Showing Page:
1/19
S SỤP ĐỔ CA LTCM
Ó
M
0
1
1. T
r
n
Showing Page:
2/19
MC LC
MC LC ................................................................................................................................ 0
LI M ĐẦU .......................................................................................................................... 1
NI DUNG .............................................................................................................................. 1
I. S sp đ của “siêu quỹ” LTCM ................................................................................ 1
1. S kin ca LTCM .................................................................................................... 1
2. Hu qu khi thiên tài tht bi .................................................................................. 3
II. Tiến trình đi đến s tht bi ca LTCM. ................................................................... 4
III. Vì sao s việc phát sinh nhưng lại không đưc phát hin? ................................... 6
IV. Cui cùng s việc đã được phát giác như thế nào? ................................................ 9
V. Các bài học được rút ra t s sụp đổ ca LTCM.................................................... 14
1. Phân b vốn và các thước đo rủi ro: cân nhc nh hưng t ri ro h thng. . 14
2. Mô hình nên được kim tra k ng. ................................................................... 14
3. D toán ngân sách rủi ro đảm bo thanh khon ti nhng thời điều “bất
thường”. .......................................................................................................................... 15
4. Gii hn v thế.......................................................................................................... 15
5. Hn chế nh hưng ca các hiu ng tâm lí và không nên quá t tin. .............. 15
KT LUN ............................................................................................................................ 16
TÀI LIU THAM KHO .................................................................................................... 12
Showing Page:
3/19