ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG: TOÁN RỜI RẠC

Jun 21st, 2015
Studypool Tutor
University of Mary Washington
Course: general
Price: $25 USD

Tutor description

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp số như: sai số, các phương pháp số trong đại số tuyến tính, nội suy, giải gần đúng nghiệm phương trình phi tuyến, tính gần đúng tích phân và đạo hàm, giải gần đúng phương trình vi phân; đồng thời .

Word Count: 5486
Showing Page: 1/12
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGKHOA CNG NGH THNG TIN I***** CNG MN HC(Phng php o to theo tn ch)PHNG PHP SM mn hc: INT 1264(02 tn ch)Bin sonThS. Phan Th HH Ni - 2012 cng bi ging: TON RI RC 2Khoa: Cng ngh thng tin 1 B mn: Cng ngh phn mm1.Thng tin v ging vin 1.1. Ging vin 1:H v tn: Phan Th HChc danh, hc hm, hc v: Ging vin- Thc sa im lm vic: Khoa CNTT1in thoi: 0438545604 Email: hathiphan@yahoo.comCc hng nghin cu chnh: Thut ton, Tr tu nhn to, X l ngn ng t nhin.1.2. Ging vin 2:H v tn: V Vn ThaChc danh, hc hm, hc v: Nghin cu vin chnh Tin sa im lm vic: Vin KHKT bu in - 122 Hong Quc Vit, H Niin thoi: 0913321674Email: thoa236@gmail.comCc hng nghin cu chnh: Cc phng php xp x bi ton bin, Quy hoch mng, m bo ton hc cho cc h thng thng tin2. Thng tin v mn hcTn mn hc: Phng php sTn ting Anh : NUMERICAL ANALYSISM mn hc: INT1264S tn ch: : 2Loi mn hc: Bt bucMn hc tin quyt: i s.Mn h

Review from student

Studypool Student
" all I can say is wow very fast work, great work thanks "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1823 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors