Showing Page:
1/6
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
Ona tili va adabiyt
1-variant
1.To`g`ri yozilgan so`zlar nechta ekanligini aniqlang?
1. kelayapti. 2. naqarot 3. uydan-uyga 4. tadbiq etmoq.
5. tatqiq etmoq. 6. orzungiz.
A). 3 ta B). 2 ta S). 1 ta D). 4 ta
2. Nomustaqil kesim bu - ...
A). Shaxs-son va zamon shakllaridagi fe’l kesimlar
B). Bog’lamli va bog’lamsiz kesimlar
S). Shart mayli shaklidagi kesimlar
D). Istak gaplarning kesimlari
3.Quyidagi gaplarning qaysi birida belgining belgisini bildirgan yasama sifat
mavjud?
A). Yo`lning ikki betidagi qoramtir, oq, qizil darxtlarning barglari qimirlardi.
B). Qishki kiyimini yozda olib qo`yadigan pishiq odam edi u.
S). Foydali maslahat kishiga qanot bag`ishlaydi.
D). Avaz dahlizdan rangdor vassali, sertokcha uyga kirdi.
4. -u(-yu), -da birliklari uyushiq bo'laklar orasida kelganida, qanday tinish
belgisidan foydalaniladi?
A). vergul B). hech qanday tinish belgilaridan
faydalanilmaydi.
S). nuqtali vergul D). tire
5.Yo`nalish ma’nosini ifodalaydigan ko`makchi ishtirok etgan gapni aniqlang.
A). Sarvar u tomon bo`lib, o`yinga kirdi.
B). Daryoga qadar 3 mil yurdi.
S). Bodring uchun to`rxalta sotib oldi-da qishloq tomon enib ketdi.
D). Sen kabi odamlar insoniyatni tanazzulga boshlaydi!
6.O`z vazifasini yo`qotib, yaxlitlanib qolgan qo`shimcha ishtirok etgan gapni
aniqlang.
A). O`qigan o`zadi, o`qimagan to`zadi.
B). Bu yerlarning yozi juda issiq bo`ladi.
S). Dadam kecha kechasi uyga hovliqib kirib keldi.
D). Bu kitob meniki. Uni kechqurun senga beraman.
7.Vositali to`ldiruvchiga bog`langan sifatlovchi aniqlovchi qatnashgan gapni
toping.
A). Kumush qishdan, zumrad bahordan qolishmaydi kuzning ziynati
B). Shu payt ichkaridan ship-ship qadam tovushi eshitildi
S). Bu yil tog’-tog’ xirmon yaratildi
D). Yaxshi o’g’il otga mindirar, yomon o’g’il otdan indirar
Showing Page:
2/6
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
8.Kim, nima olmoshlari takrorlanib qo`llanganda, qanday ma’no
anglashiladi?
A). kinoya B). ko’plik S). kamtarlik D). kesatish
9. Bosh gapda ifodalangan mazmunning qaysi belgisini bildiruvchi ergash
gaplar bosh gapga ko`makchili qurilmalar vositasida bog`lanadi ?
A). Maqsadini B). Sababini S). Shartini D). Natijasini
10. So`zlovchining bevosita o`zi ko`rgan harakat va holatni bildiradigan
qo`shimcha qo`llangan gapni aniqlang.
A). Oq yer ochdim, qora bug`doy sochdim.
B). O`zi qator joylashgan, bir-biriga boylangan.
S). Juda chiroyli muomala qilyapsiz.
D). Bugun biz kino ko`ramiz, shundan so`ng buvimnikiga boramiz.
11. Ishingiz o`ngidan kelavermayaptimi, demak, birovlarga qilgan
baxilligingiz uchun javob berasiz. Ushbu gapda qo`llangan sodda yasama so`z
tarkibida nechta ochiq bo`g`in mavjud?
A). 2 ta B). 3 ta S). 1 ta D). 4 ta
12. To`g`ri yozilgan so`zlar nechta ekanligini aniqlang?
1.kelayapti. 2. naqarot 3. uydan-uyga 4. tadbiq etmoq.
5. tatqiq etmoq. 6. orzungiz.
A). 3 ta B). 4 ta S). 1 ta D). 2 ta
13. Quyidagi fikrlarning qaysi biri to`g`ri emas?
A). Egasi yashiringan gaplar ikki turga bo`linadi.
B). Shaxsi noma’lum gaplar tarkibida eng muhim belgi, ularning tarkibida shaxs-
son shakllarining yo`qligidir.
S). nisbat shaklini yasovchi -dir qo'shimchasi jarangli undosh bilan tugagan bir
bo'g'inli so'zlarga (kel so'zidan boshqa), shuningdek z undoshi bilan tugagan
orttirma nisbat yasovchisidan keyin qo'shiladi.
D). Fe’lning 3 ta vazifa shakli lug`aviy shakl yasovchi qo`shimchalarsiz hosil
bo`lmaydi.
14.Holning qaysi turi boshqaruv yo’li bilan bog’lanib, makon-zamon
kelishiklaridagi so’zlar yoki ko’makchili otlar bilan ifodalanadi?
A). O’rin holi B). Payt holi S). Sabab holi D). Ravish holi
15.So'z birikmasi bilan turg'un birikmaning farqlari noto'g'ri ko'rsatilgan
javobni toping.
A). so'z birikmasi leksik ma'no ifodalaydi, turg'un bog'lanma esa tushuncha
ifodalaydi
Showing Page:
3/6
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
B). turg'un bog 'lamaga bir so'z sifatida qaraladi, so`z birikmasiga esa kamida ikki
so'z sifatida qaraladi.
S). so'z birikmasidagi so'zlarni almashtirishi mumkin, turg'un bog'lamalardagi
so'zlarni almashtirib bo'lmaydi;
D). so'z birikma tarkibidagi so'zlar o'zaro- erkin bog'langan bo'ladi, turg'un
bog'lamalarda esa so'zlar ma'noviy butunlik uchun birlashgan bo`ladi.
16. Mavhum otlar ko`plik shaklida qo`llanganda, qanday ma’nolarni
ifodalaydi?
Javob:----------------------------------------------------------------------------------
--------------
17. Qaysi so’zlar qo’shma gap qismlarini bog’lash bilan birga, ular o’rtasida
qiyoslash va zidlash munosabati mavjudligini ifodalaydi ?
Javob:
____________________________________________________________
18. Takror holda qo’llangan ayiruv bog’lovchilari oldidan qanday tinish
belgisi qo’yiladi ?
Javob: ____________________________________________________________
19. Deb so’zi ergashgan qo’shma gaplarda qaysi ko’makchiga ma’nodosh
bo’ladi ?
Javob: ____________________________________________________________
20. Sifatdoshlar fe’lga xos qanday ma’nolarni ifodalaydi (to`liq yozing)?
Javob: ____________________________________________________________
21.Mirtemirning “Bulut” she’rida bulut nimaningbelgisi?
A) rizq, ishonch B) qalqon, sadoqat
S) zafar, bardamlik D) yorug’lik, to’kinlik
22.Yozuvchi tomonidan kuzatilgan, idrok etilgan ibratli voqea va hodisalarni
ixcham shaklda badiiy ifoda etuvchi nasriy asar bu…
A) hikoya B) qissa S) rivoyat D) memuar
23.Pirimqul Qodirovning qaysi asarida ziyolilar hayoti qalamga olingan?
A) “Meros” B) “Qadrim” S) “Uch ildiz” D) “Olmos kamar”
Showing Page:
4/6
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
24.Tog'ay Murodni iste’dodli yozuvchi sifatida ko’rsatgan dastlabki yirik
asari qaysi?
A) “Otamdan qolgan dalalar” B) “Oydinda yurgan odamlar”
S) “Yulduzlar mangu yonadi” D) “Ot kishnagan oqshom”
25.Abdulla Qahhorning tugallanmay qolgan qissasi qanday nomlanadi?
A) “Sinchalak” B) “O’tmishdan ertaklar” S) “Muhabbat” D) “Zilzila”
26.Favqulodda qiziq va g’aroyib voqealar, o’quvchini hayajonga soladigan
tasvirlar, kechinmalarning ko’p bo’lishi qanday asarlarga xos xususiyat?
A) tragik asarlar B) detektiv asarlar
S) sarguzasht asarlar D) komedik asarlar
27.J. Svift qahramoni Gulliver olis mamlakatlarga avvalo kim sifatida
sayohat qilgadi?
A) Jarroh B) Missioner S) Arxeolog D) Sayyoh
28. Asqad Muxtorning ilk she’riy asarlari qaysi qatorda berilgan?
A) Tilak”, “Tong edi”, “Totli damlar”
B) “G’alaba ishonchi”, “Jangchining bayram kechasi”, Tug’ishganlar qaytdi”
S) “Po’lat quyuvchi”, Hamshaharlarim”, “Rahmat, mehribonlarim”
D) “Chin yurakdan”, “99 miniatura”, “Karvon qo’ng’irog’i”
29. Maqol va topishmoqning umumiy xususiyati berilgan qatorni aniqlang.
A) har ikkovida ham ichki qofiyaning bo’lishi
B) har ikkovida ham xulosaning mavjudligi
S) har ikkovida ham hukmning ifodalanishi
D) har ikkovi uchun ham sirlilikning xosligi
30.”Alpomish” dostonida tilga olingan “kampir o‘ldi”,”it irillar”,”chach
siypatar”,”qo‘l ushlatar” kabi ifodalar nimaning nomlari?
A)o‘zbek milliy marosimlarining B)yosh bolalar o‘yinlarining
S)milliy marosim qo‘shiqlarining D)o‘zbek milliy taomlarining
31.Tasavvuf adabiyotida may quyiladigan kosa, jom, qadah nimaning ramzi?
A)ishqning B)visolning S)ko‘ngilning D)nafsning
32.Furqatning qaysi she’rida vatanni qo‘msash, do‘stlar sog‘inchi Navoiydagi
kabi maktub shaklida ifoda etiladi?
A)”Sabog‘a xitob” B)”Adashganman”
S)”Furqatnoma” D)”Bir qamar siymoni ko‘rdim…”
33.Cho‘lponning qaysi she’ri quyidagi misralar bilan yakun topadi:
“Keng yaylovga o‘tmi ketdi,yondimi?
Showing Page:
5/6
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
“Madaniyat” istagiga qondimi?”
A)”Qalandar ishqi” B)”Ko‘ngil” S)”Kishan” D)”Yong‘in”
34."Kecha va kunduz" romanida o‘ligi tirigidan qimmatga tushgan
qahramon kim?
A) Zebi B) Akbarali S) Razzoq so‘fi D) Eshon bobo
35.” Farhod va Shirin”da Farhod olishib yenggan ajdaho, Axraman dev,
temir odam nimaning ramziy timsollari hisoblanadi?
A)kibr-u havoning B)nafsning
S)hayotdagi to‘siqlarning D)tasavvuf tariqati bosqichlarining
36.Urushning so’nggi qurboni” hikoyasida tilga olingan uch qizning onasi
kim?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37. “Mirzo Ulug’bek” fojiasidagi Samarqand qozisi kim?
–––––––––––––––––––––––––––––––––
38.“Behuda chiranish belni chiqaradi” degan hikmat Ezopning qaysi masali
mazmunidan anglashiladi?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39. “Chinor”asaridagi “Bola ahvolni o’zicha tuzatmoqchi bo’lgan, lekin yana
qo’rqoqlik bilan, yo’q, xatoni tuzatish, haqiqatni yuzaga chiqarish uchun
jasorat kerak, sen ham bilib qo’y!”. Akbaralining o’limidan so’ng aytilgan
ushbu gaplar kimga tegishli?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
40.“Shum bola” qissasidan olingan jumlani to’ldiring.
Kenjatoy o’g’lingiz Bo’riboyvachcha … ga chiqib, … bolasini olaman deb
yiqilib tushib, bir marta “…” dedi-yu, “g’iyq” etib jon berdi.”
Showing Page:
6/6
Bellashuv.uz Barcha fanlardan testlar banki
Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112
+998934601119
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
S
D
B
A
S
A
D
B
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
16
17
18
19
B
D
B
A
A
Ta’kidlash,
kuchaytiris
h
Bo`lsa, esa
so`zlari
Vergul
Uchu
n
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
26
27
28
29
D
A
S
S
D
S
A
A
A
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
36
37
38
39
S
A
D
B
B
Xadicha
Mavlono
Shamsiddin
Muhamma
d Miskin
“Burgut,
zag’cha
va
cho’pon”
Ochil
bobo
ga

Unformatted Attachment Preview

Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki Ona tili va adabiyt 1-variant 1.To`g`ri yozilgan so`zlar nechta ekanligini aniqlang? 1. kelayapti. 2. naqarot 3. uydan-uyga 4. tadbiq etmoq. 5. tatqiq etmoq. 6. orzungiz. A). 3 ta B). 2 ta S). 1 ta D). 4 ta 2. Nomustaqil kesim bu - ... A). Shaxs-son va zamon shakllaridagi fe’l kesimlar B). Bog’lamli va bog’lamsiz kesimlar S). Shart mayli shaklidagi kesimlar D). Istak gaplarning kesimlari 3.Quyidagi gaplarning qaysi birida belgining belgisini bildirgan yasama sifat mavjud? A). Yo`lning ikki betidagi qoramtir, oq, qizil darxtlarning barglari qimirlardi. B). Qishki kiyimini yozda olib qo`yadigan pishiq odam edi u. S). Foydali maslahat kishiga qanot bag`ishlaydi. D). Avaz dahlizdan rangdor vassali, sertokcha uyga kirdi. 4. -u(-yu), -da birliklari uyushiq bo'laklar orasida kelganida, qanday tinish belgisidan foydalaniladi? A). vergul B). hech qanday tinish belgilaridan faydalanilmaydi. S). nuqtali vergul D). tire 5.Yo`nalish ma’nosini ifodalaydigan ko`makchi ishtirok etgan gapni aniqlang. A). Sarvar u tomon bo`lib, o`yinga kirdi. B). Daryoga qadar 3 mil yurdi. S). Bodring uchun to`rxalta sotib oldi-da qishloq tomon enib ketdi. D). Sen kabi odamlar insoniyatni tanazzulga boshlaydi! 6.O`z vazifasini yo`qotib, yaxlitlanib qolgan qo`shimcha ishtirok etgan gapni aniqlang. A). O`qigan o`zadi, o`qimagan to`zadi. B). Bu yerlarning yozi juda issiq bo`ladi. S). Dadam kecha kechasi uyga hovliqib kirib keldi. D). Bu kitob meniki. Uni kechqurun senga beraman. 7.Vositali to`ldiruvchiga bog`langan sifatlovchi aniqlovchi qatnashgan gapni toping. A). Kumush qishdan, zumrad bahordan qolishmaydi kuzning ziynati B). Shu payt ichkaridan ship-ship qadam tovushi eshitildi S). Bu yil tog’-tog’ xirmon yaratildi D). Yaxshi o’g’il otga mindirar, yomon o’g’il otdan indirar Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki 8.Kim, nima olmoshlari takrorlanib qo`llanganda, qanday ma’no anglashiladi? A). kinoya B). ko’plik S). kamtarlik D). kesatish 9. Bosh gapda ifodalangan mazmunning qaysi belgisini bildiruvchi ergash gaplar bosh gapga ko`makchili qurilmalar vositasida bog`lanadi ? A). Maqsadini B). Sababini S). Shartini D). Natijasini 10. So`zlovchining bevosita o`zi ko`rgan harakat va holatni bildiradigan qo`shimcha qo`llangan gapni aniqlang. A). Oq yer ochdim, qora bug`doy sochdim. B). O`zi qator joylashgan, bir-biriga boylangan. S). Juda chiroyli muomala qilyapsiz. D). Bugun biz kino ko`ramiz, shundan so`ng buvimnikiga boramiz. 11. Ishingiz o`ngidan kelavermayaptimi, demak, birovlarga qilgan baxilligingiz uchun javob berasiz. Ushbu gapda qo`llangan sodda yasama so`z tarkibida nechta ochiq bo`g`in mavjud? A). 2 ta B). 3 ta S). 1 ta D). 4 ta 12. To`g`ri yozilgan so`zlar nechta ekanligini aniqlang? 1.kelayapti. 2. naqarot 3. uydan-uyga 4. tadbiq etmoq. 5. tatqiq etmoq. 6. orzungiz. A). 3 ta B). 4 ta S). 1 ta D). 2 ta 13. Quyidagi fikrlarning qaysi biri to`g`ri emas? A). Egasi yashiringan gaplar ikki turga bo`linadi. B). Shaxsi noma’lum gaplar tarkibida eng muhim belgi, ularning tarkibida shaxsson shakllarining yo`qligidir. S). nisbat shaklini yasovchi -dir qo'shimchasi jarangli undosh bilan tugagan bir bo'g'inli so'zlarga (kel so'zidan boshqa), shuningdek z undoshi bilan tugagan orttirma nisbat yasovchisidan keyin qo'shiladi. D). Fe’lning 3 ta vazifa shakli lug`aviy shakl yasovchi qo`shimchalarsiz hosil bo`lmaydi. 14.Holning qaysi turi boshqaruv yo’li bilan bog’lanib, makon-zamon kelishiklaridagi so’zlar yoki ko’makchili otlar bilan ifodalanadi? A). O’rin holi B). Payt holi S). Sabab holi D). Ravish holi 15.So'z birikmasi bilan turg'un birikmaning farqlari noto'g'ri ko'rsatilgan javobni toping. A). so'z birikmasi leksik ma'no ifodalaydi, turg'un bog'lanma esa tushuncha ifodalaydi Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki B). turg'un bog 'lamaga bir so'z sifatida qaraladi, so`z birikmasiga esa kamida ikki so'z sifatida qaraladi. S). so'z birikmasidagi so'zlarni almashtirishi mumkin, turg'un bog'lamalardagi so'zlarni almashtirib bo'lmaydi; D). so'z birikma tarkibidagi so'zlar o'zaro- erkin bog'langan bo'ladi, turg'un bog'lamalarda esa so'zlar ma'noviy butunlik uchun birlashgan bo`ladi. 16. Mavhum otlar ko`plik shaklida qo`llanganda, qanday ma’nolarni ifodalaydi? Javob:----------------------------------------------------------------------------------------------17. Qaysi so’zlar qo’shma gap qismlarini bog’lash bilan birga, ular o’rtasida qiyoslash va zidlash munosabati mavjudligini ifodalaydi ? Javob: ____________________________________________________________ 18. Takror holda qo’llangan ayiruv bog’lovchilari oldidan qanday tinish belgisi qo’yiladi ? Javob: ____________________________________________________________ 19. Deb so’zi ergashgan qo’shma gaplarda qaysi ko’makchiga ma’nodosh bo’ladi ? Javob: ____________________________________________________________ 20. Sifatdoshlar fe’lga xos qanday ma’nolarni ifodalaydi (to`liq yozing)? Javob: ____________________________________________________________ 21.Mirtemirning “Bulut” she’rida bulut nimaningbelgisi? A) rizq, ishonch B) qalqon, sadoqat S) zafar, bardamlik D) yorug’lik, to’kinlik 22.Yozuvchi tomonidan kuzatilgan, idrok etilgan ibratli voqea va hodisalarni ixcham shaklda badiiy ifoda etuvchi nasriy asar – bu… A) hikoya B) qissa S) rivoyat D) memuar 23.Pirimqul Qodirovning qaysi asarida ziyolilar hayoti qalamga olingan? A) “Meros” B) “Qadrim” S) “Uch ildiz” D) “Olmos kamar” Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki 24.Tog'ay Murodni iste’dodli yozuvchi sifatida ko’rsatgan dastlabki yirik asari qaysi? A) “Otamdan qolgan dalalar” B) “Oydinda yurgan odamlar” S) “Yulduzlar mangu yonadi” D) “Ot kishnagan oqshom” 25.Abdulla Qahhorning tugallanmay qolgan qissasi qanday nomlanadi? A) “Sinchalak” B) “O’tmishdan ertaklar” S) “Muhabbat” D) “Zilzila” 26.Favqulodda qiziq va g’aroyib voqealar, o’quvchini hayajonga soladigan tasvirlar, kechinmalarning ko’p bo’lishi qanday asarlarga xos xususiyat? A) tragik asarlar B) detektiv asarlar S) sarguzasht asarlar D) komedik asarlar 27.J. Svift qahramoni Gulliver olis mamlakatlarga avvalo kim sifatida sayohat qilgadi? A) Jarroh B) Missioner S) Arxeolog D) Sayyoh 28. Asqad Muxtorning ilk she’riy asarlari qaysi qatorda berilgan? A) Tilak”, “Tong edi”, “Totli damlar” B) “G’alaba ishonchi”, “Jangchining bayram kechasi”, Tug’ishganlar qaytdi” S) “Po’lat quyuvchi”, Hamshaharlarim”, “Rahmat, mehribonlarim” D) “Chin yurakdan”, “99 miniatura”, “Karvon qo’ng’irog’i” 29. Maqol va topishmoqning umumiy xususiyati berilgan qatorni aniqlang. A) har ikkovida ham ichki qofiyaning bo’lishi B) har ikkovida ham xulosaning mavjudligi S) har ikkovida ham hukmning ifodalanishi D) har ikkovi uchun ham sirlilikning xosligi 30.”Alpomish” dostonida tilga olingan “kampir o‘ldi”,”it irillar”,”chach siypatar”,”qo‘l ushlatar” kabi ifodalar nimaning nomlari? A)o‘zbek milliy marosimlarining B)yosh bolalar o‘yinlarining S)milliy marosim qo‘shiqlarining D)o‘zbek milliy taomlarining 31.Tasavvuf adabiyotida may quyiladigan kosa, jom, qadah nimaning ramzi? A)ishqning B)visolning S)ko‘ngilning D)nafsning 32.Furqatning qaysi she’rida vatanni qo‘msash, do‘stlar sog‘inchi Navoiydagi kabi maktub shaklida ifoda etiladi? A)”Sabog‘a xitob” B)”Adashganman” S)”Furqatnoma” D)”Bir qamar siymoni ko‘rdim…” 33.Cho‘lponning qaysi she’ri quyidagi misralar bilan yakun topadi: “Keng yaylovga o‘tmi ketdi,yondimi? Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki “Madaniyat” istagiga qondimi?” A)”Qalandar ishqi” B)”Ko‘ngil” S)”Kishan” D)”Yong‘in” 34."Kecha va kunduz" romanida o‘ligi tirigidan qimmatga tushgan qahramon kim? A) Zebi B) Akbarali S) Razzoq so‘fi D) Eshon bobo 35.” Farhod va Shirin”da Farhod olishib yenggan ajdaho, Axraman dev, temir odam nimaning ramziy timsollari hisoblanadi? A)kibr-u havoning B)nafsning S)hayotdagi to‘siqlarning D)tasavvuf tariqati bosqichlarining 36.“Urushning so’nggi qurboni” hikoyasida tilga olingan uch qizning onasi kim? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 37. “Mirzo Ulug’bek” fojiasidagi Samarqand qozisi kim? ––––––––––––––––––––––––––––––––– 38.“Behuda chiranish belni chiqaradi” degan hikmat Ezopning qaysi masali mazmunidan anglashiladi? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 39. “Chinor”asaridagi “Bola ahvolni o’zicha tuzatmoqchi bo’lgan, lekin yana qo’rqoqlik bilan, yo’q, xatoni tuzatish, haqiqatni yuzaga chiqarish uchun jasorat kerak, sen ham bilib qo’y!”. Akbaralining o’limidan so’ng aytilgan ushbu gaplar kimga tegishli? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 40.“Shum bola” qissasidan olingan jumlani to’ldiring. “Kenjatoy o’g’lingiz Bo’riboyvachcha … ga chiqib, … bolasini olaman deb yiqilib tushib, bir marta “…” dedi-yu, “g’iyq” etib jon berdi.” Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Bellashuv.uz – Barcha fanlardan testlar banki 1 2 5 6 7 8 9 10 B S D B A S A D B A 1 1 16 17 18 19 20 Ta’kidlash, kuchaytiris h Bo`lsa, esa so`zlari Uchu n Zamon, bo`lishlibo`lishsiz, nisbat ma’nolarin i 26 27 29 30 1 2 3 1 3 4 1 4 1 5 B D B A A 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 Vergul 28 D A S S D S A A A A 3 1 3 4 36 37 38 39 40 Xadicha Mavlono Shamsiddin Muhamma d Miskin “Burgut, zag’cha va cho’pon” 3 2 3 3 3 5 S A D B B Kamolov Mansurjon Muhammadovich – Tel: +998912511112 +998934601119 Ochil terakka, bobo chumchuq, ga dada Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4