Access over 35 million academic & study documents

Geo us ugi powt rzenie

Content type
User Generated
School
Liceum
Rating
Showing Page:
1/7
USŁUGI powtórzenie
1. Wymień czynniki decydujące o szybkim rozwoju usług w Polsce:
- wzrost zapotrzebowania na usługi ze względu na wzrost zamożności ludności,
-
-
2. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce, przyczyny,
Najwyższe: mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie,
Najniższe: podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie,
- uzasadnij wysoki poziom rozwoju usług w woj. Mazowieckim.
-
-
3. Podaj po jednym argumencie przyrodniczym, społeczno-gospodarczym,
historycznym, które wpłynęły na niską gęstość linii kolejowych we wschodniej części Polski:
- przyrodniczy - - społeczny - ……
- gospodarczy - - historyczny -………
4. Ocena polskiej sieci rzecznej; argumenty „za” i „przeciw”
*sprzyjające:
-
-
*ograniczające: /Podaj przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny marginalnego znaczenia Wisły w transporcie
wodnym.
-
5.Wyjaśnij, jaki wpływ na rynek pracy naszego kraju ma/może mieć poprawa dostępności do internetu. Podaj trzy przykłady.
-
-
-
6. Określ przyczyny wzrostu obrotów h.z w ostatnich latach
-
-
-
7. UZASADNIJ
- duże znaczenie n/w państw w wymianie handlowej Polski
- Niemcy
- Rosja
- Chiny -
8. Wybrzeże Bałtyku oraz Pojezierza to regiony, które latem odwiedzają tysiące turystów. Zima natomiast jest tu
sezonem martwym pod względem turystycznym.
Podaj problemy wynikające z dużej sezonowości ruchu turystycznego w tych regionach:
-
- -
9. Określ ograniczenia wzrostu liczby pasażerów podróżujących samolotami na krajowych liniach lotniczych
-
-
10. Spośród wymienionych organizacji wykreśl te do których Polska nie należy:
a. Organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
b. Grupa Wyszehradzka,
c. Wspólnota Niepodległych Państw
d. Europejskie Stowarzyszenie o Wolnym Handlu/EFTA/,
e. Bank Rozwoju Rady Europy.
f. Pakt Północnoatlantycki,
g. Światowa Organizacja Zdrowia/WHO/ itp.

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
2/7
12. Wyjaśnij, dlaczego większą aktywność w nawiązywaniu współpracy charakteryzują się społeczności
po obu stronach granicy euroregionu Sprew - Nysa Bóbr niż w euroregionie Bug.
13. W grudniu 2015 uruchomiono gazoport w Świnoujściu. Oceń wpływ tej inwestycji na rozwój i sytuację
gospodarczą kraju; podaj trzy argumenty.
14. Zaproponuj działania unowocześniające transport samochodowy/kolejowy; do każdej propozycji dopisz korzyści
jakie one przyniosą.
-
15. Zaproponuj działania, które mogą zwiększyć znaczenie Polski w m.w.h.
16. Zaproponuj działania, które mogą zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski.
17. Podaj przyczyny:
- wzrostu znaczenia łączności, transportu lotniczego,
- zmniejszenia liczby osób korzystających ze zbiorowego transportu samochodowego –
- itp.
18. Ustal prawdziwość niżej wymienionych zdań:
a. Długość czynnych linii kolejowych w Polsce zwiększa się - …..
b. Żegluga śródlądowa odgrywa śladową role w transporcie towarów - ………
d. W ostatnich latach w naszym kraju systematycznie rośnie liczba przesyłek listowych - ……
g. Od 2004 roku Polska jest członkiem Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego - …………
k. Od 1991 roku Polska jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych - …………
m. Saldo transferów finansowych z U.E. do Polski w latach 2004 - 2018 było zawsze dodatnie - ……
n. Głównymi celami krajowych podróży turystycznych Polaków były turystyka i wypoczynek - ……
p. Zmiana struktury geograficznej handlu zagranicznego Polski nastąpiła po wstąpieniu naszego kraju do
U.E. -
18. Rozpoznaj obiekty turystyczne na podstawie opisów, zlokalizuj je na mapie:
1. Najstarsza w Polsce kopalnia, obecnie najgłębiej położone muzeum z salami wystawowymi - ..
2. Największe muzeum martyrologii II wojny światowej - …….
3. Zabytkowa część miasta związana z najsłynniejszym polskim astronomem - .
4. Środkowa część jednego z najpiękniejszych miast renesansowych - …….
5. Najbardziej znany obiekt kultu religijnego w Polsce - …….
6. Obiekt kultu religijnego, z naturalną drogą krzyżową przypominającą topografię Jerozolimy -
7. Największa ceglana twierdza, do której schroniły się resztki armii pokonanej pod Grunwaldem - …..
8. Najstarszy, zabytkowy obiekt sportowy, ciągle wykorzystywany do rozgrywek sportowych - ….
9. Drewniany kościół o budowie zrębowej - …………………
10. Barokowa świątynia luterańska - ..….
11. Największy park w styku angielskim w Polsce - …………
12. Powstałe w wyniku erozji unikalne formy, skalne labirynty - ……
13. Najbardziej charakterystyczny, utworzony w skałach wapiennych przełom rzeczny - ………
14. Jaskinia o najbogatszej szacie naciekowej w Polsce - ……………….

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
Showing Page:
3/7

Sign up to view the full document!

lock_open Sign Up
End of Preview - Want to read all 7 pages?
Access Now
Unformatted Attachment Preview
USŁUGI – powtórzenie Wymień czynniki decydujące o szybkim rozwoju usług w Polsce: - wzrost zapotrzebowania na usługi ze względu na wzrost zamożności ludności, 2. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce, przyczyny, Najwyższe: mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, Najniższe: podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, - uzasadnij wysoki poziom rozwoju usług w woj. Mazowieckim. - 1. 3. Podaj po jednym argumencie przyrodniczym, społeczno-gospodarczym, historycznym, które wpłynęły na niską gęstość linii kolejowych we wschodniej części Polski: - przyrodniczy - … - społeczny - ……… - gospodarczy - … - historyczny -……… 4. Ocena polskiej sieci rzecznej; argumenty „za” i „przeciw” *sprzyjające: *ograniczające: /Podaj przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny marginalnego znaczenia Wisły w transporcie wodnym. 5.Wyjaśnij, jaki wpływ na rynek pracy naszego kraju ma/może mieć poprawa dostępności do internetu. Podaj trzy przykłady. 6. Określ przyczyny wzrostu obrotów h.z w ostatnich latach 7. UZASADNIJ - duże znaczenie n/w państw w wymianie handlowej Polski - Niemcy – - Rosja – - Chiny 8. Wybrzeże Bałtyku oraz Pojezierza to regiony, które latem odwiedzają tysiące turystów. Zima natomiast jest tu sezonem martwym pod względem turystycznym. Podaj problemy wynikające z dużej sezonowości ruchu turystycznego w tych regionach: 9. Określ ograni ...
Purchase document to see full attachment
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.

Anonymous
I was having a hard time with this subject, and this was a great help.

Studypool
4.7
Indeed
4.5
Sitejabber
4.4