Showing Page:
1/2
Ika-16 ng Setyembre 2016
Biyernes
Araling Panlipunan
I. Layunin
Sa pagtatapos ng 40 minutong aralin 90% ng kabuuang bilang ng mag-aaral
ay inaasahang:
1. Natutukoy ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba’t ibang
lokasyon ng bansa.
2. Naiaangkop ang mga produkto na makukuha sa iba’t ibang lokasyon ng
bansa
II. Paksang Aralin
Paksa: Mga Produkto at Kalakal sa Iba’t Ibang Lokasyon ng Bansa
Sanggunian: Kagamitan ng Mag-aaral, pp. 120-126
Patnubay ng Guro pp.55-57
Kagamitan: mga larawan, TV, netbook, flashcards, word web, mapa ng pilipinas
III. Pamamaraan
A. Panimulang Gawain
1. Balitaan
Tungkol saan ang larawan?
Ano kaya ang magiging epekto nito sa iba pang bilihin?
2. Pagsasanay
Tutukuyin ng mga mag-aaral kung anong anyong lupa o anyong tubig
ang mga sumusunod na lugar sa Pilipinas
3. Balik-aral
Tutukuyin ng mga mag-aaral ang mga hanapbuhay o pinagkakakitaan
ng mga taong nainirahan sa mga lugar na nasa larawan.
Kapatagan Katubigan Kabundukan
_____________ _____________ ________________
_____________ _____________ ________________
_____________ _____________ ________________
Showing Page:
2/2
B. Panlinang na Gawain
1. Pagganyak
Iisa-isahin ng mga mga-aaral ang mga produktong makukuha sa mga
hanapuhay o pinagkakakitaan ng mga tao.
2. Gawain sa Modyul
a.Pagbasa ng mga mag-aaral sa Aralin 2 sa Kagamitan ng Mag-aaral sa
pahina 121-124
b. Pagsasagawa ng Gawain A sa Kagamitan ng Mag-aaral sa pahina 125
3. Pangprosesong Tanong
Bakit nagkakaiba-iba ang mga produkto sa mga lalawigan
C. Karadgagang Gawain
Paglalagay ng angkop na mga produkto sa tamang lokasyon sa mapa ng Pilipinas
IV. Pagtataya
Sagutan ang Natutuhan Ko I. sa pahina 126
V. Takdang Aralin
Isagawa ang Natutuhan Ko II sa pahina 126. Ilagay ito sa kwaderno
Pagsasaka
Pangingisda
Pagmimina

Unformatted Attachment Preview

Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4