Showing Page:
1/1
Paglaganap ng Relihiyong Islam
Ang islam ay ang relihiyon ng mga muslim.
Pamana ito ng mga Arabe sa ating bansa .
Ito ay isang uri ng paniniwalang monoteismo
Na nangangahulugan “pananampalataya sa
Isang Dyos”.Ang salitang Islam ay nanganga-
Hulugang “pagsuko sa kagustuhan ng diyos
Na si Allah” Muslim ang tawag sa mga suma-
Sampalataya sa Islam.

Unformatted Attachment Preview

Paglaganap ng Relihiyong Islam Ang islam ay ang relihiyon ng mga muslim. Pamana ito ng mga Arabe sa ating bansa . Ito ay isang uri ng paniniwalang monoteismo Na nangangahulugan “pananampalataya sa Isang Dyos”.Ang salitang Islam ay nangangaHulugang “pagsuko sa kagustuhan ng diyos Na si Allah” Muslim ang tawag sa mga sumaSampalataya sa Islam. Name: Description: ...
User generated content is uploaded by users for the purposes of learning and should be used following Studypool's honor code & terms of service.
Studypool
4.7
Trustpilot
4.5
Sitejabber
4.4