LÖU HAØNH NOÄI BOÄ

Jun 22nd, 2015
Studypool Tutor
University of Kentucky
Course: general
Price: $25 USD

Tutor description

Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá là nhiệm vụ thường xuyên đối với mọi cán bộ giảng dạy. Để thực hiện tốt điều này, việc trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá là rất cần thiết.

Word Count: 34359
Showing Page: 1/89
y l phin bn html ca tp http://www.ntu.edu.vn/phongban/daotao/privateres/phongban/daotao/file/tailieuthamkhao/so%20tay%20ppgd%20dg.doc.aspx.G o o g l e t ng to ra nhng phin bn html ca cc ti liu khi chng ti crawl web.TRNG AI HOC NHA TRANGSO TAYPHNG PHAP GIANG DAYVA ANH GIALU HANH NOI BO2006 i mi phng php ging dy v nh gi l nhim v thng xuyn i vi mi cn b ging dy. thc hin tt iu ny, vic trang b nhng kin thc c bn v cp nht v cc phng php ging dy v nh gi l rt cn thit. p ng yu cu trn v c s ng ca Gim hiu, Phng o to H & SH t chc xy dng ti liu S tay phng php ging dy v nh gi trn c s bin son v bin dch cc ti liu thch hp. y l ti liu tham kho tm tt, v vy chng ti hn ch ti a vic gii thiu cc ni dung thuc v phng php lun. V l ti liu xut bn c tnh nh k nhm cp nht cc phng php gi

Review from student

Studypool Student
" awesome work thanks "
Ask your homework questions. Receive quality answers!

Type your question here (or upload an image)

1829 tutors are online

Brown University

1271 Tutors

California Institute of Technology
2131 Tutors

Carnegie Mellon University
982 Tutors

Columbia University

1256 Tutors

Dartmouth University

2113 Tutors

Emory University

2279 Tutors

Harvard University

599 Tutors

Massachusetts Institute of Technology2319 Tutors

New York University

1645 Tutors

Notre Dam University

1911 Tutors

Oklahoma University

2122 Tutors

Pennsylvania State University

932 Tutors

Princeton University

1211 Tutors

Stanford University

983 Tutors

University of California

1282 Tutors

Oxford University

123 Tutors

Yale University

2325 Tutors