Access over 20 million homework & study documents

Photo 1257 04 01 2021 09 59 04

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/1

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Unformatted Attachment Preview
450 شوت می 20 ft ۱. یک بازیکن فوتبال همانطور که در شکل نشان داده شده است، توپ را بسمت گل تحت زاویه نماید. مقدار مینیمم سرعت را را طوری تعیین کنید که توپ از بالای دروازه و عبور نماید. همچنین فاصله ی بعد از دروازه را، که در آن فاصله توپ با زمین برخورد می نماید محاسبه نمایید - 160 ft از نقطه C شکل 1 A ۲- سیلندر 4 به سمت پایین و با سرعت m/s 1 حرکت می نماید. سرعت سیلندر B را برای زاویه های 45 ,"15,30 = 0 محاسبه نمایید، فنر در تمامی طول حرکت دارای یک کشش دلخواه می باشد، قرقره ها در A وB با یک کابل که دارای طول ثابت است به یکدیگر متصل شده اند. 1 m/s B ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Just the thing I needed, saved me a lot of time.

Studypool
4.7
Indeed
4.5
Sitejabber
4.4