Bem Sex Role Iventor

Jun 18th, 2015
Studypool Tutor
Arizona State University
Course: General
Price: $20 USD

Tutor description

1. Roslan Mat Piah, 2013 telah mengkaji keberkesanan kaunseling kelompok eklektik dari kalangan guru pelatih lelaki feminin dan konflik peranan jantina di Institut Pendidikan Guru (IPG). Sampel kajian lelaki yang dikenalpasti mempunyai ciri-ciri 50% feminine mengikut alat ukuran Bem Sex Role Iventory (BSRI) berumur di antara 18-26 tahun sekitar zon tengah dan zon selatan IPG.

Word Count: 4380
Showing Page: 1/17
Anecdotes1. Roslan Mat Piah, 2013 telah mengkaji keberkesanan kaunseling kelompok eklektik dari kalangan guru pelatih lelaki feminin dan konflik peranan jantina di Institut Pendidikan Guru (IPG). Sampel kajian lelaki yang dikenalpasti mempunyai ciri-ciri 50% feminine mengikut alat ukuran Bem Sex Role Iventory (BSRI) berumur di antara 18-26 tahun sekitar zon tengah dan zon selatan IPG. Intrumen yang digunakan ialah ujian Bem Sex Role Iventory (BSRI) untuk mengkaji tahap femenin-maskuin-androgini manakala tahap konflik peranan gender pula diukur dengan menggunakan Skala Konflik Peranan Jantina (Gender Role Conflict Scale) yang dibangunkan oleh Oneil et. al. (1986). Ia dibina khusus untuk mengukur konflik peranan jantina individu lelaki. Kajian ini diharapkan dapat membantu penyelia khususnya mengenali individu yang dikenalpasti sebagai lelaki feminin dan mencegah dan membantu golongan ini dengan lebih berkesan.2. Paula Mayock, Audrey Bryan, 2010 telah membuat kajian tentang kesejahteraan dan kesihatan mental golongan lesbian, gay, biseksual dan trangender (LGBT). Kajiannya tertumpu kepada isu kesihatan mental, kecenderungan untuk membunuh diri dan daya tahan psikologikal golongan LGBT di Ireland. Kajian menggabungkan kaedah kuantitatif iaitu tinjauan secara on-line dan kualitatif yang menggunakan temuduga individu. Saramai 1110 peserta telah terlibat dalam lingkungan umur 14-73 tahun untuk tinjauan secara on-line manakala 40 orang lingkungan umur 16-62 tahun yang dike

Review from student

Studypool Student
" Thanks, good work "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1821 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors