case study CAFÉ BUÔN MA THUỘT BỊ TRUNG QUỐC ĐÁNH CẮP THƯƠNG HIỆU

May 29th, 2015
Studypool Tutor
York St John University
Course: general
Price: $30 USD

Tutor description

Năm 2005, cà phê Buôn Ma Thuột đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chỉ dẫn địa lý và đây được xem là tài sản quốc gia.

Word Count: 3826
Showing Page: 1/8
CASE STUDY:CAF BUN MA THU?T B? TRUNG QU?C ?NH C?P TH??NG HI?UTm t?t:N?m 2005, c ph Bun Ma Thu?t ? ???c C?c S? h?u tr tu? c?p v?n b?ng ch? d?n ??a l v ?y ???c xem l ti s?n qu?c gia. Cc doanh nghi?p s? d?ng ch? d?n ny ph?i ?p ?ng nh?ng quy ??nh nghim ng?t. Tuy nhin m?i ?y, m?t cng ty lu?t qu?c t? c chi nhnh t?i Vi?t Nam ? pht hi?n ra m?t doanh nghi?p Trung Qu?c ? ??ng k s? d?ng th??ng hi?u c ph Bun Ma Thu?t trn lnh th? Trung Qu?c. ?i?u ny ??ng ngh?a v?i vi?c c ph Bun Ma Thu?t c?a Vi?t Nam c th? s? ph?i ??i m?t v?i ki?n co n?u c m?t t?i th? tr??ng ny.?i?u ?ng ni l, Trung Qu?c n?m trong top 10 th? tr??ng nh?p kh?u c ph l?n nh?t c?a Vi?t Nam. V v? vi?c c kh? n?ng s? tr? nn nghim tr?ng h?n n?u DN Trung Qu?c ny l?i d?ng quy?n s? h?u c?a mnh ?? ??ng k s? h?u nhn hi?u c ph Bun Ma Thu?t trn ton th? gi?i.Cng ty Guangzhou Buon Ma Thuot Coffee Co., Ltd (Trung Qu?c) ? ???c C? quan s? h?u tr tu? (SHTT) c?a n??c ny c?p b?o h? ??c quy?n ??i v?i 2 nhn hi?u c ph Bun Ma Thu?t. ? l nhn hi?u 3 ch? Hn km dng ch? "BUON MA THUOT", s? ??ng k 7611987 ???c c?p ngy 14.11.2010; nhn hi?u logo km dng ch? "BUON MA THUOT COFFEE 1896", s? ??ng k 7970830, ???c c?p ngy 14.6.2011. C? 2 nhn hi?u ny ??u ???c Trung Qu?cb?o h?trong th?i h?n 10 n?m. Ngh?a l, trong 10 n?m t?i, cc DN c ph mang ch? d?n ??a l Bun Ma Thu?t c?a Vi?t Nam c th? s? b? ng?n ch?n n?u xu?t kh?u vo Trung Qu?c. M?t th??ng hi?u ??ng ngh?a v?i vi?c m

Review from student

Studypool Student
" Friend recommended me, and managed to get a slight discount. Great work from the tutor and had no issues with plagiarism, which I was super worried about. "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1828 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors