Showing Page:
1/28
Fanlar
bloki
Fan
Qiyinchilik
darajasi
Test topshirig’i
To’g’ri javob
Muqobil javob
Muqobil javob
Muqobil javob
2
Elеktrоn darslik nima?
*Ma’lum vоsitalar
yordamida yaratilgan
elеktrоn shakldagi
darsliklar
Darsliklarning
kоmpyutеr
хоtirasi
Iхtiyoriy
elеktrоn
ma’lumоtlar
Qоg’оzga chоp
etilgan darslik
3
Darslarda kompyuterlar o’yinlari
foydali taraflari nimalardan
iborat?
*Jismoniy va aqliy
rivojlanishdan
Kompyuterni
yaxshi
o’rganishdan
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har xil turda
o’yinlarni tez
o’ynashdan
2
Qaysi javobda kompyuterlar
o’yinlari ko’rsatilgan?
*Klavtren va so’z
yasash
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Toi’g’ri javob
yo’q
3
Dars daqdimotlari yaratish uchun
ishlatiladigan dasturni ko’rsating
*Power Point
Poin
Word
Potoshop
2
Elеktrоn darslik asosini ... tashkil
etadi
*barchasi
animatsiyalar
matnlar
tovushlar
1
- inglizchadan tarjima qilinganda
“aqlli tеlеfon” ma'nosini anglatadi
*Smartfon
Mobil Intеrnеt
iPhone
Mobil pochta
3
Tasvirni EHM xotirasiga
raqamli kodlash asosida kirituvchi
qurilma
* Skaner
Grafyasagich,
printer
Planshet, nurli
pero
Skaner,
grafyasagich
2
Dastlabki eng sodda suniy
hisoblash asbobi
* Abak
Logarifmik
lineyka
Neper
tayoqchalari
Birka
2
Elektron hisoblash mashinalari
davriga asos solgan EHM nomi
* ENIAK
EDSAK
EDSAK
EDSAK
Showing Page:
2/28
3
Elektron hisoblash
mashinalarining ikkinchi avlodi
qaysi davrga to‘g‘ri keladi?
* 1950-1965 yillar
1960-1970
yillar
1942-1947
yillar
1945-1950 yillar
2
Mantiq qonunlari nima uchun
ishlatiladi
* Tasdiqni isbotlash
uchun.
Rostlik
jadvalini tuzish
uchun.
Masalalar
yechish uchun
Muloxazani
bo‘laklarga
ajratish uchun.
1
Matn muharrirlarining asosiy
vazifalari...
*Matn kiritish, uni
tahrirlash, chop etish,
saqlab qo‘yish
Kompyuter
ekranidagi
matnni
qog‘ozga chop
etish
Matn kiritish va
istagan nusxada
chop etish
Matn kiritish va
istagan nusxada
chop etish
3
Harakatlanuvchi tasvir ... deb
ataladi.
*animatsiya
matn
tovush
barchasi
1
Prezentatsiya slaydlarini yaratish
uchun Microsoft qaysi
programma vositasini tavsiya
etadi?
*Microsoft Power Point
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft
Access
1
Informatika fani bevosita nima
bilan bog’liq?
*Elektr toki yordamida
ishlaydigan kompyuter
bilan
Bir nechta
qurulmalar
bilan
Elektr toki
yordamida
ishlaydigan
qurulmalar
bilan
Qarovsiz qolgan
ishlab turgan
kompyuter bilan
3
Kompyuter xonasida nimalar
mumkin emas?
*Monitorga qo’l va
boshqa narsalarni
tekkizish, himoya
qopqoqlarini ochish
Xonadagi
haroratni
o’rtacha 20-24
daraja
oralig’ida tutish
O’quvchini
kompyuterdan
eng kamida 50-
60 sm narida
o’tirishi
Oynalarni ochib
xonani
shamollatish
Showing Page:
3/28
2
Qaysi javobda havsizlik texnikasi
qoidalari ko’rsatilgan?
*Kompyuter va uning
qurulmalarini elektr
manbaiga ruxsatsiz ulash
yoki o’chirish
Xonadagi
haroratni
o’rtacha 20-24
daraja
oralig’ida tutish
O’quvchini
kompyuterdan
eng kamida 50-
60 sm narida
o’tirishi
Kompyuter
elektr manbayiga
ulanmagan
vaqtda tozalash
ishlarini olib
boorish
2
Sanitariya gigiena talablari
nima uchun kerak?
*Inson salomatligi uchun
Monitorni
tozalash uchun
Kompyuterni
elektr
manbayiga
ulash uchun
Kompyuterni
o’chirish uchun
1
Sanitariya gigiena talablari
ko’ra kompyuter xonasida havo
harorati o’rtacha qancha daraja
bo’lishi kerak?
*20-24 oralig’ida
10-20 oralig’ida
0-24 oralig’ida
0-20 oralig’ida
3
Sanitariya gigiena talablari
ko’ra V-IX sinif o’quvchilarining
shahsiy kompyuter bilan ishlash
vaqti qancha minutni tashkil
qiladi?
*25-30 minutni
30-60 minutni
100-180
minutni
30-180 minutni
3
Sanitariya gigiena talablari
ko’ra V-IX sinif o’quvchilarining
shahsiy kompyuter bilan bir kun
davomida ishlash vaqti qancha
minutdan oshmasligi kerak?
*180 minutdan
oshmasligi
60 minutdan
oshmasligi
25-30 minutdan
oshmasligi
10-20 minutdan
oshmasligi
2
Sanitariya gigiena talablari
ko’ra o’quvchi kompyuterdan
qancha masofa uzoqlikda o’tirishi
kerak?
*50-60 sm
60-100 sm
100-160 sm
0-60 sm
Showing Page:
4/28
1
Kompyuterning asosiy qisimlari
qaysilar?
*Monitor, sistema bloki,
klaviatura
Monitor, asosiy
plata, klaviatura
Monitor,
sistema bloki,
sichqoncha
Vinchestor,
monitor,
klaviatura
3
Monitorning vazifalari
nimalardan iborat?
*Yozilayotgan harflar,
chizilayotgan rasm,
ko’rilayotgan filim unda
namayon bo’ladi
Uning
yordamida
kompyuterga
turli ma’lumotlar
va buyruqlar
kiritiladi
Elektron sxema
va qurulmalarni
o’z ichiga oladi
Kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini boshqaradi
2
Klaviaturada nimalar bor va
uning vazifasi?
*Klaviaturada harf, son
va boshqa belgilar
yuzilgan, uning
yordamida kompyuterga
turli ma’lumot va
buyruqlar kiritiladi
Elektron sxema
va qurulmalarni
o’z ichiga oladi,
uning yordamida
kompyuterga
turli ma’lumot
va buyruqlar
kiritiladi
Klaviaturada
harf, son va
boshqa belgilar
yuzilgan,
kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini
boshqaradi
To’g’ri javob
yo’q
1
Sistema bloki qanday qurulma?
*Himoya g’ilofiga
o’ralgan elektron sxema
va qurulmalardan iborat
va kompyuterning
barcha qurulmalari ishini
boshqaradi
Himoya g’ilofiga
o’ralgan harf,
son va boshqa
belgilar
yuzilgan,
kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini boshqaradi
Himoya
g’ilofiga
o’ralgan harf,
son va boshqa
belgilar
yuzilgan, uning
yordamida
kompyuterga
turli ma’lumot
va buyruqlar
kiritiladi
Elektron sxema
va qurulmalarni
o’z ichiga oladi,
uning yordamida
kompyuterga
turli ma’lumot
va buyruqlar
kiritiladi
Showing Page:
5/28
3
Protsessorning vazifasi nima?
*U kompyuterning
barcha qurulmalari ishini
boshqaradi
Uning
yordamida
kompyuterga
turli
ma’lumotlar va
buyruqlar
kiritiladi
Yozilayotgan
harflar,
chizilayotgan
rasm,
ko’rilayotgan
filim unda
namayon
bo’ladi
Unga
kompyuterning
boshqa
qurulmalarini
ulash mumkin
2
Ma’lumotlar kompyuterning
qaysi qurilmalarida saqlanadi?
*Monitorda
Protsessorda
Magnit va
kompakt
disklarda
1
Kompyuterning tashqi xotirasiga
nimalar kiradi?
*Vinchester, kompakt
disk va disketalar
Printer,
sichqoncha va
boshqa
qurilmalar
Protsessor,
asosiy plata
Protsessor,
vinchester
3
Sichqonchning vazifasi nima?
*Kompyuterni qulay
usulda boshqaradi, ba’zi
ishlarni osonlashtiradi
U
kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini boshqaradi
Ma’lumotlarni
qog’ozga chop
qilib chiqaradi
Kompyuterni
ishga tushiradi
2
Printerning vazifasi nima?
*Ma’lumotlarni
qog’ozga chop qilib
chiqaradi
U
kompyuterning
barcha
qurulmalari
ishini
boshqaradi
Kompyuterni
qulay usulda
boshqaradi,
ba’zi ishlarni
osonlashtiradi
Kompyuterni
ishga tushiradi
1
Kompyuter nima asosida
ishlaydi?
*Elektor toki va inson
tomonidan berilgan
Elektor toki va
monitor asosida
Vinchester,
kompakt disk
Printer,
sichqoncha va
Showing Page:
6/28
buyruqlar asosida
va disketalar
asosida
boshqa
qurilmalar
asosida
3
Dastur deb nimaga aytiladi?
*Ma’lum bir vazifani
bajarish uchun
kompyuterga beriladigan
buyruqlarning tartibli
ketma-ketligi
Ma’lum bir
vazifani
bajarish uchun
klaviaturada
bosiladigan
tugmachalar
ketma-ketligi
Ma’lum bir
vazifani
bajarish uchun
kompyuter
qurulmalari
ketma-ketligi
Sichqoncha
yordamida
bajariladigan
amallar ketma-
ketligi
2
Komyuter uchun asosiy dastur
qaysi javobda to’ri ko’rsatilgan?
*Operatsion sistema
Vinchester
CD ROM
Asosiy plata
3
Fayl deb nimaga aytiladi?
*Hotirada biror nom
bilan saqlab qo’yilgan
har qanday ma’lumot
Klaviatura
bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
Hotirada saqlab
qo’yilgan har
qanday
ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlarni bir
joyga to’plash
3
Papka (katalog)deb nimaga
aytiladi?
*Fayllarni hotiraning
alohida nomlangan
qisimlarida saqlash
Hotirada
saqlab
qo’yilgan har
qanday
ma’lumot
Hotirada biror
nom bilan
saqlab
qo’yilgan har
qanday
ma’lumot
Klaviatura bilan
kiritiladigan
ma’lumotlar
1
Windows qanday ma’noni
anglatadi?
*Deraza, oyna ma’nosini
anglatadi
Papka
ma’nosini
anglatadi
Katalog
ma’nosini
anglatadi
Fayl ma’nosini
anglatadi
3
Windows XP operatsion sistemasi
ishga tushganda monitorda nima
aks etadi
*Ish stoli paydo bo’ladi
Oynalar paydo
bo’ladi
Papkalar paydo
bo’ladi
Fayllar paydo
bo’ladi
Showing Page:
7/28
2
Ish stoli nimalardan tashkil
topgan?
*Pusk, Masalalar paneli,
Mening kompyuterim
papkasi, Mening
xujjatlarim papkasi,
Savatcha, Fayl belgisi,
Yorliqlar
Pusk,
Masalalar
paneli, Mening
kompyuterim
papkasi,
Mening
xujjatlarim
papkasi,
Sichqoncha,
Fayl belgisi,
Yorliqlar
Printar,
Sichqoncha va
boshqa
qurilmalar
Fayl belgisi,
Yorliqlar,
Papkalar
3
Ish stolida yangi papkani hosil
qilish ketma-ketligini qaysi
javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
*Kontekst-menyu, Hosil
qilish (Создат), Papka
(Папка)
Hosil qilish
(Создат),
Kontekst-
menyu, Papka
(Папка)
Kontekst-
menyu, Hosil
qilish (Создат),
Yangi papka
(Новая папка)
Hosil qilish
(Создат),
Kontekst-menyu,
Yangi papka
(Новая папка)
1
Klaviaturadagi funksional
klavishlar qaysi javobda to’gri
ko’rsatilgan?
*F1, F2, …, F11, F12
Home, PgUp,
End
Num, Caps,
Scroll
Esc, Tab, Caps
Lock
1
Klaviaturada harflarni kiritish
holatlarini o’zgartirishning
nechta usuli bor?
*Ikkita usuli
Bitta usuli
Uchta usuli
To’rtta usuli
3
Klavishlar yordamida harflarni
kiritish holatlarini o’zgartirish
qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan?
*Alt (ba’zi hollarda Ctrl)
bilan Shift birgalikda
bosiladi
Alt (ba’zi
hollarda Caps
Lock) bilan
Tab birgalikda
bosiladi
Caps Lock
(ba’zi hollarda
Ctrl) bilan Shift
birgalikda
bosiladi
Shift (ba’zi
hollarda Ctrl)
bilan Alt
birgalikda
bosiladi
Showing Page:
8/28
3
Bosh harflarni yoki raqamlarning
yuqorisidagi belgilarni yozish
qaysi klavishlar yordamida
amalgam oshiriladi?
*Shift bilan birgalikda
mos klavishlar
Shift bilan
birgalikda
yordamchi
klavishlar
Caps Lock bilan
birgalikda mos
klavishlar
Shift bilan
birgalikda
funksional
klavishlar
1
Caps Lock klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Caps indektori yonadi
hamda klavishlar orqali
faqat bosh harflarni
yozish mumkin
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar
orqali faqat
sonlarni yozish
mumkin
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar orqali
faqat belgilarni
yozish mumkin
Caps indektori
yonadi hamda
klavishlar orqali
faqat kichik
harflarni yozish
mumkin
2
“2011 yil” ga mos klavishlarni
Shift bilan birga bosilsa qanday
yozuv hosil bo’ladi?
*“@)!! YIL”
“@))^ YIL”
@))^ YIL
@)!! YIL
3
Tab klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni 7 ta belgidan
keyin o’tkazadi
Kursorni 7 ta
belgidan
oldinga
o’tkazadi
Kursorni 6 ta
belgidan keyin
o’tkazadi
Kursorni 5 ta
belgidan oldinga
o’tkazadi
1
Delete klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Kursordan o’ngdagi
belgini o’chiradi
Kursordan
chapdagi
belgini
o’chiradi
Kursordan
o’ngdagi sonni
o’chiradi
Kursordan
chapdagi sonni
o’chiradi
3
Home klavishasi bosilganda
qanday vazifani bajaradi?
*Kursorni satr boshiga
o’tkazadi
Kursorni satr
oxiriga
o’tkazadi
Kursorni yangi
satrga o’tkazadi
Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi
3
End klavishasi bosilganda qanday
vazifani bajaradi?
*Kursorni satr oxiriga
o’tkazadi
Kursorni satr
boshiga
o’tkazadi
Kursorni yangi
satrga o’tkazadi
Kursorni oldingi
satrga o’tkazadi
Showing Page:
9/28
3
Yordamchi klavishlar yordamida
qachon raqamlar va arifmetik
amal belgilarini kiritish mumkin?
*Num Lock indekatori
yongan holda
Caps indektori
yongan holda
Caps indektori
o’chgan holda
Num Lock
indekatori
o’chgan holda
3
Klaviatura trenajorining vazifasi
nimadan iborat?
*Klaviaturadan
foydalanishni mashq
qilishdan
Monitordan
foydalanishni
mashq qilishdan
Kompyuterdan
foydalanishni
mashq qilishdan
Sichqonchadan
foydalanishni
mashq qilishdan
2
Qaysi javobda klaviatura trenajori
ko’rsatilgan?
*Klavtren
EXIT
Kompyuter
Trenajor
3
Kompyuterda kalkulyatorni ishga
tushirish tartibi?
*Пуск\Все
программы\Стандартн
ые\Калькулятор
Пуск\
Стандартные\
Все
программы\
Калькулятор
Все
программы\Ст
андартные\Кал
ькулятор
Пуск\Все
программы\Кал
ькулятор
1
Kalkulyator menyusi qaysi
javobda to’gri ko’rsatilgan?
*Tahrir, Ko’rinish,
Malumot
Fayl, Tahrir,
Malumot
Fayl, Tahrir,
Ko’rinish
Tahrir, Ko’rinish
3
Kalkulyatorda “sqrt” qanday
vazifa bajaradi?
*Berilgan sondan ildiz
chiqarish
Berilgan sonni
o’chirish
Xotirani
tozalash
Berilgan sondan
foiz chiqarish
1
Paintning asosiy vazifasi nima?
*Shakillar, rasmlar
chizish, har xil
ranglardan foydalanish
Hisob kitob
ishlarini olib
borish
Matnlar bilan
ishlash
Fayillarni
saqlash
3
Paint dasturi qanday ishga
tushiriladi
*Пуск\Все
программы\Стандартн
ые\Paint
Пуск\
Стандартные\
Все
программы\
Paint
Все
программы\Ст
андартные\
Paint
Пуск\Все
программы\
Paint
2
Paint qanday dastur?
*Grafik muharrir
Operatsion
Elektron jadval
Matn muharrir
Showing Page:
10/28
tizim
3
Paint dasturi qanday tashkil
etilgan?
*Sarlavha satri,
Menyular satri, Ishchi
maydoni, Uskunalar
paneli, Ranglar majmui,
Holat satri
Sarlavha satri,
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar
paneli, Ranglar
majmui, Rasm
menyusi
Menyular satri,
Ishchi maydoni,
Rasm menyusi,
Uskunalar
paneli, Ranglar
majmui, Holat
satri
Sarlavha satri,
Ishchi maydoni,
Uskunalar
paneli, Ranglar
majmui, Holat
satri, Rasm
menyusi
2
Paint dasturida uskunalar paneli
nima uchun ishlatiladi?
*Paintda geometrik
shakillarni chizish va
tahrir qilish uchun
uskunalar panelidagi
piktogrammalardan
foydalaniladi
Paintda matn
kiritish uchun
uskunalar
panelidagi
piktogrammalard
an foydalaniladi
Geometrik
shakillarni
o’chirish uchun
uskunalar
panelidan
foydalaniladi
Matematik
amallarni bajarish
uchun uskunalar
panelidan
foydalaniladi
1
Paint dastunda rasmni saqlash
usulli?
*Сохранить, Сохранить
как...
Удалить,
Добавить
Открыть,
Закрыть
Вид, Вставка
3
Kompyuterlar o’yinlari foydali
taraflari nimalardan iborat?
*Jismoniy va aqliy
rivojlanishdan
Kompyuterni
yaxshi
o’rganishdan
Vaqtni tez
o’tkazisdan
Har xil turda
o’yinlarni tez
o’ynashdan
1
Qaysi javobda kompyuterlar
o’yinlari ko’rsatilgan?
*Puzzle va so’z yasash
Klaviatura va
kompyuter
Puzila va so’z
qo’shish
Kompyuter
3
Microsoft Word bu:
*Matn prоtsеssоri
Grafik
muхarriri
Ma’lumоtlar
оmbоri
Elеktrоn jadval
2
Microsoft Word dasturi
yordamida yaratiladigan hujjatlar
qanday nоmlanadi
*dоkumеnt(хujjat)
Dоk 1.va
хоkazо
Istalgan bеlgi
va sоn bilan.
Faqat standart
Maykrоsоft Оfis
taklif qilgan nоm
bilan
1
Microsoft Word dasturida yangi
*Dоkumеnt1. va хоkazо
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Showing Page:
11/28
hujjat yaratilganda, оdatda
avtоmatik ravishda dastur
tоmоnidan unga qanday nоm
bеriladi
Excel1
Word1
Access
3
Kоmpyutеr diskida yoki iхtiyoriy
aхbоrоt tashuvchida jоylashgan
«*.doc» kеngaytmali faylga
sichqоncha ko’rsatkichi bilan ikki
marta bоsilsa qanday jarayon
sоdir bo’ladi
*Microsoft Word
dasturi va tanlangan fayl
ishga tushadi
Microsoft
Power Point
dasturi ishga
tushadi
Хеch qanday
ish bajarilmaydi
Microsoft
Access dasturi
ishga tushadi
2
Microsoft Word dasturini ishga
tushirish tartibi to’g’ri kеltirilgan
javоbni ko’rsating
*Пуск (все)
программы (Microsoft
Office) Microsoft
Word
Мой
компьютер–
Локалний диск
С–Microsoft
Оfis –Microsoft
Word ОK
Пуск -
программы –
Microsoft Оfis
ОK
Пуск –
стандартные -
ОK
1
Kompyuter tarmoqlari turlari
qaysilar?
*Laqal, mintaqaviy va
global
Laqal,
mintaqaviy va
dunyoviy
Laqal va
mintaqaviy
Laqal va global
2
Lоkal tarmоq nima?
*birоr bir tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarning o`zarо
ma’lumоt almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa birlashishi
butun
dunyodagi
kоmpyutеrlarni
ng o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna
tarmоqqa
birlashishi
bir-biridan
ancha uzоq
masоfada
jоylashgan
kоmpyutеrlarni
va lоkal
kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi
tarmоq
birоr davlatga
qarashli
kоmpyutеrlarnin
g o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna tarmоqqa
birlashishi
Showing Page:
12/28
2
Mintaqaviy tarmоq nima?
*bir-biridan ancha uzоq
masоfada jоylashgan
kоmpyutеrlarni va lоkal
kоmpyutеr tarmоqlarini
bоg’lоvchi tarmоq.
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
butun
dunyodagi
kоmpyutеrlarni
ng o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna
tarmоqqa
birlashishi.
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarnin
g o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna tarmоqqa
birlashishi.
1
Glоbal tarmоq nima?
*butun dunyodagi
kоmpyutеrlarning o`zarо
ma’lumоt almashish
maqsadida yagоna
tarmоqqa birlashishi
bir-biridan
ancha uzоq
masоfada
jоylashgan
kоmpyutеrlarni
va lоkal
kоmpyutеr
tarmоqlarini
bоg’lоvchi
tarmоq
kоmpyutеrlarni
ng bir хоnaga
jоylashtirilishi
birоr bir
tashkilоtdagi
kоmpyutеrlarnin
g o`zarо
ma’lumоt
almashish
maqsadida
yagоna tarmоqqa
birlashishi
2
Signalni raqamli ko’rinishdan
analog ko’rinishga o’tkazuvchi
qurilma bu nima?
*Modulyator
Server
Demodulyator
Modem
1
Signalni analog ko’rinishdan
raqamli ko’rinishga o’tkazuvchi
qurilma bu nima?
*Demodulyator
Modulyator
Server
Modem
3
Mоdеm nima?
*tеlеfоn tarmоg’i оrqali
bоshqa kоmpyutеrlar
bilan ma’lumоtlar
almashishni ta’minlaydi
ma’lumоtlarni
kоmpyutеrga
kiritishni
ma’lumоtlarni
qоg’оzga
chiqarishni
ta’minlaydi.
хоtiradagi
ma’lumоtlar
almashuvini
ta’minlaydi.
Showing Page:
13/28
еngillashtiradi.
2
Mоdеmning qanday turlarini
bilasiz?
*ichki va tashqi
faqat ichki
faqat tashqi
yumshоq va
qattiq
2
Modem qurulmasi qachon
yaratilgan?
*1979 yil Nayes
kompaniyasi
1979 yil Nays
kompaniyasi
1969 yil Prido
kompaniyasi
1979 yil Prido
kompaniyasi
1
Sеrvеr nima?
*bоshqa kоmpyutеr yoki
dasturlarga ayrim
хizmatlarni ko`rsatuvchi
dastur yoki kоmpyutеr
prоvaydеr turi
hеch qanday
muhim vazifani
bajarmaydigan
kоmpyutеr
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
2
ARPANet aloqa tarmogiga
qachon asos solingan?
*XX asrning 70 yillarida
AQSH
XX asrning 70
yillarida Evropa
XX asrning 60
yillarida
Rossiya
XIX asrning 70
yillarida AQSH
3
Internetning axborot vazifasi bu
*Keltirilgan hamma
javoblar to’g’ri
elektron
pochtasi orqali
bevosita xabar
almashish
talab
etilayotgan
axborotlarni
tezkorlik bilan
etkazib berish
axborotlarni
keng ommaga
e’lon qilishdir
1
World Wide Web qachon
yaratilgan?
*1989 yil
1985 yil
1980 yil
1998 yil
2
Internetga ulanish uchun nimalar
bo’lishi kerak?
*aloqa kanali
dasturlar
ta’minoti
hohish
modem
2
Quyidagilardan qaysilari
Internetnig xizmat turlariga
kiradi?
*Teleko’rsatuv
Ma’lumotlarni
izlash xizmati
Axborot
Audio video
bilan ta’minlash
2
Proxi nima?
*bir necha
kompyuterning
internetga ulanishini
ta’minlovchi tizim
prоtоkоlni bir
turdagi
muhitdan
ikkinchi turdagi
muhitga
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi
o`zarо
munоsabatni
aniqlab
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
Showing Page:
14/28
o`tkazuvchi
tarmоq
qurilmasi
bеradigan
qоidalar
majmui
1
Mijоz nima?
*sеrvеr rеsurslaridan va
хizmatidan
fоydalanuvchi
kоmpyutеr yoki dastur.
intеrnеt
хizmatini
ko`rsatuvchi
tashkilоt
prоvaydеr turi
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi
o`zarо
munоsabatni
aniqlab
bеradigan
qоidalar majmui
2
Shluz nima?
*prоtоkоlni bir turdagi
muhitdan ikkinchi
turdagi muhitga
o`tkazuvchi tarmоq
qurilmasi
kоmpyutеrlar
o`rtasidagi
o`zarо
munоsabatni
aniqlab
bеradigan
qоidalar
majmui
intеrnеt
хizmatini
ko`rsatuvchi
tashkilоt
birоr yuridik
shaхsga tеgishli
bo`lgan tarmоq.
1
Sayt dеganda nimani tushunasiz?
*Intеrnеtdagi bitta
nоmga ega bo`lgan
sahifani
POWER
POINT
taqdimоt
dasturida
tuzilgan fayl
WORD matn
muharririda
tuzilgan hujjatli
fayl
Excel ishchi
kitоbida tuzilgan
fayl
3
Ch qaysi davlat domeni ?
*Xitoy
Chexoslovakiya
Rossiya
Fransiya
2
Gov qanday tashkilotlarning
tematik domeni ?
*davlat korxonalari
Tijorat
tashkilotlari
biznes
tarmoq magazin
2
Web hujjat bu … formatida
*HTML
RTF
Doc
PPT
Showing Page:
15/28
tyyorlangan elektron hujjatdir.
1
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Ziyonet.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
1
«Net» so`zining ma’nоsi nima?
*tarmоq
to`r
manzil
Hujjat
2
EXCELda noto`g`ri yozilgan
manzilni ko`rsating ?
*7D
B4
DC1
AB12
3
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan
dasturlar shartli ravishda uch
guruhga bo’linadi. Bular qaysilar?
* tizimli, amaliy va
uskunaviy
amaliy,
uskunaviy va
faylli
tizimli, amaliy
va faylli
uskunaviy,
tizimli va faylli
2
Kоmpyutеrlarda ishlatiladigan
amaliy dasturlar qanday
dasturlar?
*fоydalanuvchiga aniq
bir sоhaga tеgishli
bo’lgan zarur ishlarni
bеvоsita
bajarishga imkоn
bеruvchi dasturlar
kоmpyutеr
uchun yangi
dasturlar
tayyorlash va
tahrir qilishni
еngillashtiruvch
i dasturlar
kоmpyutеrni
bоshqarish va
tеkshirish
vazifalarini
bajaruvchi
dasturlar
fоydalanilayotga
n ma’lumоt
nusхalarini hоsil
qiluvchi
dasturlar
2
Kоmpyutеrni o’chirish tartibini
ko’rsating?
*Puskzavеrshеniе
rabоtiviklyuchit
kоmpyutеr
Puskzavеrshе
niе
sеansaviklyu
chit kоmpyutеr
Puskzavеrshе
niе
rabоtivklyuch
it kоmpyutеr
Puskzavеrshеni
е
rabоtipеrеzagru
zka
2
... bu intеrnеtga ulanganda
axborot almashish qurilmasi.
*Modem
Skaner
Monitor
Printer
1
lnformatika fani nimani
o'rganadi?
*informatsion
jarayonlarni qayta
ishlash qonunlari vа
usullarini
algoritmlami
ЕНМ da
bajarish
usullarini.
mantiq
qonunlari vа
masalalarini
yechish
usullarini
algoritmlarni
tuzish usullarini;
3
Printer1ning vazifasi
*Axborotlarni qog’ozga
chop etish
Magnit
disklariga
axborot yozish
Kompyuter
ekranidagi
tasvirni
qog`ozga
Perfokartalarga
axborot yozish
Showing Page:
16/28
kochirish
2
=MIN(A1:A11) ma’nosi nima
*Ko’rsatilgan xonalar
ichida minimal sonini
aniqlaydi
Bugungi kun
xaqida
ma’lumotni
xonaga
chiqarish
Shartga qarab
mos xonalar
sonini xisoblash
Ko’rsatilgan
xonalar ichida
maksimal sonini
aniqlaydi
2
=A1*25% ma’nosi nima
*A1 xonaning 25%
xisoblash
A1 xonaga 25
qo’shib 1%
xisoblash
A1 xonaga 25%
qo’shish
A1 xonadan
25% ayirish
3
O’rta-maxsus kasb-qunar ta'lim
markazi vеb saytini ko’rsating?
*www.edu.uz
www.dtm.uz
www.eduportal.
uz
www.markaz.uz
2
=COS(A1) ma’nosi nima ?
*A1 xonaning kosinusini
aniqlash
Shartga karab
mos xonalar
sonini xisoblash
A1 xonaning
sinusini
aniqlash
A1 xonaning
tangensini
aniklash
1
PhotoShop grafik muharri asosan
qanday maqsadlarda qo‘llaniladi?
* fototasvirlarni
taxrirlash va dizayn
uchun
kitoblarga
rasmlar
tayyorlash
sodda rasmlar
hosil qilish va
multfilmlar
yaratish
loihalash
chizmalarini
hosil qilish
3
Sodda animatsiyalar joylashtitrish
imkonini beruvchi dastur berilgan
javobni aniqlang
*MS PowerPoint
Bloknot
MS Paint
barchasi
2
Ma’lumotlar omborida
ma’lumotning eng kichik birligi
*yozuv
yacheyka
fayl
maydon
1
Ommaviy axborotlarni jo’natish
tizimi qanday nomlanadi?
*Twittеr
Mеyl Agеnt
Google Talk
Skayp
3
Axborotni o’lchov birliklarining
o’sish tartibida to’g’ri
tartiblanganini toping
*bit, bayt, kilobayt,
megabayt, gigabayt,
terabayt, petabayt
bayt, megabayt,
kilobayt,
gigabayt,
petabayt,
bit, bayt,
gigabayt,
terabayt,
kilobayt
kilobayt,
gigabayt,
megabayt, bayt
Showing Page:
17/28
terabayt
2
Milliy pochta xizmati to’g’ri
ko’rsatilgan qatorni toping?
*doda.uz
mail.com,
mail.ru,
sayt.uz
1
Respublikamizda “Elektron
raqamli imzo haqida”gi qonun
qachon qabul qilindi?
*2003 yil 11 dekabr
2002 yil 30 may
2002 yil 12
dekabr
2004 yil 29 aprel
3
Faqat qidiruv tizimlari
ko‘rsatilgan javobni ko‘rsating
*Google, Yahoo
Netscape
Navigator
Opera, Rambler
Mosaic,
AdWiper
1
Paint grafik muharririda
PALITRA nima uchun
qo‘llaniladi?
*rang tanlash uchun
turli chiziqlar
chizish uchun
rasmning biror
qismini ajratib
olish uchun
turli chiziqlar
chizish uchun
turli shakllar
chizish uchun
1
Algoritmlarni ifodalashning
qanday usuli ko‘rgazmali
xisoblanadi
*Blok-sxema
BEYSIK tili
So‘zlar bilan
ifodalash
PASKAL tili
3
Filmlar va video ma’lumotlarning
asosini ... tashkil etadi
*barchasi
tovushlar
matnlar
Animatsiyalar
2
Harakatlanuvchi tasvir ... deb
ataladi.
*animatsiya
barchasi
matn
tovush
2
Elektron jadvalda sonning
modulini hisoblash uchun qaysi
funksiyadan foydalaniladi?
*ABS
MIN
ACOS
SIN
1
Kompyuterni viruslardan qanday
himoya qilish mumkin?
*antivirus dasturlari
yordamida
barchasi to'g'ri
Internetga
himoya qilib
bo‘lmaydi
ulanmaslik
orqali
Showing Page:
18/28
3
Katalog nomining kengaytmasi
bo’ladimi?
*Yo’q
Zarur bo’lsa
Ha
Doim emas
3
Rasmlar bilan ishlashga
mo‘ljallangan dastur berilgan
javobni aniqlang
*MS Paint
Bloknot
Windows
barchasi
2
Mamlakat, shaqar, va viloyatlar
darajasida kompyutеrlarini o’zaro
boqlagan tarmoq qanday
nomlanadi?
*Mintaqaviy tarmoq
Lokal tarmoq
Hamma
javoblar to'g'ri
Global tarmoq
1
«Informatsiya» so'zining lug'aviy
ma'nosini bilasizmi?
*Tushuntirish, tavsif1ash
Darg'a, кеmа
boshqaruvchi
Ma'lumot
Qiymat
3
Respublikamizda
“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi
oxirgi qonun qachon qabul
qilingan?
Respublikamizda
“Axborotlashtirish
to‘g‘risida”gi oxirgi
qonun qachon qabul
qilingan?
1993 yil 7 may,
2002 yil 12
dekabr
2002 yil 30 may,
2
-bu biror voqеa, xodisa yoki
jarayonlarni o’zida ifodalagan
rasm bo’laklari va ranglardan
iborat ma'lumotdir.
*Tasvir
Fayl
Animatsiya
matn
1
Internetda ma’lumotlarni uzatish
standart qoidalari … deb ataladi
*protokollar
web-saytlar
provayderlar
modemlar
3
WiFi va Bluetooth tеxnologiyalari
qanday bog’lanish turiga kiradi?
*Simsiz
Nurli
SIMLI
Optik tolali
2
Sayyohlar uchun mo’ljallangan
vеb saqifa ko’rsating?
* http: www.orexca.com
http:
www.goldenpa
http:
www.tgpt.uz
http:
uzairways.com
Showing Page:
19/28
ges.uz
1
. Grafik muharrirning asosiy
vazivasi..?
*barcha javoblar to‘g‘ri
rasmlarni
saqlash
rasmlar chizish
va taxrirlash
rasmlarni
qog‘ozga chop
etish
3
Mobil tеlеfonning o’zida turib
intеrnеtga boqlanishda qanday
xizmatdan foydalanamiz?
*GPRS
SMS
MMS
Bluetooth
2
Kompyutеrning asosiy vazifalari
nimalardan iborat
*hamma javoblar to’g’ri.
Axborotlar
ustida amallar
bajarish.
Axborotni
qabul qilish va
saqlash.
Axborotlarni
uzatish.
1
“Kompyuterlashtirish va
informatsion kommunikatsion
texnologiyalarni qo‘llashni
yanada rivojlantirish” haqidagi
qaror qachon qabul qilingan?
*2002 yil 30 may
2003 yil 11
dekabr
1993 yil 7 may
2002 yil 12
dekabr
3
Wordda matndagi 2002 yil 12
dekabr yuritgich (kursor) dan
oldingi belgilarni o’chirish uchun
qaysi tugmani bosiladi?
*Backspace
Home
Delete
Ctrl+Delete
2
=СРЗНАЧ(A1:A11) ma’nosi
nima ?
*A1 va A11 gacha
xonalarni o’rta
arifmetigini xisoblash
A1 dan A11
gacha xonalarni
o’rtachasini
xisoblash
A1 dan A11
gacha xonalarni
qo’shib chiqish
A1 va A11
xonalarni qo’shib
chiqish
3
Elektron jadvalda qaysi funksiya
belgilangan kataklar blokidagi
qiymatlar yig‘indisini hisoblaydi?
*MIN
SIN
SUM
ABS
Showing Page:
20/28
3
Prezentatsiya slaydlarini yaratish
uchun Microsoft qaysi
programma vositasini tavsiya
etadi?
*Microsoft Power Point
Microsoft
Exce
Microsoft
Access
Microsoft Word
1
Gipermatn bu …
*Ajratilgan belgilarga
murojaat qilish mumkin
bo’lgan
strukturlashtirilgan matn.
Kompyuterda
terilgan matn.
Katta shrift
bilan yozilgan
matn.
Juda katta matn.
3
Ekranning ruxsat etilgan eng
kichik o'lchov birligi
*piksel
nuqta
ustun
qator
2
Qaysi qatorda elektron jadvalning
kataklar bloki to‘g‘ri belgilangan?
*B6:F11
A12-D16
E12; G24
A21, D34
3
Axborot tizimiga matn kiritish
qanday vositalar yordamida
amalga oshiriladi?
* klaviatura
mikrofon
mikrofon
monitor
1
Viruslarning qanday guruhlari
bor?
*barchasi to'g'ri
boot- viruslar
tarmoq viruslar
fayl-viruslari
1
.Axborotning ijobiy tomoni:
*dunyoqarashni
kengaytirishga imkon
beradi
barchasi
to‘g‘ri qaror
qabul qilishga
imkon beradi
yot unsurlarni
hayotimizga olib
kiradi
3
. =EСЛИ(A1=0; 100;500)
ma’nosi nima ?
*Shart bo’yicha yoki 100
yoki 500 raqamni
chiqarish
A1 xonaga
100 qo’shib
500 ayirish
Shartga qarab
mos xonalar
sonini xisoblash
Shartga qarab
mos xonalar
sonini xisoblash
Showing Page:
21/28
3
Quyidagilardan qaysi biri virus?
*barchasi to'g'ri
replikator
cherv
troyan
1
Xalqaro bank kartalarini
ko’rsating
* VISA, MasterCard
VISA,
MasterCard,
UzKart
VISA,
MasterCard,
GrinCard
VISA, VISA,
MasterCard,
GrinCard
2
Milliy domеn zonamiz qanday
nomlanadi?.
*KR
UK
KZ
UZ
3
bu bir soniyada aloqa muqiti
orqali uzatiladigan minglab
yaxlitlangan bitlar soni;
*Kbit/sеkund
Bit/sеkund
Mbit/sеkund
Gbit/sеkund
1
Intеrnеt-banking nima?
*Bankdagi qisob
raqamni Intеrnеt orqali
boshqarish imkoniyatini
bеradigan xizmat
Tovarlarni
sotish va xarid
qilishga
mo’ljallangan
vеb tеxnologiya
Elеktron
pullarni saqlash
uchun
mo’ljallangan
vosita
Mijozga tovar
(xizmat) qaqida
ma'lumot bеrish
3
Axborotlarni uzatish vositalarini
aniqlang.
*.transport vositalari
yordamida
kompyuter
dasturlari
yordamida
nutq yordamida
barchasi
3
Axborot uzatish jarayonida aloqa
vositalarini ko‘rsating
*Telefon
Globus
Kitob
Karnay
3
O’zbеkiston zonasida
opеratsiyalarni amalga oshirish
uchun UZSning Y-qamyondagi
ekvivalеntini ko’rsating.
*WMY
WMU
WMR
WMZ
3
Intеrnеt foydalanuvchisiga turli
intеraktiv xizmatlarni(pochta,
*portal
“Download”
“site”
“Upload”
Showing Page:
22/28
izlash, yangiliklar, forumlar va
x.k)ko’rsatuvchi yirik vеb-sayt
qanday nomlanadi? “
2
Axborot texnologiyalari
vositalarini aniqlang.
*telefon, televizor,
magnitofon
qalam, daftar,
kitob,
kompyuter
qalam, daftar,
kitob,
kompyuter
ҳамма
жавоблар
тo’ғри
3
Axborot resurslariga ... kiradi.
*Barchasi
ma’lumotlar
banklaridagi
hujjatlar
kutubxonalarda
gi hujjat
..arxivlardagi
hujjatlar
1
Axborotlarni uzatishning
usullarini aniqlang
*.Barchasi
pochta oraqli
aloqa tarmog‘i
orqal
transport
vositalari
yordamida
3
Axborot tashuvchi vositalarni
ko‘sating
*CD-disk
Karnay
CD-ROM
Soat
1
URL nima?
*foydalanuvchining
elektron pochta adresi
internet
saytining adresi
brauzer-
dasturining
nomi
domen qurilmasi
3
Hayotda axborotni qanday
ko‘rinishdagi turlarini uchratish
mumkin?
*barchasi
matn, tasvir
audio va video
animatsiya
2
Matnlar bilan ishlashga
mo‘ljallangan dastur berilgan
javobni aniqlang
*MS Word
Bloknot
barchasi
WordPad
3
Axborotning kompyuterga xos
*bit
kilobayt
megabayt
Showing Page:
23/28
eng kichik o‘lchov birligi ...
hisoblanadi.
bayt
2
Web sahifaning biror qismiga
yoki boshqa Web-sahifaga
bog‘liqligini ko‘rsatuvchi ilova …
deb ataladi
*multimedia
modem
axborot
gipermatn
1
bu tasvirlarni yirik qajmda
tasvirlash uchun mo’ljallangan
qurilma
*vidеoproеktor
monitor
tizimli blok
modem
3
Musiqalarni qidirishga
mo’ljallangan qidiruv tizimi
ko’rsating?
*“Tagoo” ,
“KtoTam”
“Truveo” ,
“Ebdb”
1
. Quyidagi Internet-serverlardan
qaysi biri qidiruv tizimi?
*barchasi
google.ru
rambler.ru
yahoo.com
3
Quyidagilardan qaysi biri elektron
pochta?
*barchasi
ks5@bk.ru
ks6@mail.ru
inf@rambler.ru
2
Axborot asosan qanday
xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
*To‘liq, ma’lum
ma’noda qimmatli,
ishonchli
Aniq,
tushunarli,
ishonchli
Uzluksiz,
cheksiz,
ma’lum
ma’noda
qimmatli
To‘g‘ri javob
keltirilmagan
1
Maktab yoshigacha bo’lgan
foydalanuvchi bir kunda
kompyutеr bilan nеcha minut
ishlashi mumkin?
*15-20
30-40
25-30
20-25
Showing Page:
24/28
3
. Elektron jadvalda B4:E12
kataklar bloki nechta katakni o‘z
ichiga oladi?
*36
4
27
35
2
Kompyuterda virus qanday paydo
bo‘lishi mumkin?
*barchasi to'g'ri
egiluvchan
magnit diskdan
o‘tishi mumkin
Internetda
ishlaganda
o‘yin dasturini
ko‘chirganda
1
Internetga asos bo’lgan tarmoq
nomi
*ARPANet
GLOBALNet
SERVERNet
LOKALNet
2
. bu pul birligiga
tеnglashtirilgan bеlgilar xamda
kupyura va tanga rolini
bajaruvchi juda katta son yoki
fayllardir.
*Elеktron karta
Elеktron muxr
Elеktron imzo
Elеktron pul
2
Elektron pochta web-saytlardan
… belgisi bilan farqlanadi
*@
&
\\
Barchasi
1
Foydalanuvchilarining soni
bo’yicha qozirda ... ijtimoiy
tarmoqi 500 000 000
foydalanuvchisi bilan еtakchilik
qilmoqda.
*Facebook
Habbo Hotel
Twitter
Friendster
2
Kompyutеrning ish jarayonida
vujudga kеladigan axborotlarni
ekranda yoritishga xizmat
qiladigan qurilmaning nomi ....
dеyiladi.
*Monitor
modem
tizimli blok
Vidеoproеktor
Showing Page:
25/28
1
Kompyutеrning kiritish
qurilmalariga nimalar kiradi?
*Hammasi
skaner
sichqoncha
klaviatura
3
Uzlukli axborotga qaysilar misol
bo‘ladi?
* Raqamlar, belgilar
Tovush, vaqt
Vaqt, raqamlar
Fazo, belgilar
2
."Respublika olimpiadasi"
jumlasida necha bayt axborot
borligini xisoblang
* 22 bayt
21 bayt
14 bayt
11 bayt
2
Har bir sahifasida 40 tadan satr va
xar bir satrda 50tadan belgi
bo‘lgan 18 saxifadan iborat
kitobda necha bayt axborot bor
* 36000
3600
48000
4800
1
Pozitsion sanoq sistemasi:
*Sondagi raqamlar
qiymati turgan o‘rniga
bog‘liq bo‘lgan sanoq
sistemasi
Sondagi
raqamlar
qiymati turgan
o‘rniga bog‘liq
bo‘lmagan
sanoq sistemasi
Rim
raqamlariga
asoslangan
sanoq sistemasi
Har qanday
sanoq sistemasi
2
O’zbekiston saytlarini ko’rsating
*Uzedu.uz
mail.ru
yandex.ru
info.de
3
Internet Explorer bu-
*brauzer
xizmat
ko’satuvchi
dastur
opertsion tizim
Fayl
1
Monitor - bu:
* Компьютердаги
ахборотларни акс
эттирувчи экран
Bitta tarmoqqa
ulangan bir
nechta
terminallar
majmui
Axborotni
chiqarish uchun
xizmat qiluvchi
mikrosxemalar
yig‘indisi
Klaviatura va
display
2
Printerning vazifasi:
*Axborotlarni qog‘ozga
Kompyuter
Magnit
Perfokartalarga
Showing Page:
26/28
chop etish
ekranidagi
tasvirni
qog‘ozga
ko‘chirish
disklariga
axborot yozish
axborot yozish
2
Trigger - bu:
*Ikkita turg’un xolatning
birida (zaryadlangan
yoki zaryadlanmagan
holda) turgan
kompyuter elementi
Kompyuterda
ishlangan
natijani
EHM
"tili"dan
inson
tushunadiga
n
ko’rinishga
keltiruvchi
qurilma
O‘z kirishiga
kirib kelayotgan
ma'lum bir
shakldagi signal
yoki
impulslarni
sanash uchun
mo’ljallangan
qurilma
Sonlarni
qo’shish uchun
xizmat qiladigan
qurilma
2
Protsessor va xotira o‘rtasida
axborot almashinuvini
ta'minlaydi:
* shina
slot
registr
trigger
1
Tasvirni EHM xotirasiga
raqamli kodlash asosida kirituvchi
qurilma
* Skaner
Grafyasagich,
printer
Planshet, nurli
pero
Skaner,
grafyasagich
2
Dastlabki eng sodda suniy
hisoblash asbobi
* Abak
Logarifmik
lineyka
Neper
tayoqchalari
Birka
1
. Elektron hisoblash mashinalari
davriga asos solgan EHM nomi
* ENIAK
EDSAK
EDSAK
EDSAK
3
Elektron hisoblash
mashinalarining ikkinchi avlodi
qaysi davrga to‘g‘ri keladi?
* 1950-1965 yillar
1960-1970
yi