Showing Page:
1/13
Filipino
Ikalawang Markahan Modyul 1:
Liham-Pangnegosyo: Halina’t Alamin
12
Showing Page:
2/13
Filipino Grade 12
Ikalawang Markahan Modyul 1: Liham-Pangnegosyo
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa ano mang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung
ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan
ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mg aiyon. Pinagsumikapang matuntonan ang mga ito
upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga
tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang ano mang gamit maliban
sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga
ito.
Walang ano mang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
ano mang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Regional Director: Evelyn R. Fetalvero
Assistant Regional Director: Maria Ines C. Asuncion
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________
Department of Education Region XI
Office Address: ___________________________
Telefax: ___________________________
E-mail Address: ___________________________
Bumubuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat:Hannah Joyce M. Bernas
Editor: Marlyn A.Publico
Tagasuri: Vicente A. Pines Jr.
Tagaguhit:
Tagalapat:
Tagagawa ng Template: Neil Edward D. Diaz
Tagapamahala:
Evelyn R. Fetalvero SDS
Janette G. Veloso CID Chief
Analiza C. Almazan LRMS Manager
Ma. Cielo D. Estrada CID ADM Focal person
CLMD EPS (Learning Area) CID EPS (Learning Area)
Showing Page:
3/13
12
Filipino
Ikalawang Markahan Modyul 1:
Liham-Pangnegosyo: Halina’t Alamin
Showing Page:
4/13
2
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang
kaalaman ang mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito.
Kinakailangan ding subaybayan at itala ang pag-unlad nila habang
hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto.
Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan
ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa
modyul.
Para sa mag-aaral:
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong
pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral
habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan
ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang mga sumusunod ay mga paalala kung paano gagamitin ang
modyul:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag susulatan ang
bawat pahina nito. Gumamit ng ibang papel na maaaring
sulatan ng mga kasagutan mula sa iba’t ibang kasanayan.
2. Huwag kalimutang sagutan and Subukin Natin bago dumako sa
susunod na gawain.
3. Basahin at unawaing mabuti ang mga panuto bago isagawa ang
mga gawain.
4. Inaasahan ang inyong katapatan at integridad sa pagsagawa,
pagsagot at pagwawasto ng mga gawain.
5. Tapusin muna ang kahingian ng bawat bahagi bago pa dumako
sa susunod na gawain.
6. Isauli/ Ipasa ang modyul sa inyong guro o tagapagdaloy
pagkatapos ng mga gawain.
Kung meron kayong kinahihirapan sa pagsagot sa mga inilaang
gawain, huwag mag-atubiling komunsulta sa inyong guro o
tagapagdaloy. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa gawaing ito.Inaasahan
namin na sa pamamagitan ng modyul na ito, ay mararanasan mo ang
isang makabuluhan, masining at malalim na pagkatuto at pag-unawa
sa mga kasanayang pampagkatuto. Kaya mo yan!
Showing Page:
5/13
1
Alamin Natin
Panibagong aralin na naman angating tatalakayin. Tayo ay
magbasa upang matutuhan ang mga hakbang sa pagsasagawa ng
Liham Pangnegosyo na kabilang sa anyo ng sulating teknikal-bokasyunal.
Kasanayang Pampagkatuto:
Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng mga binasang halimbawang
sulating teknikal-bokasyunal.
CS_FFTV11/12PB-0g-i-106
Subukin Natin
Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong sa ibaba.
Mga Tanong:
1. Ano-ano ang mga hakbang na gagawin mo upang makapag-
aplay?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
2. Paano mo bubuoin ang isang liham na kinakailangan sa iyong
pag-aaplay sa trabaho?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________.
Aralin Natin
Tapos ka na ng Senior High School, nais mo
munang magtrabaho upang makaipon sa
pag-aaral mo sa kolehiyo.
Nakita mo ang kompanyang CBC Telecom na
nangangailangan ng Junior Computer
Technician at alam mong ikaw ay
kwalipikado sa naturang trabaho.
Showing Page:
6/13
2
Basahin nang maigi ang tekstong makikita sa ibaba.
Pagsulat ng Liham Pangnegosyo
(Susan B. Dipolog at Jesyl F. Avanceńa)
Ayon kay Gojo Cruz, ang pagsusulat ng liham ay isang paraan ng
pakikipagtalastasan o komunikasyon sa isang tiyak na pinag-uukulan sa
pamamagitan ng mga salitang nakalimbag o nakatitik.
Dagdag nito ang liham pangnegosyo ay isang pormal na sulatin.
Higit na pormal ito kaysa sa isang personal na sulat. Sa pagsulat ng isang
liham pangnegosyo,nararapat na sundin ang karaniwang pormat na margin
na isang pulgada Iinch) sa bawat gilid ng papel. Ito ay karaniwang
isinusulat sa8 ½ “x 11” na
bond paper.
Ayon kay Mangahas (2013), may anim na bahagi ang isang liham
na pangnegosyo.
1. Pamuhatan aynagmula sa salitang ugat na “buhat”, ibig sabihin,
pinagmumulan o pinanggagalingan. Nagtataglay ito ng address ng
nagpapadala ng liham na kadalasang nasa dalawa hanggang tatlong
linya lamang. Sa huling linya ng bahaging ito inilalagay ang petsa.
Maaari ding magdagdag ng isa pang linya matapos ang adres o bago
ang petsa, para sa bilang ng telepono, numero ng fax, addressng e-
mail, o iba pang kahalintulad nito.
2. Patunguhan nagmula ang katawagan sa bahaging ito ng liham sa
salitang “tungo” o ang pupuntahan, patutunguhan, o padadalhin ng
liham. Samakatwid, ito ang adres ng pinadadalhan ng liham.
Kumpetuhin ang adres na ito at isama ang mga titulo at pangalan ng
padadalhan ng liham. Lagi itong nasa kaliwang bahagi.
3. Bating pambungad laging pormal ang bating pambungad sa isang
liham pangnegosyo. Karaniwang nagsisimula sa mga salitang “mahal
na” sinusundan naman ng apelyido ng taong sinusulatan. Karaniwan
ding may titulo ng taong pinadadalhan ng liham.
4. Katawan nasusulat bilang teksto o talata ang katawan ng liham
pangnegosyo. Tandaan, na hindi ito isinusulat-kamay, palagi itong
typewritten o computerized. Ano pa man ang pormat, maglaan ng
isang linyang espasyo sa pagitan ng bawat talata, sa pagitan ng
pagbati at ng katawan, at sa pagitan ng katawan at ng pangwakas.
5. Pamitagang pangwakas isa itong maikling pagbati na nagpapahayag
ng paggalang at pamamaalam. Ito ay nagtatapos sa kuwit (,) at
kadalasang nasa kaliwang gilid (margin) ng liham depende sa pormat
Showing Page:
7/13
3
na iyong pinili. Madalas na ginagamit ang block style na pormat dahil
hindi na nito kinakailangan ang anumang indensyon sa buong liham.
6. Lagda maglaan ng dalawang linya espasyo bago ilagay ang pangalan
ng taong lalagda. Kadalasang kasama rito ang panggitnang inisyal ng
pangalan, bagaman hindi naman lagging kinakailangan.
Pag-unawa sa binasa. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
1. Ano ang liham-pangnegosyo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Saan madalas ginagamit ang liham-pangnegosyo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Bakit mahalagang matutuhan ang hakbang sa pagsulat ng liham-
pangnegosyo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Paano nakatutulong ang liham-pangnegosyo sa buhay ng isang
tao?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Kung ikaw ay susulat ng liham-pangnegosyo, ano-ano ang dapat
mong isasaalang-alang sa pagsulat nito?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Gawin Natin
Gamit ang Tsart na makikita sa ibaba, punan ang mga ito ng
mahahalagang hakbang sa pagsulat ng liham-pangnegosyo.
Showing Page:
8/13