concept of Planning and Control

Jun 28th, 2015
Studypool Tutor
Abilene Christian University
Price: $25 USD

Tutor description

Objektif Memahami definisi perancangan dan kawalan, jenis-jenis perancangan dan kepentingan perancangan dan kawalan. Memahami Visi, Misi dan Objektif, jenis-jenis objektif dan kepentingan objektif serta menganalisis tingkat pengurusan dalam perancangan dan kawalan dalam sesebuah organisasi. Memahami proses yang berperanan dalam menjadikan sesuatu perancangan dan kawalan dapat dilaksanakan dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.

Word Count: 3768
Showing Page: 1/26
PendahaluanSemua organisasi mempunyai matlamat dan objektif organisasi. Boleh dikatakan semuaorganisasi yang menjalankan perniagaan (business organisations) mempunyai matlamat yangsama, iaitu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum berbanding pelaburan, oleh itujadual yang disediakan dalam pembuatan haruslah mempunyai elemen perancangan danpengawalan yang efektif. Kedua-dua elemen ini perlu disempurnakan dengan berkesan supayasetiap organisasi itu dapat mencapai matlamat dan objektif. Cara bagaimana untuk mencapainyabergantung kepada keupayaan dan sumber yang ada pada sesebuah organisasi. Perancanganadalah salah satu daripada empat fungsi utama pengurusan, selain daripada pengorganisasian,kepimpinan dan kawalan. Perancangan atau penetapan matlamat bermaksud menyesuaikan diridengan ketidakpastian. Dalam perancangan, rancangan tindakan ini dibuat bagi menerangkankaedah untuk mencapai matlamat yang diinginkan.ObjektifMemahami definisi perancangan dan kawalan, jenis-jenis perancangan dan kepentinganperancangan dan kawalan. Memahami Visi, Misi dan Objektif, jenis-jenis objektif dankepentingan objektif serta menganalisis tingkat pengurusan dalam perancangan dan kawalandalam sesebuah organisasi. Memahamiproses yang berperanan dalam menjadikan sesuatuperancangan dan kawalan dapat dilaksanakan dan menentukan tindakan yang paling sesuai untukdiambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.PerancanganPerancangan adalah satu proses u

Review from student

Studypool Student
" Thanks, good work "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1829 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors