Showing Page:
1/2
SƠ Đ TƯ DUY
1. Tn ti x hi v thc x hi.
TN TI XH- ton b sh vt
cht v nhng đk sh vt cht
ca xh
THC XH- là mt tinh thn
ca đời sng xã hi, là b
phn hp thnh ca văn ha
tinh thn ca xh. C tnh đc
lp tương đối,Lc hu hơn
ytxh.
PHƯƠNG
THC SX
DÂN
S V
MT
Đ
DÂN
S
HC ĐA
L
ĐK T
NHIÊN
Quyt đnh ni dung, tnh cht, đặc
đim,xu hưng vn đng, pht trin
TÂM L XH- ytxh th
hin trong ý thc cá
nhân, toàn b
ng, tình cm,
tâm trng,thói
quen, np sng, np
nghĩ, phong tục, tp
quán, ưc mun,
v.v. ca mt người,
mt tp đon
ngưi, mt b phn
xh hay ca toàn th
hi
YTXH KHOA
HC-
nhng
quan đim,
tư tưởng
đưc tng
hp, khi
qut ha
=> cc hc
thuyt xh
i dng
KN
H
NG-
giai đoạn
phát trin
cao hơn
ca ý thc
xh, là s
nhn thc
lý lun v
tn ti xh
2. Lc lưng sn xut v quan h sn xut
Showing Page:
2/2
QUYT ĐNH
LC LƯNG SX
s kết hp giữa người lao
động với tư liệu sn xut
QHSX-tng hp các quan h
kinh tế - vt cht giữa người vi
ngưi
trong quá tnh sn xut vt
cht.
NGƯI
LAO
ĐNG
TƯ LIU SX
LIU
ĐI
NG
QUAN
H S
HU
V
LIU
SX
QUAN
H
TRONG
QUN
L V
SX
QUAN
H
TRONG
PHÂN
PHI
SN
PHM
CÔNG
C
PHƯƠNG
TIN LĐ
CƠ S H TNG- toàn b nhng
quan h sx ca mt xh trong s vn đng
hin thc ca chng hp thnh cu
kinh t xh đ.
KIN TRC THƯNG TNG-toàn b nhng
quan đim, tưởng xh vi nhng thit
ch xh tương ng cng nhng qhxh ni ti
ca thưng tng hnh thnh trên 1 csht
nht đnh
QHSX
THNG
TR c
trưng
cho csht
ca xh
đ)
QHSX
MM
MNG
QHSX
TN DƯ
QUAN ĐIM TƯ
NG V CHNH
TR, PHP QUYN,
TÔN GIO, ĐO
ĐC, NGH
THUT, TRIT
HC
THIT CH XH
TƯƠNG NG
NHƯ NH C,
ĐNG PHI,
GIO HI, CC
ĐOAN TH XH
KHC
Q
3. Cơ sở h tng v kin trc thưng tng

Unformatted Attachment Preview

SƠ ĐỒ TƯ DUY 1. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Quyết định nội dung, tính chất, đặc điểm,xu hướng vận động, phát triển TỒN TẠI XH- toàn bộ sh vật chất và những đk sh vật chất của xh PHƯƠNG THỨC SX ĐK TỰ NHIÊN HC ĐỊA LÝ DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ Ý THỨC XH- là mặt tinh thần của đời sống xã hội, là bộ phận hợp thành của văn hóa tinh thần của xh. Có tính độc lập tương đối,Lạc hậu hơn ytxh. YTXH THÔNG THƯỜNGtri thức, quan niệm của con người chưa được hệ thống, tổng hợp, khái quát hóa. YTXH KHOA HỌCnhững quan điểm, tư tưởng được tổng hợp, khái quát hóa => các học thuyết xh dưới dạng KN TÂM LÍ XH- ytxh thể hiện trong ý thức cá nhân, toàn bộ tư tưởng, tình cảm, tâm trạng,thói quen, nếp sống, nếp nghĩ, phong tục, tập quán, ước muốn, v.v. của một người, một tập đoàn người, một bộ phận xh hay của toàn thể xã hội 2. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất HỆ TƯ TƯỞNGgiai đoạn phát triển cao hơn của ý thức xh, là sự nhận thức lý luận về tồn tại xh LỰC LƯỢNG SX QHSX-tổng hợp các quan hệ kinh tế - vật chất giữa người với người sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất trong quá trình sản xuất vật chất. TƯ LIỆU SX NGƯỜI LAO ĐỌNG TƯ LIỆU LĐ CÔNG CỤ LĐ QUAN HỆ SỞ HỮU VỀ TƯ LIỆU SX ĐỐI TƯỢNG LĐ QUAN HỆ TRONG QUẢN LÍ VÀ SX QUAN HỆ TRONG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LĐ PHƯƠNG TIỆN LĐ 3. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng QUYẾT ĐỊNH Q CƠ SỞ HẠ TẦNG- là toàn bộ những quan hệ sx của một xh trong sự vận động hiện thực của chúng hợp thành cơ cấu kinh tế xh đó. QHSX TÀN DƯ QHSX THỐNG TRỊ (đặc trưng cho csht của xh đó) QHSX MẦM MỐNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG-toàn bộ những quan điểm, tư tưởng xh với những thiết chế xh tương ứng cùng những qhxh nội tại của thượng tầng hình thành trên 1 csht nhất định QUAN ĐIỂM TƯ TƯỞNG VỀ CHÍNH TRỊ, PHÁP QUYỀN, TÔN GIÁO, ĐẠO ĐỨC, NGHỆ THUẬT, TRIẾT HỌC THIẾT CHẾ XH TƯƠNG ỨNG NHƯ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG PHÁI, GIÁO HỘI, CÁC ĐOAN THỂ XH KHÁC Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4