Showing Page:
1/6
1. Tóm tắt bản án:
Nguyên đơn Đỗ Thi Thy kiện Bị đơn y ban nhân dân th xã DA, tnh BD về
quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lí đất đai.
1.1. Dữ kiện xung quanh vấn đề:
- Ngày 16/10/1998, Th tng Chính ph ban hành Quyết định s 937/QĐ-TTg v vic
thu hi 269.167m2 đất thuc xã Bình An, huyn Thun An, tnh BD và giao cho Công
ty Công viên Lch s Vn hóa dân tc thành ph H Chí Minh s dng toàn b din
tích đất này đ xây dng Công viên Lch s Vn hóa dân tc.
- Ngày 18/5/2000, UBND tnh BD ban hành Thông báo s 1277/UB.SX v vic áp dng
giá đền bù khu vc xây dựng Công viên vi ni dung là thng nhất áp dng giá đền bù
trong khu vc 27ha quy hoch xây dng Công viên thuc xã Bình An, huyn DA theo
gđền ca thành ph H Ch Minh nh tinh thn Thông báo 216/TB.UB ngày
08/11/1996 trc đây ca tnh.
- Ti Biên bn s 50/BBKK ngày 19/3/2003 ca Hi đng đền bù gii phóng mt bng
D án đu t xây dng Công viên LSVHDT th hin: Diện tích đất đang s dng ca
h bà NĐ_Đỗ Thi Thy là 3.067m2; din tích phi gii ta là 3.067m2 đất
- Ngày 10/02/2004, UBND tnh BD ban hành Công vn s 419/B-SX v vic áp giá
bi thng đi vi D án đu t xây dng Công viên, thay thế Công vn s 1277/UB-
SX ngày 18/5/2000, vi ni dung: Chp thun đơn giá bi thng theo Quyết định s
35/QĐ-UB ngày 13/3/2003 ca UBND thành ph H Ch Minh.
- Ngày 11/4/2004, Hi đng đền bù D án đu t xây dng Công viên LSVHDT thành
ph HCM thuc UBND huyn DA, tnh BD lp Bng chiết tính toàn b diện tích đất
tài sản trên đất đi vi h gia đình Thy; xác định tng s tin h gia đình
NĐ_Thy đc đền bù là 1.307.830.800đ.
- Ngày 11/4/2005, UBND huyn DA, tnh BD ban hành Quyết định s 815/QĐ.UB về
giá tr bi thng đất tài sản trên đất ca h gia đình Thy, vi ni dung: Điều
chnh giá tr bi thng cho h bà Thy vi tng s tin bi thng là 1.307.830.800đ.
- Ngày 27/11/2007, UBND huyn DA ban hành Quyết định s 3902/QĐ-UBND v vic
thu hi 3.067m2 đất ca h bà Thy đ thc hin bi thng gii phóng mt bng thuc
D án đu t xây dng Công viên LSVHDT.
- Nguyên đơn đã khiếu ni quyết đnh trên.
- Ngày 02/8/2011, bà Thy khi kin; yêu cu hy Quyết định s 815/QĐ-UBND ngày
11/4/2005, Bng chiết tính giá tr bi thng thit hi s 50/BB-ĐB ngày 11/4/2005 và
Quyết định s 3902/QĐ-B ngày 27/11/2007 ca y ban nhân dân huyn DA. do:
Toàn b nhà, xng và diện tích 3.067m2 đt ca gia đình không nm trong quy
hoch D án Công viên LSVHDT thành ph HCM; trình t, th tc thu hi đất ca
Showing Page:
2/6
UBND huyn DA trái vi quy định ca pháp lut, không công b quy hoch công
khai, thu hi đất không đúng đi tng, ban hành quyết định bi thng thit hi v đất
trc khi quyết định thu hi đất sau khi gia đình khiếu ni nhiu ln thì mi
ban hành quyết đnh thu hi đt.
1.2. Quyết định của Toà án:
Sơ thẩm:
- Đình ch yêu cu khi kin ca Thy đi vi Quyết định s 815/QĐ-UBND ngày
11/4/2005 ca y ban nhân dân huyn DA (nay là th xã DA).
- Bác yêu cu khi kin ca ngi khi kiện bà NĐ_Đỗ Thi Thy đi vi Quyết định s
3902/QĐ-UB ngày 27/11/2007 ca y ban nhân dân huyn DA (nay là th xã DA)
- Gi nguyên Quyết định s 3902/QĐ-UB ngày 27/11/2007 ca y ban nhân dân huyn
DA (nay là th xã DA)
Phúc thẩm:
Không chp nhn yêu cu kháng cáo ca bà NĐ_Đỗ Thi Thy. Gi nguyên Bn án hành
chính sơ thm s 05/2011/HC- ST ngày 23/9/2011 ca Tòa án nhân dân th xã DA, tnh
BD.
Giám đốc thẩm:
- Chp nhn Kháng ngh giám đc thm ca Chánh án Tòa án nhân dân ti cao.
- Hy Bn án hành chính phúc thm ca Tòa án nhân dân tnh BD Bn án hành chính
sơ thm ca Tòa án nhân dân th xã DA, tnh BD; giao h sơ v án đ Tòa án nhân dân
th xã DA, tnh BD xét x sơ thm li theo đúng quy đnh ca pháp lut.
2. Bình luận:
2.1. Yêu cu khi kin ca bà Thy đi vi Quyết định 815/QĐ.UB về vic giá
tr bi thưng đt và tài sản trên đất
Theo Điu 3 Ngh Quyết s 56/2010/NQ-QH 12 ngày 24/11/2010
“Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính hiệu lực, người khiếu
nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản
đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 m
2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được
giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì
có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”
Cn c vào quy định trên thì vic bà Thy khi kin vào ngày 2/8/2011 đi vi quyết
định s 815/QĐ.UB về vic giá tr bi thng đất và tài sản trên đất ca UBND huyn
DA là đúng th tc quy định pháp lut. Theo Điều 3 NQ 56/2010/NQ-QH12, thì vic
Showing Page:
3/6
thc hin khiếu ni hành chí, vi phm hành chính v qun lí đất đai ca bà Thy đi vi
UBND huyn DA là đã c hiu lc. Vì vy ta án thm đã đình ch vic gii quyết
yêu cu khi kin ca bà Thy là không c cn c. Và vic ta án phúc thm gi nguyên
quyết đnh hành chính ca bn án sơ thm đã làm hn chế quyn khi kin ca bà Thy.
2.2. Thu hi đất
* Đặt vấn đề: Toàn b diện tích 3.067m2 đất (thuc mt phn tha 831, mt phn tha
144 và mt phn tha 137) ca h gia đình bà Thy bị thu hồi có hợp pháp hay không?
- Cn c vào quy định ti Khoản 1 Điều 38 LĐĐ 2003 thì:
Điều 38. Các trường hợp thu hồi đất
Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
1. Nhà nước s dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích
công cộng, phát triển kinh tế;
Đất ca h gia đình Thy thuc trng hp đất bị thu hi mc đích li ích công
cng, phát trin kinh tế. Bên cnh đ, theo Bản đ địa chính khu quy hoch Làng Vn
hóa dân tc, do S Địa chính tnh BD xác lp ngày 09/9/1998 ti Bình An, huyn
Thun An, tnh Sông Bé (nay là thDA, tnh BD) thì toàn b diện tích 3.067m2 đất
(thuc mt phn tha 831, mt phn tha 144 mt phn tha 137) ca h gia đình
Thy nm trong khuôn viên D án Công viên Lch s Vn hóa dân tc thành ph
HCM.
- Đi vi đất thuc trng hp thu hi mc đích li ích công cng, phát trin kinh
tế thì trình tự, th tc thu hi đất đc quy định ti Điều 130 Nghị định s 181/2004/NĐ-
CP ngà 29/10/2004 ca Chính ph, tm tắt ni dung nh sau:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch s dụng đất đã phê duyệt, UBND cấp có thẩm quyền giao
cho quan Tài nguyên môi trường trực thuộc chỉ đạo Văn phòng đăng quyền s
dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất thu hồi và trích
sao hồ sơ địa chính.
Bước 2. Lập, thẩm định xét duyệt phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt
bằng
•Trường hợp chưa có dự án đu tư: Tổ chức phát triển quỹ đất lập phương án tổng thể
trình UBND cấp tỉnh phê duyệt
•Trường hợp đã dự án đu tư: UBND cấp huyện lập phương án tổng thể trình UBND
cấp tỉnh phê duyệt
ớc 3. Thông báo về việc thu hồi đất. UBND cấp huyện i đất bị thu hồi thông
báo thu hồi đất:
•Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp: thông báo trước ít nhất 90 ngày
Showing Page:
4/6
•Trường hợp thu hồi đất phi nông nghiệp: thông báo trước ít nhất 180 ngày
Bước 4. Quyết định thu hồi đất
Trước khi hết hạn thông báo ít nhất là 20 ngày, tổ chức phát triển quỹ đất hoặc UBND
cấp huyện trình phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở tài nguyên môi trường
trình quyết định thu hồi đất để UBND cấp tỉnh phê duyệt.
Với đất của hộ gia đình cá nhân, sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND cấp tỉnh,
UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi đất với từng hộ gia đình, cá nhân.
Bước 5. Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng
•Sau khi tổ chức phát triển quỹ đất hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng
đối với đất chưa dự án đu tư, UBND cấp tỉnh giao đất cho tổ chức phát triển quỹ
yđất để quản lý
•UBND cấp huyện tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với đất đã có dự
án . Sau khi hoàn thành UBND cấp tỉnh giao đất, cho thuê đất cho các nhà đu tư.
Cn c theo quy định về trình tự, th tc thu hi đất nêu trên thì UBND huyện DA đã
vi phm trình tự, th tc thu hi đất. C th, trc khi ra quyết định thu hi đất, UBND
huyện DA phải ra thông báo về việc thu hi đất gi đến h gia đình bà Thy sau khi
c quyết định thu hi đất ca UBND tnh thì UBND huyện DA mi ra quyết định thu
hi đất vi h gia đình bà.
-> vy trình tự th tc thu hi đất ca UBND huyện DA đi vi Thy không
đúng vi quy định ca pháp lut, cho nên việc bà Thy cho rng trình tự th tc sai là c
cn c pháp lý.
* Bình luận quy định pháp luật về thu hồi đất:
- Lut đất đai 2003 vẫn cha quy định chi tiết về trình tự th tc thu hi đất mà ch quy
định ti Điều 130, Nghị định 181/2004/NĐ-CP tuy nhiên quy định này vẫn cn nhiều
hn chế. Lut đất đai 2013 đã c sa đi, b sung chi tiết về trình tự th tc thu hi đất
ti Điều 69. Trong đ, việc thông báo ra quyết định thu hi đất đc thực hiện đu
tiên, trc khi kim đất đai, lp thm định phơng án bi thng, hỗ tr tái định
c,...-> đảm bảo quyền li, tôn trọng quyền s dng đất ca nhng ngi c đất bị thu
hi
- Hiến pháp nm 1992 đã khẳng định, nhà nc ch thu hi đất trong trng hp tht
cn thiết hay vì mc đích đảm bảo an ninh quc phng.
Điều 23
Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá.
Trong trường hợp thật cn thiết do quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, Nhà
nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo
thời giá thị trường.
Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.
Showing Page:
5/6
Thế nhng, đến Lut Đất đai 2003 li m rng thêm “thu hi đất li ích công cng
và đ phát trin kinh tế”.
C th thấy  Lut ca nhiều nc nh Anh, Pháp, Nht, Trung Quc, Mỹ... thì không
c mt nc nào ni thu hi đất đ phát trin kinh tế. Bi vì họ tôn trọng tài sản
nhân quyền tài sản đ đc nhà nc bảo vệ bng lut về quyền s hu tài sản
nhân.
Quy định “Nhà nc quyết định thu hi đất đ s dng vào mc đích thực hiện các dự
án phát trin kinh tế - xã hi” là cha phù hp. Các nhà đu t thực hiện các dự án phát
trin kinh tế - hi phải trực tiếp tha thun vi ngi s dng đất. Trên thực tế, khi
đã c quyết định thu hi đất ca các cơ quan nhà nc c thm quyền nhng trong mt
thi gian dài các quan c liên quan vẫn cha thực hiện công tác thu hi đất. Việc
không c chế tài về thi hn hoàn thành thu hi đất dễ bị nhân trc li, gây thất thoát
cho Nhà nc, đng thi gây ra nhiều kh khn cho cá nhân, t chc c đất bị thu hi.
Vì vy cn b sung quy định về thi hn c hiệu lực ca quyết định thu hi đất.
2.2. Bi thưng cho ngưi có đất bị thu hi
Về việc Hi đng đền Dự án đu t xây dựng Công viên Lịch s Vn ha dân tc
thành ph HCM thuc y ban nhân dân huyện DA, tnh BD tiến nh lp Bảng chiết
tính toàn b diện tích đất và tài sản trên đất đi vi h gia đình bà Thy xác định tng s
tiền h gia đình Thy đc đền 1.307.830.800đ UBND huyện DA, tnh
BD ban hành quyết định 815/QĐ.UB về giá trị bi thng đất tài sản trên đất đất ca
h gia đình bà Thy, vi ni dung: Điều chnh giá trị bi thng cho h bà Thy vi tng
s tiền bi thng là1.307.830.800đ. Vì bản án không ni rõ vì sao bà Thy không đng
ý vi mc bi thng này nên nhm chúng tôi không bình lun về mc giá bi thng.
* Bình luận quy định pháp luật về bồi thường cho người có đất bị thu hồi:
- Mc định giá ca Nhà nc thng không đảm bảo quyền li ca ngi dân thng
thấp hơn mc giá thị trng. Vi mc bi thng đ, ngi dân sẽ không th chi trả
ni 1 suất đất tái định c tơng đơng vi đất cũ ca họ.
- Ch th xác định giá bi thng cha phù hp – phải là cơ quan đc lp
Cn thiết thành lp quan c thm quyền c định về giá đất đc lp vi quan c
thm quyền thu hi. C nh vy, mi đảm bảo khách quan cho ngi c đất bị thu hi
và không đ ngi bị thu hi đất là ngi đng ngoài cuc về giá đất. Thực tế hiện nay
giá đất do chính quyền quyết định.
Cho rng: Do Chính ph quy định khung giá đất khi đền bù, nên cấp tnh, thành kh
vt khung, dẫn đến ngi dân không đng tình, kh trong thực hiện dự án. Lut nên
theo hng Chính ph giao cho cấp tnh, thành định giá đất hàng nm HĐND điều
chnh cho phù hp.
Showing Page:
6/6

Unformatted Attachment Preview

1. Tóm tắt bản án: Nguyên đơn là bà Đỗ Thi Thy kiện Bị đơn là Ủy ban nhân dân thị xã DA, tỉnh BD về quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lí đất đai. 1.1. Dữ kiện xung quanh vấn đề: - Ngày 16/10/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 937/QĐ-TTg về việc thu hồi 269.167m2 đất thuộc xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh BD và giao cho Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thành phố Hồ Chí Minh sử dụng toàn bộ diện tích đất này để xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc. - Ngày 18/5/2000, UBND tỉnh BD ban hành Thông báo số 1277/UB.SX về việc áp dụng giá đền bù khu vực xây dựng Công viên với nội dung là thống nhất áp dụng giá đền bù trong khu vực 27ha quy hoạch xây dựng Công viên thuộc xã Bình An, huyện DA theo giá đền bù của thành phố Hồ Chỉ Minh như tinh thần Thông báo 216/TB.UB ngày 08/11/1996 trước đây của tỉnh. - Tại Biên bản số 50/BBKK ngày 19/3/2003 của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Công viên LSVHDT thể hiện: Diện tích đất đang sử dụng của hộ bà NĐ_Đỗ Thi Thy là 3.067m2; diện tích phải giải tỏa là 3.067m2 đất - Ngày 10/02/2004, UBND tỉnh BD ban hành Công văn số 419/ƯB-SX về việc áp giá bồi thường đối với Dự án đầu tư xây dựng Công viên, thay thế Công văn số 1277/UBSX ngày 18/5/2000, với nội dung: Chấp thuận đơn giá bồi thường theo Quyết định số 35/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND thành phố Hồ Chỉ Minh. - Ngày 11/4/2004, Hội đồng đền bù Dự án đầu tư xây dựng Công viên LSVHDT thành phố HCM thuộc UBND huyện DA, tỉnh BD lập Bảng chiết tính toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất đối với hộ gia đình bà Thy; xác định tổng số tiền mà hộ gia đình bà NĐ_Thy được đền bù là 1.307.830.800đ. - Ngày 11/4/2005, UBND huyện DA, tỉnh BD ban hành Quyết định số 815/QĐ.UB về giá trị bồi thường đất và tài sản trên đất của hộ gia đình bà Thy, với nội dung: Điều chỉnh giá trị bồi thường cho hộ bà Thy với tổng số tiền bồi thường là 1.307.830.800đ. - Ngày 27/11/2007, UBND huyện DA ban hành Quyết định số 3902/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.067m2 đất của hộ bà Thy để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công viên LSVHDT. - Nguyên đơn đã khiếu nại quyết định trên. - Ngày 02/8/2011, bà Thy khởi kiện; yêu cầu hủy Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 11/4/2005, Bảng chiết tính giá trị bồi thường thiệt hại số 50/BB-ĐB ngày 11/4/2005 và Quyết định số 3902/QĐ-ỮB ngày 27/11/2007 của ủy ban nhân dân huyện DA. Lí do: Toàn bộ nhà, xưởng và diện tích 3.067m2 đất của gia đình bà không nằm trong quy hoạch Dự án Công viên LSVHDT thành phố HCM; trình tự, thủ tục thu hồi đất của UBND huyện DA là trái với quy định của pháp luật, không công bố quy hoạch công khai, thu hồi đất không đúng đối tượng, ban hành quyết định bồi thường thiệt hại về đất trước khi có quyết định thu hồi đất và sau khi gia đình bà khiếu nại nhiều lần thì mới ban hành quyết định thu hồi đất. 1.2. Quyết định của Toà án: Sơ thẩm: - Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Thy đối với Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 11/4/2005 của ủy ban nhân dân huyện DA (nay là thị xã DA). - Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện bà NĐ_Đỗ Thi Thy đối với Quyết định sổ 3902/QĐ-UB ngày 27/11/2007 của ủy ban nhân dân huyện DA (nay là thị xã DA) - Giữ nguyên Quyết định sổ 3902/QĐ-UB ngày 27/11/2007 của ủy ban nhân dân huyện DA (nay là thị xã DA) Phúc thẩm: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà NĐ_Đỗ Thi Thy. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 05/2011/HC- ST ngày 23/9/2011 của Tòa án nhân dân thị xã DA, tỉnh BD. Giám đốc thẩm: - Chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. - Hủy Bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh BD và Bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã DA, tỉnh BD; giao hồ sơ vụ án để Tòa án nhân dân thị xã DA, tỉnh BD xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. 2. Bình luận: 2.1. Yêu cầu khởi kiện của bà Thy đối với Quyết định QĐ 815/QĐ.UB về việc giá trị bồi thường đất và tài sản trên đất Theo Điều 3 Nghị Quyết số 56/2010/NQ-QH 12 ngày 24/11/2010 “Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 đến ngày Luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật tố tụng hành chính.” Căn cứ vào quy định trên thì việc bà Thy khởi kiện vào ngày 2/8/2011 đối với quyết định số 815/QĐ.UB về việc giá trị bồi thường đất và tài sản trên đất của UBND huyện DA là đúng thủ tục quy định pháp luật. Theo Điều 3 NQ 56/2010/NQ-QH12, thì việc thực hiện khiếu nại hành chí, vi phạm hành chính về quản lí đất đai của bà Thy đối với UBND huyện DA là đã có hiệu lực. Vì vậy tòa án sơ thẩm đã đình chỉ việc giải quyết yêu cầu khởi kiện của bà Thy là không có căn cứ. Và việc tòa án phúc thẩm giữ nguyên quyết định hành chính của bản án sơ thẩm đã làm hạn chế quyền khởi kiện của bà Thy. 2.2. Thu hồi đất * Đặt vấn đề: Toàn bộ diện tích 3.067m2 đất (thuộc một phần thửa 831, một phần thửa 144 và một phần thửa 137) của hộ gia đình bà Thy bị thu hồi có hợp pháp hay không? - Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 38 LĐĐ 2003 thì: Điều 38. Các trường hợp thu hồi đất Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: 1. Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế; Đất của hộ gia đình bà Thy thuộc trường hợp đất bị thu hồi vì mục đích lợi ích công cộng, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, theo Bản đồ địa chính khu quy hoạch Làng Văn hóa dân tộc, do Sở Địa chính tỉnh BD xác lập ngày 09/9/1998 tại xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé (nay là thị xã DA, tỉnh BD) thì toàn bộ diện tích 3.067m2 đất (thuộc một phần thửa 831, một phần thửa 144 và một phần thửa 137) của hộ gia đình bà Thy nằm trong khuôn viên Dự án Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thành phố HCM. - Đối với đất thuộc trường hợp thu hồi vì mục đích lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thì trình tự, thủ tục thu hồi đất được quy định tại Điều 130 Nghị định số 181/2004/NĐCP ngàỵ 29/10/2004 của Chính phủ, tóm tắt nội dung như sau: Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt, UBND cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan Tài nguyên môi trường trực thuộc chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất thu hồi và trích sao hồ sơ địa chính. Bước 2. Lập, thẩm định và xét duyệt phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng •Trường hợp chưa có dự án đầu tư: Tổ chức phát triển quỹ đất lập phương án tổng thể trình UBND cấp tỉnh phê duyệt •Trường hợp đã có dự án đầu tư: UBND cấp huyện lập phương án tổng thể trình UBND cấp tỉnh phê duyệt Bước 3. Thông báo về việc thu hồi đất. UBND cấp huyện nơi có đất bị thu hồi thông báo thu hồi đất: •Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp: thông báo trước ít nhất 90 ngày •Trường hợp thu hồi đất phi nông nghiệp: thông báo trước ít nhất 180 ngày Bước 4. Quyết định thu hồi đất Trước khi hết hạn thông báo ít nhất là 20 ngày, tổ chức phát triển quỹ đất hoặc UBND cấp huyện trình phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở tài nguyên môi trường trình quyết định thu hồi đất để UBND cấp tỉnh phê duyệt. Với đất của hộ gia đình cá nhân, sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện ra quyết định thu hồi đất với từng hộ gia đình, cá nhân. Bước 5. Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng •Sau khi tổ chức phát triển quỹ đất hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất chưa có dự án đầu tư, UBND cấp tỉnh giao đất cho tổ chức phát triển quỹ yđất để quản lý •UBND cấp huyện tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với đất đã có dự án . Sau khi hoàn thành UBND cấp tỉnh giao đất, cho thuê đất cho các nhà đầu tư. Căn cứ theo quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất nêu trên thì UBND huyện DA đã vi phạm trình tự, thủ tục thu hồi đất. Cụ thể, trước khi ra quyết định thu hồi đất, UBND huyện DA phải ra thông báo về việc thu hồi đất gửi đến hộ gia đình bà Thy và sau khi có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì UBND huyện DA mới ra quyết định thu hồi đất với hộ gia đình bà. -> Vì vậy trình tự thủ tục thu hồi đất của UBND huyện DA đối với bà Thy là không đúng với quy định của pháp luật, cho nên việc bà Thy cho rằng trình tự thủ tục sai là có căn cứ pháp lý. * Bình luận quy định pháp luật về thu hồi đất: - Luật đất đai 2003 vẫn chưa quy định chi tiết về trình tự thủ tục thu hồi đất mà chỉ quy định tại Điều 130, Nghị định 181/2004/NĐ-CP tuy nhiên quy định này vẫn còn nhiều hạn chế. Luật đất đai 2013 đã có sửa đổi, bổ sung chi tiết về trình tự thủ tục thu hồi đất tại Điều 69. Trong đó, việc thông báo và ra quyết định thu hồi đất được thực hiện đầu tiên, trước khi kiểm kê đất đai, lập thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư,...-> đảm bảo quyền lợi, tôn trọng quyền sử dụng đất của những người có đất bị thu hồi - Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định, nhà nước chỉ thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết hay vì mục đích đảm bảo an ninh quốc phòng. Điều 23 Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định. Thế nhưng, đến Luật Đất đai 2003 lại mở rộng thêm “thu hồi đất vì lợi ích công cộng và để phát triển kinh tế”. Có thể thấy ở Luật của nhiều nước như Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Mỹ... thì không có một nước nào nói là thu hồi đất để phát triển kinh tế. Bởi vì họ tôn trọng tài sản cá nhân và quyền tài sản đó được nhà nước bảo vệ bằng luật về quyền sở hữu tài sản cá nhân. Quy định “Nhà nước quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội” là chưa phù hợp. Các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải trực tiếp thỏa thuận với người sử dụng đất. Trên thực tế, khi đã có quyết định thu hồi đất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng trong một thời gian dài các cơ quan có liên quan vẫn chưa thực hiện công tác thu hồi đất. Việc không có chế tài về thời hạn hoàn thành thu hồi đất dễ bị cá nhân trục lợi, gây thất thoát cho Nhà nước, đồng thời gây ra nhiều khó khăn cho cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi. Vì vậy cần bổ sung quy định về thời hạn có hiệu lực của quyết định thu hồi đất. 2.2. Bồi thường cho người có đất bị thu hồi Về việc Hội đồng đền bù Dự án đầu tư xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thành phố HCM thuộc ủy ban nhân dân huyện DA, tỉnh BD tiến hành lập Bảng chiết tính toàn bộ diện tích đất và tài sản trên đất đối với hộ gia đình bà Thy xác định tổng số tiền mà hộ gia đình bà Thy được đền bù là 1.307.830.800đ và UBND huyện DA, tỉnh BD ban hành quyết định 815/QĐ.UB về giá trị bồi thường đất và tài sản trên đất đất của hộ gia đình bà Thy, với nội dung: Điều chỉnh giá trị bồi thường cho hộ bà Thy với tổng số tiền bồi thường là1.307.830.800đ. Vì bản án không nói rõ vì sao bà Thy không đồng ý với mức bồi thường này nên nhóm chúng tôi không bình luận về mức giá bồi thường. * Bình luận quy định pháp luật về bồi thường cho người có đất bị thu hồi: - Mức định giá của Nhà nước thường không đảm bảo quyền lợi của người dân vì thường thấp hơn mức giá thị trường. Với mức bồi thường đó, người dân sẽ không thể chi trả nổi 1 suất đất tái định cư tương đương với đất cũ của họ. - Chủ thể xác định giá bồi thường chưa phù hợp – phải là cơ quan độc lập Cần thiết thành lập cơ quan có thẩm quyền xác định về giá đất độc lập với cơ quan có thẩm quyền thu hồi. Có như vậy, mới đảm bảo khách quan cho người có đất bị thu hồi và không để người bị thu hồi đất là người đứng ngoài cuộc về giá đất. Thực tế hiện nay giá đất do chính quyền quyết định. Cho rằng: Do Chính phủ quy định khung giá đất khi đền bù, nên cấp tỉnh, thành khó vượt khung, dẫn đến người dân không đồng tình, khó trong thực hiện dự án. Luật nên theo hướng Chính phủ giao cho cấp tỉnh, thành định giá đất và hàng năm HĐND điều chỉnh cho phù hợp. Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4