Showing Page:
1/8
The National Teachers College
Quiapo, Manila
PANGALAN: CO, SOPHIA LORAINE C.
LINGGO 1 AT 2 / GAWAIN 1
SEKSYON: GEFS-D58
FIL 1 DISKURSO SA WIKANG FILIPINO
GAWAIN 1: Graphic Organizer
MGA KAKAYAHANG KOMUNIKATIBO
KAKAYAHANG
LINGGWISTIKO
KAKAYAHANG
SOSYOLONGGWIST
IKO
KAKAYAHANG
PRAGMATIK
KAKAYAHANG
DISKORSAL
Ayon sa aking
pagkakaunawa,
ang kakayahang
linggwistiko o
gramatikal ito ay
nagbibigay-
kakayanan sa
tagapagsalita kung
paano bigkasin
nang may
kahusayan ang mga
salita at
pangungusap na
kaniyang ginagamit.
Nakatutulong din
ang kakayahan na
ito sa epektibong
pagbuo ng salita,
pangungusap,
tamang pagbigkas
at pagbaybay,
pagbibigay
kahulugan ng salita
at iba pang
tuntuning pang-
gramatika.
Mahalaga ito upang
lubos na
Ang kakayahang
sosyolinggwistiko
ay binubuo ng
iba’t ibang salik
panlipunan, ito ay
tumututukoy sa
pagsasaalang-
alang ng isang tao
sa ugnayan niya
sa kaniyang
kausap, pagpili ng
salitang
naaangkop sa
sitwasyon at ang
lokasyon ng
kanilang pag-
uusapan, o
kontekstong sosyal
ng lugar kung
saan ginagamit
ang wika. Dito na
rin papasok ang
SPEAKING ni Dell
Hymes tungo sa
pagiging epektibo
ng
pakikipagtalastasa
n. Halimbawa sa
Ang kakayahang
pragmatik ito ay
ang paggamit
ng mga berbal
at di-berbal na
mga signal
upang
maipahayag
nang mas
malinaw ang
impormasyon, o
kaya nama’y
mapunan ang
mga puwang sa
komunikasyon.
Sa kakayahan na
ito ay papasok
na ang anyo ng
di-berbal na
komunikasyon
tulad ng,
kinestetika,
ekspresyon ng
mukha, galaw ng
mata at iba pa.
Halimbawa na
lamang tayong
mga Pilipino ay
Ang
kakayahang
diskorsal ayon
sa aking
pagkakaunawa
ito ay
tumutukoy sa
kakayahang
umunawa at
magpahayag
sa isang tiyak
na wika. At
nagbibigay
kakayahan
magamit ang
wika, pasalita
man o pasulat
sa
makabuluhang
paraan. May
dalawang
dapat isaalang-
alang sa ilalim
ng kakayahan
na ito, ang
Cohesion at
Coherence.
Halimbawa na
Showing Page:
2/8
AKING NATUTUNAN SA ARALIN NA ITO:
Sa Babasahing Materyal bilang 1, naglalaman ito ng 2 tapik ang,
Sitwasyong Pangwika ng Pilipinas at Kakayahang Komunikatibo. Sa tapik na
Sitwasyong Pangwika ng Pilipinas, aking natutunan na ito ay tumutukoy sa
wikang ginagamit sa telebisyon, radyo, pahayagan, pelikula at iba pa. Ang mga
ito ay ang pangunahing daluyan o midyum ng ating wikang Filipino.
Karagdagan pa rito, ang paggamit ng wikang Filipino sa iba’t ibang platporm
ay nakatutulong at magandang senyales para pagyabong at pagkilala pa ng
ating wika. Ngunit sa kasalukuyan, may iilang nakikilalang mga wikang
banyaga, tulad na lamang sa pagkilala sa wika ng bansang Korea, dahil na
lamang sa patuloy na pagtangkilik ng iilang Pilipino sa kanila at sa wika nila. Kung
kaya’t marapat lamang na patuloy na palaganapin at gamitin ang ating
wikang pambansa.
magkaunawaan
ang dalawang
taong nag-uusap
dahil maaring
maging sanhi ito
nang hindi
pagkakaintindihan
kung hindi angkop
at wasto ang
paggamit ng
balarila. Halimbawa
sa kakayahan na ito
ay ang wastong
paggamit ng Pang-
angkop na Ng at
Nang, marami pa rin
sa atin ang
nagkakaroon ng
kalituhan sa
paggamit ng mga
pang-angkop na ito
kung kaya’t
mahalagang
matutunan ang
kakayahang
linggwistiko o
gramatikal para sa
epektibong
pakikipagtalastasan.
kakayahang ito ay
ang pakikipag-
usap sa
magulang, guro o
nakatatanda,
magkatulad lang
ba ito kung paano
makipag-usap sa
kaibigan o
kaklase. Dapat
lamang na alam
ng tagapagsalita
ang paggamit ng
angkop at
wastong mga
salita sa anumang
sitwasyon.
kadalasan sa
pakikipagtalastas
an ay
nakagawian na
nating gumamit
ng mga sensyas
sa ating kausap
gaya ng sa
pamamagitan
ng ilong, mata o
bibig.
Karagdagan pa
rito isa ring
halimbawa ay
kapag
nagkakaroon ng
sama ng loob sa
kaklase o
kaibigan,
kadalasan ay
ipinapakita ang
sama ng loob sa
pagsimangot o
kaya nama’y
paggalaw ng
mata.
naipamamalas
ang
kakayahang
diskorsal ay sa
tula, kuwento,
sanaysay,
talumpati at iba
pa.
Showing Page:
3/8
Sa kabilang banda ang ikalawang tapik ang, Kakayahang Komunikatibo.
Ang aking natutunan sa tapik na ito ay, ang Kakayahang Komunikatibo ay
mahalaga na maisabuhay at taglayin ng isang tao, o ng kahit sinong tao na
nabibilang sa lipunan. Sa ating pang-araw-araw na ginagawa, ang
pakikipagtalastasan ay naging parte na ng ating buhay, maaaring hindi
makukumpleto ang ating araw kung hindi nakikipag-usap sa kaibigan, pamilya
o kakilala. Kung kaya’t ang kakayahang komunikatibo ay marapat lamang na
taglayin at gamitin sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap dahil
nakatutulong ito upang mas maging malinaw at hindi magkaroon ng
pagkukulang sa pakikipagtalastasan sa ibang tao. Dagdag pa rito,
makatutulong din ito nang higit sa mga mag-aaral katulad ko dahil, kung
marunong ang isang mag-aaral na makipag-usap nang may kahusayan at
paggamit ng angkop na mga salita Malaki ang tiyansa na magiging
matagumpay sa hinaharap.
Showing Page:
4/8