Showing Page:
1/22
Fanlar
bloki
Fan
Qiyinchilik
darajasi
Test topshirig’i
To’g’ri javob
Muqobil javob
Muqobil javob
Muqobil javob
2
MOdulyator + DEModulyato = …?
*Modem
Modul
Kompyuter
Server
1
Internet bu - …?
*Dunyo bo’ylab joylashgan
va yagona tarmoqqa
birlashtirilgan minglab
kompyuter tarmoqlarining
majmuidir
Biror mintaqa
bo’ylab
joylashgan va
yagona tarmoqqa
birlashtirilgan
minglab
kompyuter
tarmoqlarining
majmuidir
Dunyo bo’ylab
joylashgan va
yagona tarmoqqa
birlashtirilgan
minglab
modemlarning
majmuidir
Biror mintaqa
bo’ylab joylashgan
va yagona
tarmoqqa
birlashtirilgan
minglab kompyuter
tarmoqlarining
majmuidir
3
Internetga ulanishning qanday yo’llari
bor?
*«Chaqiruv» yordamida
ulanish
t o’ g’ridan-t o’
g’ri ulanish
SLIP va PPP
yordamida ulanish
Keltirilgan hamma
javoblar to’g’ri
2
192. 168. 100. 08. yozuvi nimani
bildiradi?
*Kompyuternini IP manzili
Url
FTR
Qaydnoma nomeri
3
Domenlar nechta harf bilan
ifodalanadi?
*3
2
1
4
2
Prоvaydеr nima?
*intеrnеt хizmatini
ko`rsatuvchi tashkilоt
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi o`zarо
munоsabatni
aniqlab bеradigan
qоidalar
alоqa kanali
kоmpyutеrlarga
tехnik хizmat
ko`rsatuvchi
tashkilоt
3
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Uzedu.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
Showing Page:
2/22
2
Internet Explorer bu-
*brauzer
xizmat
ko’satuvchi dastur
opertsion tizim
fayl
1
Elеktrоn manzilni bеlgilоvchi maхsus
bеlgini ko`rsating?
*@
$
#
&
3
Jasur@inbox.uz elektron manzil
egasining nomi
*Jasur
Inbox
Uz
barchasi
2
Elеktrоn darslik nima?
*Ma’lum vоsitalar
yordamida yaratilgan
elеktrоn shakldagi darsliklar
Darsliklarning
kоmpyutеr хоtirasi
Iхtiyoriy elеktrоn
ma’lumоtlar
Qоg’оzga chоp
etilgan darslik
1
Darslarda kompyuterlar o’yinlari
foydali taraflari nimalardan iborat?
*Jismoniy va aqliy
rivojlanishdan
Kompyuterni
yaxshi
o’rganishdan
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har xil turda
o’yinlarni tez
o’ynashdan
3
Qaysi javobda kompyuterlar o’yinlari
ko’rsatilgan?
*Klavtren va so’z yasash
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Toi’g’ri javob yo’q
2
Dars daqdimotlari yaratish uchun
ishlatiladigan dasturni ko’rsating
*Power Point
Poin
Word
Potoshop
1
Elеktrоn darslik asosini ... tashkil etadi
*barchasi
animatsiyalar
matnlar
tovushlar
3
Harakatlanuvchi tasvir ... deb ataladi.
*animatsiya
matn
tovush
barchasi
1
Prezentatsiya slaydlarini yaratish uchun
Microsoft qaysi programma vositasini
tavsiya etadi?
*Microsoft Power Point
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
1
Informatika fani bevosita nima bilan
bog’liq?
*Elektr toki yordamida
ishlaydigan kompyuter bilan
Bir nechta
qurulmalar bilan
Elektr toki
yordamida
ishlaydigan
qurulmalar bilan
Qarovsiz qolgan
ishlab turgan
kompyuter bilan
3
Kompyuter xonasida nimalar mumkin
emas?
*Monitorga qo’l va boshqa
narsalarni tekkizish, himoya
qopqoqlarini ochish
Xonadagi
haroratni o’rtacha
20-24 daraja
O’quvchini
kompyuterdan eng
kamida 50-60 sm
Oynalarni ochib
xonani shamollatish
Showing Page:
3/22
oralig’ida tutish
narida o’tirishi
2
Qaysi javobda havsizlik texnikasi
qoidalari ko’rsatilgan?
*Kompyuter va uning
qurulmalarini elektr
manbaiga ruxsatsiz ulash
yoki o’chirish
Xonadagi
haroratni o’rtacha
20-24 daraja
oralig’ida tutish
O’quvchini
kompyuterdan eng
kamida 50-60 sm
narida o’tirishi
Kompyuter elektr
manbayiga
ulanmagan vaqtda
tozalash ishlarini
olib boorish
2
Sanitariya gigiena talablari nima
uchun kerak?
*Inson salomatligi uchun
Monitorni tozalash
uchun
Kompyuterni
elektr manbayiga
ulash uchun
Kompyuterni
o’chirish uchun
1
Sanitariya gigiena talablari ko’ra
kompyuter xonasida havo harorati
o’rtacha qancha daraja bo’lishi kerak?
*20-24 oralig’ida
10-20 oralig’ida
0-24 oralig’ida
0-20 oralig’ida
3
Sanitariya gigiena talablari ko’ra V-
IX sinif o’quvchilarining shahsiy
kompyuter bilan ishlash vaqti qancha
minutni tashkil qiladi?
*25-30 minutni
30-60 minutni
100-180 minutni
30-180 minutni
3
Sanitariya gigiena talablari ko’ra V-
IX sinif o’quvchilarining shahsiy
kompyuter bilan bir kun davomida
ishlash vaqti qancha minutdan
oshmasligi kerak?
*180 minutdan oshmasligi
60 minutdan
oshmasligi
25-30 minutdan
oshmasligi
10-20 minutdan
oshmasligi
2
Sanitariya gigiena talablari ko’ra
o’quvchi kompyuterdan qancha masofa
uzoqlikda o’tirishi kerak?
*50-60 sm
60-100 sm
100-160 sm
0-60 sm
1
Kompyuterning asosiy qisimlari
qaysilar?
*Monitor, sistema bloki,
klaviatura
Monitor, asosiy
plata, klaviatura
Monitor, sistema
bloki, sichqoncha
Vinchestor,
monitor, klaviatura
3
Monitorning vazifalari nimalardan
iborat?
*Yozilayotgan harflar,
chizilayotgan rasm,
ko’rilayotgan filim unda
namayon bo’ladi
Uning yordamida
kompyuterga turli
ma’lumotlar va
buyruqlar kiritiladi
Elektron sxema va
qurulmalarni o’z
ichiga oladi
Kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
Showing Page:
4/22
2
Klaviaturada nimalar bor va uning
vazifasi?
*Klaviaturada harf, son va
boshqa belgilar yuzilgan,
uning yordamida
kompyuterga turli ma’lumot
va buyruqlar kiritiladi
Elektron sxema va
qurulmalarni o’z
ichiga oladi, uning
yordamida
kompyuterga turli
ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
Klaviaturada harf,
son va boshqa
belgilar yuzilgan,
kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
To’g’ri javob yo’q
1
Sistema bloki qanday qurulma?
*Himoya g’ilofiga o’ralgan
elektron sxema va
qurulmalardan iborat va
kompyuterning barcha
qurulmalari ishini boshqaradi
Himoya g’ilofiga
o’ralgan harf, son
va boshqa belgilar
yuzilgan,
kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
Himoya g’ilofiga
o’ralgan harf, son
va boshqa belgilar
yuzilgan, uning
yordamida
kompyuterga turli
ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
Elektron sxema va
qurulmalarni o’z
ichiga oladi, uning
yordamida
kompyuterga turli
ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
3
Protsessorning vazifasi nima?
*U kompyuterning barcha
qurulmalari ishini boshqaradi
Uning yordamida
kompyuterga turli
ma’lumotlar va
buyruqlar kiritiladi
Yozilayotgan
harflar,
chizilayotgan
rasm,
ko’rilayotgan filim
unda namayon
bo’ladi
Unga
kompyuterning
boshqa
qurulmalarini ulash
mumkin
2
Ma’lumotlar kompyuterning qaysi
qurilmalarida saqlanadi?
*Monitorda
Protsessorda
Magnit va
kompakt disklarda
1
Kompyuterning tashqi xotirasiga nimalar
kiradi?
*Vinchester, kompakt disk
va disketalar
Printer, sichqoncha
va boshqa
qurilmalar
Protsessor, asosiy
plata
Protsessor,
vinchester
3
Sichqonchning vazifasi nima?
*Kompyuterni qulay usulda
boshqaradi, ba’zi ishlarni
osonlashtiradi
U kompyuterning
barcha qurulmalari
ishini boshqaradi
Ma’lumotlarni
qog’ozga chop qilib
chiqaradi
Kompyuterni ishga
tushiradi
2
Printerning vazifasi nima?
*Ma’lumotlarni qog’ozga
chop qilib chiqaradi
U kompyuterning
barcha qurulmalari
Kompyuterni
qulay usulda
Kompyuterni ishga
tushiradi
Showing Page:
5/22
ishini boshqaradi
boshqaradi, ba’zi
ishlarni
osonlashtiradi
1
Kompyuter nima asosida ishlaydi?
*Elektor toki va inson
tomonidan berilgan
buyruqlar asosida
Elektor toki va
monitor asosida
Vinchester,
kompakt disk va
disketalar asosida
Printer, sichqoncha
va boshqa
qurilmalar asosida
3
Dastur deb nimaga aytiladi?
*Ma’lum bir vazifani
bajarish uchun kompyuterga
beriladigan buyruqlarning
tartibli ketma-ketligi
Ma’lum bir
vazifani bajarish
uchun
klaviaturada
bosiladigan
tugmachalar
ketma-ketligi
Ma’lum bir
vazifani bajarish
uchun kompyuter
qurulmalari
ketma-ketligi
Sichqoncha
yordamida
bajariladigan
amallar ketma-
ketligi
2
Komyuter uchun asosiy dastur qaysi
javobda to’ri ko’rsatilgan?
*Operatsion sistema
Vinchester
CD ROM
Asosiy plata
3
Fayl deb nimaga aytiladi?
*Hotirada biror nom bilan
saqlab qo’yilgan har qanday
ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
Hotirada saqlab
qo’yilgan har
qanday ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlarni bir
joyga to’plash
3
Papka (katalog)deb nimaga aytiladi?
*Fayllarni hotiraning
alohida nomlangan
qisimlarida saqlash
Hotirada saqlab
qo’yilgan har
qanday ma’lumot
Hotirada biror
nom bilan saqlab
qo’yilgan har
qanday ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
1
Windows qanday ma’noni anglatadi?
*Deraza, oyna ma’nosini
anglatadi
Papka ma’nosini
anglatadi
Katalog ma’nosini
anglatadi
Fayl ma’nosini
anglatadi
3
Windows XP operatsion sistemasi
ishga tushganda monitorda nima aks
etadi
*Ish stoli paydo bo’ladi
Oynalar paydo
bo’ladi
Papkalar paydo
bo’ladi
Fayllar paydo
bo’ladi
2
Ish stoli nimalardan tashkil topgan?
*Pusk, Masalalar paneli,
Mening kompyuterim
papkasi, Mening xujjatlarim
Pusk, Masalalar
paneli, Mening
kompyuterim
Printar,
Sichqoncha va
boshqa qurilmalar
Fayl belgisi,
Yorliqlar, Papkalar
Showing Page:
6/22
papkasi, Savatcha, Fayl
belgisi, Yorliqlar
papkasi, Mening
xujjatlarim
papkasi,
Sichqoncha, Fayl
belgisi, Yorliqlar
3
Ish stolida yangi papkani hosil qilish
ketma-ketligini qaysi javobda to’g’ri
ko’rsatilgan?
*Kontekst-menyu, Hosil
qilish (Создат), Papka
(Папка)
Hosil qilish
(Создат),
Kontekst-menyu,
Papka (Папка)
Kontekst-menyu,
Hosil qilish
(Создат), Yangi
papka (Новая
папка)
Hosil qilish
(Создат), Kontekst-
menyu, Yangi papka
(Новая папка)
1
Klaviaturadagi funksional klavishlar
qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?
*F1, F2, …, F11, F12
Home, PgUp,
End
Num, Caps, Scroll
Esc, Tab, Caps
Lock
1
Klaviaturada harflarni kiritish
holatlarini o’zgartirishning nechta
usuli bor?
*Ikkita usuli
Bitta usuli
Uchta usuli
To’rtta usuli
3
Klavishlar yordamida harflarni kiritish
holatlarini o’zgartirish qaysi javobda
to’gri ko’rsatilgan?
*Alt (ba’zi hollarda Ctrl)
bilan Shift birgalikda
bosiladi
Alt (ba’zi
hollarda Caps
Lock) bilan Tab
birgalikda
bosiladi
Caps Lock (ba’zi
hollarda Ctrl)
bilan Shift
birgalikda bosiladi
Shift (ba’zi hollarda
Ctrl) bilan Alt
birgalikda bosiladi
3
Bosh harflarni yoki raqamlarning
yuqorisidagi belgilarni yozish qaysi
klavishlar yordamida amalgam
oshiriladi?
*Shift bilan birgalikda mos
klavishlar
Shift bilan
birgalikda
yordamchi
klavishlar
Caps Lock bilan
birgalikda mos
klavishlar
Shift bilan
birgalikda
funksional
klavishlar
1
Caps Lock klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Caps indektori yonadi
hamda klavishlar orqali faqat
bosh harflarni yozish
mumkin
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar orqali
faqat sonlarni
yozish mumkin
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar orqali
faqat belgilarni
yozish mumkin
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar orqali
faqat kichik
harflarni yozish
mumkin
Showing Page:
7/22
2
“2011 yil” ga mos klavishlarni Shift
bilan birga bosilsa qanday yozuv hosil
bo’ladi?
*“@)!! YIL”
“@))^ YIL”
@))^ YIL
@)!! YIL
3
Tab klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni 7 ta belgidan
keyin o’tkazadi
Kursorni 7 ta
belgidan oldinga
o’tkazadi
Kursorni 6 ta
belgidan keyin
o’tkazadi
Kursorni 5 ta
belgidan oldinga
o’tkazadi
1
Delete klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursordan o’ngdagi belgini
o’chiradi
Kursordan
chapdagi belgini
o’chiradi
Kursordan
o’ngdagi sonni
o’chiradi
Kursordan chapdagi
sonni o’chiradi
3
Home klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni satr boshiga
o’tkazadi
Kursorni satr
oxiriga o’tkazadi
Kursorni yangi
satrga o’tkazadi
Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi
3
End klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni satr oxiriga
o’tkazadi
Kursorni satr
boshiga o’tkazadi
Kursorni yangi
satrga o’tkazadi
Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi
3
Yordamchi klavishlar yordamida
qachon raqamlar va arifmetik amal
belgilarini kiritish mumkin?
*Num Lock indekatori
yongan holda
Caps indektori
yongan holda
Caps indektori
o’chgan holda
Num Lock
indekatori o’chgan
holda
3
Klaviatura trenajorining vazifasi
nimadan iborat?
*Klaviaturadan
foydalanishni mashq
qilishdan
Monitordan
foydalanishni
mashq qilishdan
Kompyuterdan
foydalanishni
mashq qilishdan
Sichqonchadan
foydalanishni
mashq qilishdan
2
Qaysi javobda klaviatura trenajori
ko’rsatilgan?
*Klavtren
EXIT
Kompyuter
Trenajor
3
Kompyuterda kalkulyatorni ishga
tushirish tartibi?
*Пуск\Все
программы\Стандартные\К
алькулятор
Пуск\
Стандартные\Все
программы\
Калькулятор
Все
программы\Стан
дартные\Калькул
ятор
Пуск\Все
программы\Кальк
улятор
1
Kalkulyator menyusi qaysi javobda
to’gri ko’rsatilgan?
*Tahrir, Ko’rinish, Malumot
Fayl, Tahrir,
Malumot
Fayl, Tahrir,
Ko’rinish
Tahrir, Ko’rinish
Showing Page:
8/22
3
Kalkulyatorda “sqrt” qanday vazifa
bajaradi?
*Berilgan sondan ildiz
chiqarish
Berilgan sonni
o’chirish
Xotirani tozalash
Berilgan sondan
foiz chiqarish
1
Paintning asosiy vazifasi nima?
*Shakillar, rasmlar chizish,
har xil ranglardan
foydalanish
Hisob kitob
ishlarini olib
borish
Matnlar bilan
ishlash
Fayillarni saqlash
3
Paint dasturi qanday ishga tushiriladi
*Пуск\Все
программы\Стандартные\P
aint
Пуск\
Стандартные\Все
программы\ Paint
Все
программы\Стан
дартные\ Paint
Пуск\Все
программы\ Paint
2
Paint qanday dastur?
*Grafik muharrir
Operatsion tizim
Elektron jadval
Matn muharrir
3
Paint dasturi qanday tashkil etilgan?
*Sarlavha satri, Menyular
satri, Ishchi maydoni,
Uskunalar paneli, Ranglar
majmui, Holat satri
Sarlavha satri,
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar paneli,
Ranglar majmui,
Rasm menyusi
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Rasm menyusi,
Uskunalar paneli,
Ranglar majmui,
Holat satri
Sarlavha satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar paneli,
Ranglar majmui,
Holat satri, Rasm
menyusi
2
Paint dasturida uskunalar paneli nima
uchun ishlatiladi?
*Paintda geometrik
shakillarni chizish va tahrir
qilish uchun uskunalar
panelidagi
piktogrammalardan
foydalaniladi
Paintda matn
kiritish uchun
uskunalar
panelidagi
piktogrammalardan
foydalaniladi
Geometrik
shakillarni
o’chirish uchun
uskunalar
panelidan
foydalaniladi
Matematik amallarni
bajarish uchun
uskunalar panelidan
foydalaniladi
1
Paint dastunda rasmni saqlash usulli?
*Сохранить, Сохранить
как...
Удалить,
Добавить
Открыть,
Закрыть
Вид, Вставка
3
Kompyuterlar o’yinlari foydali taraflari
nimalardan iborat?
*Jismoniy va aqliy
rivojlanishdan
Kompyuterni
yaxshi
o’rganishdan
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har xil turda
o’yinlarni tez
o’ynashdan
1
Qaysi javobda kompyuterlar o’yinlari
ko’rsatilgan?
*Puzzle va so’z yasash
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Kompyuter
3
Microsoft Word bu:
*Matn prоtsеssоri
Grafik muхarriri
Ma’lumоtlar
оmbоri
Elеktrоn jadval
2
Microsoft Word dasturi yordamida
*dоkumеnt(хujjat)
Dоk 1.va хоkazо
Istalgan bеlgi va
Faqat standart
Showing Page:
9/22
yaratiladigan hujjatlar qanday
nоmlanadi
sоn bilan.
Maykrоsоft Оfis
taklif qilgan nоm
bilan
1
Microsoft Word dasturida yangi hujjat
yaratilganda, оdatda avtоmatik ravishda
dastur tоmоnidan unga qanday nоm
bеriladi
*Dоkumеnt1. va хоkazо
Microsoft Excel1
Microsoft Word1
Microsoft Access
3
Kоmpyutеr diskida yoki iхtiyoriy
aхbоrоt tashuvchida jоylashgan
«*.doc» kеngaytmali faylga sichqоncha
ko’rsatkichi bilan ikki marta bоsilsa
qanday jarayon sоdir bo’ladi
*Microsoft Word dasturi va
tanlangan fayl ishga tushadi
Microsoft Power
Point dasturi ishga
tushadi
Хеch qanday ish
bajarilmaydi
Microsoft Access
dasturi ishga
tushadi
2
Microsoft Word dasturini ishga
tushirish tartibi to’g’ri kеltirilgan
javоbni ko’rsating
*Пуск (все) программы
(Microsoft Office)
Microsoft Word
Мой компьютер–
Локалний диск
С–Microsoft Оfis
Microsoft Word
ОK
Пуск -
программы –
Microsoft Оfis –
ОK
Пуск –
стандартные - ОK
1
Kompyuter tarmoqlari turlari qaysilar?
*Laqal, mintaqaviy va global
Laqal, mintaqaviy
va dunyoviy
Laqal va
mintaqaviy
Laqal va global
2
Lоkal tarmоq nima?
*birоr bir tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning o`zarо
ma’lumоt almashish
maqsadida yagоna tarmоqqa
birlashishi
butun dunyodagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi
bir-biridan ancha
uzоq masоfada
jоylashgan
kоmpyutеrlarni va
lоkal kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq
birоr davlatga
qarashli
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi
2
Mintaqaviy tarmоq nima?
*bir-biridan ancha uzоq
masоfada jоylashgan
kоmpyutеrlarni va lоkal
kоmpyutеr tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq.
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
butun dunyodagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi.
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi.
Showing Page:
10/22
1
Glоbal tarmоq nima?
*butun dunyodagi
kоmpyutеrlarning o`zarо
ma’lumоt almashish
maqsadida yagоna tarmоqqa
birlashishi
bir-biridan ancha
uzоq masоfada
jоylashgan
kоmpyutеrlarni va
lоkal kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq
kоmpyutеrlarning
bir хоnaga
jоylashtirilishi
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning
o`zarо ma’lumоt
almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa
birlashishi
2
Signalni raqamli ko’rinishdan analog
ko’rinishga o’tkazuvchi qurilma bu
nima?
*Modulyator
Server
Demodulyator
Modem
1
Signalni analog ko’rinishdan raqamli
ko’rinishga o’tkazuvchi qurilma bu
nima?
*Demodulyator
Modulyator
Server
Modem
3
Mоdеm nima?
*tеlеfоn tarmоg’i оrqali
bоshqa kоmpyutеrlar bilan
ma’lumоtlar almashishni
ta’minlaydi
ma’lumоtlarni
kоmpyutеrga
kiritishni
еngillashtiradi.
ma’lumоtlarni
qоg’оzga
chiqarishni
ta’minlaydi.
хоtiradagi
ma’lumоtlar
almashuvini
ta’minlaydi.
2
Mоdеmning qanday turlarini bilasiz?
*ichki va tashqi
faqat ichki
faqat tashqi
yumshоq va qattiq
2
Modem qurulmasi qachon yaratilgan?
*1979 yil Nayes
kompaniyasi
1979 yil Nays
kompaniyasi
1969 yil Prido
kompaniyasi
1979 yil Prido
kompaniyasi
1
Sеrvеr nima?
*bоshqa kоmpyutеr yoki
dasturlarga ayrim хizmatlarni
ko`rsatuvchi dastur yoki
kоmpyutеr
prоvaydеr turi
hеch qanday
muhim vazifani
bajarmaydigan
kоmpyutеr
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
2
ARPANet aloqa tarmogiga qachon asos
solingan?
*XX asrning 70 yillarida
AQSH
XX asrning 70
yillarida Evropa
XX asrning 60
yillarida Rossiya
XIX asrning 70
yillarida AQSH
3
Internetning axborot vazifasi bu
*Keltirilgan hamma javoblar
to’g’ri
elektron pochtasi
orqali bevosita
xabar almashish
talab etilayotgan
axborotlarni
tezkorlik bilan
etkazib berish
axborotlarni keng
ommaga e’lon
qilishdir
Showing Page:
11/22
1
World Wide Web qachon yaratilgan?
*1989 yil
1985 yil
1980 yil
1998 yil
2
Internetga ulanish uchun nimalar
bo’lishi kerak?
*aloqa kanali
dasturlar ta’minoti
hohish
modem
2
Quyidagilardan qaysilari Internetnig
xizmat turlariga kiradi?
*Teleko’rsatuv
Ma’lumotlarni
izlash xizmati
Axborot
Audio video bilan
ta’minlash
2
Proxi nima?
*bir necha kompyuterning
internetga ulanishini
ta’minlovchi tizim
prоtоkоlni bir
turdagi muhitdan
ikkinchi turdagi
muhitga
o`tkazuvchi
tarmоq qurilmasi
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi o`zarо
munоsabatni
aniqlab bеradigan
qоidalar majmui
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
1
Mijоz nima?
*sеrvеr rеsurslaridan va
хizmatidan fоydalanuvchi
kоmpyutеr yoki dastur.
intеrnеt хizmatini
ko`rsatuvchi
tashkilоt
prоvaydеr turi
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi o`zarо
munоsabatni
aniqlab bеradigan
qоidalar majmui
2
Shluz nima?
*prоtоkоlni bir turdagi
muhitdan ikkinchi turdagi
muhitga o`tkazuvchi tarmоq
qurilmasi
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi o`zarо
munоsabatni
aniqlab bеradigan
qоidalar majmui
intеrnеt хizmatini
ko`rsatuvchi
tashkilоt
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
1
Sayt dеganda nimani tushunasiz?
*Intеrnеtdagi bitta nоmga
ega bo`lgan sahifani
POWER POINT
taqdimоt dasturida
tuzilgan fayl
WORD matn
muharririda
tuzilgan hujjatli
fayl
Excel ishchi
kitоbida tuzilgan
fayl
3
Ch qaysi davlat domeni ?
*Xitoy
Chexoslovakiya
Rossiya
Fransiya
2
Gov qanday tashkilotlarning tematik
domeni ?
*davlat korxonalari
Tijorat
tashkilotlari
biznes
tarmoq magazin
2
Web hujjat bu … formatida
tyyorlangan elektron hujjatdir.
*HTML
RTF
Doc
PPT
Showing Page:
12/22
1
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Ziyonet.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
1
«Net» so`zining ma’nоsi nima?
*tarmоq
to`r
manzil
hujjat
2
EXCELda noto`g`ri yozilgan manzilni
ko`rsating ?
*7D
B4
DC1
AB12
3
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan dasturlar
shartli ravishda uch guruhga bo’linadi.
Bular qaysilar?
* tizimli, amaliy va
uskunaviy
amaliy, uskunaviy
va faylli
tizimli, amaliy va
faylli
uskunaviy, tizimli
va faylli
2
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan amaliy
dasturlar qanday dasturlar?
*fоydalanuvchiga aniq bir
sоhaga tеgishli bo’lgan zarur
ishlarni bеvоsita
bajarishga imkоn bеruvchi
dasturlar
kоmpyutеr uchun
yangi dasturlar
tayyorlash va
tahrir qilishni
еngillashtiruvchi
dasturlar
kоmpyutеrni
bоshqarish va
tеkshirish
vazifalarini
bajaruvchi
dasturlar
fоydalanilayotgan
ma’lumоt
nusхalarini hоsil
qiluvchi
dasturlar
2
Kоmpyutеrni o’chirish tartibini
ko’rsating?
*Puskzavеrshеniе
rabоtiviklyuchit
kоmpyutеr
Puskzavеrshеni
е
sеansaviklyuchi
t kоmpyutеr
Puskzavеrshеniе
rabоtivklyuchit
kоmpyutеr
Puskzavеrshеniе
rabоtipеrеzagruzk
a
2
... bu intеrnеtga ulanganda axborot
almashish qurilmasi.
*Modem
Skaner
Monitor
Printer
1
lnformatika fani nimani o'rganadi?
*informatsion jarayonlarni
qayta ishlash qonunlari vа
usullarini
algoritmlami
ЕНМ da bajarish
usullarini.
mantiq qonunlari
vа masalalarini
yechish usullarini
algoritmlarni tuzish
usullarini;
3
Printer1ning vazifasi
*Axborotlarni qog’ozga chop
etish
Magnit disklariga
axborot yozish
Kompyuter
ekranidagi tasvirni
qog`ozga
kochirish
Perfokartalarga
axborot yozish
2
=MIN(A1:A11) ma’nosi nima
*Ko’rsatilgan xonalar ichida
minimal sonini aniqlaydi
Bugungi kun
xaqida ma’lumotni
xonaga chiqarish
Shartga qarab mos
xonalar sonini
xisoblash
Ko’rsatilgan
xonalar ichida
maksimal sonini
aniqlaydi
3
- inglizchadan tarjima qilinganda “aqlli
tеlеfon” ma'nosini anglatadi
*Smartfon
Mobil Intеrnеt
iPhone
Mobil pochta
2
=A1*25% ma’nosi nima
*A1 xonaning 25% xisoblash
A1 xonaga 25
qo’shib 1%
xisoblash
A1 xonaga 25%
qo’shish
A1 xonadan 25%
ayirish
Showing Page:
13/22
3
O’rta-maxsus kasb-qunar ta'lim
markazi vеb saytini ko’rsating?
*www.edu.uz
www.dtm.uz
www.eduportal.uz
www.markaz.uz
2
=COS(A1) ma’nosi nima ?
*A1 xonaning kosinusini
aniqlash
Shartga karab mos
xonalar sonini
xisoblash
A1 xonaning
sinusini aniqlash
A1 xonaning
tangensini aniklash
1
PhotoShop grafik muharri asosan
qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?
* fototasvirlarni taxrirlash va
dizayn uchun
kitoblarga rasmlar
tayyorlash
sodda rasmlar
hosil qilish va
multfilmlar
yaratish
loihalash
chizmalarini hosil
qilish
3
Sodda animatsiyalar joylashtitrish
imkonini beruvchi dastur berilgan
javobni aniqlang
*MS PowerPoint
Bloknot
MS Paint
barchasi
2
Ma’lumotlar omborida ma’lumotning
eng kichik birligi
*yozuv
yacheyka
fayl
maydon
1
Ommaviy axborotlarni jo’natish tizimi
qanday nomlanadi?
*Twittеr
Mеyl Agеnt
Google Talk
Skayp
3
Axborotni o’lchov birliklarining o’sish
tartibida to’g’ri tartiblanganini toping
*bit, bayt, kilobayt,
megabayt, gigabayt, terabayt,
petabayt
bayt, megabayt,
kilobayt, gigabayt,
petabayt, terabayt
bit, bayt, gigabayt,
terabayt, kilobayt
kilobayt, gigabayt,
megabayt, bayt
2
Milliy pochta xizmati to’g’ri
ko’rsatilgan qatorni toping?
*doda.uz
mail.com,
mail.ru,
sayt.uz
1
Respublikamizda “Elektron raqamli
imzo haqida”gi qonun qachon qabul
qilindi?
*2003 yil 11 dekabr
2002 yil 30 may
2002 yil 12 dekabr
2004 yil 29 aprel
3
Faqat qidiruv tizimlari ko‘rsatilgan
javobni ko‘rsating
*Google, Yahoo
Netscape
Navigator
Opera, Rambler
Mosaic, AdWiper
1
Paint grafik muharririda PALITRA
nima uchun qo‘llaniladi?
*rang tanlash uchun
turli chiziqlar
chizish uchun
rasmning biror
qismini ajratib
olish uchun
turli chiziqlar
chizish uchun
turli shakllar
chizish uchun
1
Algoritmlarni ifodalashning qanday
usuli ko‘rgazmali xisoblanadi
*Blok-sxema
BEYSIK tili
So‘zlar bilan
ifodalash
PASKAL tili
Showing Page:
14/22
3
Filmlar va video ma’lumotlarning
asosini ... tashkil etadi
*barchasi
tovushlar
matnlar
animatsiyalar
2
Harakatlanuvchi tasvir ... deb ataladi.
*animatsiya
barchasi
matn
tovush
2
Elektron jadvalda sonning modulini
hisoblash uchun qaysi funksiyadan
foydalaniladi?
*ABS
MIN
ACOS
SIN
1
Kompyuterni viruslardan qanday
himoya qilish mumkin?
*antivirus dasturlari
yordamida
barchasi to'g'ri
Internetga himoya
qilib bo‘lmaydi
ulanmaslik orqali
3
Katalog nomining kengaytmasi
bo’ladimi?
*Yo’q
Zarur bo’lsa
Ha
Doim emas
3
Rasmlar bilan ishlashga mo‘ljallangan
dastur berilgan javobni aniqlang
*MS Paint
Bloknot
Windows
barchasi
2
Mamlakat, shaqar, va viloyatlar
darajasida kompyutеrlarini o’zaro
boqlagan tarmoq qanday nomlanadi?
*Mintaqaviy tarmoq
Lokal tarmoq
Hamma javoblar
to'g'ri
Global tarmoq
1
«Informatsiya» so'zining lug'aviy
ma'nosini bilasizmi?
*Tushuntirish, tavsif1ash
Darg'a, кеmа
boshqaruvchi
Ma'lumot
Qiymat
3
Respublikamizda “Axborotlashtirish
to‘g‘risida”gi oxirgi qonun qachon
qabul qilingan?
Respublikamizda
“Axborotlashtirish
to‘g‘risida”gi oxirgi qonun
qachon qabul qilingan?
1993 yil 7 may,
2002 yil 12 dekabr
2002 yil 30 may,
2
-bu biror voqеa, xodisa yoki
jarayonlarni o’zida ifodalagan rasm
bo’laklari va ranglardan iborat
ma'lumotdir.
*Tasvir
Fayl
Animatsiya
matn
1
Internetda ma’lumotlarni uzatish
standart qoidalari … deb ataladi
*protokollar
web-saytlar
provayderlar
modemlar
Showing Page:
15/22
3
WiFi va Bluetooth tеxnologiyalari
qanday bog’lanish turiga kiradi?
*Simsiz
Nurli
SIMLI
Optik tolali
2
Sayyohlar uchun mo’ljallangan vеb
saqifa ko’rsating?
* http: www.orexca.com
http:
www.goldenpages
.uz
http: www.tgpt.uz
http:
uzairways.com
1
. Grafik muharrirning asosiy vazivasi..?
*barcha javoblar to‘g‘ri
rasmlarni saqlash
rasmlar chizish va
taxrirlash
rasmlarni qog‘ozga
chop etish
3
Mobil tеlеfonning o’zida turib
intеrnеtga boqlanishda qanday
xizmatdan foydalanamiz?
*GPRS
SMS
MMS
Bluetooth
2
Kompyutеrning asosiy vazifalari
nimalardan iborat
*hamma javoblar to’g’ri.
Axborotlar ustida
amallar bajarish.
Axborotni qabul
qilish va saqlash.
Axborotlarni
uzatish.
1
“Kompyuterlashtirish va informatsion –
kommunikatsion texnologiyalarni
qo‘llashni yanada rivojlantirish”
haqidagi qaror qachon qabul qilingan?
*2002 yil 30 may
2003 yil 11 dekabr
1993 yil 7 may
2002 yil 12 dekabr
3
Wordda matndagi 2002 yil 12 dekabr
yuritgich (kursor) dan oldingi belgilarni
o’chirish uchun qaysi tugmani bosiladi?
*Backspace
Home
Delete
Ctrl+Delete
2
=СРЗНАЧ(A1:A11) ma’nosi nima ?
*A1 va A11 gacha xonalarni
o’rta arifmetigini xisoblash
A1 dan A11 gacha
xonalarni
o’rtachasini
xisoblash
A1 dan A11 gacha
xonalarni qo’shib
chiqish
A1 va A11 xonalarni
qo’shib chiqish
3
Elektron jadvalda qaysi funksiya
belgilangan kataklar blokidagi
qiymatlar yig‘indisini hisoblaydi?
*MIN
SIN
SUM
ABS
3
Prezentatsiya slaydlarini yaratish
*Microsoft Power Point
Microsoft Exce
Microsoft Access
Microsoft Word
Showing Page:
16/22
uchun Microsoft qaysi programma
vositasini tavsiya etadi?
1
Gipermatn bu …
*Ajratilgan belgilarga
murojaat qilish mumkin
bo’lgan strukturlashtirilgan
matn.
Kompyuterda
terilgan matn.
Katta shrift bilan
yozilgan matn.
Juda katta matn.
3
Ekranning ruxsat etilgan eng kichik
o'lchov birligi
*piksel
nuqta
ustun
qator
2
Qaysi qatorda elektron jadvalning
kataklar bloki to‘g‘ri belgilangan?
*B6:F11
A12-D16
E12; G24
A21, D34
3
Axborot tizimiga matn kiritish qanday
vositalar yordamida amalga oshiriladi?
* klaviatura
mikrofon
mikrofon
monitor
1
Viruslarning qanday guruhlari bor?
*barchasi to'g'ri
boot- viruslar
tarmoq viruslar
fayl-viruslari
1
.Axborotning ijobiy tomoni:
*dunyoqarashni
kengaytirishga imkon beradi
barchasi
to‘g‘ri qaror qabul
qilishga imkon
beradi
yot unsurlarni
hayotimizga olib
kiradi
3
. =EСЛИ(A1=0; 100;500) ma’nosi
nima ?
*Shart bo’yicha yoki 100
yoki 500 raqamni chiqarish
A1 xonaga 100
qo’shib 500
ayirish
Shartga qarab mos
xonalar sonini
xisoblash
Shartga qarab mos
xonalar sonini
xisoblash
3
Quyidagilardan qaysi biri virus?
*barchasi to'g'ri
replikator
cherv
troyan
1
Xalqaro bank kartalarini ko’rsating
* VISA, MasterCard
VISA,
MasterCard,
UzKart
VISA, MasterCard,
GrinCard
VISA, VISA,
MasterCard,
GrinCard
2
Milliy domеn zonamiz qanday
nomlanadi?.
*KR
UK
KZ
UZ
Showing Page:
17/22
3
bu bir soniyada aloqa muqiti orqali
uzatiladigan minglab yaxlitlangan bitlar
soni;
*Kbit/sеkund
Bit/sеkund
Mbit/sеkund
Gbit/sеkund
1
Intеrnеt-banking nima?
*Bankdagi qisob raqamni
Intеrnеt orqali boshqarish
imkoniyatini bеradigan
xizmat
Tovarlarni sotish
va xarid qilishga
mo’ljallangan vеb
tеxnologiya
Elеktron pullarni
saqlash uchun
mo’ljallangan
vosita
Mijozga tovar
(xizmat) qaqida
ma'lumot bеrish
3
Axborotlarni uzatish vositalarini
aniqlang.
*.transport vositalari
yordamida
kompyuter
dasturlari
yordamida
nutq yordamida
barchasi
3
Axborot uzatish jarayonida aloqa
vositalarini ko‘rsating
*Telefon
Globus
Kitob
Karnay
3
O’zbеkiston zonasida opеratsiyalarni
amalga oshirish uchun UZSning Y-
qamyondagi ekvivalеntini ko’rsating.
*WMY
WMU
WMR
WMZ
3
Intеrnеt foydalanuvchisiga turli
intеraktiv xizmatlarni(pochta, izlash,
yangiliklar, forumlar va
x.k)ko’rsatuvchi yirik vеb-sayt qanday
nomlanadi? “
*portal
“Download”
“site”
“Upload”
2
Axborot texnologiyalari vositalarini
aniqlang.
*telefon, televizor,
magnitofon
qalam, daftar,
kitob, kompyuter
qalam, daftar,
kitob, kompyuter
ҳамма жавоблар
тo’ғри
3
Axborot resurslariga ... kiradi.
*Barchasi
ma’lumotlar
banklaridagi
hujjatlar
kutubxonalardagi
hujjat
..arxivlardagi
hujjatlar
1
Axborotlarni uzatishning usullarini
aniqlang
*.Barchasi
pochta oraqli
aloqa tarmog‘i
orqal
transport vositalari
yordamida
3
Axborot tashuvchi vositalarni ko‘sating
*CD-disk
Karnay
CD-ROM
Soat
Showing Page:
18/22
1
URL nima?
*foydalanuvchining elektron
pochta adresi
internet saytining
adresi
brauzer-
dasturining nomi
domen qurilmasi
3
Hayotda axborotni qanday
ko‘rinishdagi turlarini uchratish
mumkin?
*barchasi
matn, tasvir
audio va video
animatsiya
2
Matnlar bilan ishlashga mo‘ljallangan
dastur berilgan javobni aniqlang
*.MS Word
Bloknot
barchasi
WordPad
3
Axborotning kompyuterga xos eng
kichik o‘lchov birligi ... hisoblanadi.
*bit
bayt
kilobayt
megabayt
2
Web sahifaning biror qismiga yoki
boshqa Web-sahifaga bog‘liqligini
ko‘rsatuvchi ilova … deb ataladi
*multimedia
modem
axborot
gipermatn
1
bu tasvirlarni yirik qajmda tasvirlash
uchun mo’ljallangan qurilma
*vidеoproеktor
monitor
tizimli blok
modem
3
Musiqalarni qidirishga mo’ljallangan
qidiruv tizimi ko’rsating?
*“Tagoo” ,
“KtoTam”
“Truveo” ,
“Ebdb”
1
. Quyidagi Internet-serverlardan qaysi
biri qidiruv tizimi?
*barchasi
google.ru
rambler.ru
yahoo.com
3
Quyidagilardan qaysi biri elektron
pochta?
*barchasi
ks5@bk.ru
ks6@mail.ru
inf@rambler.ru
2
Axborot asosan qanday xususiyatlarga
ega bo‘lishi lozim?
*To‘liq, ma’lum ma’noda
qimmatli, ishonchli
Aniq, tushunarli,
ishonchli
Uzluksiz, cheksiz,
ma’lum ma’noda
qimmatli
To‘g‘ri javob
keltirilmagan
1
Maktab yoshigacha bo’lgan
foydalanuvchi bir kunda kompyutеr
bilan nеcha minut ishlashi mumkin?
*15-20
30-40
25-30
20-25
Showing Page:
19/22
3
. Elektron jadvalda B4:E12 kataklar
bloki nechta katakni o‘z ichiga oladi?
*36
4
27
35
2
Kompyuterda virus qanday paydo
bo‘lishi mumkin?
*barchasi to'g'ri
egiluvchan magnit
diskdan o‘tishi
mumkin
Internetda
ishlaganda
o‘yin dasturini
ko‘chirganda
1
Internetga asos bo’lgan tarmoq nomi
*ARPANet
GLOBALNet
SERVERNet
LOKALNet
2
. bu pul birligiga tеnglashtirilgan
bеlgilar xamda kupyura va tanga rolini
bajaruvchi juda katta son yoki
fayllardir.
*Elеktron karta
Elеktron muxr
Elеktron imzo
Elеktron pul
2
Elektron pochta web-saytlardan …
belgisi bilan farqlanadi
*@
&
\\
Barchasi
1
Foydalanuvchilarining soni bo’yicha
qozirda ... ijtimoiy tarmoqi 500 000 000
foydalanuvchisi bilan еtakchilik
qilmoqda.
*Facebook
Habbo Hotel
Twitter
Friendster
2
Kompyutеrning ish jarayonida vujudga
kеladigan axborotlarni ekranda
yoritishga xizmat qiladigan
qurilmaning nomi .... dеyiladi.
*Monitor
modem
tizimli blok
Vidеoproеktor
1
Kompyutеrning kiritish qurilmalariga
nimalar kiradi?
*Hammasi
skaner
sichqoncha
klaviatura
3
Uzlukli axborotga qaysilar misol
bo‘ladi?
* Raqamlar, belgilar
Tovush, vaqt
Vaqt, raqamlar
Fazo, belgilar
2
."Respublika olimpiadasi" jumlasida
necha bayt axborot borligini xisoblang
* 22 bayt
21 bayt
14 bayt
11 bayt
2
Har bir sahifasida 40 tadan satr va xar
bir satrda 50tadan belgi bo‘lgan 18
* 36000
3600
48000
4800
Showing Page:
20/22
saxifadan iborat kitobda necha bayt
axborot bor
1
Pozitsion sanoq sistemasi:
*Sondagi raqamlar qiymati
turgan o‘rniga bog‘liq
bo‘lgan sanoq sistemasi
Sondagi raqamlar
qiymati turgan
o‘rniga bog‘liq
bo‘lmagan sanoq
sistemasi
Rim raqamlariga
asoslangan sanoq
sistemasi
Har qanday sanoq
sistemasi
2
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Uzedu.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
3
Internet Explorer bu-
*brauzer
xizmat
ko’satuvchi dastur
opertsion tizim
fayl
1
Monitor - bu:
* Компьютердаги
ахборотларни акс
эттирувчи экран
Bitta tarmoqqa
ulangan bir nechta
terminallar
majmui
Axborotni
chiqarish uchun
xizmat qiluvchi
mikrosxemalar
yig‘indisi
Klaviatura va
display
2
Printerning vazifasi:
*Axborotlarni qog‘ozga
chop etish
Kompyuter
ekranidagi tasvirni
qog‘ozga
ko‘chirish
Magnit disklariga
axborot yozish
Perfokartalarga
axborot yozish
2
Trigger - bu:
*Ikkita turg’un xolatning
birida (zaryadlangan yoki
zaryadlanmagan holda)
turgan kompyuter
elementi
Kompyuterda
ishlangan
natijani EHM
"tili"dan inson
tushunadigan
ko’rinishga
keltiruvchi
qurilma
O‘z kirishiga kirib
kelayotgan ma'lum
bir shakldagi
signal yoki
impulslarni sanash
uchun
mo’ljallangan
qurilma
Sonlarni qo’shish
uchun xizmat
qiladigan qurilma
2
Protsessor va xotira o‘rtasida axborot
almashinuvini ta'minlaydi:
* shina
slot
registr
trigger
Showing Page:
21/22
1
Tasvirni EHM xotirasiga raqamli
kodlash asosida kirituvchi qurilma
* Skaner
Grafyasagich,
printer
Planshet, nurli
pero
Skaner,
grafyasagich
2
Dastlabki eng sodda suniy hisoblash
asbobi
* Abak
Logarifmik
lineyka
Neper tayoqchalari
Birka
1
. Elektron hisoblash mashinalari
davriga asos solgan EHM nomi
* ENIAK
EDSAK
EDSAK
EDSAK
3
Elektron hisoblash mashinalarining
ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri
keladi?
* 1950-1965 yillar
1960-1970 yillar
1942-1947 yillar
1945-1950 yillar
2
Mantiq qonunlari nima uchun
ishlatiladi
* Tasdiqni isbotlash uchun.
Rostlik jadvalini
tuzish uchun.
Masalalar yechish
uchun
Muloxazani
bo‘laklarga ajratish
uchun.
2
Matn muharrirlarining asosiy
vazifalari...
*Matn kiritish, uni
tahrirlash, chop etish, saqlab
qo‘yish
Kompyuter
ekranidagi matnni
qog‘ozga chop
etish
Matn kiritish va
istagan nusxada
chop etish
Matn kiritish va
istagan nusxada
chop etish
1
Matn muharririda "blok" nimani
anglatadi
*Matnning foydalanuvchi
tomonidan belgilangan biror
qismi
Matnni
ximoyalash
vositasi
Matnning
o‘chirish uchun
ajratilgan qismi
Matnni saqlash
uchun magnit
diskida ajratilgan
maxsus joy
1
Quyidagi qatorlardan qaysi birida faqat
operatsion sistemalar keltirilgan?
* MS-DOS, LINUX,
WINDOWS
WINDOWS, MS
WORD
MS WORD,
UNIX
CP/M, INTERNET
2
“Axborotlashtirish to‘g‘risida” so’nggi
qonun qachon qabul qilindi?
*2003-yil, 11dekabr
2002-yil, 30 may
2004 -yil, 29 aprel
1993-yil, 7 may
2
Fayl nima?
* ma’lum bir ma’lumоt
saqlanuvchi diskning
nоmlangan sоhasi.
katalоg nоmlari
haqidagi
ma’lumоtlarni
saqlоvchi disk
faqat matnli
ma’lumоt nоmi
o’chirilgan
ma’lumоtlarni
saqlоvchi jоy
2
Fayllar bilan ishlashda *.* bеlgisi
nimani bildiradi?
*diskdagi mavjud barcha
fayllar
diskdagi barcha
faqat matnli
Asоsiy va
qo’shimcha nоmi
Showing Page:
22/22
katalоglar
fayllar
bitta simvоldan
ibоrat fayllar

Unformatted Attachment Preview

Qiyinchilik darajasi Fan Fanlar bloki Test topshirig’i MOdulyator + DEModulyato = …? To’g’ri javob Muqobil javob Fanni o’qitishda Axborot texnalogiyalari *Modem Modul Muqobil javob Muqobil javob Kompyuter Server 2 Internet bu - …? *Dunyo bo’ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmuidir Biror mintaqa bo’ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmuidir Dunyo bo’ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab modemlarning majmuidir Biror mintaqa bo’ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmuidir Internetga ulanishning qanday yo’llari bor? *«Chaqiruv» yordamida ulanish t o’ g’ridan-t o’ g’ri ulanish SLIP va PPP yordamida ulanish Keltirilgan hamma javoblar to’g’ri 192. 168. 100. 08. yozuvi nimani bildiradi? Domenlar nechta harf bilan ifodalanadi? Prоvaydеr nima? *Kompyuternini IP manzili Url FTR Qaydnoma nomeri *3 2 1 4 *intеrnеt хizmatini ko`rsatuvchi tashkilоt kоmpyutеrlar o`rtasidagi o`zarо munоsabatni aniqlab bеradigan qоidalar alоqa kanali kоmpyutеrlarga tехnik хizmat ko`rsatuvchi tashkilоt O’zbekiston saytlarini ko’rsating *Uzedu.uz mail.ru yandex.ru info.de 1 3 2 3 2 3 2 1 3 Internet Explorer bu- *brauzer xizmat ko’satuvchi dastur opertsion tizim fayl Elеktrоn manzilni bеlgilоvchi maхsus bеlgini ko`rsating? Jasur@inbox.uz elektron manzil egasining nomi *@ $ # & *Jasur Inbox Uz barchasi Elеktrоn darslik nima? *Ma’lum vоsitalar yordamida yaratilgan elеktrоn shakldagi darsliklar *Jismoniy va aqliy rivojlanishdan Darsliklarning Iхtiyoriy elеktrоn kоmpyutеr хоtirasi ma’lumоtlar Qоg’оzga chоp etilgan darslik Kompyuterni yaxshi o’rganishdan Vaqtni tez o’tkazisdan Har xil o’yinlarni o’ynashdan 2 Darslarda kompyuterlar o’yinlari foydali taraflari nimalardan iborat? 1 turda tez Qaysi javobda kompyuterlar o’yinlari ko’rsatilgan? *Klavtren va so’z yasash Klaviatura va kompyuter Puzila va so’z qo’shish Toi’g’ri javob yo’q 3 *Power Point Poin Word Potoshop 2 Dars daqdimotlari yaratish uchun ishlatiladigan dasturni ko’rsating Elеktrоn darslik asosini ... tashkil etadi *barchasi animatsiyalar matnlar tovushlar Harakatlanuvchi tasvir ... deb ataladi. *animatsiya matn tovush barchasi *Microsoft Power Point Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access 1 Prezentatsiya slaydlarini yaratish uchun Microsoft qaysi programma vositasini tavsiya etadi? Informatika fani bevosita nima bilan bog’liq? *Elektr toki yordamida ishlaydigan kompyuter bilan Bir nechta qurulmalar bilan Qarovsiz qolgan ishlab turgan kompyuter bilan 3 Kompyuter xonasida nimalar mumkin emas? *Monitorga qo’l va boshqa narsalarni tekkizish, himoya qopqoqlarini ochish Xonadagi haroratni o’rtacha 20-24 daraja Elektr toki yordamida ishlaydigan qurulmalar bilan O’quvchini kompyuterdan eng kamida 50-60 sm 1 3 1 Oynalarni ochib xonani shamollatish oralig’ida tutish Qaysi javobda havsizlik texnikasi qoidalari ko’rsatilgan? *Kompyuter va uning Xonadagi qurulmalarini elektr haroratni o’rtacha manbaiga ruxsatsiz ulash 20-24 daraja yoki o’chirish oralig’ida tutish O’quvchini Kompyuter elektr kompyuterdan eng manbayiga kamida 50-60 sm ulanmagan vaqtda narida o’tirishi tozalash ishlarini olib boorish Sanitariya – gigiena talablari nima uchun kerak? *Inson salomatligi uchun Monitorni tozalash uchun Kompyuterni elektr manbayiga ulash uchun Sanitariya – gigiena talablari ko’ra kompyuter xonasida havo harorati o’rtacha qancha daraja bo’lishi kerak? *20-24 oralig’ida 10-20 oralig’ida 0-24 oralig’ida 0-20 oralig’ida Sanitariya – gigiena talablari ko’ra VIX sinif o’quvchilarining shahsiy kompyuter bilan ishlash vaqti qancha minutni tashkil qiladi? Sanitariya – gigiena talablari ko’ra VIX sinif o’quvchilarining shahsiy kompyuter bilan bir kun davomida ishlash vaqti qancha minutdan oshmasligi kerak? Sanitariya – gigiena talablari ko’ra o’quvchi kompyuterdan qancha masofa uzoqlikda o’tirishi kerak? Kompyuterning asosiy qisimlari qaysilar? *25-30 minutni 30-60 minutni 100-180 minutni 30-180 minutni *180 minutdan oshmasligi 60 minutdan oshmasligi 25-30 minutdan 10-20 minutdan oshmasligi oshmasligi *50-60 sm 60-100 sm 100-160 sm 0-60 sm *Monitor, sistema bloki, klaviatura Monitor, asosiy plata, klaviatura Monitor, sistema bloki, sichqoncha Vinchestor, monitor, klaviatura Elektron sxema va qurulmalarni o’z ichiga oladi Kompyuterning barcha qurulmalari ishini boshqaradi 2 2 1 3 3 2 1 Monitorning iborat? 3 narida o’tirishi vazifalari nimalardan *Yozilayotgan harflar, Uning yordamida chizilayotgan rasm, kompyuterga turli ko’rilayotgan filim unda ma’lumotlar va namayon bo’ladi buyruqlar kiritiladi Kompyuterni o’chirish uchun Klaviaturada nimalar bor va uning vazifasi? *Klaviaturada harf, son va boshqa belgilar yuzilgan, uning yordamida kompyuterga turli ma’lumot va buyruqlar kiritiladi Elektron sxema va qurulmalarni o’z ichiga oladi, uning yordamida kompyuterga turli ma’lumot va buyruqlar kiritiladi Klaviaturada harf, To’g’ri javob yo’q son va boshqa belgilar yuzilgan, kompyuterning barcha qurulmalari ishini boshqaradi Sistema bloki qanday qurulma? *Himoya g’ilofiga o’ralgan elektron sxema va qurulmalardan iborat va kompyuterning barcha qurulmalari ishini boshqaradi Himoya g’ilofiga o’ralgan harf, son va boshqa belgilar yuzilgan, kompyuterning barcha qurulmalari ishini boshqaradi Himoya g’ilofiga o’ralgan harf, son va boshqa belgilar yuzilgan, uning yordamida kompyuterga turli ma’lumot va buyruqlar kiritiladi Elektron sxema va qurulmalarni o’z ichiga oladi, uning yordamida kompyuterga turli ma’lumot va buyruqlar kiritiladi Protsessorning vazifasi nima? *U kompyuterning barcha Uning yordamida qurulmalari ishini boshqaradi kompyuterga turli ma’lumotlar va buyruqlar kiritiladi Yozilayotgan harflar, chizilayotgan rasm, ko’rilayotgan filim unda namayon bo’ladi Unga kompyuterning boshqa qurulmalarini ulash mumkin Ma’lumotlar kompyuterning qaysi qurilmalarida saqlanadi? *Monitorda Protsessorda 2 Magnit va kompakt disklarda 1 Kompyuterning tashqi xotirasiga nimalar *Vinchester, kompakt disk kiradi? va disketalar Printer, sichqoncha va boshqa qurilmalar Protsessor, asosiy plata Sichqonchning vazifasi nima? *Kompyuterni qulay usulda boshqaradi, ba’zi ishlarni osonlashtiradi U kompyuterning barcha qurulmalari ishini boshqaradi Ma’lumotlarni Kompyuterni ishga qog’ozga chop qilib tushiradi chiqaradi Printerning vazifasi nima? *Ma’lumotlarni qog’ozga chop qilib chiqaradi 2 1 3 3 2 U kompyuterning Kompyuterni barcha qurulmalari qulay usulda Protsessor, vinchester Kompyuterni ishga tushiradi *Elektor toki va inson tomonidan berilgan buyruqlar asosida Elektor toki va monitor asosida Vinchester, Printer, sichqoncha kompakt disk va va boshqa disketalar asosida qurilmalar asosida Dastur deb nimaga aytiladi? *Ma’lum bir vazifani bajarish uchun kompyuterga beriladigan buyruqlarning tartibli ketma-ketligi Ma’lum bir vazifani bajarish uchun klaviaturada bosiladigan tugmachalar ketma-ketligi Vinchester Ma’lum bir vazifani bajarish uchun kompyuter qurulmalari ketma-ketligi 3 Komyuter uchun asosiy dastur qaysi *Operatsion sistema javobda to’ri ko’rsatilgan? 2 CD ROM Asosiy plata Klaviatura bilan kiritiladigan ma’lumotlarni bir joyga to’plash Klaviatura bilan kiritiladigan ma’lumotlar *Hotirada biror nom bilan saqlab qo’yilgan har qanday ma’lumot Klaviatura bilan kiritiladigan ma’lumotlar Hotirada saqlab qo’yilgan har qanday ma’lumot Papka (katalog)deb nimaga aytiladi? *Fayllarni hotiraning alohida nomlangan qisimlarida saqlash Hotirada saqlab qo’yilgan har qanday ma’lumot Hotirada biror nom bilan saqlab qo’yilgan har qanday ma’lumot Windows qanday ma’noni anglatadi? *Deraza, oyna ma’nosini anglatadi Papka ma’nosini anglatadi Katalog ma’nosini Fayl ma’nosini anglatadi anglatadi Windows XP operatsion sistemasi *Ish stoli paydo bo’ladi ishga tushganda monitorda nima aks etadi Oynalar paydo bo’ladi Papkalar paydo bo’ladi Ish stoli nimalardan tashkil topgan? Pusk, Masalalar paneli, Mening kompyuterim Printar, Fayl belgisi, Sichqoncha va Yorliqlar, Papkalar boshqa qurilmalar 3 3 Sichqoncha yordamida bajariladigan amallar ketmaketligi Fayl deb nimaga aytiladi? 3 1 boshqaradi, ba’zi ishlarni osonlashtiradi Kompyuter nima asosida ishlaydi? 1 2 ishini boshqaradi *Pusk, Masalalar paneli, Mening kompyuterim papkasi, Mening xujjatlarim Fayllar paydo bo’ladi papkasi, Savatcha, Fayl belgisi, Yorliqlar 3 Ish stolida yangi papkani hosil qilish *Kontekst-menyu, Hosil ketma-ketligini qaysi javobda to’g’ri qilish (Создат), Papka ko’rsatilgan? (Папка) 1 Klaviaturadagi funksional klavishlar *F1, F2, …, F11, F12 qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan? 1 3 3 1 Klaviaturada harflarni kiritish holatlarini o’zgartirishning nechta usuli bor? Klavishlar yordamida harflarni kiritish holatlarini o’zgartirish qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan? *Ikkita usuli Bosh harflarni yoki raqamlarning yuqorisidagi belgilarni yozish qaysi klavishlar yordamida amalgam oshiriladi? Caps Lock klavishasi bosilganda qanday vazifani bajaradi? *Shift bilan birgalikda mos klavishlar *Alt (ba’zi hollarda Ctrl) bilan Shift birgalikda bosiladi *Caps indektori yonadi hamda klavishlar orqali faqat bosh harflarni yozish mumkin papkasi, Mening xujjatlarim papkasi, Sichqoncha, Fayl belgisi, Yorliqlar Hosil qilish (Создат), Kontekst-menyu, Papka (Папка) Home, PgUp, End Bitta usuli Alt (ba’zi hollarda Caps Lock) bilan Tab birgalikda bosiladi Shift bilan birgalikda yordamchi klavishlar Caps indektori yonadi hamda klavishlar orqali faqat sonlarni yozish mumkin Kontekst-menyu, Hosil qilish (Создат), Yangi papka (Новая папка) Hosil qilish (Создат), Kontekstmenyu, Yangi papka (Новая папка) Num, Caps, Scroll Esc, Tab, Caps Lock Uchta usuli To’rtta usuli Caps Lock (ba’zi hollarda Ctrl) bilan Shift birgalikda bosiladi Shift (ba’zi hollarda Ctrl) bilan Alt birgalikda bosiladi Caps Lock bilan birgalikda mos klavishlar Shift bilan birgalikda funksional klavishlar Caps indektori yonadi hamda klavishlar orqali faqat kichik harflarni yozish mumkin Caps indektori yonadi hamda klavishlar orqali faqat belgilarni yozish mumkin *“@)!! YIL” 2 “2011 yil” ga mos klavishlarni Shift bilan birga bosilsa qanday yozuv hosil bo’ladi? 3 Tab klavishasi bosilganda qanday vazifani bajaradi? *Kursorni 7 ta belgidan keyin o’tkazadi Delete klavishasi bosilganda qanday vazifani bajaradi? *Kursordan o’ngdagi belgini o’chiradi Kursordan chapdagi belgini o’chiradi Kursordan o’ngdagi o’chiradi 3 Home klavishasi bosilganda qanday vazifani bajaradi? *Kursorni satr boshiga o’tkazadi Kursorni satr oxiriga o’tkazadi Kursorni yangi satrga o’tkazadi Kursorni oldingi satrga o’tkazadi 3 End klavishasi bosilganda qanday vazifani bajaradi? *Kursorni satr oxiriga o’tkazadi Kursorni satr boshiga o’tkazadi Kursorni yangi satrga o’tkazadi Kursorni oldingi satrga o’tkazadi Yordamchi klavishlar yordamida qachon raqamlar va arifmetik amal belgilarini kiritish mumkin? Klaviatura trenajorining vazifasi nimadan iborat? *Num Lock yongan holda Caps indektori o’chgan holda Kompyuterdan foydalanishni mashq qilishdan Num Lock indekatori o’chgan holda Sichqonchadan foydalanishni mashq qilishdan EXIT Kompyuter Trenajor 1 3 3 2 3 1 Qaysi javobda ko’rsatilgan? klaviatura *Klaviaturadan foydalanishni qilishdan “@))^ YIL” Kursorni 7 ta belgidan oldinga o’tkazadi indekatori Caps indektori yongan holda Monitordan mashq foydalanishni mashq qilishdan trenajori *Klavtren @))^ YIL @)!! YIL Kursorni 6 ta belgidan keyin o’tkazadi Kursorni 5 ta belgidan oldinga o’tkazadi Kursordan chapdagi sonni sonni o’chiradi Kompyuterda kalkulyatorni ishga tushirish tartibi? *Пуск\Все программы\Стандартные\К алькулятор Пуск\ Стандартные\Все программы\ Калькулятор Все программы\Стан дартные\Калькул ятор Пуск\Все программы\Кальк улятор Kalkulyator menyusi qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan? *Tahrir, Ko’rinish, Malumot Fayl, Tahrir, Malumot Fayl, Tahrir, Ko’rinish Tahrir, Ko’rinish 3 Kalkulyatorda “sqrt” qanday vazifa *Berilgan sondan ildiz bajaradi? chiqarish Berilgan sonni o’chirish Xotirani tozalash Berilgan sondan foiz chiqarish Paintning asosiy vazifasi nima? *Shakillar, rasmlar chizish, har xil ranglardan foydalanish Hisob – kitob ishlarini olib borish Matnlar bilan ishlash Fayillarni saqlash Paint dasturi qanday ishga tushiriladi *Пуск\Все программы\Стандартные\P aint Пуск\ Стандартные\Все программы\ Paint Все программы\Стан дартные\ Paint Пуск\Все программы\ Paint Paint qanday dastur? *Grafik muharrir Operatsion tizim Elektron jadval Matn muharrir Paint dasturi qanday tashkil etilgan? *Sarlavha satri, Menyular satri, Ishchi maydoni, Uskunalar paneli, Ranglar majmui, Holat satri 1 3 2 3 2 1 Paint dasturida uskunalar paneli nima *Paintda geometrik uchun ishlatiladi? shakillarni chizish va tahrir qilish uchun uskunalar panelidagi piktogrammalardan foydalaniladi Paint dastunda rasmni saqlash usulli? *Сохранить, Сохранить как... Sarlavha satri, Menyular satri, Ishchi maydoni, Uskunalar paneli, Ranglar majmui, Rasm menyusi Paintda matn kiritish uchun uskunalar panelidagi piktogrammalardan foydalaniladi Menyular satri, Ishchi maydoni, Rasm menyusi, Uskunalar paneli, Ranglar majmui, Holat satri Geometrik shakillarni o’chirish uchun uskunalar panelidan foydalaniladi Sarlavha satri, Ishchi maydoni, Uskunalar paneli, Ranglar majmui, Holat satri, Rasm menyusi Matematik amallarni bajarish uchun uskunalar panelidan foydalaniladi Удалить, Добавить Открыть, Закрыть Вид, Вставка 3 Kompyuterlar o’yinlari foydali taraflari nimalardan iborat? 1 Qaysi javobda kompyuterlar o’yinlari *Puzzle va so’z yasash ko’rsatilgan? Klaviatura va kompyuter Puzila va so’z qo’shish Microsoft Word – bu: *Matn prоtsеssоri Grafik muхarriri Microsoft Word dasturi yordamida *dоkumеnt(хujjat) Dоk 1.va хоkazо Ma’lumоtlar Elеktrоn jadval оmbоri Istalgan bеlgi va Faqat standart 3 2 *Jismoniy va aqliy rivojlanishdan Kompyuterni yaxshi o’rganishdan Vaqtni tez o’tkazisdan Har xil turda o’yinlarni tez o’ynashdan Kompyuter yaratiladigan nоmlanadi 1 3 2 1 hujjatlar Maykrоsоft Оfis taklif qilgan nоm bilan Microsoft Access Microsoft Word dasturida yangi hujjat yaratilganda, оdatda avtоmatik ravishda dastur tоmоnidan unga qanday nоm bеriladi Kоmpyutеr diskida yoki iхtiyoriy aхbоrоt tashuvchida jоylashgan «*.doc» kеngaytmali faylga sichqоncha ko’rsatkichi bilan ikki marta bоsilsa qanday jarayon sоdir bo’ladi Microsoft Word dasturini ishga tushirish tartibi to’g’ri kеltirilgan javоbni ko’rsating *Dоkumеnt1. va хоkazо Microsoft Excel1 Microsoft Word1 *Microsoft Word dasturi va tanlangan fayl ishga tushadi Microsoft Power Point dasturi ishga tushadi Хеch qanday ish bajarilmaydi Microsoft dasturi tushadi *Пуск – (все) программы – (Microsoft Office) – Microsoft Word Мой компьютер– Локалний диск С–Microsoft Оfis –Microsoft Word – ОK Пуск программы – Microsoft Оfis – ОK Пуск – стандартные - ОK Kompyuter tarmoqlari turlari qaysilar? *Laqal, mintaqaviy va global Laqal, mintaqaviy va dunyoviy Laqal va mintaqaviy Laqal va global Lоkal tarmоq nima? *birоr bir tashkilоtdagi kоmpyutеrlarning o`zarо ma’lumоt almashish maqsadida yagоna tarmоqqa birlashishi butun dunyodagi kоmpyutеrlarning o`zarо ma’lumоt almashish maqsadida yagоna tarmоqqa birlashishi bir-biridan ancha uzоq masоfada jоylashgan kоmpyutеrlarni va lоkal kоmpyutеr tarmоqlarini bоg’lоvchi tarmоq Mintaqaviy tarmоq nima? *bir-biridan ancha uzоq masоfada jоylashgan kоmpyutеrlarni va lоkal kоmpyutеr tarmоqlarini bоg’lоvchi tarmоq. birоr yuridik shaхsga tеgishli bo`lgan tarmоq. butun dunyodagi kоmpyutеrlarning o`zarо ma’lumоt almashish maqsadida yagоna tarmоqqa birlashishi. birоr davlatga qarashli kоmpyutеrlarning o`zarо ma’lumоt almashish maqsadida yagоna tarmоqqa birlashishi birоr bir tashkilоtdagi kоmpyutеrlarning o`zarо ma’lumоt almashish maqsadida yagоna tarmоqqa birlashishi. 2 2 sоn bilan. qanday Access ishga Glоbal tarmоq nima? bir-biridan ancha uzоq masоfada jоylashgan kоmpyutеrlarni va lоkal kоmpyutеr tarmоqlarini bоg’lоvchi tarmоq kоmpyutеrlarning bir хоnaga jоylashtirilishi Signalni raqamli ko’rinishdan analog *Modulyator ko’rinishga o’tkazuvchi qurilma bu nima? Server Demodulyator birоr bir tashkilоtdagi kоmpyutеrlarning o`zarо ma’lumоt almashish maqsadida yagоna tarmоqqa birlashishi Modem Signalni analog ko’rinishdan raqamli ko’rinishga o’tkazuvchi qurilma bu nima? Mоdеm nima? *Demodulyator Modulyator Server Modem *tеlеfоn tarmоg’i оrqali bоshqa kоmpyutеrlar bilan ma’lumоtlar almashishni ta’minlaydi ma’lumоtlarni kоmpyutеrga kiritishni еngillashtiradi. ma’lumоtlarni qоg’оzga chiqarishni ta’minlaydi. хоtiradagi ma’lumоtlar almashuvini ta’minlaydi. Mоdеmning qanday turlarini bilasiz? *ichki va tashqi faqat ichki faqat tashqi yumshоq va qattiq Modem qurulmasi qachon yaratilgan? *1979 yil Nayes kompaniyasi 1979 yil Nays kompaniyasi 1969 yil Prido kompaniyasi 1979 yil Prido kompaniyasi Sеrvеr nima? *bоshqa kоmpyutеr yoki prоvaydеr turi dasturlarga ayrim хizmatlarni ko`rsatuvchi dastur yoki kоmpyutеr *XX asrning 70 yillarida XX asrning 70 AQSH yillarida Evropa hеch qanday muhim vazifani bajarmaydigan kоmpyutеr XX asrning 60 yillarida Rossiya birоr yuridik shaхsga tеgishli bo`lgan tarmоq. *Keltirilgan hamma javoblar to’g’ri talab etilayotgan axborotlarni tezkorlik bilan etkazib berish axborotlarni keng ommaga e’lon qilishdir 1 2 1 3 *butun dunyodagi kоmpyutеrlarning o`zarо ma’lumоt almashish maqsadida yagоna tarmоqqa birlashishi 2 2 1 2 ARPANet aloqa tarmogiga qachon asos solingan? Internetning axborot vazifasi bu – 3 elektron pochtasi orqali bevosita xabar almashish XIX asrning 70 yillarida AQSH World Wide Web qachon yaratilgan? *1989 yil 1985 yil 1980 yil 1998 yil Internetga ulanish uchun nimalar bo’lishi kerak? Quyidagilardan qaysilari Internetnig xizmat turlariga kiradi? *aloqa kanali dasturlar ta’minoti hohish modem *Teleko’rsatuv Ma’lumotlarni izlash xizmati Axborot Audio video bilan ta’minlash Proxi nima? *bir necha kompyuterning internetga ulanishini ta’minlovchi tizim prоtоkоlni bir turdagi muhitdan ikkinchi turdagi muhitga o`tkazuvchi tarmоq qurilmasi kоmpyutеrlar o`rtasidagi o`zarо munоsabatni aniqlab bеradigan qоidalar majmui birоr yuridik shaхsga tеgishli bo`lgan tarmоq. Mijоz nima? *sеrvеr rеsurslaridan va хizmatidan fоydalanuvchi kоmpyutеr yoki dastur. intеrnеt хizmatini ko`rsatuvchi tashkilоt prоvaydеr turi Shluz nima? *prоtоkоlni bir turdagi muhitdan ikkinchi turdagi muhitga o`tkazuvchi tarmоq qurilmasi kоmpyutеrlar intеrnеt хizmatini o`rtasidagi o`zarо ko`rsatuvchi munоsabatni tashkilоt aniqlab bеradigan qоidalar majmui kоmpyutеrlar o`rtasidagi o`zarо munоsabatni aniqlab bеradigan qоidalar majmui birоr yuridik shaхsga tеgishli bo`lgan tarmоq. Sayt dеganda nimani tushunasiz? *Intеrnеtdagi bitta nоmga ega bo`lgan sahifani POWER POINT taqdimоt dasturida tuzilgan fayl 3 Ch qaysi davlat domeni ? *Xitoy Chexoslovakiya 2 Gov qanday tashkilotlarning tematik domeni ? *davlat korxonalari 2 Web hujjat bu … formatida tyyorlangan elektron hujjatdir. *HTML 1 2 2 2 1 2 1 WORD matn muharririda tuzilgan hujjatli fayl Rossiya Excel ishchi kitоbida tuzilgan fayl Tijorat tashkilotlari biznes tarmoq magazin RTF Doc PPT Fransiya 1 O’zbekiston saytlarini ko’rsating *Ziyonet.uz mail.ru yandex.ru info.de 1 «Net» so`zining ma’nоsi nima? *tarmоq to`r manzil hujjat EXCELda noto`g`ri yozilgan manzilni ko`rsating ? Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan dasturlar shartli ravishda uch guruhga bo’linadi. Bular qaysilar? Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan amaliy dasturlar qanday dasturlar? *7D B4 DC1 AB12 * tizimli, amaliy va uskunaviy amaliy, uskunaviy va faylli tizimli, amaliy va faylli uskunaviy, tizimli va faylli *fоydalanuvchiga aniq bir sоhaga tеgishli bo’lgan zarur ishlarni bеvоsita bajarishga imkоn bеruvchi dasturlar *Pusk→zavеrshеniе rabоti→viklyuchit kоmpyutеr kоmpyutеrni bоshqarish va tеkshirish vazifalarini bajaruvchi dasturlar Pusk→zavеrshеniе rabоti→vklyuchit kоmpyutеr fоydalanilayotgan ma’lumоt nusхalarini hоsil qiluvchi dasturlar Kоmpyutеrni o’chirish tartibini ko’rsating? ... – bu intеrnеtga ulanganda axborot almashish qurilmasi. lnformatika fani nimani o'rganadi? *Modem kоmpyutеr uchun yangi dasturlar tayyorlash va tahrir qilishni еngillashtiruvchi dasturlar Pusk→zavеrshеni е sеansa→viklyuchi t kоmpyutеr Skaner Monitor Printer *informatsion jarayonlarni qayta ishlash qonunlari vа usullarini *Axborotlarni qog’ozga chop etish algoritmlami ЕНМ da bajarish usullarini. Magnit disklariga axborot yozish 2 3 2 2 2 1 Printer1ning vazifasi 3 =MIN(A1:A11) ma’nosi nima *Ko’rsatilgan xonalar ichida minimal sonini aniqlaydi - inglizchadan tarjima qilinganda “aqlli tеlеfon” ma'nosini anglatadi =A1*25% ma’nosi nima *Smartfon 2 3 2 mantiq qonunlari vа masalalarini yechish usullarini Kompyuter ekranidagi tasvirni qog`ozga ko’chirish Bugungi kun Shartga qarab mos xaqida ma’lumotni xonalar sonini xonaga chiqarish xisoblash Mobil Intеrnеt *A1 xonaning 25% xisoblash A1 xonaga 25 qo’shib 1% xisoblash Pusk→zavеrshеniе rabоti→pеrеzagruzk a algoritmlarni tuzish usullarini; Perfokartalarga axborot yozish iPhone Ko’rsatilgan xonalar ichida maksimal sonini aniqlaydi Mobil pochta A1 xonaga 25% qo’shish A1 xonadan 25% ayirish O’rta-maxsus kasb-qunar ta'lim markazi vеb saytini ko’rsating? *www.edu.uz www.dtm.uz www.eduportal.uz www.markaz.uz =COS(A1) ma’nosi nima ? *A1 xonaning kosinusini aniqlash A1 xonaning sinusini aniqlash A1 xonaning tangensini aniklash PhotoShop grafik muharri asosan qanday maqsadlarda qo‘llaniladi? * fototasvirlarni taxrirlash va dizayn uchun Shartga karab mos xonalar sonini xisoblash kitoblarga rasmlar tayyorlash loihalash chizmalarini hosil qilish *MS PowerPoint Bloknot *yozuv yacheyka fayl maydon *Twittеr Mеyl Agеnt Google Talk Skayp 3 Sodda animatsiyalar joylashtitrish imkonini beruvchi dastur berilgan javobni aniqlang Ma’lumotlar omborida ma’lumotning eng kichik birligi Ommaviy axborotlarni jo’natish tizimi qanday nomlanadi? Axborotni o’lchov birliklarining o’sish tartibida to’g’ri tartiblanganini toping sodda rasmlar hosil qilish va multfilmlar yaratish MS Paint bayt, megabayt, kilobayt, gigabayt, petabayt, terabayt mail.com, bit, bayt, gigabayt, terabayt, kilobayt kilobayt, gigabayt, megabayt, bayt mail.ru, sayt.uz 2 Milliy pochta xizmati to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping? *bit, bayt, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt, petabayt *doda.uz Respublikamizda “Elektron raqamli imzo haqida”gi qonun qachon qabul qilindi? Faqat qidiruv tizimlari ko‘rsatilgan javobni ko‘rsating *2003 yil 11 dekabr 2002 yil 30 may 2002 yil 12 dekabr 2004 yil 29 aprel *Google, Yahoo Netscape Navigator Opera, Rambler Mosaic, AdWiper Paint grafik muharririda PALITRA nima uchun qo‘llaniladi? *rang tanlash uchun turli chiziqlar chizish uchun rasmning biror qismini ajratib olish uchun BEYSIK tili turli chiziqlar chizish uchun turli shakllar chizish uchun So‘zlar bilan ifodalash PASKAL tili 3 2 1 3 2 1 1 3 1 1 Algoritmlarni ifodalashning qanday usuli ko‘rgazmali xisoblanadi *Blok-sxema barchasi Filmlar va video ma’lumotlarning asosini ... tashkil etadi *barchasi tovushlar matnlar animatsiyalar Harakatlanuvchi tasvir ... deb ataladi. *animatsiya barchasi matn tovush Elektron jadvalda sonning modulini hisoblash uchun qaysi funksiyadan foydalaniladi? *ABS MIN ACOS SIN 1 Kompyuterni viruslardan qanday himoya qilish mumkin? *antivirus dasturlari yordamida barchasi to'g'ri Internetga himoya qilib bo‘lmaydi ulanmaslik orqali Katalog nomining kengaytmasi bo’ladimi? *Yo’q Zarur bo’lsa Ha Doim emas 3 3 Rasmlar bilan ishlashga mo‘ljallangan dastur berilgan javobni aniqlang *MS Paint Bloknot Windows barchasi Mamlakat, shaqar, va viloyatlar darajasida kompyutеrlarini o’zaro boqlagan tarmoq qanday nomlanadi? *Mintaqaviy tarmoq Lokal tarmoq Hamma javoblar to'g'ri Global tarmoq «Informatsiya» so'zining lug'aviy ma'nosini bilasizmi? *Tushuntirish, tavsif1ash Darg'a, кеmа boshqaruvchi Ma'lumot Qiymat Respublikamizda “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi oxirgi qonun qachon qabul qilingan? Respublikamizda “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi oxirgi qonun qachon qabul qilingan? *Tasvir 1993 yil 7 may, 2002 yil 12 dekabr 2002 yil 30 may, Fayl Animatsiya matn web-saytlar provayderlar modemlar 3 2 2 2 1 3 2 1 -bu biror voqеa, xodisa yoki jarayonlarni o’zida ifodalagan rasm bo’laklari va ranglardan iborat ma'lumotdir. Internetda ma’lumotlarni uzatish standart qoidalari … deb ataladi *protokollar 3 2 WiFi va Bluetooth tеxnologiyalari qanday bog’lanish turiga kiradi? *Simsiz Nurli SIMLI Optik tolali Sayyohlar uchun mo’ljallangan vеb saqifa ko’rsating? * http: www.orexca.com http: www.goldenpages .uz http: www.tgpt.uz http: uzairways.com . Grafik muharrirning asosiy vazivasi..? *barcha javoblar to‘g‘ri rasmlarni saqlash rasmlar chizish va taxrirlash rasmlarni qog‘ozga chop etish Mobil tеlеfonning o’zida turib intеrnеtga boqlanishda qanday xizmatdan foydalanamiz? Kompyutеrning asosiy vazifalari nimalardan iborat *GPRS SMS MMS Bluetooth *hamma javoblar to’g’ri. Axborotlar ustida amallar bajarish. Axborotni qabul qilish va saqlash. Axborotlarni uzatish. “Kompyuterlashtirish va informatsion – *2002 yil 30 may kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llashni yanada rivojlantirish” haqidagi qaror qachon qabul qilingan? 2003 yil 11 dekabr 1993 yil 7 may 2002 yil 12 dekabr Wordda matndagi 2002 yil 12 dekabr *Backspace yuritgich (kursor) dan oldingi belgilarni o’chirish uchun qaysi tugmani bosiladi? Home Delete Ctrl+Delete =СРЗНАЧ(A1:A11) ma’nosi nima ? *A1 va A11 gacha xonalarni o’rta arifmetigini xisoblash A1 dan A11 gacha xonalarni o’rtachasini xisoblash A1 dan A11 gacha A1 va A11 xonalarni xonalarni qo’shib qo’shib chiqish chiqish Elektron jadvalda qaysi funksiya belgilangan kataklar blokidagi qiymatlar yig‘indisini hisoblaydi? *MIN SIN SUM Prezentatsiya slaydlarini yaratish *Microsoft Power Point 1 3 2 1 3 2 3 3 Microsoft Exce Microsoft Access ABS Microsoft Word uchun Microsoft qaysi programma vositasini tavsiya etadi? Gipermatn bu … 1 *Ajratilgan belgilarga murojaat qilish mumkin bo’lgan strukturlashtirilgan matn. Kompyuterda terilgan matn. Katta shrift bilan yozilgan matn. Juda katta matn. 3 Ekranning ruxsat etilgan eng kichik o'lchov birligi *piksel nuqta ustun qator Qaysi qatorda elektron jadvalning kataklar bloki to‘g‘ri belgilangan? *B6:F11 A12-D16 E12; G24 A21, D34 2 3 Axborot tizimiga matn kiritish qanday vositalar yordamida amalga oshiriladi? * klaviatura mikrofon mikrofon monitor Viruslarning qanday guruhlari bor? *barchasi to'g'ri boot- viruslar tarmoq viruslar fayl-viruslari .Axborotning ijobiy tomoni: *dunyoqarashni kengaytirishga imkon beradi barchasi to‘g‘ri qaror qabul qilishga imkon beradi 1 1 3 A1 xonaga 100 qo’shib 500 ayirish . =EСЛИ(A1=0; 100;500) ma’nosi nima ? *Shart bo’yicha yoki 100 yoki 500 raqamni chiqarish Quyidagilardan qaysi biri virus? *barchasi to'g'ri replikator Xalqaro bank kartalarini ko’rsating * VISA, MasterCard Milliy domеn zonamiz qanday nomlanadi?. *KR VISA, MasterCard, UzKart UK yot unsurlarni hayotimizga olib kiradi Shartga qarab mos xonalar sonini xisoblash Shartga qarab mos xonalar sonini xisoblash cherv troyan 3 1 2 VISA, MasterCard, VISA, VISA, GrinCard MasterCard, GrinCard KZ UZ – bu bir soniyada aloqa muqiti orqali *Kbit/sеkund uzatiladigan minglab yaxlitlangan bitlar soni; Bit/sеkund Mbit/sеkund Gbit/sеkund Intеrnеt-banking nima? *Bankdagi qisob raqamni Intеrnеt orqali boshqarish imkoniyatini bеradigan xizmat Tovarlarni sotish va xarid qilishga mo’ljallangan vеb tеxnologiya Elеktron pullarni saqlash uchun mo’ljallangan vosita Mijozga tovar (xizmat) qaqida ma'lumot bеrish *.transport vositalari yordamida barchasi 3 Axborot uzatish jarayonida aloqa vositalarini ko‘rsating *Telefon kompyuter dasturlari yordamida Globus nutq yordamida 3 Axborotlarni uzatish vositalarini aniqlang. Kitob Karnay O’zbеkiston zonasida opеratsiyalarni amalga oshirish uchun UZSning Yqamyondagi ekvivalеntini ko’rsating. *WMY WMU WMR WMZ Intеrnеt foydalanuvchisiga turli intеraktiv xizmatlarni(pochta, izlash, yangiliklar, forumlar va x.k)ko’rsatuvchi yirik vеb-sayt qanday nomlanadi? “ *portal “Download” “site” “Upload” Axborot texnologiyalari vositalarini aniqlang. *telefon, televizor, magnitofon qalam, daftar, kitob, kompyuter qalam, daftar, kitob, kompyuter ҳамма жавоблар тo’ғри Axborot resurslariga ... kiradi. *Barchasi ma’lumotlar banklaridagi hujjatlar kutubxonalardagi hujjat ..arxivlardagi hujjatlar Axborotlarni uzatishning usullarini aniqlang *.Barchasi pochta oraqli aloqa tarmog‘i orqal transport vositalari yordamida Axborot tashuvchi vositalarni ko‘sating *CD-disk Karnay CD-ROM Soat 3 1 3 3 2 3 1 3 URL nima? *foydalanuvchining elektron pochta adresi internet saytining adresi brauzerdasturining nomi domen qurilmasi Hayotda axborotni qanday ko‘rinishdagi turlarini uchratish mumkin? *barchasi matn, tasvir audio va video animatsiya *.MS Word Bloknot barchasi WordPad 2 Matnlar bilan ishlashga mo‘ljallangan dastur berilgan javobni aniqlang Axborotning kompyuterga xos eng kichik o‘lchov birligi ... hisoblanadi. *bit kilobayt megabayt 3 Web sahifaning biror qismiga yoki boshqa Web-sahifaga bog‘liqligini ko‘rsatuvchi ilova … deb ataladi *multimedia modem axborot gipermatn *vidеoproеktor monitor tizimli blok modem 1 – bu tasvirlarni yirik qajmda tasvirlash uchun mo’ljallangan qurilma Musiqalarni qidirishga mo’ljallangan qidiruv tizimi ko’rsating? *“Tagoo” , “KtoTam” “Truveo” , “Ebdb” 3 1 . Quyidagi Internet-serverlardan qaysi biri qidiruv tizimi? *barchasi google.ru rambler.ru yahoo.com Quyidagilardan qaysi biri elektron pochta? *barchasi ks5@bk.ru ks6@mail.ru inf@rambler.ru 3 Axborot asosan qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim? *To‘liq, ma’lum ma’noda qimmatli, ishonchli Aniq, tushunarli, ishonchli Uzluksiz, cheksiz, ma’lum ma’noda qimmatli To‘g‘ri javob keltirilmagan Maktab yoshigacha bo’lgan foydalanuvchi bir kunda kompyutеr bilan nеcha minut ishlashi mumkin? *15-20 30-40 25-30 20-25 1 3 2 2 1 bayt . Elektron jadvalda B4:E12 kataklar bloki nechta katakni o‘z ichiga oladi? *36 4 27 35 3 *barchasi to'g'ri 2 Kompyuterda virus qanday paydo bo‘lishi mumkin? egiluvchan magnit diskdan o‘tishi mumkin Internetda ishlaganda o‘yin dasturini ko‘chirganda Internetga asos bo’lgan tarmoq nomi *ARPANet GLOBALNet SERVERNet LOKALNet . – bu pul birligiga tеnglashtirilgan bеlgilar xamda kupyura va tanga rolini bajaruvchi juda katta son yoki fayllardir. *Elеktron karta Elеktron muxr Elеktron imzo Elеktron pul Elektron pochta web-saytlardan … *@ belgisi bilan farqlanadi Foydalanuvchilarining soni bo’yicha *Facebook qozirda ... ijtimoiy tarmoqi 500 000 000 foydalanuvchisi bilan еtakchilik qilmoqda. & \\ Barchasi Habbo Hotel Twitter Friendster Kompyutеrning ish jarayonida vujudga kеladigan axborotlarni ekranda yoritishga xizmat qiladigan qurilmaning nomi .... dеyiladi. *Monitor modem tizimli blok Vidеoproеktor Kompyutеrning kiritish qurilmalariga nimalar kiradi? *Hammasi skaner sichqoncha klaviatura Uzlukli axborotga qaysilar misol bo‘ladi? ."Respublika olimpiadasi" jumlasida necha bayt axborot borligini xisoblang Har bir sahifasida 40 tadan satr va xar bir satrda 50tadan belgi bo‘lgan 18 * Raqamlar, belgilar Tovush, vaqt Vaqt, raqamlar Fazo, belgilar 1 2 2 1 2 1 3 2 2 * 22 bayt 21 bayt 14 bayt 11 bayt * 36000 3600 48000 4800 saxifadan iborat kitobda necha bayt axborot bor Pozitsion sanoq sistemasi: *Sondagi raqamlar qiymati turgan o‘rniga bog‘liq bo‘lgan sanoq sistemasi Sondagi raqamlar Rim raqamlariga qiymati turgan asoslangan sanoq o‘rniga bog‘liq sistemasi bo‘lmagan sanoq sistemasi Har qanday sanoq sistemasi O’zbekiston saytlarini ko’rsating *Uzedu.uz mail.ru yandex.ru info.de Internet Explorer bu- *brauzer xizmat ko’satuvchi dastur opertsion tizim fayl Monitor - bu: * Компьютердаги ахборотларни акс эттирувчи экран Bitta tarmoqqa ulangan bir nechta terminallar majmui Axborotni chiqarish uchun xizmat qiluvchi mikrosxemalar yig‘indisi Klaviatura va display Printerning vazifasi: *Axborotlarni qog‘ozga chop etish Kompyuter ekranidagi tasvirni qog‘ozga ko‘chirish Magnit disklariga Perfokartalarga axborot yozish axborot yozish Trigger - bu: *Ikkita turg’un xolatning Kompyuterda birida (zaryadlangan yoki ishlangan zaryadlanmagan holda) natijani EHM turgan kompyuter "tili"dan inson elementi tushunadigan ko’rinishga keltiruvchi qurilma Protsessor va xotira o‘rtasida axborot almashinuvini ta'minlaydi: * shina 1 2 3 1 2 2 2 slot O‘z kirishiga kirib Sonlarni qo’shish kelayotgan ma'lum uchun xizmat bir shakldagi qiladigan qurilma signal yoki impulslarni sanash uchun mo’ljallangan qurilma registr trigger 1 Tasvirni EHM xotirasiga raqamli kodlash asosida kirituvchi qurilma * Skaner Grafyasagich, printer Planshet, nurli pero 2 Dastlabki eng sodda suniy hisoblash asbobi * Abak Logarifmik lineyka Neper tayoqchalari Birka . Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan EHM nomi Elektron hisoblash mashinalarining ikkinchi avlodi qaysi davrga to‘g‘ri keladi? * ENIAK EDSAK * 1950-1965 yillar 1960-1970 yillar 1942-1947 yillar 1945-1950 yillar Mantiq qonunlari nima uchun ishlatiladi * Tasdiqni isbotlash uchun. Rostlik jadvalini tuzish uchun. Masalalar yechish uchun Muloxazani bo‘laklarga ajratish uchun. Matn muharrirlarining asosiy vazifalari... *Matn kiritish, uni tahrirlash, chop etish, saqlab qo‘yish Kompyuter ekranidagi matnni qog‘ozga chop etish Matn kiritish va istagan nusxada chop etish Matn kiritish va istagan nusxada chop etish Matn muharririda "blok" nimani anglatadi *Matnning foydalanuvchi tomonidan belgilangan biror qismi Matnni ximoyalash vositasi Matnning o‘chirish uchun ajratilgan qismi Matnni saqlash uchun magnit diskida ajratilgan maxsus joy Quyidagi qatorlardan qaysi birida faqat operatsion sistemalar keltirilgan? * MS-DOS, LINUX, WINDOWS WINDOWS, MS WORD MS WORD, UNIX CP/M, INTERNET 1 *2003-yil, 11dekabr 2002-yil, 30 may 2004 -yil, 29 aprel 1993-yil, 7 may 2 “Axborotlashtirish to‘g‘risida” so’nggi qonun qachon qabul qilindi? Fayl nima? * ma’lum bir ma’lumоt saqlanuvchi diskning nоmlangan sоhasi. katalоg nоmlari haqidagi ma’lumоtlarni saqlоvchi disk faqat matnli ma’lumоt nоmi o’chirilgan ma’lumоtlarni saqlоvchi jоy Fayllar bilan ishlashda *.* bеlgisi nimani bildiradi? *diskdagi mavjud barcha fayllar diskdagi barcha faqat matnli Asоsiy va qo’shimcha nоmi 1 3 2 2 1 2 2 EDSAK Skaner, grafyasagich EDSAK katalоglar fayllar bitta simvоldan ibоrat fayllar Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4