Showing Page:
1/3
ETHAN MADRONIO25
Pangalan: Mariel Bianca Telan____________________
Strand/Baitang/ Tangkay: _STEM-1_________
Register bilang Barayti ng Wika
A. Panuto: Basahin ang mga salitang nakatala sa loob ng kahon. Tiyak na pamilyar sa iyo ang mga salitang
ito dahil ginagamit mo ang mga ito kapag nagkokompyuter ka.
Saang gawain mo ginagamit ang mga salitang ito maliban sa pagkokompyuter?
Alin- alin naman sa mga salita ang tanging sa pagkokompyuter mo lamang ginagamit? Itala sa ibaba ang
iyong sagot.
Monitor
Printer
Scroll
Shift
Delete
Bug
Window
Tab
Ink
Keypad
Number lock
Memory
File
Bite
Drag
Crash
Menu
Document
Save
Software
Firewall
Gig
Paste
Installer
Motherboard
Copy
Cut
Font
Virus
Megabyte
Terminal
Internet
RAM
USB
network
TANGING SA KOMPYUTER LAMANG GINAGAMIT
Number lock, printer, internet, RAM, installer, USB, keypad, software, motherboard, megabyte, save,
delete, at network
Monitor- ginagamit din sa pagbabantay
Bug- uri ng insekto
Crash- tawag din sa pagsabog
Firewall- nakikita sa bahay na may apoy
Copy- ginagamit din hindi lang sa kompyuter maging sa paaralan
Window- nakikita sa bahay kung saan pumapasok ang hangin
Memory- nakikita sa bahaging utak ng tao
Gig- perpormans ng isang musika
Cut- ginagamit din sa parlor
Scroll- tawag sa rolyo ng papel
Tab- tawag sa maliit na papel na nakadikit sa isang bagay
Showing Page:
2/3
ETHAN MADRONIO25
File- ginagamit din ito sa mga opisina o paaralan
Document- ginagamit din sa mga opisina o paaralan
Paste- ginagamit din na pandikit sa ano mang bagay
Shift- tawag din sa schedule sa trabaho
Ink- ginagamit din na panulat
Bite- pagkagat sa mga pagkain
Virus- tawag sa nakakagawa ng sakit
Drag- tawag sa lalaki na nakaayos babae
B. Panuto: Salungguhitan ang register sa bawat pangungusap. Isulat kung saang larangan ito ginagamit.
Isulat din ang kahulugan ng register ayon sa gamit nito sa larangan. Maaaring magbigay ng mahigit sa
isang larangan.
Halimbawa; Pinahiram niya ako ng bat para makasali ako sa laro.
LARANGAN
KAHULUGAN
ISPORTS
Kalimitang gawa sa kahoy na ginagamit panghampas ng bola sa paglalaro
ng baseball at softball
AGRIKULTURA
Paniki
1. Bumili si Sally ng bagong mouse.
KAHULUGAN
Ginagamit sa kompyuter upang magawa ang mga tasks
Uri ng hayop na kadalasang nakikita sa mga bahay
2. Gawa sa kawayan ang organo na ginagamit ng choir naming sa simbahan.
KAHULUGAN
Isang instrumento
Parte ng katawan ng tao
3. Mamulot kayo ng mga bato sa bakuran.
KAHULUGAN
uri ng mineral na matigas na nakikita sa kalsada
Uri ng ipinagbabawal na gamot
4. Tumawag ng foul ang referee kaya pansamantalang nahinto ang laro.
KAHULUGAN
Tawag sa maling galaw sa basketball
Showing Page:
3/3
ETHAN MADRONIO25
Tawag sa nakakadiring amoy
5. Maraming buwaya ang nakita nila.
KAHULUGAN
Isang uri ng hayop na may malalaking ngipin
Tawag sa mga korap sa pulitika o mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan
C. Panuto: Basahin at pag-aralan ang mga sumusunod. Tukuyin ang mga salita ayon sa Dayalektal Barayti ng wika
Isulat sa patlang ang wastong kasagutan.
1. bundok- bunrok_ morpolohikal____________________
2. hubog-hugis o korte(Maynila)/hubog-lasing(Cadiz)_____heograpikal______________
3. beyaran- bayaran _____morpolohikal__________
4. hilom-tahimik(Cebu)/ hilom-paggaling ng sugat(Maynila)_________heograpikal_____________
5. anim- innem ________morpolohikal___________
6. ekot- ikot ___________ponolohikal___________
7. labi-gabi (Pangasinan)/labi-bahagi ng bibig-(Maynila) _______heograpikal____________________
8. paaram- paalam _______morpolohikal_________
9. dala-bitbit(Maynila)/dala- dugo (Pangasinan) ______heograpikal_______
10. tahian- tahii ___morpolohikal________________________
11. amo-unggoy(Visaya)/ amo-taong pinalilingkuran(Maynila) ___________heograpikal______
12. wala-wara _______________morpolohikal_____________-
13. hain- paghanda ng pagkain sa mesa (Maynila)/hain-saa (Samar) ______heograpikal______
14. Nike-/nayk/ vs. /nay-ki/ _____________ponolohikal_________
15. hugasan- hugasi ________morpolohikal______________

Unformatted Attachment Preview

Pangalan: Mariel Bianca Telan____________________ Strand/Baitang/ Tangkay: _STEM-1_________ Register bilang Barayti ng Wika A. Panuto: Basahin ang mga salitang nakatala sa loob ng kahon. Tiyak na pamilyar sa iyo ang mga salitang ito dahil ginagamit mo ang mga ito kapag nagkokompyuter ka. Saang gawain mo ginagamit ang mga salitang ito maliban sa pagkokompyuter? Alin- alin naman sa mga salita ang tanging sa pagkokompyuter mo lamang ginagamit? Itala sa ibaba ang iyong sagot. Monitor Bug Number lock Crash Firewall Copy Terminal Printer Window Memory Menu Gig Cut Internet Scroll Tab File Document Paste Font RAM Shift Ink Bite Save Installer Virus USB Delete Keypad Drag Software Motherboard Megabyte network TANGING SA KOMPYUTER LAMANG GINAGAMIT Number lock, printer, internet, RAM, installer, USB, keypad, software, motherboard, megabyte, save, delete, at network Monitor- ginagamit din sa pagbabantay Bug- uri ng insekto Crash- tawag din sa pagsabog Firewall- nakikita sa bahay na may apoy Copy- ginagamit din hindi lang sa kompyuter maging sa paaralan Window- nakikita sa bahay kung saan pumapasok ang hangin Memory- nakikita sa bahaging utak ng tao Gig- perpormans ng isang musika Cut- ginagamit din sa parlor Scroll- tawag sa rolyo ng papel Tab- tawag sa maliit na papel na nakadikit sa isang bagay ETHAN MADRONIO25 File- ginagamit din ito sa mga opisina o paaralan Document- ginagamit din sa mga opisina o paaralan Paste- ginagamit din na pandikit sa ano mang bagay Shift- tawag din sa schedule sa trabaho Ink- ginagamit din na panulat Bite- pagkagat sa mga pagkain Virus- tawag sa nakakagawa ng sakit Drag- tawag sa lalaki na nakaayos babae B. Panuto: Salungguhitan ang register sa bawat pangungusap. Isulat kung saang larangan ito ginagamit. Isulat din ang kahulugan ng register ayon sa gamit nito sa larangan. Maaaring magbigay ng mahigit sa isang larangan. Halimbawa; Pinahiram niya ako ng bat para makasali ako sa laro. LARANGAN KAHULUGAN ISPORTS Kalimitang gawa sa kahoy na ginagamit panghampas ng bola sa paglalaro ng baseball at softball AGRIKULTURA Paniki 1. Bumili si Sally ng bagong mouse. LARANGAN KAHULUGAN TEKNOLOHIYA Ginagamit sa kompyuter upang magawa ang mga tasks AGRIKULTURA Uri ng hayop na kadalasang nakikita sa mga bahay 2. Gawa sa kawayan ang organo na ginagamit ng choir naming sa simbahan. LARANGAN KAHULUGAN MUSIKA Isang instrumento ANATOMIYA Parte ng katawan ng tao 3. Mamulot kayo ng mga bato sa bakuran. LARANGAN KAHULUGAN HEOLOHIYA uri ng mineral na matigas na nakikita sa kalsada MEDISINA Uri ng ipinagbabawal na gamot 4. Tumawag ng foul ang referee kaya pansamantalang nahinto ang laro. LARANGAN KAHULUGAN ISPORTS Tawag sa maling galaw sa basketball ETHAN MADRONIO25 PANDAMA Tawag sa nakakadiring amoy 5. Maraming buwaya ang nakita nila. LARANGAN KAHULUGAN ANIMAL Isang uri ng hayop na may malalaking ngipin PULITIKA Tawag sa mga korap sa pulitika o mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan C. Panuto: Basahin at pag-aralan ang mga sumusunod. Tukuyin ang mga salita ayon sa Dayalektal Barayti ng wika Isulat sa patlang ang wastong kasagutan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. bundok- bunrok_ morpolohikal____________________ hubog-hugis o korte(Maynila)/hubog-lasing(Cadiz)_____heograpikal______________ beyaran- bayaran _____morpolohikal__________ hilom-tahimik(Cebu)/ hilom-paggaling ng sugat(Maynila)_________heograpikal_____________ anim- innem ________morpolohikal___________ ekot- ikot ___________ponolohikal___________ labi-gabi (Pangasinan)/labi-bahagi ng bibig-(Maynila) _______heograpikal____________________ paaram- paalam _______morpolohikal_________ dala-bitbit(Maynila)/dala- dugo (Pangasinan) ______heograpikal_______ tahian- tahii ___morpolohikal________________________ amo-unggoy(Visaya)/ amo-taong pinalilingkuran(Maynila) ___________heograpikal______ wala-wara _______________morpolohikal_____________hain- paghanda ng pagkain sa mesa (Maynila)/hain-saa (Samar) ______heograpikal______ Nike-/nayk/ vs. /nay-ki/ _____________ponolohikal_________ 15. hugasan- hugasi ________morpolohikal______________ ETHAN MADRONIO25 Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4