PHƯƠNG PHÁP

Jun 21st, 2015
Studypool Tutor
University of Dubuque
Course: general
Price: $30 USD

Tutor description

Nghiên cứu khoa học là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người.

Word Count: 43017
Showing Page: 1/72
HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGBI GING MN HCPHNG PHP NGHIN CU KHOA HCPGS.TS. V CAO MH NI, 7/2012CHNG II CNG V NGHIN CU KHOA HC1.1. KHI NIM NGHIN CU KHOA HCNghin cu khoa hc l s pht hin bn cht s vt, pht trin nhn thc khoa hc v th gii; hoc l sng to phng php mi v phng tin k thut mi lm bin i s vt phc v cho mc tiu hot ng ca con ngi. V mt thao tc, c th nh ngha, nghin cu khoa hc l qu trnh hnh thnh v chng minh lun im khoa hc. 1.2. PHN LOI NGHIN CU KHOA HCC nhiu cch phn loi nghin cu khoa hc. Thng dng, c th xem xt 2 cch phn loi sau.1. Phn loi theo chc nng nghin cuNghin cu m t, l nghin cu nhm a ra mt h thng tri thc v nhn dng mt s vt, nh gi mt s vt. Nghin cu gii thch, l nhng nghin cu nhm gii thch ngun gc; ng thi; cu trc; tng tc; hu qu; quy lut chung chi phi qu trnh vn ng ca s vt. Nghin cu gii php, l loi nghin cu nhm sng to cc gii php, c th l gii php cng ngh, gii php t ch

Review from student

Studypool Student
" Solid work, thanks. "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1821 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors