case study PERFORMANCE APPRAISAL

May 29th, 2015
Studypool Tutor
York St John University
Course: general
Price: $30 USD

Tutor description

John Case, 1 kiểm soát viên kế toán, rất bực mình khi anh đến gặp sếp của mình – Gerald Jones. Anh ta nói: “Gerand, trong thông báo ông gửi tôi bảo rằng tôi phải cập nhật mục miêu tả tất cả 10 công việc trong bộ phận trong vòng 2 tuần.”

Word Count: 7191
Showing Page: 1/14
CHAPTER 4: PERFORMANCE APPRAISALHRM INCIDENT 1: This Whole Thing Is A Can Of Worms!John Case, 1 ki?m sot vin k? ton, r?t b?c mnh khi anh ??n g?p s?p c?a mnh - Gerald Jones. Anh ta ni: "Gerand, trong thng bo ng g?i ti b?o r?ng ti ph?i c?p nh?t m?c miu t? t?t c? 10 cng vi?c trong b? ph?n trong vng 2 tu?n."" ?ng r?i, c chuy?n g khng?" Gerald h?i.John gi?i thch, "Vi?c ny r?t m?t th?i gian,nh?t l khi ti cn c nh?ng vi?c g?p khc. N s? m?t c?a ti t nh?t l 30 ti?ng ??ng h?. Chng ta cn ph?i m?t t?i nh?ng 2 tu?n ?? lm ki?m ton n?i b?. ng mu?n ti gc l?i nh?ng vi?c ? ?? lm m?y ci b?ng m t? kia sao? Khng ??i no.""Chng ta ? khng lm miu t? cng vi?c trong nhi?u n?m r?i. Chng r?t c?n ???c xem xt l?i. Khi cc nhn vin bi?t ???c vi?c ny, ti s? b? nh?n ?? m?i l?i phn nn.""T?i sao c?u l?i b? phn nn?" Gerald h?iJohn tr?l?i ,"?y s? l 1 h? ??y su. Vi?c ch? ku g?i s? t?p trung ?? ?p ?ng ?ng v?i m t?cng vi?c s? lm cho m?i ng??i c ngh? r?ng l h? khng ph?i lm nh?ng vi?c m trong m t? cng vi?c khng c. V n?u chng ti vt nh?ng g m?i ng??i trong b? ph?n ti th?c s? ?ang lm nh?ng vi?c g, th m?t s? ng??i s? ???c th?ng ch?c, s? khc l?i b? ging ch?c, ti c l nh? th?. Ti khng th? trnh ???c v?n ?? tinh th?n v phn vn ngay lc ny."Gerald ?p, "V?y c?u c ?? ngh? g khng,John? Ti ? ni l ph?i th?c hi?n n trong vng 2 tu?n.""Ti khng mu?n lm 1 cht no." John ni, "Nh?ng khng ph?i l trong giai ?o?n ki?m to

Review from student

Studypool Student
" Solid work, thanks. "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1821 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors