Showing Page:
1/21
MTM tarbiyachilari kursi uchun mutaxassislik
Tarbiyachi xizmatini tashkil qilish
1.
Tarbiyachi bolalarga “kartochkada
chizilgan doira va kvadratlarni
agar siz sehrgar bo‘lib qolsangiz
nimalarga aylantirgan bo‘lar
edingiz” topshirig‘ini berish bilan
qaysi texnologiyadan foydalandi.
M. Montessoriy
* IMYN (ixtirochilik
masalalarini yechish
nazariyasi)
texnologiyasidan
“Aqliy hujum”dan
“Klaster” usulidan
2.
’’Ta’lim to‘g‘risida’’gi qonunda
qaysi modda maktabgacha
ta’limga tegishli?
3- modda
5- modda
* 11- modda
26- modda
3.
“Bolajon” dasturidagi “Nutq,
o`qish va savodga tayyorgarlik”
yo`nalishi bo`yicha ko`rsatilgan
vazifalar qaysi mashg`ulotlar
orqali amalga oshiriladi?
*Nutq o`stirish,
badiy adabiyot,
savodga
tayyorgarlik.
Nutq o`stirish, atrof-
olam bilan
tanishtirish, savodga
tayyorgarlik.
Nutq o`stirish, badiy
adabiyot
Nutq o`stirish,
tabiat bilan
tanishtirish, badiy
adabiyot.
4.
“Bolajon” dasturidan kimlar
foydalanishi ko`rsatilgan qatorni
toping.
*Maktabgacha
ta’lim tizimi
muassasalari
mutaxassislari,
oilalar,
maktabgacha
yoshdagi bolalar
ota-onalari.
MTM uslubchilari va
tarbiyachilari.
MTM tarbiyachilari,
ota-onalar.
MTM muriralari va
tarbiyachilari.
5.
“Bolajon” dasturining mazmuni
nechta tamoyilga tayanadi?
* 9 ta
8 ta
7 ta
10 ta
6.
“Chumchuqlar va avtomobil”
o‘yini qaysi guruhda o‘ynatiladi?
Ilk yosh guruhda
O‘rta guruhda
* Kichik guruhda
Katta guruhda
7.
“Maktabgacha ta’lim
* 2008 yil 28
2007 yil 25 oktyabr
1999 yil 6 dekabr
2001 yil 4 yanvar
Showing Page:
2/21
konsepsiyasi ” qachon chiqqan?
sentabr
8.
“Maktabgacha ta’lim” jurnalining
bosh muharriri?
Abdulla Ochilov
Doniyor Toshboyev
* Mihammadali
Qo‘shmoqboy
Feruza Vanobova
9.
“Maktabgacha yoshdagi bolalar
rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat
talablari ” necha yo‘nalishdan
iborat?
*4 yo‘nalishdan
6 yo‘nalishdan
5 yo‘nalishdan
3 yo‘nalishdan
10.
“Munchoq tizish” o`yinini qaysi
guruhda qo`yish kerak?
kichik guruhda
o`rta guruhda
katta guruhda
* ilk yoshli guruhda
11.
“O`zbekiston Respublikasida
davlat maktabgacha ta’lim
muassasasi to`g`risida nizom” ga
ko`ra MTM ning asosiy vazifalari
nechta?
3 ta
5 ta
4 ta
* 6 ta
12.
“O‘zbekiston Respublikasida
Davlat maktabgacha ta’lim
muassasasi to‘g‘risida Nizom”
vazirlar mahkamasi tomonidan
qachon tasdiqlangan?
*2007 yil 25
oktabr
2008 yil 28 sentyabr
2001 yil 4 yanvar
2001 yil 18 yanvar
13.
“O‘zbekiston Respublikasida
Davlat maktabgacha ta’lim
muassasasi to‘g‘risida Nizom”
vazirlar mahkamasi tomonidan
qachon tasdiqlangan?
2008 yil 28
sentyabr
2001 yil 4 yanvar
2001 yil 18 yanvar
* 2007 yil 25 oktabr
14.
1,5 yoshli bola shkafdagi
mashinani olib kelib ber
topshirig‘ini bajardi. Bu qanday
muloqatchanlik? (sen nima qilding
savoliga javob bera olmadi?)
* Impressiv
muloqatchanlik
Ekspressiv
muloqotchanlik
Tengdoshlari bilan
muloqotchanlik
to‘g‘ri javob yo‘q
Showing Page:
3/21
15.
10 gacha bo‘lgan sanoq va tartib
sonlarni o‘rgatish qaysi guruhga
amalga oshiriladi.
*Maktabga
tayyorlov
Kichik
Katta
O‘rta
16.
2-3 yoshli bolalar necha sm.
masofadan uloqtirilgan to‘pni
ushlab olishi kerak?
*50-100 sm
60-80 sm.
40-50 sm.
.
20-40 sm.
17.
55. O‘zlashtirish foizi qancha
bo‘lsa I daraja deb belgilanadi.
*76-100%
60-100%
50-75%
84-100
18.
9 gacha bo‘lgan raqamlar bilan
tanishtirish qaysi guruhga
taalluqli.
*Katta
Maktabga tayyorlov
O‘rta
Kichik
10 gacha bo‘lgan
19.
Agar jismoniy rivojlanish
bo‘yicha mezonlar soni 17,
Nargizaning jami bali 33 bo‘lsa,
foizi qancha bo‘ladi.
*64,7
81
75
59
20.
Agar bola “r” tovushini talaffuz
qila olmasa tarbiyachi ishni
nimadan boshlashi kerak.
*“r” tovushini
aytishga mashq
qildirish kerak.
arra, randa, archa
kabi so`zlarini
aytdirishi kerak
“r” tovushi ishtirok
etgan rasmlarni
ko`rsatib nomini
so`rash kerak
Mazmunli rasmga
qarab gapirtirish
kerak.
21.
Andragogika nima?
Talabalarni
o‘qitish
Maktabgacha
yoshdagi bolalarni
o‘qitish
O‘quvchilarni
o‘qitish
*D) Kattalarni
o‘qitish
22.
Aqliy mehnatni ko`p talab
qiladigan mashg`ulotlar xaftaning
qaysi kunlariga rejalashtiriladi.
* seshanba,
chorshanba,
payshanba
dushanba
juma, payshanba
payshanba
23.
Atrof olam bilan tanishtirish
mashg`uloti qaysi guruhlarda
haftasiga 1 marta qo`yiladi?
*Kichik, o`rta
guruhlarda
Katta guruhda
Maktabga tayyorlov
guruhda
Ilk yoshli guruhda.
24.
Atrof-olam to`g`risidagi bilimga
*Tabiat bilan
Matematika, atrof-
Savodga
Badiy adabiyot,
Showing Page:
4/21
ega bo`lish va uni anglash
yo`nalishi qaysi mashg`ulotlar
orqali amalga oshiriladi.
tanishtirish, atrof-
olam bilan
tanishtirish.
olam bilan
tanishtirish.
tayyorgarlik, tabiat
bilan tanishtirish.
atrof-olam bilan
tanishtirish
25.
Axloqiy tarbiya berishda asosiy
vosita nima?
Tushuntirish
* Namuna
Ko‘rgazmalar
Sayohat uyushtirish
26.
Bitta past, bitta baland daraxtni
olib taqqoslashga o‘rgatish qaysi
guruh vazifasiga kiradi?
Maktabgacha
tayyorlov guruhi
* Kichik guruh
O‘rta guruh
Katta guruh
27.
Bola nutqini tekshirishda quyidagi
jihozlarining qaysi biridan
foydalanib bo`lmaydi.
*albomdan
buyumli rasmlardan
o`yinchoqlardan
mazmunli
rasmlardan
28.
Bola qachondan “Men”ligini
anglaydi
3 yoshdan
2 yoshdan
5 yoshdan
* Chaqoloq
davridan
29.
Bolalar nutqi qachon tekshiriladi.
*sentabr, may
oylarida
oktabr, yanvar
oylarida
dekabr, fevral
oylarida
yanvar, may
oylarida
30.
Bolalar tomonidan turli buyumlar
yasash uchun ishlatiladigan loyni
tayyorlash texnologiyasi qaysi
adabiyotda ko‘rsatilgan?
maktabgacha
yoshdagi bolalar
rivojlanishiga
qo‘yiladigan
Davlat talablarida
Nizomda
Dasturda
* KHK dagi
metodika darsida
31.
Bolalarni o‘qitish va
tarbiyalashning shakllarini, MTM
lari tipini va ta’lim berish tilini
tanlash kimning huquqi?
MTM mudirining
Tarbiyachining
Uslubchining
* Ota-onalar va
ularning o‘rnini
bosuvchi
shaxslarning
32.
Bolalarni sayohatga olib chiqishda
kamida necha xodim bo‘lishi
lozim?
*2 ta
1 ta
4 ta
3 ta
33.
Bolalarni uzoq hududlarga
*Ichki ishlar
Shaxar, tuman XTB
Sog‘liqni saqlash
barchasi to‘g‘ri
Showing Page:
5/21
sayohatga olib borish qaysi
idoralar bilan hamkorlikda tashkil
qilinadi.
idoralari
idorasi
34.
Bolalarning ilk matematik
tasavvurlarini o‘stirish necha
bo‘limdan iborat?
* 5 bo‘lim
7 bo‘lim
4 bo‘lim
3 bo‘lim
35.
Bolaning rivojlanish
ko‘rsatkichlarini tahlil qilish
daftarini yuritish lozimligi
qayerda qayd qilingan.
*XTV ning 2
noyabr 2011
yildagi 252-sonli
qarorida
“Bolajon” dasturida
“Maktabgacha
yoshdagi
bolalarning
rivojlanishiga
qo‘yiladigan davlat
talablari”da
“O‘zbekiston
Respublikasining
maktabgacha ta’lim
konsepsiyasi”da.
36.
Durdonaning o‘zlashtirish foiz 78
bo‘lsa, nechanchi daraja bo‘ladi.
* I
III
IV
II
37.
Ekspressiv muloqotchanlik
deganda nimani tushunasiz?
*Nutq malakasi
Kattalar bilan
muloqatga kirishi
Tengdoshlari bilan
muloqatga kirishi
Kitobning qadr-
qimmatini
tushunishi
38.
Ertakni sahnalashtirish kun
tartibining qaysi qismida amalga
oshiriladi?
* Kunning
ikkinchi yarmida
Ertalabki soatda
Sayrda
Kechki soatda
39.
Ertalabki soat necha qismdan
iborat.
*6 qismdan
3 qismdan
4 qismdan
5 qismdan
40.
Ertalabki soatning qaysi qismi
kundalik rejada ochib yozilmaydi?
*Mustaqil faoliyat
Suhbat
O‘yin
Mehnat
41.
Fikrlash orqali harflarni yozishga
o`rgatishda tubandagi o`yinlarning
qaysi biridan foydalaniladi?
“Nuqtalar”
“Juftini top”
“Paypaslab top”
* “Rangiga qarab
o`rnini top”
42.
Guruh ota-onalar yig’ilishini
*Trening
Krasvord yechish
Ma`ruza o`qish
Anketa savollarini
Showing Page:
6/21
qanday ko’rinishda o’tkazish
maqsadga muofiq.
o`tkazish,
krasvord yechish,
anketa savollarini
to`ldirish.
to`ldirish
43.
Huquqiy ta’lim-tarbiya berish
bo‘yicha prezident farmoishi
qachon chiqqan?
2000 yil 18 iyul
2001 yil 18 yanvar
* 2001 yil 4 yanvar
2001 yil 18 noyabr
44.
Ijodiy hikoya tuzishga o`rgatishda
foydalanadigan asosiy usul.
reja berish usuli
aytib turish uslubi
* namuna berish
usuli
rasm ko`rsatish
45.
Ijodiy hikoya tuzishga o`rgatishda
foydalana-digan asosiy usul.
*namuna berish
usuli
aytib turish uslubi
rasm ko`rsatish
reja berish usuli
46.
Ijtimoiy-hissiy rivojlanish
bo‘yicha mezonlar soni 13,
Ruslonning jami bali 30 bo‘lsa,
foizi qancha bo‘ladi.
*76,9
72
67
84
47.
Ikki yoshli bolaning so`z boyligi
qancha bo`lishi kerak.
*40-50 ta
10 ta
250-300 ta
800-1000 ta
48.
Ilk yoshli guruhda qaysi
mashg‘ulotlar 2 haftada 1 marta
o‘tkaziladi.
*Atrof -olam bilan
tantishtirish, tabiat
bilan tanishtirish,
badiiy adabiyot,
loy ishi.
Qirqib
yopishtirishbadiiy
adabiyot, atrof olam
bilan tantishtirish,
tabiat bilan
tanishtirish
Tabiat bilan
tanishtirish, loy ishi,
matematika, atrof -
olam bilan
tantishtirish
Rasm, loy ishi
badiiy adabiyot,
atrof -olam bilan
tantishti-rish
49.
Ilk yoshli guruhning
maydonchasida tubandagilardan
qaysi biri qo`yilmaydi?
* Arg`imchoq
Sirpanchiq
Qum yashiklar
Ayvoncha
50.
Impressiv muloqatchanlik deganda
nimani tushunasiz?
*E Eshitish va
tushunish
Nutq malakasi
. O‘qish va savod
malakalarini
Atrof olam
to‘g‘risidagi
Showing Page:
7/21
malakasining
shakllanishi
egallashi
malakaga ega
bo‘lishi
51.
Inklyuziv ta’lim deganda nimani
tushunasiz?
* Imkoniyati
cheklangan
bolalarning
sog‘lom bolalar
bilan umumiy
ta’lim muhitida
ta’lim olishi va
tarbiyalanishi
Imkoniyati
cheklangan
bolalarning maxsus
MTM larda ta’lim-
tarbiya olishi
Imkoniyati
cheklangan
bolalarning oilada
ta’lim-tarbiya olishi
Barchasi to‘g‘ri
52.
Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini
o‘tkazish necha qismdan iborat?
* 3 qismdan
5 qismdan
4 qismdan
2 qismdan
53.
Kar bolalar guruhida bolalar soni
nechta?
* 8 ta
10-12 ta
6 ta
12-15 ta
54.
Kichik guruhda bolalarni
so`zlashuv nutqiga o`rgatishda
foydalaniladigan asosiy usul.
*aytib turish
tushuntirish
rasmlar ko`rsatish
namuna berish
55.
Kichik guruhda kitob burchagini
tashkil qilishda qanday
adabyotlardan foydalaniladi?
Badiiy.
* Rasmli.
Ertaklar.
She‘rlar.
56.
Kichik ma’ruza metodining
mazmuni?
Bolalar ishtirokini
ta’minlash
Do‘stona
munosabatni
shakllantirish
* O‘tiladigan
mavzuning mazmuni
haqida kichik
ma’lumot
Muammoli vaziyat
yaratish
57.
Maktabga tayyorlash davri shartli
ravishda nechta bosqichga
ajratiladi?
*7 bosqich
5 bosqich
4 bosqich
6 bosqich
58.
Maktabgacha ta`lim mazmuni
hamda sifatiga qo`yiladigan davlat
talablari “Ta`lim to`g`risida”gi
*“Ta`lim
to`g`risida”gi
qonunda qayd
7-moddasida
11- moddasida
30- moddasida
Showing Page:
8/21
qonunning nechanchi moddasida
ko`rsatilgan
qilinmagan
59.
Maktabgacha ta’lim
muassasalarida bolalarning hayoti
va sog‘lig‘ini muhofaza qilishni
tashkil etish tartibi to‘g‘risida
nizomga ko‘ra bolalarni MTMga
olib kelish va olib ketishga
kimlarga ruxsat berilmaydi
*Boshlang‘ich sinf
o‘quvchilariga va
mast holatdagi
shaxslarga
Ota-onalar o‘rnini
bosuvchi shaxsga
Boshlang‘ich sinf
o‘quvchilariga
Mast holatdagi
shaxslarga
60.
Maktabgacha yoshdagi bolalarni
maktab ta’limiga tayyorlash
qayerlarda amalga oshiriladi?
Oilada, davlat
MTMda
Nodavlat MTMda
Davlat va nodavlat
MTMda
* Oilada,davlat va
nodavlat MTMda
61.
Maktabgacha yoshdagi
bolalarning asosiy faoliyati?
Mehnat
Sayr
* O‘yin
O‘qish
62.
Malaka oshirish tizimining
vazifasiga nimalar kiradi.
Kasb jihatdan
to‘liq tayyorlash
* Kasb mahoratini
oshirish,
mutaxassisligi
bo‘yicha yangilik va
o‘zgarishlar bilan
bilimlarni
chuqurlashtirish
Mutaxassisligi
bo‘yicha qaror va
farmonlar bilan
tanishtirish
Barchasi to‘g‘ri
63.
Mashg‘ulotlar jadvalini tuzishga
qo‘yiladigan talablardan biri
to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni
aniqlang.
* Jismoniy
mehnatni talab
qiladigan
mashg‘ulotlar
bilan aqliy
mehnatni talab
qiladigan
mashg‘ulotlarni
aralashtirib
Jismoniy tarbiya
mashg‘uloti bilan
musiqa mashg‘ulotini
bir kunda qo‘yish
Aqliy mehnatni
talab qiladigan
mashg‘ulotlarni bir
kunda qo‘yish
Jismoniy mehnatni
talab qiladigan
mashg‘ulotlarni bir
kunga qo‘yish
Showing Page:
9/21
qo‘yish
64.
Mashgulotda bolalarni kichik
guruhlarda ishlashini tashkil
qilishdan ko‘zlangan tarbiyaviy
maqsad nimadan iborat?
Bilimlarni oson
o‘zlashtirishini
ta’minlash
* Hamjihatlik va
do‘stona
munosabatlarni
shakllantirish
Fikrlash qobiliyatini
rivojlantirish
barcha javoblar
to‘g‘ri
65.
Matematika mashg‘uloti qaysi
guruhlarda haftasiga bir marta
o‘tkaziladi.
*Kichik, o‘rta,
katta
Ilk yosh, kichik, o‘rta
Kichik. o‘rta,
maktabga tayyorlov
O‘rta, katta,
maktabga tayyorlov
66.
Milliy g‘oyani singdirish bo‘yicha
prezident farmoyishi qachon
chiqqan?
*2001 yil 18
yanvar
2007 yil 9 oktabr
2001 yil 4 yanvar
2001 yil 18 noyabr
67.
Milliy istiqlol g’oyasini singdirish
bo’yicha prezident I. Karimovning
farmoyishi qachon chiqqan?
2000 yil 9
oktyabr
2001 yil 4 yanvar
* 2001 yil 18 yanvar
2001 yil 18 noyabr
68.
MTM da o`quv va ko`rgazmali
jihoz va o`yinchoqlarga qanday
talablar qo`yiladi?
Gigiyenik talablar
Ochiq va yorqin
rangda bo`lishligi
Pedagogik talablar
* Pedagogik,
psixologik va
gigienik talablar
69.
MTM da o‘quv yilining
boshlanishi va tugatilishi?
MTM da o‘quv
yili 1 sentabrda
boshlandi, 25
mayda tugatiladi.
* 2 sentabrda
boshlanadi 1 iyunda
tugatiladi
5 sentabrda
boshlanadi 25 mayda
tugatiladi
29 sentabrda
boshlanadi 25
mayda tugatiladi
70.
MTM ning tarbiyachi lavozimiga
qanday malakaviy talablar
qo‘yiladi?
* Maktabgacha
ta’lim
mutaxassisligi
bo‘yicha o‘rta
maxsus yoki oliy
ma’lumotli
O‘rta ma’lumotli
Oliy ma’lumotli
Boshlang‘ich va
maktabgacha ta’lim
bo‘yicha o‘rta
maxsus ma’lumotli
71.
MTM tiplari to‘g‘ri ko‘rsatilgan
javobni toping?
*Umumiy,
ixtisoslashtirilgan,
Umumiy, nutqida
nuqsoni bo‘lgan, tez-
Ixtisoslashtirilgan,
umumiy tipdagi
Sanatoriya va
umumiy tipdagi
Showing Page:
10/21
sanatoriya tipdagi
MTM
tez kasallikka
chalingan bolalar
MTMlari
MTM lar
MTM lar.
72.
MTMga boalarni kim olib kelishi
va olib ketishi kerak?
*Ota-onalar va
ularning o‘rnini
bosuvchi shaxslar
bolalarni shaxsan
o‘zlari olib kelib
tarbiyachiga
topshirishi va
tarbiyachidan olib
ketishi kerak
Qarindoshlari olib
kelib, olib ketsa
bo‘ladi.
Boshlang‘ich sinf
o‘quvchisi olib kelib,
olib ketsa bo‘ladi.
Barchasi to‘g‘ri
73.
Naqsh chizishga qaysi guruhdan
boshlab o‘rgatiladi?
Kichik guruhdan
Ilk yoshli guruhdan.
* O‘rta guruhdan.
DKatta guruhdan.
74.
Nazorat mashg‘ulotlari qachon
o‘tkaziladi.
*Chorak oxirida
Yarim yil oxirida
Oy oxirida
Yil oxirida
75.
O`rta guruhda 1 haftada jami
necha mashg`ulot o`tkaziladi?
*13
15
14
12
76.
O‘yinning qaysi turi bolalarning
fikrlash qobilyatini rixojlantiradi?
Qoidali harakatli
o‘yin.
* Didaktik o‘yin.
Dramalashtirilgan
o‘yinlar.
Voqeaband ijroli
o‘yinlar.
77.
O‘zbekiston respublikasida Davlat
maktabgacha ta’lim muassasasi
to‘g‘risidagi nizom necha
bo‘limda iborat?
7 bo‘lim
* 9 bo‘lim
11 bo‘lim
5 bo‘lim
78.
O‘zlashtirish foizi qancha bo‘lsa
II daraja deb belgilanadi.
*50-75%
60-74%
76-84%
55- 64%
79.
Ota-onaiar bilan ishlash bo‘yicha
*Ota-onalarga
5 mart soat 10.00 da
Ota-onalarga
Nilufar, Sardorlar-
Showing Page:
11/21
noto‘g‘ri rejalashtirilgan qatorni
ko‘rsating
badal pullarini
to‘lash, bolalarini
ozoda kiyintirib
kelishlarini aytish.
e’lonlar taxtasiga 8
mart bayramiga
bag‘ishlangan ertalik
o‘tkazilishi haqida
e’lon chiqarish
farzandlarining
bayram ertaligida
ishtiroki bilan
bog‘liq axborot
varaqalari tayyorlash
va tarqatish.
ning xonadoniga
oyning 2- va, 3
haftasida tashrif
buyurish.
80.
Qaysi biri “Bolajon” dasturi
tamoyiliga kirmaydi?
*Milliy urf-odatlar
va tarixiy xotira,
o`zlikni anglash
tuyg`usi
rivojlanayotganlig
i
Maktabga-cha
ta’limning davlat va
jamiyat talablariga
mosligi.
Maktabgacha
ta’limning
demokratikligi.
Maktabga-cha
ta’limning ijtimoiy
turmush bilan
mosligi.
81.
Qaysi biri katta guruhga taalluqli.
*Narsalarni 2 va 4
qismga ajratish.
1 dan 20 gacha
sanashga o‘rgatish
10 dan 15 gacha
bo‘lgan raqamlar
bilan tanishtirish
Chaproq, o‘ngroq,
o‘rtasida, yuqorroq,
pastroq
tushunchalarini
o‘rgatish
82.
Qaysi guruhda haftasiga 12
mashg‘ulot o‘tkaziladi.
*Kichik
O‘rta
Katta
Maktabga tayyorlov
83.
Qaysi guruhda haftasiga 15
mashg‘ulot o‘tkaziladi
*Maktabga
tayyorlov,
Katta
O‘rta
Kichik
84.
Qaysi mavzu ilk yoshli guruhga
o‘tilmaydi.
*2 gacha sanashga
o‘rgatish
Shakllarni rangiga
ko‘ra ajratish.
Narsalarni kattaligi
bo‘yicha bir joyga
to‘plash
Qutichalarga mos
qopqoqlarni tanlash.
85.
Qaysi vazifa o‘rta guruhga
taalluqli.
*5 ichida 2
to‘plam narsalarni
taqqoslash.
Ko‘p va 1 tani
farqlash.
Kvadrat bilan
tanishtirish.
O‘ng va chap qo‘lni
farqlay olish.
Showing Page:
12/21
86.
Quyidagi hayot xavfsizligi
ko‘rinishlaridan qaysi biri DT da
2-3 yoshli bolalar uchun
ko‘rsatilgan?
*Agar bola
chapaqay bo‘lsa,
uni o‘ng qo‘lda
faoliyat
yurgizishga
majburlamaslik
Bola
xohlamaganda yozish
va o‘qishga majbur
qilmaslik
Bolalar jamaosida
bolani noqulay
vaziyatga
tushirmaslik
Qaychilarning uchi
to‘mtoq bo‘lishi
kerak
87.
Quyidagilardan qaysi biri
o‘yinchoqlarga qo‘yladigan
gigiyenik talablarga kiradi?
*Tez-tez
tozalashga
mo‘ljanllanganligi
,
G‘adir-budur ,
o‘tkir uchli
bo‘lmasligi
Rang xususiyatining
to‘g‘ri
ifodalanganligi
Tez-tez tozalashga
mo‘ljanllanganligi
G‘adir-budur ,
o‘tkir uchli
bo‘lmasligi
88.
Quyidagilardan qaysi biri
“Maktabgacha yoshdagi bolalar
rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat
talablari ” yo‘nalishiga kirmaydi?
*Ma’naviy
madaniy
yetukligini
ta’minlash
Bilish jarayoni, atrof
olam to‘g‘risidagi
bilimga ega bo‘lish
va uni anglash.
Ijtimoiy-hissiy
rivojlanish
Jismoniy
rivojlanish, o‘z-
o‘ziga xizmat va
gigiyena
89.
Quyidagilardan qaysi biri ertalabki
soatda o‘tkazilmaydi
“Ko‘zgu” o‘yinini
o‘tkazish
Nasiba va Rustam
bilan “S” tovushi
ustida ishlash
Lego o‘yinlarini
o‘ynash
* “Ovchi va
quyonlar” o‘yinini
o‘ynatish
90.
Quyidagilardan qaysi biri
noto‘g‘ri?
.
*Shifokorlarning
bolalari MTM da
imtiyozlardan
foydalanadi.
Ko‘p bolali
oilalarning, harbiy
hizmatchilarning
bolalari MTM da
imtiyozlardan
foydalanadi
I va II guruh
nogironlari MTM da
imtiyozlardan
foydalanadi.
Talabalar va
pedagoglarning
bolalari MTM da
imtiyozlardan
foydalanadi.
91.
Quyidagilardan qaysi biri
o‘yinchoqlarga qo‘yladigan
Tez-tez
tozalashga
Rang xususiyatining
to‘g‘ri ifodalanganligi
G‘adir-budur , o‘tkir
uchli bo‘lmasligi
* Tez-tez tozalashga
mo‘ljanllanganligi,
Showing Page:
13/21
gigiyenik talablarga kiradi?
mo‘ljanllanganligi
g‘adir-budur , o‘tkir
uchli bo‘lmasligi
92.
Quyidagilardan qaysi biri sog‘lom
bo‘lish uchun zararli?
Ichish chekish
Giyohvandlik.
Nosog‘lom muhit.
* Barchasi.
93.
Rasmga qarab mazmunini so‘zlab
berish malakasi bola necha yoshda
egallashi lozim?.
6 yoshd
4,5 yoshd
4 yoshd
* 3 yoshda
94.
Sayr payti necha qismdan iborat.
*5 qismdan
4 qismdan
6 qismdan
3 qismdan
95.
Sayr paytini rejalashtirishdagi
xatolikni aniqlang.
* Kuzatish
Shamolning qaysi
tomonga qarab
esishini kuzatish
“Tulki tovuqxonada”
harakatli o‘yinini
o‘ynatish
Gulzordagi gullarni
sug‘orish
96.
Tabiat bilan tanishtirish
mashg`uloti qaysi guruhda 2
haftada
1 marta qo`yiladi?
*Barcha
guruhlarda
Ilk yoshli guruhda
Katta guruhda
Kichik guruhda
97.
Tafakkur jarayoni necha yoshdan
boshlab namoyon bo`la boshlaydi?
1 yoshdan
3 yoshdan
* 2 yoshdan
4 yoshdan
98.
Tarbiyachi balalarda suv haqida
tushuncha hosil qilish uchun
loyihalash metodi asosida qanday
ishlarni amalga oshirishi lozim?
Anhor yoki ko‘l
bo‘yiga sayohat
uyushtirish.
Daryo, ko‘l
tasvirlangan
rasmga qarab
suhbat
Suv bilan bog‘liq
tajribalar o‘tkazish,
suv bilan bog‘liq
rasmlar chizdirish
Suv mavzusi
bo‘yicha chizilgan
rasmlarni kitobcha
holiga keltirish
* Barchasi to‘g‘ri
99.
Tarbiyachi bolalarga “ Bahor
faslida qanday o‘zgarishlar
bo‘ladi” savolini berdi. Bolalar
javob bera boshladi. Bitta bola
doskada bolalar javobi bilan
Klaster
Kichik guruhlarda
ishlashni tashkil
qilish
Kichik ma’ruza
* Aqliy hujum
Showing Page:
14/21
bog‘liq rasmli kartochkalarni
ko‘rinarli joyga ilib bordi.Garchi
xato javoblarni ham. Tarbiyachi
interfaol metodlarning qaysi
turidan foydalandi.
100.
Tarbiyachi bolalarni quyon, ayiq,
qush rasmlarini tanlashlariga
qarab ular harakatlariga taqlid
qildirdi va bolalarni stol ustida
turgan rasmlarga qarab o‘tirishga
taklif qildi. Har qaysi stolga
topshiriq berdi. Bolalar birgalashib
topshiriqni bajardi va qilgan ishini
gapirib berdi. Mashg‘ulotda
tarbiyachi qaysi metoddan
foydalandi.
Aqliy hujum
Klaster
Rolli o‘yin
* Kichik guruhlarda
ishlashni tashkil
qilish
101.
Tarbiyachi ish rejasining qismlari
tartibi bo‘yicha to‘g‘ri ko‘rsatilgan
qatorni aniqlang.
*Mashg‘ulotlar
jadvali, oylik reja,
ertalabki badan
tarbiya (har oyda 2
ta kompleks), ota-
nalar bilan ishlash,
kundalik ish reja
Mashg‘ulotlar
jadvali, ota-onalar
bilan ishlash, oylik
reja, ertalabki badan
tarbiya, kundalik reja.
Mashg‘ulot-lar
jadvali, oylik reja,
kundalik reja.
mashg‘ulotlar
jadvali, ertalabki
badan tarbiya, oylik
reja, ota-onalar
bilan ishlash,
haftalik reja.
102.
Tarbiyachi mashg‘ulot paytida
bolalarning izza bo‘lmasligi,
qo‘rqmasligi, uyalmasligi,
mustaqil fikr yuritishi, erkin
harakat qilishi uchun sharoit
yaratdi. Bu bilan “Ta’lim
to‘g‘risida”gi qonuning nechanchi
25 modda
* 3- modda
4-modda
8-modda
Showing Page:
15/21
moddasini amalga oshirdi.
103.
Tarbiyachi mashg‘ulotda oshpaz,
duradgor, bog‘bon mehnati bilan
bog‘liq jihozlar tasvirlangan
rasmli kartochkalarni gilam ustida
orqasini o‘girib tashladi. Bolalarga
rasmlar ichidan faqat oshpazga
tegishli rasmlarni topib o‘ng
tomoniga o‘girish topshirig‘ini
berish bilan qaysi usuldan
foydalandi?
Muammoli ta’lim
*Klaster
Zig-zag
Galeereya
104.
Tarbiyachi rasm mashg‘ulotida
katta guruhlarda “Narvon”
mavzusida rasm chizdirish uchun
bolalarning rasm qog‘ozlariga
olma daraxti boshiga chiqib olma
terayotgan bolani tasvirladi.
Bolalar dataxtdan tushishiga
yordam berish uchun nima qilsa
bo‘ladi deb muammo tashladi va
narvon chizdirdi. Bu bilan
kimning metodidan foydalandi?
M. Rasulova
* T. Chabrova
M. Montessoriy
To‘g‘ri javob yo‘q
105.
Tarbiyachi sayr paytida bitta
bolaning tugmasini yerdan topib
oldi va kimniki ekanligini aniqlab
kostyumiga taqib qo`ydi,
yo`qotmaslikni tushuntirdi. Bu
bilan qaysi tarbiya amalga
oshirildi?
huquqiy tarbiya
* iqtisodiy tarbiya
ekologik tarbiya
aqliy tarbiya
106.
Tubandagi fikrlardan qaysi biri
ta`limiy
* Bolalarga
Tarbiyaviy
Fikrlashni, esda
Showing Page:
16/21
xato?
maqsadda
bolalarga
beriladigan bilim,
ko`nikma va
malakalar
yoritiladi.
beriladigan axloqiy,
nafosat, mehnat
tarbiyasi
rivojlantiruvchi
maqsadda yoritiladi.
maqsadda, nafosat ,
rostgo`ylik,
g`amxo`rlik,
tejamkorlik,
mehnatsevarlik
tarbiyasi yoritiladi.
olib qolishni,
barqaror diqqatni,
kuzatuvchanlikni
mashq qildirish
rivojlantiruvchi
maqsadda yoritiladi.
107.
Tubandagi ko`rgazmalardan qaysi
birini kichik guruhda
qo`yilmaydi?
Rasmli suratlar
* O`zbekistonning
bayrog`i plakati
Qo`g`irchoq mebel
garnitur
Katta-kichik
qo`ziqorinlar
108.
Tubandagi o`yinlardan qaysi biri
ilk yoshli guruhda o`ynatilmaydi?
“Munchoqlarni
tizish”
“Jo`jachani
yashiramiz”
“Juftini top”
* “Bo`sh katakni
to`ldir”
109.
Tubandagilardan qaysi biri DTda
3-6 oylik bolalar uchun hayot
xavfsizligi ustuniga tegishli emas?
*Bolalar uchun
sovun bo‘lagi 3,5 -
5 sm.dan katta
bo‘lmasligi kerak
Bola bilan jamoat
joylariga, shovqin
joylarga bormaslik.
Bolani notanish
insonlar bilan
muloqatga
kirishishiga yo‘l
qo‘ymaslik
Bolani turli
vahimalar ya’ni ola-
bo‘ji, bobov keldi
deb qo‘rqitmaslik
110.
Tubandagilardan qaysi biri kichik
guruhga mos
*Ertalab, kunduzi,
kechqurin, tun
tushunchalarini
farqlashga
o‘rgatish.
Kechasi, kunduzi,
ertalab, kechqurunni
farqlash.
Oval shakli bilan
tanishtirish.
5 gacha tartib bilan
sanash.
111.
Tubandagilardan qaysi biri kichik
guruhga mos emas.
*To‘g‘ri
to‘rtburchak va
oval bilan
tanishtirish.
Doira va kvadrat
bilan tanishtirish.
Ko‘p va bittani
farqlash
“Katta”, “kichik”
so‘zlarning
ma’nosini
tushuntirish.
112.
Vazirlar Mahkamasining 2007 yil
225-sonli qarori bilan tasdiqlangan
2008 yil 10-
sonida
2007 yil 4-sonida
* 2007 yil 10-sonida
2008 yil 9-sonida
Showing Page:
17/21
huquqiy meyoriy hujjatlar
“Maktabgacha ta’lim” jurnalining
qaysi sonida yozilgan
113.
Xato fikrni aniqlang
*Patronaj
daftarida bolaning
ismi va sharifi,
harorati, terisi,
og‘iz bo‘shlig‘I,
pedikulyoz, ota-
onalar bilan
suhbat, iloova
jadvallari
to‘ldiriladi
Filtr daftari tikilgan,
sahifalangan,
muhrlangan,
imzolangan bo’lishi
kerik.
“Ota-onalar haqida
ma’lumot” daftarida
bolaning ismi va
sharifi, tug‘ilgan yili,
otasining ismi va
sharifi, ish joyi,
onasining ismi va
shafi, ish joyi,
manzili, telefon
raqami yoziladi.
“Maktabgacha
yoshdagi
bolalarning
rivojlanishiga
qo‘yiladigan davlat
talablari” asosida
bolalarning
rivojlanish
ko‘rsatkichlarini
tahlil qilish bir
yilda 2 marta
amalga oshiriladi
114.
Yayov holda bolalarni sayohatga
olib chiqishdan oldin tarbiyachi
qaysi ishlarni amalga oshirishi
lozim.
*Barchasi to‘g‘ri
Ma’muriyatni tadbir
haqida oldindan
ogohlantiradi
Bolalarning sonini
aniqlaydi
Boradigan joyni,
harakatlanish
yo‘nalishini
aniqlaydi
115.
Bolalarni uzoq hududlarga
sayohatga olib borish qaysi
idoralar bilan hamkorlikda tashkil
qilinadi.
*Ichki ishlar
idoralari
Shaxar, tuman XTB
Sog‘liqni saqlash
idorasi
barchasi to‘g‘ri
116.
Tubandagilardan qaysi biri DTda
3-6 oylik bolalar uchun hayot
xavfsizligi ustuniga tegishli emas?
*Bolalar uchun
sovun bo‘lagi 3,5 -
5 sm.dan katta
bo‘lmasligi kerak
Bolani notanish
insonlar bilan
muloqatga
kirishishiga yo‘l
qo‘ymaslik
Bola bilan jamoat
joylariga, shovqin
joylarga bormaslik.
Bolani turli
vahimalar ya’ni ola-
bo‘ji, bobov keldi
deb qo‘rqitmaslik
Showing Page:
18/21
117.
Quyidagilardan qaysi biri
o‘yinchoqlarga qo‘yladigan
gigiyenik talablarga kiradi?
*Tez-tez
tozalashga
mo‘ljanllanganligi
,
G‘adir-budur ,
o‘tkir uchli
bo‘lmasligi
Rang xususiyatining
to‘g‘ri
ifodalanganligi
Tez-tez tozalashga
mo‘ljanllanganligi
G‘adir-budur ,
o‘tkir uchli
bo‘lmasligi
118.
MTMga boalarni kim olib kelishi
va olib ketishi kerak?
*Ota-onalar va
ularning o‘rnini
bosuvchi shaxslar
bolalarni shaxsan
o‘zlari olib kelib
tarbiyachiga
topshirishi va
tarbiyachidan olib
ketishi kerak
Qarindoshlari olib
kelib, olib ketsa
bo‘ladi.
Boshlang‘ich sinf
o‘quvchisi olib kelib,
olib ketsa bo‘ladi.
Barchasi to‘g‘ri
119.
Maktabgacha ta’lim
muassasalarida bolalarning hayoti
va sog‘lig‘ini muhofaza qilishni
tashkil etish tartibi to‘g‘risida
nizomga ko‘ra bolalarni MTMga
olib kelish va olib ketishga
kimlarga ruxsat berilmaydi
*Boshlang‘ich sinf
o‘quvchilariga va
mast holatdagi
shaxslarga
Ota-onalar o‘rnini
bosuvchi shaxsga
Boshlang‘ich sinf
o‘quvchilariga
Mast holatdagi
shaxslarga
120.
Qizil, sariq, yashil, ko‘k, oq-qora
ranglarni farqlash necha yoshli
bolalarga vazifa qilib berilgan?
2 yoshli
4. yoshli
* 3 yoshli
1 yoshli
121.
Quyidagilardan qaysi biri 2-3
6 m masofaga
10 m masofaga
* 3-4 m. masofaga
15 m masofaga
Showing Page:
19/21
yoshli bolalar bajarishi lozim
bo‘lgan harakatlar?
emaklash
emaklash
emaklash
emaklash
122.
Qaysi vazifa kichik guruhga
taalluqli?
mushuk, kuchuk,
jo‘ja bilan
tanishtirish
tuya, ot, sigir bilan
tanishtirish
* bo‘ri, quyon, tulki,
ayiq bilan
tanishtirish
3-4 xil rangni
ajratishda o‘rgatish
123.
O‘rta guruh bolalari loydan
nimalarni yasashga o‘rgatiladi?
non, shirinliklar,
teshik kulcha
o‘rdakcha, quyoncha,
xumcha, olmaxon
*olma, sabzi,
bodring, limon
ayiq , quyon
124.
Tubandagi vazifalardan qaysi biri
katta guruhga taaluqli?
1,2 metr masofaga
to‘pni otish
* 80 sm.
uzunlikka sakrash
40-60 metr
masofaga yugurib
o‘tish
20-25 metr
masofani tez
yugurib o‘tish
125.
Navoiy, Z.Bobur bilan tanishtirish
qaysi guruhda amalga oshiriladi.
maktabga
tayyorlov guruhda
kichik
guruhda
katta guruhda
* o‘rta
guruhda
126.
Tubandagi fikrlardan qaysi biri
noto‘g‘ri
so‘zda tovushlar
ketma-ketligini
farqlashga
o‘rgatish
maktabga
tayyorlov guruhda
amalga oshiriladi.
*Tayyorlov guruhda
qo‘lni uzmasdan
harfni chiroyli
yozishga o‘rgatiladi.
Tayyorlov guruh
bolalari bosma
ko`rinishdagi harflar
bilan tanishtiriladi.
Tayyorlov guruhda
harf bilan tovushni
farqlashga
o‘rgatiladi.
127.
Tubandagi ertaklardan qaysi biri
katta guruhda o’tilmaydi?
“Zumrad va
Qimmat”, “Saxiy
va Baxil”, “Egri
va to‘g‘ri”
“Tulkivoy”
“Aldoqchi hakka”
“Uch og‘ayni
botirlar”
128.
”Maktabgacha yoshdagi
bolalarning rivojlanishiga
q‘yiladigan davlat talablari”
qachon qabul qilingan?
2011 yil 2 noyabr
2011 yil 23 avgust
2008 yil 28 sentabr
* XTV ning 2012
yil 23 fevral 2-сх
sonli buyrug‘I bilan
tasdiqlangan.
129.
Katta guruhda qaysi hasharotlar
bilan tanishtiriladi?
* Ninachi,
chumoli, asalari,
kapalaklarning
Asalari, chumoli,
kapalak,
Chigirtka, chivin,
pashsha
Qo‘ng‘iz, ninachi,
chivin
Showing Page:
20/21
paydo bo‘lishi,
hayot tarsi, nima
bilan oziqlanishi
tushuntiriladi.
130.
Tubandagilardan qaysi biri o`rta
guruhga taaluqli?
Uchburchak bilan
tanitish
tanishtirish
5 dan 1 gacha teskari
sanash
O`ng va chap
tomonni farqlash
*To`g`ri
to`rtburchak va
oval, kub, shar biln
tanishtirish
131.
O`rta guruh bolalari qaysi yavvoyi
hayvonlar bilan tanishtiriladi?
bo‘ri, quyon, tulki
*olmaxon, quyon,
tipratikon
fil, tulki
toshbaqa, ayiq
132.
Meva va sabzavotlarning qayerda
o`sishi (daraxtda, polizda)haqidagi
tasavvurlarini shakllantirish qaysi
guruhda amalga oshiriladi?
*O`rta guruh
Ilk yosh guruh
Kichik guruh
Katta guruh
133.
Qaysi biri o`rta guruhga taaluqli?
N.Narzullayev
“O`lkam”
Sh.Sa`dulla “Lola va
mushuk”
*E.Vohidov
“Ukamning jangi”
T.Adashboyev
“Nasibaning
olmasi”
134.
O`rta guruh bolalari qaysi
ranglarni bir biridan ajrata olishi
kerak?
qizil, sariq, yashil,
ko`k
qizil, sariq, yashil,
ko`k, binafsha rang
qizil, sariq,
zarg`aldoq,
jigarrang, pushti
*tanish ranglarga
qo‘shimcha:to‘q,sar
iq,jigarrang,havo
rang, pushti rang,
och yashil rang,
135.
Tubandagilardan qaysi biri
maktabga tayyorlov guruhiga
taalluqli.
*300metrgacha
chopib o‘tish
Bir oyoqda 3-4 metr
masofaga sakrash.
25 sm balandlikdan
sakrash
Og`irligi 1 kg gacha
bo`lgan sport
toshlarini
dumalatishga
o`rgatish.
136.
Navoiy, rasmlari orqali tanishga
o’rgatish qaysi guruhda amalga
oshiriladi?
Maktabga
tayyorlov guruh
O’rta guruh
Katta guruh
*Kichik guruh
Showing Page:
21/21
137.
O‘zbekiston Respulikasining
maktabgacha ta’lim konsepsiyas
da ko‘rsatilgan vazifalar,
tamoyillar, maqsadlar nechanchi
yillargacha amalga oshirishni
ko‘zlaydi.
2012 yilgacha
* 2017 yilgacha
2015 yilgacha
2018 yilgacha
138.
Qaysi guruhda bolalar soni 15 ta
bo‘ladi?
Ko‘zi ojiz bolalar
guruhida
Nutqida og‘ir nuqsoni
bo‘lgan bolalar
guruhida
* 2 yoshdan 3
yoshgacha bo‘lgan
bolalar guruhida
Aqli noraso bolalar
guruhida
139.
Kichik guruhda qaysi bayram
ertaliklari o‘tkaziladi
*A”
Mustaqillik”,”Meh
rjon”,”Navroz”
”Harbiylar kuni”
C ”Yangi yil”
D ”8-mart”

Unformatted Attachment Preview

MTM tarbiyachilari kursi uchun mutaxassislik Tarbiyachi xizmatini tashkil qilish 1. Tarbiyachi bolalarga “kartochkada chizilgan doira va kvadratlarni agar siz sehrgar bo‘lib qolsangiz nimalarga aylantirgan bo‘lar edingiz” topshirig‘ini berish bilan qaysi texnologiyadan foydalandi. 2. ’’Ta’lim to‘g‘risida’’gi qonunda qaysi modda maktabgacha ta’limga tegishli? 3. “Bolajon” dasturidagi “Nutq, o`qish va savodga tayyorgarlik” yo`nalishi bo`yicha ko`rsatilgan vazifalar qaysi mashg`ulotlar orqali amalga oshiriladi? 4. “Bolajon” dasturidan kimlar foydalanishi ko`rsatilgan qatorni toping. 5. “Bolajon” dasturining mazmuni nechta tamoyilga tayanadi? 6. “Chumchuqlar va avtomobil” o‘yini qaysi guruhda o‘ynatiladi? 7. “Maktabgacha ta’lim M. Montessoriy * IMYN (ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi) texnologiyasidan “Aqliy hujum”dan “Klaster” usulidan 3- modda 5- modda * 11- modda 26- modda *Nutq o`stirish, badiy adabiyot, savodga tayyorgarlik. Nutq o`stirish, atrofolam bilan tanishtirish, savodga tayyorgarlik. Nutq o`stirish, badiy adabiyot Nutq o`stirish, tabiat bilan tanishtirish, badiy adabiyot. *Maktabgacha ta’lim tizimi muassasalari mutaxassislari, oilalar, maktabgacha yoshdagi bolalar ota-onalari. * 9 ta MTM uslubchilari va tarbiyachilari. MTM tarbiyachilari, ota-onalar. MTM muriralari va tarbiyachilari. 8 ta 7 ta 10 ta Ilk yosh guruhda O‘rta guruhda * Kichik guruhda Katta guruhda * 2008 yil 28 2007 yil 25 oktyabr 1999 yil 6 dekabr 2001 yil 4 yanvar 8. 9. 10. 11. 12. konsepsiyasi ” qachon chiqqan? “Maktabgacha ta’lim” jurnalining bosh muharriri? “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari ” necha yo‘nalishdan iborat? “Munchoq tizish” o`yinini qaysi guruhda qo`yish kerak? “O`zbekiston Respublikasida davlat maktabgacha ta’lim muassasasi to`g`risida nizom” ga ko`ra MTM ning asosiy vazifalari nechta? “O‘zbekiston Respublikasida Davlat maktabgacha ta’lim muassasasi to‘g‘risida Nizom” vazirlar mahkamasi tomonidan qachon tasdiqlangan? sentabr Abdulla Ochilov Doniyor Toshboyev * Mihammadali Qo‘shmoqboy Feruza Vanobova 3 yo‘nalishdan *4 yo‘nalishdan 6 yo‘nalishdan 5 yo‘nalishdan kichik guruhda o`rta guruhda katta guruhda * ilk yoshli guruhda 3 ta 5 ta 4 ta * 6 ta *2007 yil 25 oktabr 2008 yil 28 sentyabr 2001 yil 4 yanvar 2001 yil 18 yanvar 2001 yil 4 yanvar 2001 yil 18 yanvar * 2007 yil 25 oktabr Ekspressiv muloqotchanlik Tengdoshlari bilan muloqotchanlik to‘g‘ri javob yo‘q 13. “O‘zbekiston Respublikasida 2008 yil 28 Davlat maktabgacha ta’lim sentyabr muassasasi to‘g‘risida Nizom” vazirlar mahkamasi tomonidan qachon tasdiqlangan? 14. 1,5 yoshli bola shkafdagi * Impressiv mashinani olib kelib ber muloqatchanlik topshirig‘ini bajardi. Bu qanday muloqatchanlik? (sen nima qilding savoliga javob bera olmadi?) 15. 10 gacha bo‘lgan sanoq va tartib sonlarni o‘rgatish qaysi guruhga amalga oshiriladi. 16. 2-3 yoshli bolalar necha sm. masofadan uloqtirilgan to‘pni ushlab olishi kerak? 17. 55. O‘zlashtirish foizi qancha bo‘lsa I daraja deb belgilanadi. 18. 9 gacha bo‘lgan raqamlar bilan tanishtirish qaysi guruhga taalluqli. *Maktabga tayyorlov 19. Agar jismoniy rivojlanish bo‘yicha mezonlar soni 17, Nargizaning jami bali 33 bo‘lsa, foizi qancha bo‘ladi. 20. Agar bola “r” tovushini talaffuz qila olmasa tarbiyachi ishni nimadan boshlashi kerak. 21. 22. 23. 24. *50-100 sm Kichik 60-80 sm. Katta O‘rta 40-50 sm. 20-40 sm. . *76-100% 60-100% 50-75% 84-100 *Katta Maktabga tayyorlov O‘rta Kichik 10 gacha bo‘lgan *64,7 81 75 59 *“r” tovushini arra, randa, archa “r” tovushi ishtirok aytishga mashq kabi so`zlarini etgan rasmlarni qildirish kerak. aytdirishi kerak ko`rsatib nomini so`rash kerak Andragogika nima? Talabalarni Maktabgacha O‘quvchilarni o‘qitish yoshdagi bolalarni o‘qitish o‘qitish Aqliy mehnatni ko`p talab * seshanba, dushanba juma, payshanba qiladigan mashg`ulotlar xaftaning chorshanba, qaysi kunlariga rejalashtiriladi. payshanba Atrof olam bilan tanishtirish *Kichik, o`rta Katta guruhda Maktabga tayyorlov mashg`uloti qaysi guruhlarda guruhlarda guruhda haftasiga 1 marta qo`yiladi? Atrof-olam to`g`risidagi bilimga *Tabiat bilan Matematika, atrofSavodga Mazmunli rasmga qarab gapirtirish kerak. *D) Kattalarni o‘qitish payshanba Ilk yoshli guruhda. Badiy adabiyot, ega bo`lish va uni anglash yo`nalishi qaysi mashg`ulotlar orqali amalga oshiriladi. tanishtirish, atrofolam bilan tanishtirish. olam bilan tanishtirish. tayyorgarlik, tabiat bilan tanishtirish. atrof-olam bilan tanishtirish 25. Axloqiy tarbiya berishda asosiy Tushuntirish vosita nima? 26. Bitta past, bitta baland daraxtni Maktabgacha olib taqqoslashga o‘rgatish qaysi tayyorlov guruhi guruh vazifasiga kiradi? 27. Bola nutqini tekshirishda quyidagi *albomdan jihozlarining qaysi biridan foydalanib bo`lmaydi. 28. Bola qachondan “Men”ligini 3 yoshdan anglaydi 29. Bolalar nutqi qachon tekshiriladi. *sentabr, may oylarida * Namuna Ko‘rgazmalar Sayohat uyushtirish * Kichik guruh O‘rta guruh Katta guruh buyumli rasmlardan o`yinchoqlardan mazmunli rasmlardan 2 yoshdan 5 yoshdan 30. Bolalar tomonidan turli buyumlar yasash uchun ishlatiladigan loyni tayyorlash texnologiyasi qaysi adabiyotda ko‘rsatilgan? Nizomda Dasturda * KHK dagi metodika darsida Tarbiyachining Uslubchining 1 ta 4 ta * Ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslarning 3 ta Shaxar, tuman XTB Sog‘liqni saqlash barchasi to‘g‘ri maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablarida MTM mudirining 31. Bolalarni o‘qitish va tarbiyalashning shakllarini, MTM lari tipini va ta’lim berish tilini tanlash kimning huquqi? 32. Bolalarni sayohatga olib chiqishda *2 ta kamida necha xodim bo‘lishi lozim? 33. Bolalarni uzoq hududlarga *Ichki ishlar oktabr, oylarida yanvar dekabr, oylarida * Chaqoloq davridan fevral yanvar, oylarida may sayohatga olib borish qaysi idoralar bilan hamkorlikda tashkil qilinadi. idoralari idorasi 34. Bolalarning ilk matematik tasavvurlarini o‘stirish necha bo‘limdan iborat? 35. Bolaning rivojlanish ko‘rsatkichlarini tahlil qilish daftarini yuritish lozimligi qayerda qayd qilingan. * 5 bo‘lim 7 bo‘lim 4 bo‘lim 3 bo‘lim *XTV ning 2 noyabr 2011 yildagi 252-sonli qarorida “Bolajon” dasturida “Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari”da “O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta’lim konsepsiyasi”da. 36. Durdonaning o‘zlashtirish foiz 78 bo‘lsa, nechanchi daraja bo‘ladi. 37. Ekspressiv muloqotchanlik deganda nimani tushunasiz? *I III IV II *Nutq malakasi Kattalar bilan muloqatga kirishi Tengdoshlari bilan muloqatga kirishi 38. Ertakni sahnalashtirish kun tartibining qaysi qismida amalga oshiriladi? 39. Ertalabki soat necha qismdan iborat. 40. Ertalabki soatning qaysi qismi kundalik rejada ochib yozilmaydi? 41. Fikrlash orqali harflarni yozishga o`rgatishda tubandagi o`yinlarning qaysi biridan foydalaniladi? 42. Guruh ota-onalar yig’ilishini * Kunning Ertalabki soatda ikkinchi yarmida Sayrda Kitobning qadrqimmatini tushunishi Kechki soatda *6 qismdan 4 qismdan 5 qismdan *Mustaqil faoliyat Suhbat O‘yin Mehnat “Nuqtalar” “Juftini top” “Paypaslab top” * “Rangiga qarab o`rnini top” *Trening Krasvord yechish Ma`ruza o`qish Anketa savollarini 3 qismdan qanday ko’rinishda o’tkazish maqsadga muofiq. o`tkazish, krasvord yechish, anketa savollarini to`ldirish. to`ldirish 43. Huquqiy ta’lim-tarbiya berish 2000 yil 18 iyul 2001 yil 18 yanvar bo‘yicha prezident farmoishi qachon chiqqan? 44. Ijodiy hikoya tuzishga o`rgatishda reja berish usuli aytib turish uslubi foydalanadigan asosiy usul. 45. Ijodiy hikoya tuzishga o`rgatishda *namuna berish aytib turish uslubi foydalana-digan asosiy usul. usuli * 2001 yil 4 yanvar 2001 yil 18 noyabr * namuna berish usuli rasm ko`rsatish rasm ko`rsatish reja berish usuli 46. Ijtimoiy-hissiy rivojlanish bo‘yicha mezonlar soni 13, Ruslonning jami bali 30 bo‘lsa, foizi qancha bo‘ladi. 47. Ikki yoshli bolaning so`z boyligi qancha bo`lishi kerak. 48. Ilk yoshli guruhda qaysi mashg‘ulotlar 2 haftada 1 marta o‘tkaziladi. *76,9 72 67 84 *40-50 ta 10 ta 250-300 ta 800-1000 ta *Atrof -olam bilan tantishtirish, tabiat bilan tanishtirish, badiiy adabiyot, loy ishi. Qirqib – yopishtirishbadiiy adabiyot, atrof – olam bilan tantishtirish, tabiat bilan tanishtirish Sirpanchiq Tabiat bilan tanishtirish, loy ishi, matematika, atrof olam bilan tantishtirish Rasm, loy ishi badiiy adabiyot, atrof -olam bilan tantishti-rish Qum yashiklar Ayvoncha Nutq malakasi . O‘qish va savod malakalarini Atrof olam to‘g‘risidagi 49. Ilk yoshli guruhning * Arg`imchoq maydonchasida tubandagilardan qaysi biri qo`yilmaydi? 50. Impressiv muloqatchanlik deganda *E Eshitish va nimani tushunasiz? tushunish 51. Inklyuziv ta’lim deganda nimani tushunasiz? malakasining shakllanishi * Imkoniyati cheklangan bolalarning sog‘lom bolalar bilan umumiy ta’lim muhitida ta’lim olishi va tarbiyalanishi * 3 qismdan egallashi Imkoniyati cheklangan bolalarning maxsus MTM larda ta’limtarbiya olishi 52. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini 5 qismdan o‘tkazish necha qismdan iborat? 53. Kar bolalar guruhida bolalar soni * 8 ta 10-12 ta nechta? 54. Kichik guruhda bolalarni *aytib turish tushuntirish so`zlashuv nutqiga o`rgatishda foydalaniladigan asosiy usul. 55. Kichik guruhda kitob burchagini Badiiy. * Rasmli. tashkil qilishda qanday adabyotlardan foydalaniladi? 56. Kichik ma’ruza metodining Bolalar ishtirokini Do‘stona mazmuni? ta’minlash munosabatni shakllantirish 57. Maktabga tayyorlash davri shartli ravishda nechta bosqichga ajratiladi? 58. Maktabgacha ta`lim mazmuni hamda sifatiga qo`yiladigan davlat talablari “Ta`lim to`g`risida”gi Imkoniyati cheklangan bolalarning oilada ta’lim-tarbiya olishi malakaga ega bo‘lishi Barchasi to‘g‘ri 4 qismdan 2 qismdan 6 ta 12-15 ta rasmlar ko`rsatish namuna berish Ertaklar. She‘rlar. *7 bosqich 5 bosqich * O‘tiladigan Muammoli vaziyat mavzuning mazmuni yaratish haqida kichik ma’lumot 4 bosqich 6 bosqich *“Ta`lim to`g`risida”gi qonunda qayd 7-moddasida 11- moddasida 30- moddasida 59. 60. 61. 62. qonunning nechanchi moddasida ko`rsatilgan Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to‘g‘risida nizomga ko‘ra bolalarni MTMga olib kelish va olib ketishga kimlarga ruxsat berilmaydi Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash qayerlarda amalga oshiriladi? Maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati? Malaka oshirish tizimining vazifasiga nimalar kiradi. 63. Mashg‘ulotlar jadvalini tuzishga qo‘yiladigan talablardan biri to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni aniqlang. qilinmagan *Boshlang‘ich sinf Ota-onalar o‘rnini o‘quvchilariga va bosuvchi shaxsga mast holatdagi shaxslarga Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga Mast holatdagi shaxslarga Oilada, davlat MTMda Nodavlat MTMda Davlat va nodavlat MTMda * Oilada,davlat va nodavlat MTMda Mehnat Sayr * O‘yin O‘qish Kasb jihatdan to‘liq tayyorlash * Kasb mahoratini oshirish, mutaxassisligi bo‘yicha yangilik va o‘zgarishlar bilan bilimlarni chuqurlashtirish Jismoniy tarbiya mashg‘uloti bilan musiqa mashg‘ulotini bir kunda qo‘yish Mutaxassisligi bo‘yicha qaror va farmonlar bilan tanishtirish Barchasi to‘g‘ri Aqliy mehnatni talab qiladigan mashg‘ulotlarni bir kunda qo‘yish Jismoniy mehnatni talab qiladigan mashg‘ulotlarni bir kunga qo‘yish * Jismoniy mehnatni talab qiladigan mashg‘ulotlar bilan aqliy mehnatni talab qiladigan mashg‘ulotlarni aralashtirib 64. Mashgulotda bolalarni kichik guruhlarda ishlashini tashkil qilishdan ko‘zlangan tarbiyaviy maqsad nimadan iborat? 65. Matematika mashg‘uloti qaysi guruhlarda haftasiga bir marta o‘tkaziladi. 66. Milliy g‘oyani singdirish bo‘yicha prezident farmoyishi qachon chiqqan? qo‘yish Bilimlarni oson o‘zlashtirishini ta’minlash *Kichik, o‘rta, katta *2001 yil 18 yanvar 67. Milliy istiqlol g’oyasini singdirish 2000 yil 9 bo’yicha prezident I. Karimovning oktyabr farmoyishi qachon chiqqan? 68. MTM da o`quv va ko`rgazmali Gigiyenik talablar jihoz va o`yinchoqlarga qanday talablar qo`yiladi? 69. MTM da o‘quv yilining MTM da o‘quv boshlanishi va tugatilishi? yili 1 sentabrda boshlandi, 25 mayda tugatiladi. 70. MTM ning tarbiyachi lavozimiga * Maktabgacha qanday malakaviy talablar ta’lim qo‘yiladi? mutaxassisligi bo‘yicha o‘rta maxsus yoki oliy ma’lumotli 71. MTM tiplari to‘g‘ri ko‘rsatilgan *Umumiy, javobni toping? ixtisoslashtirilgan, * Hamjihatlik va do‘stona munosabatlarni shakllantirish Ilk yosh, kichik, o‘rta Fikrlash qobiliyatini barcha javoblar rivojlantirish to‘g‘ri Kichik. o‘rta, maktabga tayyorlov O‘rta, katta, maktabga tayyorlov 2007 yil 9 oktabr 2001 yil 4 yanvar 2001 yil 18 noyabr 2001 yil 4 yanvar * 2001 yil 18 yanvar 2001 yil 18 noyabr Ochiq va yorqin rangda bo`lishligi Pedagogik talablar * 2 sentabrda boshlanadi 1 iyunda tugatiladi * Pedagogik, psixologik va gigienik talablar 5 sentabrda 29 sentabrda boshlanadi 25 mayda boshlanadi 25 tugatiladi mayda tugatiladi O‘rta ma’lumotli Oliy ma’lumotli Umumiy, nutqida Ixtisoslashtirilgan, nuqsoni bo‘lgan, tez- umumiy tipdagi Boshlang‘ich va maktabgacha ta’lim bo‘yicha o‘rta maxsus ma’lumotli Sanatoriya va umumiy tipdagi sanatoriya tipdagi MTM tez kasallikka MTM lar chalingan bolalar MTMlari MTM lar. 72. MTMga boalarni kim olib kelishi va olib ketishi kerak? *Ota-onalar va Qarindoshlari olib ularning o‘rnini kelib, olib ketsa bosuvchi shaxslar bo‘ladi. bolalarni shaxsan o‘zlari olib kelib tarbiyachiga topshirishi va tarbiyachidan olib ketishi kerak Boshlang‘ich sinf Barchasi to‘g‘ri o‘quvchisi olib kelib, olib ketsa bo‘ladi. 73. Naqsh chizishga qaysi guruhdan boshlab o‘rgatiladi? 74. Nazorat mashg‘ulotlari qachon o‘tkaziladi. 75. O`rta guruhda 1 haftada jami necha mashg`ulot o`tkaziladi? 76. O‘yinning qaysi turi bolalarning fikrlash qobilyatini rixojlantiradi? 77. O‘zbekiston respublikasida Davlat maktabgacha ta’lim muassasasi to‘g‘risidagi nizom necha bo‘limda iborat? 78. O‘zlashtirish foizi qancha bo‘lsa II daraja deb belgilanadi. Kichik guruhdan Ilk yoshli guruhdan. * O‘rta guruhdan. DKatta guruhdan. *Chorak oxirida Yarim yil oxirida Oy oxirida Yil oxirida *13 15 14 12 Qoidali –harakatli * Didaktik o‘yin. o‘yin. 7 bo‘lim * 9 bo‘lim Dramalashtirilgan o‘yinlar. 11 bo‘lim Voqeaband ijroli o‘yinlar. 5 bo‘lim *50-75% 60-74% 76-84% 55- 64% *Ota-onalarga 5 mart soat 10.00 da Ota-onalarga Nilufar, 79. Ota-onaiar bilan ishlash bo‘yicha Sardorlar- noto‘g‘ri rejalashtirilgan qatorni badal pullarini ko‘rsating to‘lash, bolalarini ozoda kiyintirib kelishlarini aytish. 80. Qaysi biri “Bolajon” dasturi tamoyiliga kirmaydi? 81. Qaysi biri katta guruhga taalluqli. 82. Qaysi guruhda haftasiga 12 mashg‘ulot o‘tkaziladi. 83. Qaysi guruhda haftasiga 15 mashg‘ulot o‘tkaziladi 84. Qaysi mavzu ilk yoshli guruhga o‘tilmaydi. 85. Qaysi vazifa taalluqli. o‘rta e’lonlar taxtasiga 8 mart bayramiga bag‘ishlangan ertalik o‘tkazilishi haqida e’lon chiqarish farzandlarining bayram ertaligida ishtiroki bilan bog‘liq axborot varaqalari tayyorlash va tarqatish. Maktabgacha ta’limning demokratikligi. ning xonadoniga oyning 2- va, 3 – haftasida tashrif buyurish. *Milliy urf-odatlar va tarixiy xotira, o`zlikni anglash tuyg`usi rivojlanayotganlig i *Narsalarni 2 va 4 qismga ajratish. Maktabga-cha ta’limning davlat va jamiyat talablariga mosligi. Maktabga-cha ta’limning ijtimoiy turmush bilan mosligi. 1 dan 20 gacha sanashga o‘rgatish 10 dan 15 gacha Chaproq, o‘ngroq, bo‘lgan raqamlar o‘rtasida, yuqorroq, bilan tanishtirish pastroq tushunchalarini o‘rgatish *Kichik O‘rta Katta Maktabga tayyorlov *Maktabga Katta O‘rta Kichik tayyorlov, *2 gacha sanashga Shakllarni rangiga Narsalarni kattaligi Qutichalarga mos o‘rgatish ko‘ra ajratish. bo‘yicha bir joyga qopqoqlarni tanlash. to‘plash guruhga *5 ichida 2 Ko‘p va to‘plam narsalarni farqlash. taqqoslash. 1 tani Kvadrat tanishtirish. bilan O‘ng va chap qo‘lni farqlay olish. 86. Quyidagi hayot xavfsizligi ko‘rinishlaridan qaysi biri DT da 2-3 yoshli bolalar uchun ko‘rsatilgan? *Agar bola chapaqay bo‘lsa, uni o‘ng qo‘lda faoliyat yurgizishga majburlamaslik 87. Quyidagilardan qaysi biri o‘yinchoqlarga qo‘yladigan gigiyenik talablarga kiradi? *Tez-tez Rang xususiyatining tozalashga to‘g‘ri mo‘ljanllanganligi ifodalanganligi , G‘adir-budur , o‘tkir uchli bo‘lmasligi Tez-tez tozalashga mo‘ljanllanganligi 88. Quyidagilardan qaysi biri “Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari ” yo‘nalishiga kirmaydi? 89. Quyidagilardan qaysi biri ertalabki soatda o‘tkazilmaydi *Ma’naviy madaniy yetukligini ta’minlash “Ko‘zgu” o‘yinini o‘tkazish Ijtimoiy-hissiy rivojlanish 90. Quyidagilardan noto‘g‘ri? . qaysi 91. Quyidagilardan qaysi biri o‘yinchoqlarga qo‘yladigan Bola Bolalar jamaosida xohlamaganda yozish bolani noqulay va o‘qishga majbur vaziyatga qilmaslik tushirmaslik Bilish jarayoni, atrof olam to‘g‘risidagi bilimga ega bo‘lish va uni anglash. Nasiba va Rustam bilan “S” tovushi ustida ishlash biri *Shifokorlarning Ko‘p bolali bolalari MTM da oilalarning, harbiy imtiyozlardan hizmatchilarning foydalanadi. bolalari MTM da imtiyozlardan foydalanadi Tez-tez Rang xususiyatining tozalashga to‘g‘ri ifodalanganligi Qaychilarning uchi to‘mtoq bo‘lishi kerak G‘adir-budur , o‘tkir uchli bo‘lmasligi Jismoniy rivojlanish, o‘zo‘ziga xizmat va gigiyena Lego o‘yinlarini * “Ovchi va o‘ynash quyonlar” o‘yinini o‘ynatish I va II guruh Talabalar va nogironlari MTM da pedagoglarning imtiyozlardan bolalari MTM da foydalanadi. imtiyozlardan foydalanadi. G‘adir-budur , o‘tkir * Tez-tez tozalashga uchli bo‘lmasligi mo‘ljanllanganligi, gigiyenik talablarga kiradi? mo‘ljanllanganligi Giyohvandlik. Nosog‘lom muhit. g‘adir-budur , o‘tkir uchli bo‘lmasligi * Barchasi. 4,5 yoshd 4 yoshd * 3 yoshda 4 qismdan 6 qismdan 3 qismdan Shamolning qaysi tomonga qarab esishini kuzatish Ilk yoshli guruhda “Tulki tovuqxonada” Gulzordagi gullarni harakatli o‘yinini sug‘orish o‘ynatish Katta guruhda Kichik guruhda 1 yoshdan 3 yoshdan * 2 yoshdan 4 yoshdan Anhor yoki ko‘l bo‘yiga sayohat uyushtirish. Daryo, ko‘l tasvirlangan rasmga qarab suhbat Klaster Suv bilan bog‘liq tajribalar o‘tkazish, suv bilan bog‘liq rasmlar chizdirish Suv mavzusi bo‘yicha chizilgan rasmlarni kitobcha holiga keltirish * Barchasi to‘g‘ri Kichik guruhlarda ishlashni tashkil qilish Kichik ma’ruza * Aqliy hujum 92. Quyidagilardan qaysi biri sog‘lom Ichish – chekish bo‘lish uchun zararli? 93. Rasmga qarab mazmunini so‘zlab 6 yoshd berish malakasi bola necha yoshda egallashi lozim?. 94. Sayr payti necha qismdan iborat. *5 qismdan 95. Sayr paytini rejalashtirishdagi * Kuzatish xatolikni aniqlang. 96. Tabiat bilan tanishtirish mashg`uloti qaysi guruhda 2 haftada 1 marta qo`yiladi? 97. Tafakkur jarayoni necha yoshdan boshlab namoyon bo`la boshlaydi? 98. Tarbiyachi balalarda suv haqida tushuncha hosil qilish uchun loyihalash metodi asosida qanday ishlarni amalga oshirishi lozim? 99. Tarbiyachi bolalarga “ Bahor faslida qanday o‘zgarishlar bo‘ladi” savolini berdi. Bolalar javob bera boshladi. Bitta bola doskada bolalar javobi bilan *Barcha guruhlarda bog‘liq rasmli kartochkalarni ko‘rinarli joyga ilib bordi.Garchi xato javoblarni ham. Tarbiyachi interfaol metodlarning qaysi turidan foydalandi. 100.Tarbiyachi bolalarni quyon, ayiq, Aqliy hujum qush rasmlarini tanlashlariga qarab ular harakatlariga taqlid qildirdi va bolalarni stol ustida turgan rasmlarga qarab o‘tirishga taklif qildi. Har qaysi stolga topshiriq berdi. Bolalar birgalashib topshiriqni bajardi va qilgan ishini gapirib berdi. Mashg‘ulotda tarbiyachi qaysi metoddan foydalandi. 101.Tarbiyachi ish rejasining qismlari *Mashg‘ulotlar tartibi bo‘yicha to‘g‘ri ko‘rsatilgan jadvali, oylik reja, qatorni aniqlang. ertalabki badan tarbiya (har oyda 2 ta kompleks), otanalar bilan ishlash, kundalik ish reja 102.Tarbiyachi mashg‘ulot paytida 25 –modda bolalarning izza bo‘lmasligi, qo‘rqmasligi, uyalmasligi, mustaqil fikr yuritishi, erkin harakat qilishi uchun sharoit yaratdi. Bu bilan “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuning nechanchi Klaster Rolli o‘yin * Kichik guruhlarda ishlashni tashkil qilish Mashg‘ulotlar Mashg‘ulot-lar mashg‘ulotlar jadvali, ota-onalar jadvali, oylik reja, jadvali, ertalabki bilan ishlash, oylik kundalik reja. badan tarbiya, oylik reja, ertalabki badan reja, ota-onalar tarbiya, kundalik reja. bilan ishlash, haftalik reja. * 3- modda 4-modda 8-modda moddasini amalga oshirdi. 103.Tarbiyachi mashg‘ulotda oshpaz, duradgor, bog‘bon mehnati bilan bog‘liq jihozlar tasvirlangan rasmli kartochkalarni gilam ustida orqasini o‘girib tashladi. Bolalarga rasmlar ichidan faqat oshpazga tegishli rasmlarni topib o‘ng tomoniga o‘girish topshirig‘ini berish bilan qaysi usuldan foydalandi? 104.Tarbiyachi rasm mashg‘ulotida katta guruhlarda “Narvon” mavzusida rasm chizdirish uchun bolalarning rasm qog‘ozlariga olma daraxti boshiga chiqib olma terayotgan bolani tasvirladi. Bolalar dataxtdan tushishiga yordam berish uchun nima qilsa bo‘ladi deb muammo tashladi va narvon chizdirdi. Bu bilan kimning metodidan foydalandi? 105.Tarbiyachi sayr paytida bitta bolaning tugmasini yerdan topib oldi va kimniki ekanligini aniqlab kostyumiga taqib qo`ydi, yo`qotmaslikni tushuntirdi. Bu bilan qaysi tarbiya amalga oshirildi? 106.Tubandagi fikrlardan qaysi biri Muammoli ta’lim *Klaster Zig-zag Galeereya M. Rasulova * T. Chabrova M. Montessoriy To‘g‘ri javob yo‘q huquqiy tarbiya * iqtisodiy tarbiya ekologik tarbiya aqliy tarbiya ta`limiy * Bolalarga Tarbiyaviy Fikrlashni, esda xato? 107.Tubandagi ko`rgazmalardan qaysi birini kichik guruhda qo`yilmaydi? 108.Tubandagi o`yinlardan qaysi biri ilk yoshli guruhda o`ynatilmaydi? 109.Tubandagilardan qaysi biri DTda 3-6 oylik bolalar uchun hayot xavfsizligi ustuniga tegishli emas? maqsadda bolalarga beriladigan bilim, ko`nikma va malakalar yoritiladi. Rasmli suratlar beriladigan axloqiy, nafosat, mehnat tarbiyasi rivojlantiruvchi maqsadda yoritiladi. “Munchoqlarni tizish” *Bolalar uchun sovun bo‘lagi 3,5 5 sm.dan katta bo‘lmasligi kerak “Jo`jachani yashiramiz” Bola bilan jamoat joylariga, shovqin joylarga bormaslik. * O`zbekistonning bayrog`i plakati maqsadda, nafosat , rostgo`ylik, g`amxo`rlik, tejamkorlik, mehnatsevarlik tarbiyasi yoritiladi. Qo`g`irchoq mebel garnitur olib qolishni, barqaror diqqatni, kuzatuvchanlikni mashq qildirish rivojlantiruvchi maqsadda yoritiladi. Katta-kichik qo`ziqorinlar “Juftini top” * “Bo`sh katakni to`ldir” Bolani turli vahimalar ya’ni olabo‘ji, bobov keldi deb qo‘rqitmaslik Bolani notanish insonlar bilan muloqatga kirishishiga yo‘l qo‘ymaslik 110.Tubandagilardan qaysi biri kichik *Ertalab, kunduzi, Kechasi, kunduzi, Oval shakli guruhga mos kechqurin, tun ertalab, kechqurunni tanishtirish. tushunchalarini farqlash. farqlashga o‘rgatish. 111.Tubandagilardan qaysi biri kichik *To‘g‘ri Doira va kvadrat Ko‘p va guruhga mos emas. to‘rtburchak va bilan tanishtirish. farqlash oval bilan tanishtirish. 112.Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 2008 yil 10225-sonli qarori bilan tasdiqlangan sonida 2007 yil 4-sonida bilan 5 gacha tartib bilan sanash. bittani “Katta”, “kichik” so‘zlarning ma’nosini tushuntirish. * 2007 yil 10-sonida 2008 yil 9-sonida huquqiy –meyoriy hujjatlar “Maktabgacha ta’lim” jurnalining qaysi sonida yozilgan 113.Xato fikrni aniqlang *Patronaj daftarida bolaning ismi va sharifi, harorati, terisi, og‘iz bo‘shlig‘I, pedikulyoz, otaonalar bilan suhbat, iloova jadvallari to‘ldiriladi Filtr daftari tikilgan, sahifalangan, muhrlangan, imzolangan bo’lishi kerik. “Ota-onalar haqida ma’lumot” daftarida bolaning ismi va sharifi, tug‘ilgan yili, otasining ismi va sharifi, ish joyi, onasining ismi va shafi, ish joyi, manzili, telefon raqami yoziladi. 114.Yayov holda bolalarni sayohatga olib chiqishdan oldin tarbiyachi qaysi ishlarni amalga oshirishi lozim. *Barchasi to‘g‘ri Ma’muriyatni tadbir haqida oldindan ogohlantiradi Bolalarning sonini aniqlaydi 115.Bolalarni uzoq hududlarga sayohatga olib borish qaysi idoralar bilan hamkorlikda tashkil qilinadi. *Ichki ishlar idoralari Shaxar, tuman XTB Sog‘liqni saqlash idorasi barchasi to‘g‘ri Bolani notanish insonlar bilan muloqatga kirishishiga yo‘l qo‘ymaslik Bola bilan jamoat joylariga, shovqin joylarga bormaslik. Bolani turli vahimalar ya’ni olabo‘ji, bobov keldi deb qo‘rqitmaslik 116.Tubandagilardan qaysi biri DTda *Bolalar uchun 3-6 oylik bolalar uchun hayot sovun bo‘lagi 3,5 xavfsizligi ustuniga tegishli emas? 5 sm.dan katta bo‘lmasligi kerak “Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” asosida bolalarning rivojlanish ko‘rsatkichlarini tahlil qilish bir yilda 2 marta amalga oshiriladi Boradigan joyni, harakatlanish yo‘nalishini aniqlaydi G‘adir-budur , o‘tkir uchli bo‘lmasligi 117.Quyidagilardan qaysi biri o‘yinchoqlarga qo‘yladigan gigiyenik talablarga kiradi? *Tez-tez Rang xususiyatining tozalashga to‘g‘ri mo‘ljanllanganligi ifodalanganligi , G‘adir-budur , o‘tkir uchli bo‘lmasligi Tez-tez tozalashga mo‘ljanllanganligi 118.MTMga boalarni kim olib kelishi va olib ketishi kerak? *Ota-onalar va Qarindoshlari olib ularning o‘rnini kelib, olib ketsa bosuvchi shaxslar bo‘ladi. bolalarni shaxsan o‘zlari olib kelib tarbiyachiga topshirishi va tarbiyachidan olib ketishi kerak Boshlang‘ich sinf Barchasi to‘g‘ri o‘quvchisi olib kelib, olib ketsa bo‘ladi. 119.Maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilishni tashkil etish tartibi to‘g‘risida nizomga ko‘ra bolalarni MTMga olib kelish va olib ketishga kimlarga ruxsat berilmaydi 120.Qizil, sariq, yashil, ko‘k, oq-qora ranglarni farqlash necha yoshli bolalarga vazifa qilib berilgan? 121.Quyidagilardan qaysi biri 2-3 *Boshlang‘ich sinf Ota-onalar o‘rnini o‘quvchilariga va bosuvchi shaxsga mast holatdagi shaxslarga Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga Mast holatdagi shaxslarga 2 yoshli * 3 yoshli 1 yoshli * 3-4 m. masofaga 15 m masofaga 6 m masofaga 4. yoshli 10 m masofaga yoshli bolalar bajarishi lozim bo‘lgan harakatlar? 122.Qaysi vazifa kichik guruhga taalluqli? 123.O‘rta guruh bolalari loydan nimalarni yasashga o‘rgatiladi? 124.Tubandagi vazifalardan qaysi biri katta guruhga taaluqli? 125.Navoiy, Z.Bobur bilan tanishtirish qaysi guruhda amalga oshiriladi. 126.Tubandagi fikrlardan qaysi biri noto‘g‘ri emaklash emaklash emaklash emaklash mushuk, kuchuk, jo‘ja bilan tanishtirish non, shirinliklar, teshik kulcha 1,2 metr masofaga to‘pni otish tuya, ot, sigir bilan tanishtirish * bo‘ri, quyon, tulki, ayiq bilan tanishtirish *olma, sabzi, bodring, limon 40-60 metr masofaga yugurib o‘tish katta guruhda 3-4 xil rangni ajratishda o‘rgatish maktabga tayyorlov guruhda so‘zda tovushlar ketma-ketligini farqlashga o‘rgatish maktabga tayyorlov guruhda amalga oshiriladi. 127.Tubandagi ertaklardan qaysi biri “Zumrad va katta guruhda o’tilmaydi? Qimmat”, “Saxiy va Baxil”, “Egri va to‘g‘ri” 128.”Maktabgacha yoshdagi 2011 yil 2 noyabr bolalarning rivojlanishiga q‘yiladigan davlat talablari” qachon qabul qilingan? 129.Katta guruhda qaysi hasharotlar * Ninachi, bilan tanishtiriladi? chumoli, asalari, kapalaklarning o‘rdakcha, quyoncha, xumcha, olmaxon * 80 sm. uzunlikka sakrash kichik guruhda *Tayyorlov guruhda qo‘lni uzmasdan harfni chiroyli yozishga o‘rgatiladi. Tayyorlov guruh bolalari bosma ko`rinishdagi harflar bilan tanishtiriladi. ayiq , quyon 20-25 metr masofani tez yugurib o‘tish * o‘rta guruhda Tayyorlov guruhda harf bilan tovushni farqlashga o‘rgatiladi. “Tulkivoy” “Aldoqchi hakka” “Uch og‘ayni botirlar” 2011 yil 23 avgust 2008 yil 28 sentabr Asalari, chumoli, kapalak, Chigirtka, chivin, pashsha * XTV ning 2012 yil 23 fevral 2-сх sonli buyrug‘I bilan tasdiqlangan. Qo‘ng‘iz, ninachi, chivin 130. Tubandagilardan qaysi biri o`rta guruhga taaluqli? paydo bo‘lishi, hayot tarsi, nima bilan oziqlanishi tushuntiriladi. Uchburchak bilan tanitish tanishtirish 131.O`rta guruh bolalari qaysi yavvoyi bo‘ri, quyon, tulki hayvonlar bilan tanishtiriladi? 132.Meva va sabzavotlarning qayerda *O`rta guruh o`sishi (daraxtda, polizda)haqidagi tasavvurlarini shakllantirish qaysi guruhda amalga oshiriladi? 133.Qaysi biri o`rta guruhga taaluqli? N.Narzullayev “O`lkam” 5 dan 1 gacha teskari sanash O`ng va chap tomonni farqlash *olmaxon, quyon, tipratikon Ilk yosh guruh fil, tulki *To`g`ri to`rtburchak va oval, kub, shar biln tanishtirish toshbaqa, ayiq Kichik guruh Katta guruh Sh.Sa`dulla “Lola va mushuk” *E.Vohidov “Ukamning jangi” T.Adashboyev “Nasibaning olmasi” *tanish ranglarga qo‘shimcha:to‘q,sar iq,jigarrang,havo rang, pushti rang, och yashil rang, Og`irligi 1 kg gacha bo`lgan sport toshlarini dumalatishga o`rgatish. *Kichik guruh 134.O`rta guruh bolalari qaysi ranglarni bir biridan ajrata olishi kerak? qizil, sariq, yashil, qizil, sariq, yashil, ko`k ko`k, binafsha rang qizil, sariq, zarg`aldoq, jigarrang, pushti 135.Tubandagilardan qaysi biri maktabga tayyorlov guruhiga taalluqli. *300metrgacha chopib o‘tish Bir oyoqda 3-4 metr masofaga sakrash. 25 sm balandlikdan sakrash 136.Navoiy, rasmlari orqali tanishga o’rgatish qaysi guruhda amalga oshiriladi? Maktabga tayyorlov guruh O’rta guruh Katta guruh 137.O‘zbekiston Respulikasining 2012 yilgacha * 2017 yilgacha maktabgacha ta’lim konsepsiyas da ko‘rsatilgan vazifalar, tamoyillar, maqsadlar nechanchi yillargacha amalga oshirishni ko‘zlaydi. 138.Qaysi guruhda bolalar soni 15 ta Ko‘zi ojiz bolalar Nutqida og‘ir nuqsoni bo‘ladi? guruhida bo‘lgan bolalar guruhida 139.Kichik guruhda qaysi bayram *A” ”Harbiylar kuni” ertaliklari o‘tkaziladi Mustaqillik”,”Meh rjon”,”Navroz” 2015 yilgacha 2018 yilgacha * 2 yoshdan 3 Aqli noraso bolalar yoshgacha bo‘lgan guruhida bolalar guruhida C ”Yangi yil” D ”8-mart” Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4