Showing Page:
1/2
Aim.Uz
Geografiya test 10-test 1-variant
1.Butun dunyoda erkaklar soni ayollar sonidan qanchaga ko’p?
A) 33 mln B) 46 mln C) 57 mln D) 64 mln
2. Dunyo bo’yicha 15-64 yoshda 1000 ta ayolga nechta erkak to’g’ri keladi ?
A) 1021 ta B) 1039 ta C) 1049 ta D) 1059 ta
3. Elektron hisoblash mashinalarini ishlab chiqarishda dunyoda qaysi davlatlar yetakchi ?
A) AQSH,Xitoy B) AQSH,Rossiya C) Yaponiya, Germaniya D) Yaponiya, AQSH
4. YEVRO puli nechanchi yil muomalaga kiritildi ? A) 1991-y B) 1994-y C)1997-y D) 1998-y
5. Postindustrial davlatlarda aholining necha % i noishlab chiqarishda band ?
A) 50-60 % B) 60-70 % C) 65-75 % D) 70-80 %
6. O’rta Osiyo tabiiy geografik o’lkasi qaysi olkalar bilan chegaradosh?
A) Sharqiy Yevropa, Sharqiy Sibir, Markaziy Osiyo, Old Osiyo.
B) G’arbiy Sibir, Markaziy Osiyo, Old Osiyo, Janubiy Osiyo
C) Sharqiy Yevropa, G’arbiy Sibir, Sharqiy Sibir, Old Osiyo, Markaziy Osiyo
D) Sharqiy Yevropa, G’arbiy Sibir, Markaziy Osiyo, Old Osiyo
7.O’rta Osiyo Yevrosiyoning qaysi qismida joylashgan?
A) Sharqiy B) Janubi-sharqiy C) Janubi-g’arbiy D) Deyarli qoq o’rtasida
8.Mamlakatimiz mustaqillika erishgandan so’ng geografik tabiiy tadqiqotlar qaysi ishlarga yo’naltirildi?
A) Tabiat boyliklaridan to’g’ri foydalanish, muhofaza qilish B) Geologiyasi relyefini o’rganish
C) O’simlik va hayvonot dunyosini o’rganish D) Foydali qazilmalarni qidirib topib ko’proq foyadalanish
9.O’rta Osiyoda -132 m bo’lgan Qoragiyo botig’i bilan 7000 m dan baland bo’lgan tog’lar mavjudligi nechanchi
tabiiy xususiyat?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
10.O’zbekiston hududi qancha?
A) 425700 km kv B) 448900 km kv C) 488100 km kv D) 498600 km kv
11.O’zbekiston ma’muriy-hududiy bo’linishi qanday?
A) 12 viloyat B) 12 viloyat Qoraqalpog’iston Respublikasi
C) 12 viloyat Qoraqalpog’iston Respublikasi Toshkent shahri
D) 12 viloyat Qoraqalpog’iston Respublikasi, Viloyat markazlari
12.O’zbekistonning davlat boshqaruv shakli qanday?
A) Parlamentar respublika B) Prezidentlik respublikasi C) Konstitutsion monarxiya D) Mutloq monarxiya
13.O’zbekiston davlat tuzilishi qanday shaklda?
A) Unitar B) Federativ C)Xalq Demokratik D) Konfederativ
14. Hisob kitoblarga qaraganda okean yuzasidan bir yilda qancha qalinlikdagi suv bug’lanadi ?
A) 0.5 m B) 1m C) 4 m D) 4.5 m
15. Okeandan bug’langan suvlar o’rni qanday suvlar hisobiga to’ladi ?
A) Yog’inlar B) Quruqlikdan oqib kelgan yerusti va yerosti suvlari
C) Mantiyadan ajralgan suvlar D) Barchasi
16. Hozir okean qirg’oqlarining 50 km gacha bo’lgan qismida dunyo aholisining necha % i yashamoqda ?
A) 12 % B) 21 % C) 27 % D) 50 %
17. Amazonka daryosi qaysi materikda joylashgan ?
A) Shimoliy Amerika B) Janubiy Amerika C) Afrika D) Yevrosiyo
18. Amazonka daryosining uzunligi Ukayali daryosi bilan birga necha km ?------------------------------------------
19. Qoshni daryolar havzalarini bir-biridan ajratib turadigan chegaraga nima deb atalladi ?-----------------------
20.Sirdaryo bilan Arnasoy ko’li orasida qaysi tabiiy geografik o’lka joylashgan?---------------------------------
21-Abu Rayhon Beruniyning geografiyaga oid nechta asari bor ?--------------------------------------------------------
22-Uch dengiz osha asarini muallifi kim ?--------------------------------------------------------------------------------
23- Amerika qita’sini kim Terra Amerika deb nomladi ? ----------------------------------------------------------------
24 Oyning radiusi necha km ? -------------------------
25-Yer mantiyasi yer massasini necha foizini tashkil etadi ?---------------------------------------------- ---------------
Showing Page:
2/2
Aim.Uz
18-6400 km
19-Suvayrig’ich
20-Mirzacho’l
21-22 ta
22- A Nikitin
23- M Valdzemuller
24- 1738 km
25- 68 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J
B
D
D
D
A
A
D
A
C
B
B
B
A
B
D
C
B
B

Unformatted Attachment Preview

Aim.Uz Geografiya test 10-test 1-variant 1.Butun dunyoda erkaklar soni ayollar sonidan qanchaga ko’p? A) 33 mln B) 46 mln C) 57 mln D) 64 mln 2. Dunyo bo’yicha 15-64 yoshda 1000 ta ayolga nechta erkak to’g’ri keladi ? A) 1021 ta B) 1039 ta C) 1049 ta D) 1059 ta 3. Elektron hisoblash mashinalarini ishlab chiqarishda dunyoda qaysi davlatlar yetakchi ? A) AQSH,Xitoy B) AQSH,Rossiya C) Yaponiya, Germaniya D) Yaponiya, AQSH 4. YEVRO puli nechanchi yil muomalaga kiritildi ? A) 1991-y B) 1994-y C)1997-y D) 1998-y 5. Postindustrial davlatlarda aholining necha % i noishlab chiqarishda band ? A) 50-60 % B) 60-70 % C) 65-75 % D) 70-80 % 6. O’rta Osiyo tabiiy geografik o’lkasi qaysi olkalar bilan chegaradosh? A) Sharqiy Yevropa, Sharqiy Sibir, Markaziy Osiyo, Old Osiyo. B) G’arbiy Sibir, Markaziy Osiyo, Old Osiyo, Janubiy Osiyo C) Sharqiy Yevropa, G’arbiy Sibir, Sharqiy Sibir, Old Osiyo, Markaziy Osiyo D) Sharqiy Yevropa, G’arbiy Sibir, Markaziy Osiyo, Old Osiyo 7.O’rta Osiyo Yevrosiyoning qaysi qismida joylashgan? A) Sharqiy B) Janubi-sharqiy C) Janubi-g’arbiy D) Deyarli qoq o’rtasida 8.Mamlakatimiz mustaqillika erishgandan so’ng geografik tabiiy tadqiqotlar qaysi ishlarga yo’naltirildi? A) Tabiat boyliklaridan to’g’ri foydalanish, muhofaza qilish B) Geologiyasi relyefini o’rganish C) O’simlik va hayvonot dunyosini o’rganish D) Foydali qazilmalarni qidirib topib ko’proq foyadalanish 9.O’rta Osiyoda -132 m bo’lgan Qoragiyo botig’i bilan 7000 m dan baland bo’lgan tog’lar mavjudligi nechanchi tabiiy xususiyat? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 10.O’zbekiston hududi qancha? A) 425700 km kv B) 448900 km kv C) 488100 km kv D) 498600 km kv 11.O’zbekiston ma’muriy-hududiy bo’linishi qanday? A) 12 viloyat B) 12 viloyat Qoraqalpog’iston Respublikasi C) 12 viloyat Qoraqalpog’iston Respublikasi Toshkent shahri D) 12 viloyat Qoraqalpog’iston Respublikasi, Viloyat markazlari 12.O’zbekistonning davlat boshqaruv shakli qanday? A) Parlamentar respublika B) Prezidentlik respublikasi C) Konstitutsion monarxiya D) Mutloq monarxiya 13.O’zbekiston davlat tuzilishi qanday shaklda? A) Unitar B) Federativ C)Xalq Demokratik D) Konfederativ 14. Hisob kitoblarga qaraganda okean yuzasidan bir yilda qancha qalinlikdagi suv bug’lanadi ? A) 0.5 m B) 1m C) 4 m D) 4.5 m 15. Okeandan bug’langan suvlar o’rni qanday suvlar hisobiga to’ladi ? A) Yog’inlar B) Quruqlikdan oqib kelgan yerusti va yerosti suvlari C) Mantiyadan ajralgan suvlar D) Barchasi 16. Hozir okean qirg’oqlarining 50 km gacha bo’lgan qismida dunyo aholisining necha % i yashamoqda ? A) 12 % B) 21 % C) 27 % D) 50 % 17. Amazonka daryosi qaysi materikda joylashgan ? A) Shimoliy Amerika B) Janubiy Amerika C) Afrika D) Yevrosiyo 18. Amazonka daryosining uzunligi Ukayali daryosi bilan birga necha km ?-----------------------------------------19. Qoshni daryolar havzalarini bir-biridan ajratib turadigan chegaraga nima deb atalladi ?----------------------20.Sirdaryo bilan Arnasoy ko’li orasida qaysi tabiiy geografik o’lka joylashgan?--------------------------------21-Abu Rayhon Beruniyning geografiyaga oid nechta asari bor ?-------------------------------------------------------22-Uch dengiz osha asarini muallifi kim ?-------------------------------------------------------------------------------23- Amerika qita’sini kim Terra Amerika deb nomladi ? ---------------------------------------------------------------24 – Oyning radiusi necha km ? ------------------------25-Yer mantiyasi yer massasini necha foizini tashkil etadi ?---------------------------------------------- --------------- Aim.Uz № J B 1 B 2 D 3 D 18-6400 km 19-Suvayrig’ich 20-Mirzacho’l 21-22 ta 22- A Nikitin 23- M Valdzemuller 24- 1738 km 25- 68 % 4 D 5 A 6 A 7 D 8 A 9 C 10 B 11 B 12 B 13 A 14 B 15 D 16 C 17 B 18 19 20 Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4