Access over 20 million homework & study documents
search

Content type

User Generated

Rating

Showing Page:
1/22
Case study: Canh bạc lớn của George Soros GVHD: PGS.TS Trần Ngọc Thơ
LỜI MỞ ĐẦU
George Soros là nhà tỷ phú nổi tiềng khắp thế giới, ông sinh năm 1930, tại TP
Budapest,Hungary. nhà tài phiệt từng được mệnh danh “Mozart của thị
trường chứng khoán”, “Robin Hood tài chính”. Xếp thứ 38 trong danh sách
những người giàu nhất thế giới (năm 2003), với giá trị tài sản 7 tỷ USD. Nổi
tiếng với những thương vụ kiếm bạc tỷ qua các vụ đầu nghẹt thở. Nhà tỷ
phú thành công nhất trong lĩnh vực đầu bản. Một nhà đầu tiền mặt “vĩ
đại” nhất của thế kỷ 20.
Thực hiện: Lê Thành Tuân
1

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/22
Case study: Canh bạc lớn của George Soros GVHD: PGS.TS Trần Ngọc Thơ
Mục Lục
Lời mở đầu...........................................................................................
PHẦN 1: GEORGE SOROS TRƯỚC CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI
CHÍNH NƯỚC ANH 1992...............................................................
1. Tiu sử George Soros......................................................................................
2. George Soros trước 1992...............................................................................
PHẦN 2: GEORGE SOROS VỚI CUỘC KHỦNG TÀI CHÍNH
NƯỚC ANH 1992 :George Soros kiếm được hàng tỷ chỉ trong
một đêm là do may mắn hay do ông ta một sự hiểu biết uyên
thâm về hệ thống Tài Chính Quốc Tế................................................
1. Tình hình kinh tế nước Anh 1992...........................................
a. Kinh tế nước Anh đang trong giai đoạn suy thoái.......................
b. Sự ra đời hệ thống tỷ giá Châu Âu (ERM).............................................
2. Nguyên nhân khủng hoảng tài chính nước Anh: ngày thứ đen tối
(Black Wednesday)................................................................................................
3. Hành động của George Soros: Nhà đầu có một sự hiểu biết uyên
thâm về hệ thống tài chính quốc tế......................................................................
a. Quá trình đầu cơ của George Soros......................................................
b. Các biện pháp chống đỡ của NHTW Anh.............................12
c. Khủng hoảng xảy ra................................................................................
4. Nguyên tắc đầu tư của George Soros.........................................................
a. Linh cảm của Soros.................................................................................
b. Nguyên tắc đầu tư.......................................................15
PHẦN 3: GEORGE SOROS MỘT ANH HÙNG HAY
MỘT TỘI ĐỒ CỦA THẾ GIỚI.............................................
Thực hiện: Lê Thành Tuân
2

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/22

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up

Unformatted Attachment Preview

L?I M? ??U George Soros l? nh? t? ph? n?i ti?ng kh?p th? gi?i, ?ng sinh n?m 1930, t?i TP Budapest,Hungary. L? nh? t?i phi?t t?ng ???c m?nh danh l? "Mozart c?a th? tr??ng ch?ng kho?n", "Robin Hood t?i ch?nh". X?p th? 38 trong danh s?ch nh?ng ng??i gi?u nh?t th? gi?i (n?m 2003), v?i gi? tr? t?i s?n 7 t? USD. N?i ti?ng v?i nh?ng th??ng v? ki?m b?c t? qua c?c v? ??u c? ngh?t th?. Nh? t? ph? th?nh c?ng nh?t trong l?nh v?c ??u t? t? b?n. M?t nh? ??u c? ti?n m?t "v? ??i" nh?t c?a th? k? 20. M?c L?c L?i m? ??u 1 PH?N 1: GEORGE SOROS TR??C CU?C KH?NG HO?NG T?I CH?NH N??C ANH 1992 4 1. Ti?u s? George Soros. 4 2. George Soros tr??c 1992. 5 PH?N 2: GEORGE SOROS V?I CU?C KH?NG T?I CH?NH N??C ANH 1992 :George Soros ki?m ???c h?ng t? ch? trong m?t ??m l? do may m?n hay do ?ng ta c? m?t s? hi?u bi?t uy?n th?m v? h? th?ng T?i Ch?nh Qu?c T? .7 1. T?nh h?nh kinh t? n??c Anh 1992. 7 a. Kinh t? n??c Anh ?ang trong giai ?o?n suy tho?i. 7 b. S? ra ??i h? th?ng t? gi? Ch?u ?u (ERM) .8 2. Nguy?n nh?n kh?ng ho?ng t?i ch?nh n??c Anh: ng?y th? t? ?en t?i (Black Wednesday). 9 3. H?nh ??ng c?a George Soros: Nh? ??u t? c? m?t s? hi?u bi?t uy?n th?m v? h? th?ng t?i ch?nh qu?c t?. 10 a. Qu? tr?nh ??u c? c?a George Soros. 10 b. C?c bi?n ph?p ch?ng ?? c?a NHTW Anh. 12 c. Kh?ng ho?ng x?y ra. 13 4. Nguy?n t?c ??u t? c?a George Soros. 13 a. Linh c?m c?a Soros. 13 b. Nguy?n t?c ??u t?. 15 PH?N 3: GEORGE SOROS L? M?T ANH H?NG HAY L? M?T T?I ?? C?A TH? GI?I. 16 1. George Soros l? m?t anh h?ng ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
Goes above and beyond expectations!

Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4