1
4-dars
Masalalar yechish
1
5-dars
Masalalar yechish
1
6-dars
Sonlarning bo‘luvchilari va karralisi
1
7-dars
Masalalar yechish
1
8-dars
Sonlarning 10 ga, 5 ga va 2 ga bo‘linish belgilari
1
9-dars
Masalalar yechish. Bozor tushunchasi
1
10-dars
Masalalar yechish
1
11-dars
Sonlarning 9 ga va 3 ga bo‘linish belgilari
1
12-dars
Masalalar yechish
1
13-dars
1-nazorat ishi
1
14-dars
Masala va testlar yechish
1
15-dars
Tub va murakkab sonlar
1
16-dars
Natural sonlarni tub ko‘paytuvchilarga ajratish
1
17-dars
Masalalar yechish
1
18-dars
Masalalar yechish
1
19-dars
Eng katta umumiy bo‘luvchi. O‘zaro tub sonlar
1
20-dars
Masalalar yechish
1
21-dars
Eng kichik umumiy karrali (bo‘linuvchi)
1
22-dars
Masalalar yechish
1
23-dars
2-nazorat ishi
1
24-dars
Masala va testlar yechish
1
25-dars
Kasrning asosiy xossasi
1
26-dars
Masalalar yechish
1
27-dars
Kasrlarni qisqartirish
1
28-dars
Masalalar yechish. Bozor turlari
1
29-dars
Masalalar yechish
1
30-dars
Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish
1
31-dars
Masalalar yechish
1
32-dars
Masalalar yechish
1
33-dars
Har xil maxrajli kasrlarrni taqqoslash
1
34-dars
Masalalar yechish
1
35-dars
3-nazorat ishi
1
36-dars
Masala va testlar yechish
1
37-dars
Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish
1
38-dars
Masalalar yechish
1
Showing Page:
2/5
39-dars
Masalalar yechish
1
40-dars
Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirish
1
41-dars
Masalalar yechish
1
42-dars
Masalalar yechish
1
43-dars
Masalalar yechish
1
44-dars
4-nazorat ishi
1
45-dars
Masala va testlar yechish
1
II CHORAK
46-dars
Oddiy kasrlarni ko‘paytirish
1
47-dars
Aralash sonlarni ko‘paytirish
1
48-dars
Masalalar yechish
1
49-dars
Sonning qismini topish
1
50-dars
Masalalar yechish
1
51-dars
Masalalar yechish
1
52-dars
Ko‘paytirishning taqsimot qonuni va uning tatbiqlari
1
53-dars
Masalalar yechish
1
54-dars
o‘zaro teskari sonlar
1
55-dars
Masalalar yechish
1
56-dars
Oddiy kasrlarni bo‘lish
1
57-dars
Masalalar yechish
1
58-dars
Qismiga ko‘ra sonning o‘zini topish
1
59-dars
Masalalar yechish
1
60-dars
Masalalar yechish
1
61-dars
5-nazorat ishi
1
62-dars
Masala va testlar yechish
1
63-dars
Nisbat tushunchasi
1
64-dars
Proporsiyalar
1
65-dars
Proporsiyaning asosiy xossasi
1
66-dars
Masalalar yechish. Talab va taklif
1
67-dars
Masalalar yechish
1
68-dars
Proporsiyaning asosiy xossasi tatbiqlari
1
69-dars
Masalalar yechish
1
70-dars
Masalalar yechish
1
71-dars
To‘g‘ri va teskari proporsional miqdorlar
1
72-dars
Masalalar yechish
1
73-dars
6-nazorat ishi
1
74-dars
Masala va testlar yechish
1
75-dars
To‘g‘ri va teskari proporsional miqdorlarning tatbiqlari
1
76-dars
Masalalar yechish
1
77-dars
Masalalar yechish
1
78-dars
Masalalar yechish
1
79-dars
Masalalar yechish
1
80-dars
Masalalar yechish
1
Showing Page:
3/5
III CHORAK
81-dars
Masshtab
1
82-dars
Masalalar yechish
1
83-dars
Masalalar yechish
1
84-dars
Masalalar yechish
1
85-dars
7-nazorat ishi
1
86-dars
Masala va testlar yechish
1
87-dars
Musbat va manfiy sonlar haqida tushuncha. Butun sonlar
haqida tushuncha
1
88-dars
Masalalar yechish
1
89-dars
Masalalar yechish
1
90-dars
Koordinatalar to‘g‘ri chizig‘i. Musbat va manfiy sonlarni
sonlar o‘qida tasvirlash
1
91-dars
Masalalar yechish
1
92-dars
Qarama - qarshi sonlar. Sonning moduli
1
93-dars
Masalalar yechish
1
94-dars
Masalalar yechish
1
95-dars
Sonlarni taqqoslash. Miqdorlarning o‘zgarishi
1
96-dars
Masalalar yechish
1
97-dars
8-nazorat ishi
1
98-dars
Masala va testlar yechish
1
99-dars
Koordinata o‘qi yordamida sonlarni qo‘shish va ayirish
1
100-dars
Masalalar yechish
1
101-dars
Manfiy ishorali sonlarni qo‘shish
1
102-dars
Masalalar yechish. Raqobat va uning turlari
1
103-dars
Masalalar yechish
1
104-dars
Har xil ishorali sonlarni qo‘shish
1
105-dars
Masalalar yechish
1
106-dars
Masalalar yechish
1
107-dars
Sonlarni ayirish
1
108-dars
Masalalar yechish
1
109-dars
9-nazorat ishi
1
110-dars
Masala va testlar yechish
1
111-dars
Sonlarni ko‘paytirish
1
112-dars
Masalalar yechish
1
113-dars
Sonlarni bo‘lish
1
114-dars
Masalalar yechish
1
115-dars
Masalalar yechish
1
116-dars
Ratsional sonlar haqida tushuncha. Ratsional sonlar
ustida bajariladigan amallar xossalari
1
117-dars
Masalalar yechish
1
118-dars
Masalalar yechish
1
Showing Page:
4/5
119-dars
Sodda hollarda natural sonlar darajalarini, qiymati
ratsional son bo‘lgan kvadrat ildizlarini hisoblash.
Davriy kasr haqida tushuncha
1
120-dars
10-nazorat ishi
1
121-dars
Masala va testlar yechish
1
122-dars
Qavslarni ochish qoidasi. Koeffitsient
1
123-dars
Masalalar yechish
1
124-dars
Bir noma'lumli butun koeffitsientli chiziqli tenglamalarni
yechish
1
125-dars
Masalalar yechish
1
126-dars
Sodda hollarda bir noma'lumli kasr koeffitsientli chiziqli
tenglamalarni yechish
1
127-dars
Masalalar yechish
1
128-dars
11-nazorat ishi
1
129-dars
Masala va testlar yechish
1
130-dars
Jadvallar
1
IV CHORAK
131-dars
Masalalar yechish
1
132-dars
Diagrammalar
1
133-dars
Masalalar yechish
1
134-dars
Ma'lumotlar tahlili
1
135-dars
Masalalar yechish
1
136-dars
Kombinatorika elementlari
1
137-dars
Masalalar yechish
1
138-dars
Sodda kombinator qoidalar ( jamlash va ko‘paytirish)ga
oid amaliy masalalarni yechish
1
139-dars
Masalalar yechish
1
140-dars
12-nazorat ishi
1
141-dars
Masala va testlar yechish
1
142-dars
Uchburchak, uning perimetri va turlari
1
143-dars
Masalalar yechish. Soliq tushunchasi
1
144-dars
Masalalar yechish
1
145-dars
Uchburchakning yuzi
1
146-dars
Masalalar yechish
1
147-dars
Masalalar yechish
1
148-dars
Masalalar yechish
1
149-dars
13-nazorat ishi
1
150-dars
Masala va testlar yechish
1
151-dars
Katakli qog‘ozda yuzlarni hisoblash
1
152-dars
Masalalar yechish
1
153-dars
Katakli qog‘ozda yuzlarni hisoblashga oid sodda
masalalar
1
154-dars
Masalalar yechish
1
155-dars
Masalalar yechish
1
156-dars
Aylana uzunligi va doiraning yuzi
1
Showing Page:
5/5
157-dars
Masalalar yechish
1
158-dars
Masalalar yechish
1
159-dars
14-nazorat ishi
1
160-dars
Masala va testlar yechish
1
161-dars
Sonlarning bo‘linish belgilari
1
162-dars
Har xil max-rajli kasrlarni qo‘shish va ayirish
1
163-dars
Oddiy kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish
1
164-dars
Nisbat va proporsiya
1
165-dars
Musbat va manfiy sonlar. Musbat va manfiy sonlarni
qo‘shish va ayirish
1
166-dars
Musbat va manfiy sonlarni ko‘paytirish va bo‘lish
1
167-dars
Tenglamalarni yechish
1
168-dars
Ma'lumotlar
1
169-dars
Geometrik material
1
170-dars
15-nazorat ish. Yakunlovchi dars
1

Unformatted Attachment Preview

Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4