Showing Page:
1/2
KIU MNG
I. Khái nim
- Mng là tp hp hu hn các phn t có cùng
kiu
- Mi mt phn t đều có 1 ch s riêng
VD: Mng A:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
1
4
8
3
1
0
9
10
3
II. Cú pháp ca mng 1 chiu
Cú pháp:
2.1. Khai báo
- Có 2 cách để khai báo mng 1 chiu:
+ Khai báo trc tiếp
+ Khai báo gián tiếp
-Khai báo trc tiếp:
VD:
VAR <tên mng>: Array[ftđ..ftc] of <Kiu DL>;
Showing Page:
2/2
a. Var a: array(1 2) of integer;
b. Var a:array[1…3] of byte
c. Var a:array[1….6] of char
d. Var a:array[1..n] of real;
e. Var a:array[1..100] of longint;

Unformatted Attachment Preview

KIỂU MẢNG I. Khái niệm - Mảng là tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu - Mỗi một phần tử đều có 1 chỉ số riêng VD: Mảng A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 4 8 3 1 0 10 3 9 10 II. Cú pháp của mảng 1 chiều Cú pháp: 2.1. Khai báo - Có 2 cách để khai báo mảng 1 chiều: + Khai báo trực tiếp + Khai báo gián tiếp -Khai báo trực tiếp: VAR : Array[ftđ..ftc] of ; VD: a. Var a: array(1 2) of integer; b. Var a:array[1…3] of byte c. Var a:array[1….6] of char d. Var a:array[1..n] of real; e. Var a:array[1..100] of longint; Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4