Access over 20 million homework & study documents

Content type
User Generated
Rating
Showing Page:
1/12
Стара българска литература
Задочно обучение
Анотация
Специалността "Стара българска литература" въвежда студентите в началния
период от историята на българската литература. Поради идейните си предпоставки,
естетически особености и обвързаност с християнския бого- служебен ритуал
текстовете, създадени или преведени през периода IX-ХVIII в., по-трудно се
възприемат от студентите като възможност за пълноценен диалог с истински
литературни творби. Диахронното излагане на материала затвърдява знанията на
студентите и откроява най-значимите творци и и най-популярните им
произведения . Акцентът пада върху делото на светите Първоучители и техните
следовници, върху дейците на Търновската книжовни школа и на българската
емиграция след 1396 г. върху авторите от ХVI в., както и върху някои анонимни
произведения, емблематични за българската литература.
ПРОГРАМА
1. Предмет, задачи и съвременно състояние на палеославистиката. Помощни
дисциплини, свързани с литературната история (палеография, текстология,
филигранология). Старобългарската ръкописна книга - особености. Типове писма и
украса. Значение на приписките и бележките в ръкописите. Съдбата на
старобългарските ръкописи.
Д. Лихачев.Текстология. На материале русской литературы X- XVII веков. Москва,
1962; от същия автор: Въпроси на текстологията. В: Д.С.Лихачов. Големият свят на
руската ли-тература. С., 1976, 619-667; Е.Ф.Карский. Славянская кирилловская
палеография. М.,1979;А. Джурова. Хи- ляда години българска ръкописна книга.
Орнамент и миниатюра. С.,1981; А. Джурова. Въведение в славянската
кодикология.С.,1997. Каталог. Заставки и инициали из славянските ръкописни
книги.С.,1999.К. Куев, Съдбата на старобългарската ръкописна книга през
вековете. София, 1986; Кл. Иванова, В началото бе книгата. София, 1983;Б.Велчева,
Старите български ръкописи и техният език. София, 1983;А. Джурова. Въведение в
славянската кодикология.С.,1997. Каталог. Заставки и инициали из славянските
ръкописни книги.С.,1999. Писахме да се знае. Приписки и литописи. Съст. В.Начев
и Н. Ферманджиев. С.,1984. П.Динеков. Ръкописната книга в историята на
културата. В: Проблеми на старата българска литература. С.,1989, 152-165 (има и
по-ранни издания); . П.Динеков. Проблеми на старата българска литература.
С.,1989, 334-404.
2. Периодизация на старата българска литература. Съотношение между
периодизацията и историческата хронология. Периодизация на историята на
българския език. Писмeна традиция в езическа България (славянска и
прабългарска). Старата българска култура и книжовност в контекста на
Европейското средновековие. Понятията Slavia Orthodoxa и Slavia Romana.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/12
П.Динеков.Въпросът за началото на българската литература. В: Литературни
въпроси. С.,1963; В.Бешевлиев. Първобългарски надписи. София, 1979; Б. Цонев.
История на българския книжовен език. София, т.1.С., 1984; М. Москов. Именник на
българските ханове. София, 1988; П.Динеков. Периодизация на историята на
старата българска литература. В: Проблеми на старата българска литература.
С.,1989, 56-73; А.Делева. Прабългарските заемки в старобългарския език като
материал за предписмената история на българския език. - В: Медиевистични
изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, 119-128.П.Динеков.
Общност и различие в развитието на старите славянски литератури. В: Из
историята на българската литература.С., 1969 , 18-36; П.Динеков. Българската
култура и взаимодействието й със световната култура. В: Проблеми на старата
българска литература. С.,1989, 425-436 (има и по-ранни издания); Р. Пикио,
“Православното славянство” и “римското славянство”. Литератур-но-
историографски въпроси. В: Православното славянство и старобългарската
литературна традиция, С., 1993, с.35-137 от същия автор: Мястото на старата
българска литература в културата на средновековна Европа- В: Православното
славянство и старобългарската литературна традиция, 137-171.
3. Християнството и старата българска литература. Библията като източник на
теми, мотиви и топоси в литературата. Библейските тематични ключове в
литeратурния код на православното славянство (Р. Пикио), литература-посредница
(Д.С.Лихачов). Пласт- посредник (А.Наумов). Ролята на ранновизантийския
(патристичен) период за оформянето на репертоара на старата българска
литература: Александрийска школа (Атанасий Александрийски), Кападокийска
школа (Василий Велики, Григорий Богослов, Григорий Ниски), Антиохийска
школа (Кирил Йерусалимски, Епифаний Кипърски, Йоан Златоуст).
Освен съответните статии в Енциклопедията, също и: Д.С.Лихачов. Големият свят
на руската ли- тература. С., 1976 , 525-535; Р. Пикио. “Функцията на библейските
тематични ключове в литера- турния код на православното славянство”- В:
Православното славянство и старобългарската литературна традиция, с.385- 437;
Кр. Станчев.Авторски тексти библейски цитати - В: Поетика на старобългарската
литература, 66-75; Н. Фрай. Великият код, София, 1993. Й. Мейендорф,
Византийско богословие, С., 1995; Г. Флоровский, Восточные отцы IV века. Т.I и
II. М., 1992 (второ изд.) ; С. С. Аверинцев. Ранновизантийската литература.
Традиции и поетика. Изд."Тавор", б. м., 2000; Хр.Трендафилов. Славянската
патристика: вчера, днес, утре. - В : Медиевистични изследвания в памет на Пейо
Димитров. Шумен, 1996, 17-24.
4. Основни естетически принципи на старата българска литература.
С. С. Аверинцев, Поетика ранневизантийской литературы. Москва, 1977; .
П.Динеков. Естетичес- кият свят на старата българска литература. В: Проблеми на
старата българска литература. С., 1989, 7-55. В.Бичков. Византийска естетика.
София; Кр. Станчев.Поетика настаробългарската литератута; Св.Дионисий
Ареопагит. За божествените имена. С., 1996.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/12

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 12 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
Стара българска литература Задочно обучение Анотация Специалността "Стара българска литература" въвежда студентите в началния период от историята на българската литература. Поради идейните си предпоставки, естетически особености и обвързаност с християнския бого- служебен ритуал текстовете, създадени или преведени през периода IX-ХVIII в., по-трудно се възприемат от студентите като възможност за пълноценен диалог с истински литературни творби. Диахронното излагане на материала затвърдява знанията на студентите и откроява най-значимите творци и и най-популярните им произведения . Акцентът пада върху делото на светите Първоучители и техните следовници, върху дейците на Търновската книжовни школа и на българската емиграция след 1396 г. върху авторите от ХVI в., както и върху някои анонимни произведения, емблема ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Just what I needed. Studypool is a lifesaver!

Studypool
4.7
Indeed
4.5
Sitejabber
4.4